Raport.

BLIRT SA (8/2018) Powołanie Zarządu BLIRT S.A.

BLIRT S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2018 z dnia 28 marca 2018 r. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 29 marca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie delegowania z dniem 1 kwietnia 2018 r. Przewodniczącego Rady Pana Mariana Popinigisa do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Ponadto Rada Nadzorcza z dniem 1 kwietnia 2018 r. powołała w skład Zarządu Pana Krzysztofa Kura powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu, na kadencję, która upłynie w dniu 18 czerwca 2020 r.
Pan Marian Popinigis - przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem. Twórca sukcesu firmy Mercor SA - jednego z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu w latach 1988-2008. Jeden z założycieli Spółki Biolab Sp. z o.o. (późniejszy BLIRT), Członek Zarządu i główny udziałowiec, a następnie główny akcjonariusz. Obecnie pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Mercor SA., Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Ambient-System Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej Chillid Sp. z o.o., Prezesa Zarządu N50 Sp. z o.o. oraz Dyrektora N50 Cyprus Ltd. Ponadto jest wspólnikiem N50 Sp. z o.o., N50 Cyprus Ltd., Ambient - System Sp. z o.o. oraz Invenview Sp. z o.o.
W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadków upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji podmiotów, w których Pan Marian Popinigis pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pan Krzysztof Kur – doktor nauk chemicznych w dziedzinie biotechnologii, posiada szeroką wiedzę w zakresie biotechnologii i biologii molekularnej oraz duże doświadczenie w technikach inżynierii genetycznej. Od 2009 roku był związany z firmą DNA – Gdańsk, gdzie w latach 2009 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Po połączeniu w 2010 roku spółki DNA – Gdańsk sp. z o.o. z Blirt Sp. z o.o. objął w BLIRT stanowisko Dyrektora Działu DNA-Gdańsk. Od września 2016 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Badań i Rozwoju w BLIRT S.A. Od listopada 2016 r. jest akcjonariuszem BLIRT S.A.
W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadków upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji podmiotów, w których Pan Krzysztof Kur pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Panowie Marian Popinigis i Krzysztof Kur nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta. Poza działalnością dla Emitenta Panowie Marian Popinigis i Krzysztof Kur nie prowadzą działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto Panowie Marian Popinigis i Krzysztof Kur nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych ani członkami organów spółki kapitałowej ani członkami organów jakichkolwiek konkurencyjnych osób prawnych. Nie zostali skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymali sądowych zakazów działania jako członkowie organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie figurują także w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Blirt SA
ISIN:PLBLIRT00018
NIP:5833009329
EKD: 72.11 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Adres: ul. Trzy Lipy 3 / 1.38 80-172 Gdańsk
Telefon:+48 58 7396150
www:www.blirt.eu
Komentarze o spółce BLIRT
2019-06-26 01-06-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649