Raport.

BLACK POINT SA (2/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2018 roku.

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Raport okresowy


  z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
  Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny
  za IV kwartał 201 8 r.  Autoryzowany Doradca  Raport sporządzony został przez spółkę BLACK PO=NT S.A. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany
  Wrocławskie, 55 -040 Kobierzyce (dalej również: Spółka, BLACK PO=NT), zgodnie z wymogami określonymi w
  załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu O brotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia
  2016 r.) „=nformacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
  NewConnect”. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla BLACK PO=NT S.A. pełni PROFESCAP=TAL Sp. z o.o. z siedzibą we
  Wrocła wiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  pod nr KRS 0000139758.

  Data publikacji raportu: 14.02.2019 r.
  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 2 z 25
  Autoryzowany Doradca
  Spis treści  I. Pismo Zarządu ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 3
  III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych
  zasad (polityki) rachunkowości ................................ ................................ ................................ ........................ 5
  IV. Skonsolidowany raport kwartalny ................................ ................................ ................................ .................... 7
  1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ................................ ..... 7
  A. Rachunek zysków i strat Grupy BLACK POINT ................................ ................................ ........................ 7
  B. Bilans Grupy BLACK POINT ................................ ................................ ................................ ..................... 8
  C. Rachunek przepływów pieniężnych Grupy BLACK POINT ................................ ................................ .... 11
  D. Zestawienie zmian w kapitale wł asnym Grupy BLACK POINT ................................ .............................. 12
  2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
  skonsolidowane wyniki finansowe. ................................ ................................ ................................ ............ 14
  V. Jednostkowy raport kwartalny ................................ ................................ ................................ ........................ 15
  1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ................................ ........ 15
  A. Rachunek zysków i strat BLACK POINT S.A. ................................ ................................ ......................... 15
  B. Bilans BLACK POINT S.A. ................................ ................................ ................................ ...................... 16
  C. Rachunek przepływów pieniężnych BLACK POINT S.A. ................................ ................................ ....... 19
  D. Zestawienie zmian w kapitale własnym BLACK POINT S.A. ................................ ................................ . 20
  2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięt e jednostkowe
  wyniki finansowe. ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 22
  VIII. Analiza wskaźnikowa ................................ ................................ ................................ ................................ .... 23
  IX. Planowane kierunki działania Grupy na 2019 rok ................................ ................................ ........................... 25

  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 3 z 25
  Autoryzowany Doradca
  I. Pismo Zarządu
  Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

  Mamy przyjemność podzielić się z Państwem wynikami finansowymi oraz informacjami dotyczącymi IV
  kwartału 2018 r. Prezentowane wyniki w układzie narastającym są również wstępnymi, szacunkowymi
  wyni kami 2018 roku, które będą podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta.

  Był to szczególny rok dla działalności Grupy Black Point. Z jednej strony jubileuszowy rok 30 -lecia działalności, z
  drugiej kolejny rok wytężonej pracy , lecz przynoszącej satysfa kcję i bardzo dobre rezultaty. Spółka Black Point
  S.A. , w efekcie skutecznego wprowadzenia śmiałych zmian w polityce ofertowej i dystrybucyjne j, oraz szeregu
  optymalizacji na wielu płaszczyznach swojego działania , wypracowała stały trend wzrostowy wyników
  finansowych .

  IV kwarta ł 2018 r. był kolejnym okresem rozliczeniowym, w którym działalność Spółk i była rentowna .
  Black Point S.A. uzyskała przych ody ze sprzedaży równe 6,76 mln PLN (7 % mniej r/r) oraz wypracowała zysk
  operacyjny 0, 68 mln PLN ( 37% więcej r /r) oraz zysk brutto w wysokości 0,69 mln PLN ( 57 % więcej r/r).
  Narastająco od początku roku Spółka Black Point S.A. osiągnęła przycho dy niższ e w stosunku do analogicznego
  okresu roku poprzedniego o 11 % , tj. 24,69 mln PLN, jednocześnie wypracowując kilkukrotnie wyższy zysk
  operacyjny, który wyniósł 2,12 mln PLN (względem straty 0,58 mln PLN w 2017 r.) oraz zysk brutto w wysokości
  1,96 mln PLN (względem straty 0,74 mln PLN w 2017 r.)
  W IV kwartale 2018 r. skon solidowan e przych ody ze sprzedaży Grupy Black Point wyni osły 12, 70 mln PLN, co
  oznacza wzrost o 3 % r/r, skonsolidowan y zysk operacyjny wyniósł 0,52 mln PLN ( względem 0,98 mln PLN straty
  w roku 201 7), a wypracowany zysk brutto ukształtował się na poziomie 0,52 mln PLN (w porównaniu do 2,36
  mln PLN straty r/r).
  Narastająco od stycznia do grudnia 2018 r. Grupa osiągnęła obrót o 6% niższy w stosunku do roku
  poprzedniego równy 47,95 mln PLN . Zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 2,31 mln PLN (względem straty
  2,29 mln PLN w roku 2017 ), a zysk brutto osiągnął poziom 2,02 mln PLN (względem 3,94 mln straty w roku
  201 7).
  Bardzo dobre wyniki wygenerowane przez Spółkę , jak i Grupę Black Point , zarówno w IV kwartale, jak i w całym
  2018 roku , są potwierdzeniem trafnie określonej i precyzyjnie zrealizowanej strategii działania.
  Jesteśmy przekonani, iż posiadamy kompetencje i zasoby, aby w dalszym ciągu wzmacniać i poprawiać swoją
  sprawność operacyjną i finansową. Uważamy, iż przyjęte kierunki działania pozwolą zrealizo wać zakładane
  budżety sprzedażowe i wynikowe w kolejnych miesiącach.

  W roku 2019 będ ziemy konsekwentnie kontynuować nasze dział ania zmierzające do ciągłego rozwoju naszego
  biznesu.

  Dziękuję Akcjonariuszom i Inwestorom za zaufanie , jakim nas obdarzyli. Radzie Nadzorczej, Partnerom i
  Współpracownikom pragnę z tego miejsca podziękować za zaangażowanie we wspólną pracę dla rozwoju
  Grupy Black Point.
  Zapraszamy do dalszej części raportu i zapoznania się ze szczegółowymi wynikami finansowymi osiągniętymi
  prz ez Grupę i Spółkę Black Point wraz z komentarzami.


  Kamila Yamasaki
  Zarząd BLACK PO=NT S.A.


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 4 z 25
  Autoryzowany Doradca

  II. Podstawowe informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej

  Black Point to światowej klasy, innowacyjny polski producent alternatywnych materiał ów eksploatacyjnych do
  drukarek , które sprzedaje do marketów, sklepów specjalistycznych i sieci wyspecjalizowanych w obsłudze biur,
  działających w Europie Środkowo -Wschodniej. W Polsce Black Point jest jednym z liderów i jedną z najbardziej
  rozpoznawalnych ma rek w branży . Spółka oferuje produkty marki Black Point oraz Printé. Przy rozwoju swojej
  oferty Black Point stosuje restrykcyjne procedury testowe zgodne z normami =SO. Spółka współpracuje także z
  renomowanymi ośrodkami badawczymi. Black Point jest laureat em wielu nagród, takich jak Medal Europejski,
  Hakość Roku, Firma Przyjazna Klientowi, Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, Gazele Biznesu.

  Grupa kapitałowa BLACK PO=NT
  Black Point S.A. jest założycielem działającej na światowym rynku materiałów do druku G rupy Black Point. W jej
  skład wchodzą: spółka Black Point, producent i właściciel marki materiałów eksploatacyjnych Black Point oraz
  Printé , Eco Service, ogólnoświatowy broker pustych kartridży .
  BLACK POINT S.A. – na dzień publikacji niniejszego raportu posiadała 100% udziałów w spółce zależnej Eco
  Service Sp. z o.o .
  Grupa konsoliduje wyniki finansowe spółki Black Point S.A oraz Eco Service Sp. z o.o.  Tabela: Zarząd i Rada Nadzorcza BLACK PO=NT S.A.
  Zarząd Stanowisko
  Kamila Yamasaki Prezes Zarządu

  Rada Nadzorcza Stanowisko
  Piotr Kolbusz Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Szczepan Czyczerski Wicep rzewodniczący Rady Nadzorczej
  Anna Skałecka Członek Rady Nadzorczej
  Leszek Jurasz Członek Rady Nadzorczej
  Piotr Stawiński Członek Rady Nadzorczej

  Tabela: Akcjonariat BLACK POINT S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu

  Inwestor Liczba akcji % Akcji Liczba głosów % Głosów
  Piotr Kolbusz
  (wraz z Waffen Investment Limited) 8 590 00> 71,58% 8 590 00> 71,58%
  Pozostali akcjonariusze 3 410 00> 28,42% 3 410 00> 28,42%
  Razem 12 000 000 100% 12 000 000 100%

  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 5 z 25
  Autoryzowany Doradca
  Tabela: Zatrudnienie na dzień publikacji niniejszego raportu (pełne etaty)

  Pracownicy Black Point S.A. Grupa Black Point
  Umysłowi 19 26
  Fizyczni 18 37
  Razem 37 63  III. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
  Zasady przyjęte przy sporządzaniu niniejszego raportu wynikają w szczególności z następujących regulacji
  prawnych:
  a) Załączn ik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „=nformacje bieżące i okresowe
  przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” według stanu prawnego na dzień 8
  sierpnia 201 6 r.
  b) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  c) Krajowe standardy rachunkowości;
  d) Zasady (polityki) rachunkowości tworzone w oparciu o przepisy zawarte w puntach b i c.
  Grupa Kapitałowa w okresie którego dotyczy niniejszy raport nie wprowadziła żadnych zmian w stosowanych
  zasadach (polityki) rach unkowości w stosunku do zasad stosowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym.
  Poniżej przedstawione zostały, przyjęte i obowiązujące zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny
  aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego ora z sposobu sporządzenia bilansu,
  rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych w
  zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
  Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi met odami wyceny wynikającymi z przyjętych
  zasad (polityki) rachunkowości:
   Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
  wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejs zonych o
  odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
   Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według metody nabycia pomniejszonej o odpisy
  z tytułu trwałej utraty wartości.
   Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki
  amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników
  wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych
  podlega okresowej weryfikacji. Spółka stosuje indywidualne stawki amortyzacyjne dla budynków
  produkcyjnych używanych, które po zakupie zostały poddane adaptacji i modernizacji. Ustalona stawka
  amortyzacyjna od 1 stycznia 2007 r. do 31 grud nia 2011 r, dla budynków wynosiła 5%. W roku 2012
  spółka zweryfikowała stawkę amortyzacji dla budynków i dokonała jej obniżenia z 5% na 2,5%. Środki
  trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.
   Towary są wy ceniane według cen zakupu.
   Materiały są wyceniane według cen zakupu.
   Wyroby gotowe są wyceniane według cen nabycia zużytych do ich wytworzenia surowców i materiałów
  w oparciu o normy tego zużycia, plus koszty pośrednie wytworzenia wyrobów gotowych rozlicza ne


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 6 z 25
  Autoryzowany Doradca
  odchyleniami od cen ewidencyjnych. W skład odchyleń wchodzą koszty takie jak: wynagrodzenia
  pracowników produkcyjnych, energia, pozostałe materiały pośrednie do produkcji, itd. Suma
  pozostałych kosztów pośrednich jest przeksięgowywana z zespołu 4 na kon to odchyleń od cen wyrobów
  i jest rozliczana w ciężar kosztów zespołu 7.
   Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
  przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
   Uznanie przychodu
  Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, lub w momencie wykonania
  usługi.
   Pomiar wyniku finansowego
  Na wynik finansowy netto składa się:
  - wynik ze sprzedaży – różnica między sumą przychodów ze sprzedaży produktów skorygowana o
  przyrost lub zmniejszenie stanu produktów, jak też przychodów ze sprzedaży towarów i
  materiałów, a sumą kosztów według rodzajów działalności operacyjnej,
  - wynik na sprzedaży netto stanowiący wynik na sprzedaży skorygowany o koszty sprzedaży i koszty
  ogólnego zarządu,
  - wynik z działal ności operacyjnej równy wynikowi na sprzedaży netto ± różnica między pozostałymi
  przychodami i kosztami operacyjnymi,
  - wynik z działalności gospodarczej równy wynikowi z działalności operacyjnej ± różnica między
  przychodami i kosztami finansowymi,
  - wynik bru tto równy wynikowi z działalności gospodarczej ± różnica zdarzeń nadzwyczajnych,
  - wynik netto równy wynikowi brutto pomniejszonemu o obowiązkowe obciążenia wyniku
  finansowego z tytułu podatku dochodowego.
  Grupa Kapitałowa sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.
  Grupa Kapitałowa sporządza rachunek pieniężny metodą pośrednią.
  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 7 z 25
  Autoryzowany Doradca
  IV. Skonsolidowany raport kwartalny
  1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  A. Rachunek zysków i strat Grupy BLACK PO=NT

  Waluta PLN PLN PLN PLN
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.18 - 31.12.18 01.10.18 - 31.12.18 01.01.17 - 31.12.17 01.10.17 - 31.12.17
  A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, 47 949 845,44 12 701 280,61 51 193 666,55 12 317 379,84
  -w tym od jednostek powiązanych 31 521,46 258,00 4 727 240,12 67 883,52
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 23 549 633,61 6 485 117,09 26 755 909,81 7 144 993,56
  II Przychody netto ze sprzed towarów i materiałów 24 400 211,83 6 216 163,52 24 437 756,74 5 172 386,28
  B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 856 214,03 8 792 899,38 37 067 406,50 8 251 720,44
  jednostkom powiązanym 18 207,32 235,11 3 928 337,42 58 948,26
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 231 738,53 3 611 997,87 17 107 739,04 4 172 540,31
  II. Wartość sprzedanych materiałów i towarów 19 624 475,50 5 180 901,51 19 959 667,46 4 079 180,13
  C Zysk/Strata brutto ze sprzedaży ( A - B ) 15 093 631,41 3 908 381,23 14 126 260,05 4 065 659,40
  D Koszty sprzedaży 9 763 025,93 2 642 067,51 11 395 498,55 2 992 024,96
  E Koszty ogólnego zarządu 3 453 440,45 853 622,63 3 760 658,54 742 377,91
  F Zysk (strata) ze sprzedaży 1 877 165,03 412 691,09 -1 029 897,04 331 256,53
  G Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III) 1 500 734,06 841 334,64 507 912,62 315 259,28
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 25 934,96 25 934,96 105 405,82 86 602,97
  II Dotacje 138 249,74 130 564,73 34 111,62 6 900,46
  III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 767 200,63 684 834,95 172 000,00 172 000,00
  IV Inne przychody operacyjne 569 348,73 0,00 196 395,18 49 755,85
  H Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III) 1 070 549,04 730 696,89 1 768 873,88 1 628 845,30
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 267 206,89 267 206,89 103 409,68 84 914,98
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 223 365,98 0,00 1 222 054,65 1 155 554,65
  III Inne koszty operacyjne 579 976,17 463 490,00 443 409,55 388 375,67
  I Zysk/Strata na działaln ości operacyjnej (C+D -E) 2 307 350,05 523 328,84 -2 290 858,30 -982 329,49
  J Przychody finansowe (I+II+III+IV+V) 966 700,13 1 001 844,10 255 741,83 155 543,33
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odsetki uzyskane, w tym: 37,58 28,49 147,10 16,81
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Zysk ze zbycia inwestycji 657,33 4,30 59 662,62 59 662,62
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 17 726,76 17 726,76
  V Inne 966 005,22 1 001 811,31 178 205,35 78 137,14
  K Koszty finansowe (I+II+III+IV) 1 255 629,78 1 005 717,56 1 865 866,95 1 498 551,05
  I Odsetki, w tym: 177 742,98 41 643,71 263 474,38 80 064,40
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Strata ze zbycia inwestycji 975 739,42 964 073,85 59 089,58 59 089,58
  III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 1 019 574,59 1 019 574,59
  IV Inne 102 147,38 0,00 523 728,40 339 822,48
  L Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 -39 104,25 -39 104,25
  M Zysk/Strata brutto na działaln ości gosp odarczej (F+G -H) 2 018 420,40 519 455,38 -3 940 087,67 -2 364 441,46
  N Odpis wartości firmy 0,00 0,00 2 986,84 0,00
  I Odpis wartości firmy -jednostki zależne 0,00 0,00 2 986,84 0,00
  II Odpis wartości firmy -jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  O Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Odpis ujemnej wartości firmy -jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odpis ujemnej wartości firmy -jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 8 z 25
  Autoryzowany Doradca
  współzależne
  P Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00
  R Zysk/Strata brutto (I+J) 2 018 420,40 519 455,38 -3 943 074,51 -2 364 441,46
  S Podatek dochodowy 162 488,34 164 142,52 -115 483,24 -160 283,72
  T Pozost ałe obow iązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  U ZYSK (STRATA) MNIEJSZOŚCI 0,00 0,00 0,00 0,00
  W ZYSK/STRATA NETTO ( K -L-M ) 1 855 932,06 355 312,86 -3 827 591,27 -2 204 157,74

  B. Bilans Grupy BLACK POINT

  Waluta PLN PLN
  SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A 31.12.2018 31.12.2017
  A AKTYWA TRWAŁE (I+II+II+IV+V) 10 659 895,63 12 189 761,06
  I Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4) 5 155 326,59 6 281 303,27
  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  2 Wartość firmy 0,00 0,00
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 5 155 326,59 6 281 303,27
  4 Zaliczki na poczet wartości niemat erialnych i prawnych 0,00 0,00
  II Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00
  1 Wartość firmy -jednostki zależne 0,00 0,00
  2 Wartość firmy -jednostki współzależne 0,00 0,00
  III Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3) 5 034 009,65 5 394 356,25
  1 Środki trwałe 5 005 029,65 5 330 661,29
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 992 985,99 1 992 985,99
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 924 406,07 2 012 417,00
  c) urządzenia techniczne i maszyny 342 806,44 590 405,25
  d) środki transportu 426 424,53 302 587,27
  e) inne środki trwałe 318 406,62 432 265,78
  2 Środki trwałe w budowie 28 980,00 63 694,96
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  IV Należności długoterminowe (1+2) 0,00 0,00
  1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  V Inwestycje długoterminowe 12 578,40 12 578,40
  1 Nieruchomości 0,00 0,00
  2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3 Długotrwałe aktywa finansowe 12 578,40 12 578,40
  a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej 12 578,40 12 578,40
  - udziały lub akcje 12 578,40 12 578,40
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 9 z 25
  Autoryzowany Doradca
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 457 980,99 501 523,14
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 457 980,99 501 523,14
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

  B AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) 16 323 991,11 17 184 461,46
  I Zapasy (1+2+3+4+5) 7 748 114,94 8 291 388,49
  1 Materiały 1 234 729,51 2 033 695,19
  2 Półprodukty i produkty w toku 755,88 21 361,78
  3 Produkty gotowe 2 385 800,18 1 788 251,71
  4 Towary 3 344 993,92 3 524 959,63
  5 Zaliczki na dostawy 781 835,45 923 120,18
  II Należności krótkoterminowe (1+2) 7 411 214,92 8 686 760,64
  1 Należności od jednostek powiązanych 18 488,64 614 918,95
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 488,64 614 918,95
  - do 12 miesięcy 18 488,64 614 918,95
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  2 Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  3 Należności od pozostałych jednostek 7 392 726,28 8 071 841,69
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 899 103,86 7 564 895,91
  - do 12 miesięcy 6 899 103,86 7 564 895,91
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 462 515,57 447 744,45
  c) inne 31 106,85 59 201,33
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III Inwestycje krótkoterminowe 1 056 439,83 73 397,42
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 056 439,83 73 397,42
  a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) w pozostałych jednostkach 2 704,48 12 847,84
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 2 704,48 2 704,48
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 10 143,36
  d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 053 735,35 60 549,58
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 053 735,35 60 549,58
  - inne środki pieniężne 0,00 0,00
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 10 z 25
  Autoryzowany Doradca
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 108 221,42 132 914,91
  C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0,00 0,00
  D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00
  SUMA AKTYWÓW (A+B+C+D) 26 983 886,74 29 374 222,52

  Waluta PLN PLN
  SKONSOLIDOWANY BILANS - P A S Y W A 31.12.2018 31.12.2017
  A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+…+VII+VIII) 19 253 929,42 17 435 748,82
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 600 000,00 600 000,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy 18 761 436,41 22 181 059,99
  w tym nadwyżka wartości sprzedaży -emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 10 243,30 10 243,30
  w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  w tym tworzone zgodnie z umową/statutem spółki
  V Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00
  VI Zysk (strata ) z lat ubiegłych -1 973 682,35 -1 527 963,20
  VII Zysk (strata ) netto 1 855 932,06 -3 827 591,27
  VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna ) 0,00 0,00
  B Kapitały mniejszości 0,00 0,00
  C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00
  I Ujemna wartość firmy -jednostki zależne 0,00 0,00
  II Ujemna wartość firmy -jednostki współzależne 0,00 0,00
  D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV) 7 729 957,32 11 938 473,70
  I Rezerwy na zobowiązania 1 286 080,20 1 507 054,66
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 453,95 14 108,76
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 156 958,82 191 541,51
  - długoterminowa 0,00 0,00
  - krótkoterminowa 156 958,82 191 541,51
  3 Pozostałe rezerwy 1 093 667,43 1 301 404,39
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkoterminowe 1 093 667,43 1 301 404,39
  II Zobowiązania długoterminowe 406 337,25 638 288,50
  1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 406 337,25 638 288,50
  a) Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
  b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  c) Inne zobowiązania finansowe 161 609,25 311 984,50
  d) Zobowiązania wekslowe
  e) inne 244 728,00 326 304,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 5 983 745,35 9 601 086,28
  1 Wobec jednostek powiązanych 24 446,06 478 928,87
  a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24 446,06 61 838,87
  - do 12 miesięcy 24 446,06 61 838,87
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 417 090,00
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 5 954 487,44 9 112 234,06
  a) Kredyty i pożyczki 1 036 074,20 2 894 205,48
  b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 11 z 25
  Autoryzowany Doradca
  c) Inne zobowiązania finansowe 106 725,79 47 173,17
  d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 974 104,25 5 186 599,86
  - do 12 miesięcy 3 974 104,25 5 186 599,86
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e) Zaliczki otrzymane na dostawy 769,82 1 395,36
  f) Zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 549 829,94 644 371,75
  h) Z tytułu wynagrodzeń 202 336,39 247 289,70
  i) inne 84 647,05 91 198,74
  3 Fundusze specjalne 4 811,85 9 923,35
  IV Rozliczenia międzyokresowe 53 794,52 192 044,26
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 53 794,52 192 044,26
  - długoterminowe 43 547,84 155 763,10
  - krótkoterminowe 10 246,68 36 281,16
  SUMA PASYWÓW (A+B+C+D) 26 983 886,74 29 374 222,52

  C. Rachunek przepływów pieniężnych Grupy BLACK PO=NT

  WALUTA PLN PLN PLN PLN
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.18 - 31.12.18 01.10.18 - 31.12.18 01.01.17 - 31.12.17 01.10.17 - 31.12.17
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk(strata) netto 1 855 932,06 355 312,86 -3 827 591,27 -2 204 157,74
  II. Korekty razem 1 682 012,23 1 113 038,58 5 530 945,85 2 883 960,00
  1. Zysk (strata) mniejszości 0,00 0,00 0,00
  2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 0,00
  3.Amortyzacja 1 556 917,49 393 147,18 1 595 020,06 377 957,83
  4. Odpisy wartości firmy 0,00 2 986,84 0,00
  5. Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00
  6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -703,76 -703,76 4 569,93 4 569,93
  7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 169 386,17 33 286,90 286 526,96 103 248,55
  8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 285 095,35 285 095,35 1 104 261,39 1 104 569,54
  9. Zmiana stanu rezerw -220 974,46 -7 711,17 406 749,06 88 908,06
  10. Zmiana stanu zapasów 543 273,55 223 966,13 1 902 721,36 -478 919,39
  11. Zmiana stanu należności 1 275 545,72 590 900,03 601 064,22 818 746,35
  12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 818 762,27 -204 558,25 -241 613,24 998 186,42
  13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -70 014,10 -57 632,37 -131 340,73 -133 307,29
  14. Inne korekty z działalności operacyjnej -37 751,46 -142 751,46 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne net to z działalności operacyjnej (I+/ -II) 3 537 944,29 1 468 351,44 1 703 354,58 679 802,26
  B. Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00
  I. Wpływy 25 934,96 25 934,96 232 517,77 213 714,92
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25 934,96 25 934,96 191 919,74 173 116,89
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
  a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 12 z 25
  Autoryzowany Doradca
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - odsetki 0,00 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 598,03 598,03
  II Wydatki 453 057,16 215 866,08 464 655,22 127 338,51
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 442 044,62 204 853,54 464 655,22 127 338,51
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 0,00 0,00 0,00
  5. Inne wydatki inwestycyjne 11 012,54 11 012,54 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -427 122,20 -189 931,12 -232 137,45 86 376,41
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00
  I. Wpływy 37,58 37,58 0,00 -130,29
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wpływy finansowe 37,58 37,58 0,00 -130,29
  II. Wydatki 2 118 377,66 768 936,76 1 749 510,11 1 070 899,96
  1. Na nabycie udziałów (akcji własnych) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Spłata kredytów i pożyczek 1 858 131,28 721 936,65 1 325 123,11 902 348,11
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 90 822,63 13 675,63 137 860,04 65 433,59
  8. Odsetki 169 423,75 33 324,48 286 526,96 103 118,26
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne ne tto z działalności finansowej (I- II) -2 118 340,08 -768 899,18 -1 749 510,11 -1 071 030,25
  D. Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/ -B.III+/ -C.III) 992 482,01 509 521,14 -278 292,98 -304 851,58
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 993 185,77 510 224,90 -282 862,91 -309 421,51
  F. Środki pieniężne na początek okresu 60 549,58 543 510,45 343 412,49 369 971,09
  G. Środki pieniężne na koniec okresu(F+/ -D), w tym: 1 053 735,35 1 053 735,35 60 549,58 60 549,58
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 2 811,85 2 811,85 30 960,10 30 960,10

  D. Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy BLACK PO=NT

  WALUTA PLN PLN PLN PLN
  Lp. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01.18 - 31.12.18 01.10.18 - 31.12.18 01.01.17 - 31.12.17 01.10.17 - 31.12.17
  I Kapitał własny na początek okresu 17 435 748,82 18 915 029,00 21 263 340,10 19 639 906,56
  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 13 z 25
  Autoryzowany Doradca
  - zmiana zasad rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ia Kapitał własny na początek okresu, po korektach 17 435 748,82 18 915 029,00 21 263 340,10 19 639 906,56
  1 Kapitał podstawowy na początek okresu 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
  1.1 Zmiany kapitału podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  - podwyższenie kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -umorzenia udziałów / akcji 0,00 0,00 0,00
  -[ ] 0,00
  1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
  2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -uchwała o podwyższeniu kapitału podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -opłacenie kapitału podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Udziały / akcje własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.1 Udziały / akcje własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Kapitał zapasowy na początek okresu 22 181 059,99 22 159 720,97 22 979 408,50 22 972 418,83
  4.1 Zmiany kapitału zapasowego -21 339,02 0,00 -798 348,51 -791 358,84
  a) zwiększenie z tytułu 12 296,51 0,00 0,00 0,00
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00 0,00
  - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00
  - inne zwiększenia kapitału zapasowego 12 296,51 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 33 635,53 0,00 798 348,51 791 358,84
  -podział zysku – wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00
  - rozliczenie strat z lat ubiegłych 33 635,53 0,00 798 348,51 791 358,84
  -przeznaczanie kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zakładowego 0,00 0,00 0,00
  -akcje własne 0,00 0,00
  4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 159 720,97 22 159 720,97 22 181 059,99 22 181 059,99
  5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 10 243,30 10 243,30 10 243,30 10 243,30
  5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -[ ] 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -zbycie środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 10 243,30 10 243,30 10 243,30 10 243,30
  6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  - program motywacyjny 0,00 0,00 0,00 0,00
  - emisja akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -korekta kosztów programu motywacyjnego, zwiększenie kapitału zakładowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  -zwiększenie kapitału zakładowego, przeniesienie do zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  7 Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00
  8 Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 355 554,47 -3 854 935,27 -2 326 311,71 -3 942 755,57


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 14 z 25
  Autoryzowany Doradca
  8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  -zmiana zasad rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -[ ] 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -zwiększenie kapitału zapasowego 0,00 0,00 0,00
  -kompensata ze stratą z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00
  8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 355 554,47 3 854 935,27 2 326 311,71 3 942 755,57
  -korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  -zmiana zasad rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5 355 554,47 3 854 935,27 2 326 311,71 3 942 755,57
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00
  -[ ] 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 798 348,51 791 358,84
  -pokrycie straty kapitałem zapasowym 0,00 0,00 798 348,51 791 358,84
  8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5 355 554,47 3 854 935,27 1 527 963,20 3 151 396,73
  8.7 Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5 355 554,47 -3 854 935,27 -1 527 963,20 -3 151 396,73
  9 Wynik netto 1 855 932,06 355 312,86 -3 827 591,27 -2 204 157,74
  a) zysk netto 1 855 932,06 355 312,86 0,00 0,00
  b) strata netto 0,00 3 827 591,27 2 204 157,74
  c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Kapitał własny na koniec okresu 19 270 341,86 19 270 341,86 17 435 748,82 17 435 748,82
  III Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 270 341,86 19 270 341,86 17 435 748,82 17 435 748,82

  2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
  osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe.

  W IV kwartale 201 8 r. Grupa Black Point zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 12, 70 mln PLN (3 %
  więcej r/ r), a narastająco od początku roku 47,95 mln PLN ( 7% mniej r/ r). W IV kwartale 201 8 r. skonsolidowany
  zysk brutto wyniósł 0,52 mln PLN (względem 2,36 straty w analogicznym okresie roku 2017 ), a w okr esie od
  stycznia do grudnia 2018 r. Grupa wygenerowała zysk brutto w wysokości 2,02 mln PLN (względem 3,94 mln PLN
  straty w roku 201 7). Zysk EB=TDA wyniósł w =V kwartale 2018 r. 0,92 mln PLN, natomiast EB=DTA za cztery
  kwartały 2018 r. jest równa 3,86 mln PLN.

  Na wyniki Spółek Grupy Black Point pozytywny wpływ miała dobrze określona i precyzyjnie zrealizowana
  strategia działania, koncent rująca się na przywróceniu rentowności działania. Efekt przyniosły w prowadzone
  zmiany i restrukturyzacje, takie jak optymalizacje procesowe, zmiana polityki dystrybucyjnej i ofertowej,
  rezygnacja z nierentownych transakcji handlowych, obniżenie, zarówno ko sztów wytworzenia, kosztów
  sprzedaży, a także kosztów stałych działalności.

  Eco Service Sp. z o.o. inwestuje w rozwój i dywersyfikację działalności Spółki. Black Point S.A. inwestuje w nowe
  kanały dystrybucji, nowe technologie, a także w rozwój oferty or az usług zarządzania drukiem. Hednocześnie obie
  Spółki za cel stawiają sobie ciągłą poprawę efektywności procesów w ramach podstawowej działalności.  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 15 z 25
  Autoryzowany Doradca
  Ponadto na wyniki skonsolidowane wpływ mają stałe występujące tendencje, takie jak intensywnie zmieniające
  się warunki ekonomiczno -rynkowe; spadki sprzedaży urządzeń drukujących, zmiany w strukturze sprzedaży
  (maleje popyt na produkty do drukarek atramentowych, wzrasta na produkty do drukarek laserowych).
  Ograniczająco na realizację planów sprzedaży wpływa tak że silna konkurencja ze strony producentów urządzeń
  drukujących, a także dostawców tanich produktów, często niższej jakości, zaburzających popyt na produkty
  jakościowe – jak te, gwarantowane przez Spółkę Black Point S.A.

  V. Jednostkowy raport kwartalny
  1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  A. Rachunek zysków i strat BLACK PO=NT S.A.

  Waluta PLN PLN PLN PLN
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.18 - 31.12.18 01.10.18 - 31.12.18 01.01.17 - 31.12.17 01.10.17 - 31.12.17
  A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, 24 691 833,54 6 760 065,64 27 739 768,42 7 299 055,35
  - w tym od jednostek powiązanych 1 142 916,93 275 206,55 1 208 668,71 338 952,39
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 691 833,54 6 760 065,64 27 739 768,42 7 299 055,35
  II Przychody netto ze sprzed towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 13 621 493,83 3 693 018,03 17 648 864,26 4 359 788,38
  - w tym jednostkom powiązanym 390 424,43 81 261,69 566 766,33 187 868,29
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 621 493,83 3 693 018,03 17 648 864,26 4 359 788,38
  II. Wartość sprzedanych materiałów i towarów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C Zysk/Strata brutto ze sprzedaży ( A - B ) 11 070 339,71 3 067 047,61 10 090 904,16 2 939 266,97
  D Koszty sprzedaży 6 006 662,41 1 653 085,41 7 650 329,87 1 846 403,87
  E Koszty ogólnego zarządu 2 747 749,33 666 126,65 3 025 353,63 590 303,77
  F Zysk (strata) ze sprzedaży 2 315 927,97 747 835,55 -584 779,34 502 559,33
  G Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III) 651 351,57 459 246,48 237 883,71 167 433,24
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 25 934,96 25 934,96 103 841,94 99 143,79
  II Dotacje 138 249,74 130 564,73 34 111,62 6 900,46
  III Aktualizacja aktywów niefinansowych 125 000,00 29 634,32 0,00
  IV Inne przychody operacyjne 362 166,87 273 112,47 99 930,15 61 388,99
  H Pozostałe koszty operacyjne (I+II+III) 848 326,55 530 238,39 229 496,95 176 036,56
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 266 206,89 266 206,89 0,00
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 205 365,98 0,00 54 000,00 31 000,00
  III Inne koszty operacyjne 376 753,68 264 031,50 175 496,95 145 036,56
  I Zysk/Strata na działaln ości operacyjnej (C+D -E) 2 118 952,99 676 843,64 -576 392,58 493 956,01
  J Przychody finansowe (I+II+III+IV+V) 680,51 44 153,34 121 283,90 91 847,26
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odsetki uzyskane, w tym: 27,48 21,23 16,81 16,81
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  III Zysk ze zbycia inwestycji 653,03 0,00 59 662,62 59 662,62
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 17 726,76 17 726,76
  V Inne 0,00 44 132,11 43 877,71 14 441,07
  K Koszty finansowe (I+II+III+IV) 159 119,93 33 801,24 287 082,74 148 311,72
  I Odsetki, w tym: 105 789,68 23 657,88 203 830,45 65 059,43
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
  II Strata ze zbycia inwestycji 21 808,93 10 143,36 59 089,58 59 089,58


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 16 z 25
  Autoryzowany Doradca
  III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 24 162,71 24 162,71
  IV Inne 31 521,32 0,00 0,00
  L Zysk/Strata brutto (I+J -K) 1 960 513,57 687 195,74 -742 191,42 437 491,55
  M Podatek dochodowy 104 757,00 104 757,00 -41 701,72 -42 655,72
  O Pozost ałe obow iązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ enia straty) 0,00 0,00
  P ZYSK/STRATA NETTO (L -M-O) 1 855 756,57 582 438,74 -700 489,70 480 147,27

  B. Bilans BLACK POINT S.A.

  Waluta PLN PLN
  BILANS - A K T Y W A 31.12.2018 31.12.2017
  A AKTYWA TRWAŁE (I+II+II+IV+V) 12 032 677,40 13 391 529,16
  I Wartości niematerialne i prawne (1+2+3+4) 4 729 043,48 5 746 283,36
  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2 Wartość firmy
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 4 729 043,48 5 746 283,36
  4 Zaliczki na poczet wartości niemat. i prawnych
  II Rzeczowe Aktywa Trwałe (1+2+3) 4 570 821,72 4 902 193,64
  1 Środki trwałe 4 570 821,72 4 902 193,64
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 992 985,99 1 992 985,99
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 864 212,98 1 950 217,51
  c) urządzenia techniczne i maszyny 278 816,39 563 728,12
  d) środki transportu 372 315,65 292 468,55
  e) inne środki trwałe 62 490,71 102 793,47
  2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  III Należności długoterminowe (1+2) 0,00 0,00
  1 Od jednostek powiązanych
  2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  IV Inwestycje długoterminowe 2 343 850,00 2 343 850,00
  1 Nieruchomości
  2 Wartości niematerialne i prawne
  3 Długotrwałe aktywa finansowe 2 343 850,00 2 343 850,00
  a) w jednostkach powiązanych 2 343 850,00 2 343 850,00
  - udziały lub akcje 2 343 850,00 2 343 850,00
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  4 Inne inwestycje długoterminowe
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 388 962,20 399 202,16
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 388 962,20 399 202,16


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 17 z 25
  Autoryzowany Doradca
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe

  B AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV) 8 545 435,96 8 271 994,24
  I Zapasy (1+2+3+4+5) 4 251 491,68 4 395 223,94
  1 Materiały 1 237 861,94 2 040 893,27
  2 Półprodukty i produkty w toku 755,88 21 361,78
  3 Produkty gotowe 2 385 800,18 1 788 251,71
  4 Towary 111 984,19 200 642,49
  5 Zaliczki na dostawy 515 089,49 344 074,69
  II Należności krótkoterminowe (1+2) 3 547 821,84 3 728 066,25
  1 Należności od jednostek powiązanych 183 478,47 218 437,78
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 183 478,47 218 437,78
  - do 12 miesięcy 183 478,47 218 437,78
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne 0,00 0,00
  2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2 Należności od pozostałych jednostek 3 364 343,37 3 509 628,47
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 264 394,67 3 391 115,40
  - do 12 miesięcy 3 264 394,67 3 391 115,40
  - powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 76 382,20 69 582,07
  c) inne 23 566,50 48 931,00
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III Inwestycje krótkoterminowe 663 522,41 53 754,00
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 663 522,41 53 754,00
  a) w jednostkach powiązanych
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach 2 704,48 12 847,84
  - udziały lub akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki 2 704,48 2 704,48
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 10 143,36
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 660 817,93 40 906,16
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 660 817,93 40 906,16
  - inne środki pieniężne
  - inne aktywa pieniężne
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 82 600,03 94 950,05
  C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
  D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE
  SUMA AKTYWÓW ( A + B + C + D ) 20 578 113,36 21 663 523,40

  Waluta PLN PLN
  BILANS - P A S Y W A 31.12.2018 31.12.2017
  A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+…+VI+VIII) 16 474 319,51 14 656 314,40


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 18 z 25
  Autoryzowany Doradca
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 600 000,00 600 000,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14 650 655,08 14 650 655,08
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 10 243,30 10 243,30
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 969 722,00 969 722,00
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  - na udziały (akcje) własne
  V Zysk (strata ) z lat ubiegłych -1 612 057,44 -873 816,28
  VI Zysk (strata ) netto 1 855 756,57 -700 489,70
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )
  B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV) 4 103 793,85 7 007 209,00
  I Rezerwy na zobowiązania 1 164 031,52 1 242 252,97
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 807,58 3 891,54
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 105 855,54 152 944,39
  - długoterminowa
  - krótkoterminowa 105 855,54 152 944,39
  3 Pozostałe rezerwy 1 057 368,40 1 085 417,04
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 1 057 368,40 1 085 417,04
  II Zobowiązania długoterminowe 342 124,82 555 607,86
  1 Wobec jednostek powiązanych
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3 Wobec pozostałych jednostek 342 124,82 555 607,86
  a) Kredyty i pożyczki
  b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) Inne zobowiązania finansowe 97 396,82 229 303,86
  d) zobowiązania wekslowe
  e) inne 244 728,00 326 304,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 2 543 842,99 5 017 303,91
  1 Wobec jednostek powiązanych 233 567,51 238 022,18
  a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 233 567,51 238 022,18
  - do 12 miesięcy 233 567,51 238 022,18
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne 0,00 0,00
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3 Wobec pozostałych jednostek 2 306 181,93 4 769 749,18
  a) Kredyty i pożyczki 15,99 2 027 741,79
  b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) Inne zobowiązania finansowe 76 584,75 17 032,13
  d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 581 232,90 1 920 393,06
  - do 12 miesięcy 1 581 232,90 1 920 393,06
  - powyżej 12 miesięcy
  e) Zaliczki otrzymane na dostawy
  f) Zobowiązania wekslowe
  g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 439 020,68 552 767,17
  h) Z tytułu wynagrodzeń 126 198,94 168 639,71
  i) inne 83 128,67 83 175,32
  3 Fundusze specjalne 4 093,55 9 532,55


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 19 z 25
  Autoryzowany Doradca
  IV Rozliczenia międzyokresowe 53 794,52 192 044,26
  1 Ujemna wartość firmy
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 53 794,52 192 044,26
  - długoterminowe 43 547,84 155 763,10
  - krótkoterminowe 10 246,68 36 281,16
  SUMA PASYWÓW ( A + B ) 20 578 113,36 21 663 523,40

  C. Rachunek przepływów pieniężnych BLACK PO=NT S.A.

  PLN PLN PLN PLN
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.18 - 31.12.18 01.10.18 - 31.12.18 01.01.17 - 31.12.17 01.10.17 - 31.12.17
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 1 855 756,57 582 438,74 -700 489,70 480 147,27
  II. Korekty razem 1 313 617,79 404 229,26 1 889 678,27 177 982,33
  1. Amortyzacja 1 338 415,23 338 480,24 1 468 791,31 346 563,58
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -549,06 -549,06 411,69 411,69
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 103 600,01 22 777,78 202 001,64 63 230,62
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 285 095,35 300 017,77 -97 979,03 -93 280,88
  5. Zmiana stanu rezerw -78 221,45 87 706,55 265 356,84 -20 260,22
  6. Zmiana stanu zapasów 143 732,26 -127 692,00 780 271,39 618 673,39
  7. Zmiana stanu należności 180 244,41 -533 407,77 -643 586,46 -858 867,31
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -505 287,74 558 768,90 -26 261,30 168 854,14
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -115 659,76 -99 121,69 -59 327,81 -47 342,68
  10. Inne korekty -37 751,46 -142 751,46 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) 3 169 374,36 986 668,00 1 189 188,57 658 129,60
  B. Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 25 934,96 0,00 216 634,01 202 081,16
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25 934,96 0,00 141 060,97 126 508,12
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 573,04 573,04
  II Wydatki 397 254,97 47 018,61 279 820,61 79 439,82
  1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 386 242,43 47 018,61 279 820,61 79 439,82
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 20 z 25
  Autoryzowany Doradca
  4. Inne wydatki inwestycyjne 11 012,54 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) -371 320,01 -47 018,61 -63 186,60 122 641,34
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 0,00 0,00 16,81 16,81
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 16,81 16,81
  II. Wydatki 2 178 691,64 547 940,02 1 407 138,43 861 871,45
  1. Na nabycie udziałów (akcji własnych) 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Spłata kredytów i pożyczek 2 027 725,80 502 549,79 1 125 247,82 780 478,19
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 47 365,83 22 612,45 79 872,16 18 145,83
  8. Odsetki 103 600,01 22 777,78 202 018,45 63 247,43
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) -2 178 691,64 -547 940,02 -1 407 121,62 -861 854,64
  D. Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/ -B.III+/ - C.III) 619 362,71 391 709,37 -281 119,65 -81 083,70
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 619 911,77 392 258,43 -281 531,34 -81 495,39
  F. Środki pieniężne na początek okresu 41 454,95 268 559,23 322 437,50 122 950,34
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D), w tym: 660 817,66 660 817,66 41 454,95 41 454,95
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 2 093,55 2 093,55 10 422,60 10 422,60

  D. Zestawienie zmian w kapitale własnym BLACK PO=NT S.A.

  PLN PLN PLN PLN
  Lp. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01.18 - 31.12.18 01.10.18 - 31.12.18 01.01.17 - 31.12.17 01.10.17 - 31.12.17
  I Kapitał własny na początek okresu 14 656 314,40 15 929 632,23 15 356 804,10 17 695 691,26
  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
  - zmiana zasad rachunkowości 0,00 0,00
  Ia Kapitał własny na początek okresu, po korektach 14 656 314,40 15 929 632,23 15 356 804,10 17 695 691,26
  1 Kapitał podstawowy na początek okresu 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
  1.1 Zmiany kapitału podstawowego 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00
  - podwyższenie kapitału 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -umorzenia udziałów / akcji
  -[ ] 0,00 0,00
  1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
  2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał 0,00 0,00 0,00 0,00


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 21 z 25
  Autoryzowany Doradca
  podstawowy
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -uchwała o podwyższeniu kapitału podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -opłacenie kapitału podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Udziały / akcje własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.1 Udziały / akcje własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Kapitał zapasowy na początek okresu 14 650 655,08 14 650 655,08 15 515 725,96 15 515 725,96
  4.1 Zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00
  - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - likwidacji kapitału rezerwowego 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00
  -podział zysku – wypłata dywidendy 0,00 0,00
  - uchwała dotycząca ewentualnego zbycia udziałów – przeznaczenie na kapitał rezerwowy - aktualizacja 0,00 0,00
  -przeznacznie kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zakładowego 0,00 0,00
  -rozliczenie straty z lat ubiegłych 0,00 0,00
  4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 650 655,08 14 650 655,08 15 515 725,96 15 515 725,96
  5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 10 243,30 10 243,30 10 243,30 10 243,30
  5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00
  -[ ] 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00
  -zbycie środków trwałych 0,00 0,00
  5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 10 243,30 10 243,30 10 243,30 10 243,30
  6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 969 722,00 969 722,00 969 722,00 969 722,00
  6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00
  - program motywacyjny 0,00 0,00
  - zwiększenie kapitału podstawowego 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -korekta kosztów programu motywacyjnego 0,00 0,00
  -zwiększenie kapitału zakładowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 969 722,00 969 722,00 969 722,00 969 722,00
  7 Zysk/(strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 574 305,98 -300 988,15 -1 738 887,16 -2 919 524,13
  7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
  -zmiana zasad rachunkowości 0,00 0,00
  7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -[ ] 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -zwiększenie kapitału zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 22 z 25
  Autoryzowany Doradca
  -przeznaczenie na wypłatę dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 574 305,98 300 988,15 -1 738 887,16 -2 919 524,13
  -korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  -zmiana zasad rachunkowości 0,00 0,00
  7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 574 305,98 300 988,15 -1 738 887,16 -2 919 524,13
  a) zwiększenie z tytułu 37 751,46 37 751,46 0,00 0,00
  -przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00
  -rozliczenie reklamacji 37 751,46 37 751,46 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  -korekta kosztów programu motywacyjnego 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 612 057,44 338 739,61 -1 738 887,16 -2 919 524,13
  7.7 Zysk/(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 612 057,44 -338 739,61 -1 738 887,16 -2 919 524,13
  8 Wynik netto 1 855 756,57 582 438,74 -700 489,70 480 147,27
  a) zysk netto 1 855 756,57 582 438,74 0,00 480 147,27
  b) strata netto 0,00 -700 489,70 0,00
  c) odpisy z zysku 0,00 0,00
  II Kapitał własny na koniec okresu 16 474 319,51 16 474 319,51 14 656 314,40 14 656 314,40
  III Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 474 319,51 16 474 319,51 14 656 314,40 14 656 314,40


  2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
  osiągnięte jednostkowe wyniki finansowe.

  Spółka Black Point S.A. w = V kwartale 2018 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 6,76 mln PLN (spadek
  o 7 % w stosunku do IV kw. 2017 r.) oraz wygenerowała zysk brutto w wysokości 0, 69 mln PLN (względem 0, 44
  mln PLN zysku w IV kwartale 2017 r.). Zysk operacyjny EB=T był równy 0,68 mln PLN, w porównaniu do 0,49 mln
  PLN w analogicznym okresie 2017 r. EBIDTA w I V kwartale 2018 r. wyniosła 1,02 mln PLN, natomiast od początku
  roku do końca czwarte go kwartału EB=DTA jest równa 3,46 mln PLN.

  Zarząd Spółki Black Point S.A. od wrze śnia 2017 r. systematycznie generuje dodatnie wyniki finansowe.

  Czynnikami wpływającymi pozytywnie na wyniki finansowe Spółki Black Point SA są podjęte zdecydowane
  działania zmieniające politykę dystrybucyjną i ofertową, a także działania zmierzające do obniżenia kosztów.
  Dzięki wdrożonym projektom optymalizacyjnym i restrukturyzacyjnym wzrosła marża na sprzedaży produktów i
  usług. Z kolei zmiana polityki sprzedażowej przyczyniła się do obniżenia kosztów sprzedaży, co przyniosło znaczną
  poprawę rentownośc i sprzedaży. Obniżono także koszty stałe działalności.

  Zmiana polityki sprzedaży przywróciła koncentrację na rozwój i sprzedaż w Polsce marki Premium Black Point i
  była podstawą do rezygnacji z wszelkich projektów i transakcji nierentownych i ograniczenia działań z niskim
  potencjałem rozwoju.


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 23 z 25
  Autoryzowany Doradca
  VI. Informacja na temat aktywności Emitenta oraz Grupy Emitenta w zakresie działań
  zmierzających do zwiększenia innowacyjności

  Bieżąca działalność Emitenta związana jest z zapewnieniem bardziej wydajnego, ekologicznego i oszczędnego
  zarządzania drukiem i biurem. W ramach tej działalności Emitent w szczególności skupia się na wzmocnieniu
  swojej pozycji na rynku w zakresie sprzedaży reprodukowanych materiałów eksploatacyjnych oraz usług
  związanych z zarządzan iem drukiem.

  W I V kwartale 2018 r. zrealizowano szereg projektów dywersyfikacji oferty Black Point o atrakcyjne nowości
  produktowe. Nowe, efektywne standardy wdrożone w dziale badania i rozwoju przyniosły Spółce ogromny
  potencjał w aktualizowaniu oferty i podążaniu za najnowszymi trendami sprzedażowymi.

  VII . Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania prognoz.

  Emiten t nie publikował prognoz na 201 8 r.

  VIII . Analiza wskaźnikowa

  Tabela: Zestawienie głównych skonsolidowanych wyników finansowych w ujęciu kwartalnym.
  Waluta: tys. PLN 201 8 201 7 201 8 201 7
  Wyniki skonsolidowane 01.01.2018 –
  31.12.2018
  01.01.201 7 -
  31.12.201 7
  01.10 .2018 –
  31.12.2018
  01. 10.201 7 –
  31.12 .201 7
  Wynik na sprzedaży netto 1 877,17 -1 029,90 412,69 331,26
  EBIT 2 307,35 -2 290,86 523,33 -982,33
  EBITDA 3 864,27 -728,95 916,48 -637,48
  Wynik brutto 2 018,42 -3 943,07 519,46 -2 364,44
  Wynik netto 1 855,93 -3 827,59 355,31 -2 204,16
  EBITDA= zysk operacyjny + amortyzacja

  Tabela: Zestawienie głównych jednostkowych wyników finansowych w ujęciu kwartalnym.
  Waluta: tys . PLN 201 8 201 7 201 8 201 7
  Wyniki jednostkowe 01.01.2018 –
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.10.2018 –
  31.12.2018
  01.10.2017 –
  31.12.2017
  Wynik na sprzedaży netto 2 315,93 -584,78 747,84 502,56
  EBIT 2 118,95 -576,39 676,84 493,96
  EBITDA 3 457,37 892,40 1 015,32 840,52
  Wynik brutto 1 960,51 -742,19 687,20 437,49
  Wynik netto 1 855,76 -700,49 582,44 480,15

  EBITDA= zysk operacyjny + amortyzacja


  Tabela: Analiza płynności dla wyników skonsolidowanych w ujęciu kwartalnym za = V kwartał 201 8 roku .
  Wskaźniki płynności finansowej Miernik 201 8 201 7
  Dane skonsolidowane 31.12.201 8 31.12.201 7
  Płynność I stopnia krotność 0,18 0,01
  Płynność II stopnia krotność 1,42 0,91
  Płynność III stopnia krotność 2,73 1,79


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 24 z 25
  Autoryzowany Doradca


  Tabela: Analiza płynności dla wyników jednostkowych w ujęciu kwartalnym za IV kwartał 2018 roku .
  Wskaźniki płynności finansowej Miernik 201 8 201 7
  Dane jednostkowe 31.12.201 8 31.12.201 7
  Płynność I stopnia krotność 0,26 0,01
  Płynność II stopnia krotność 1,66 0,75
  Płynność III stopnia krotność 3,36 1,65 Formuły obliczeniowe: Płynność = stopnia (wskaźnik płatności gotówkowej) = (=nwestycje krótkoterminowe / Zobowiązania krótkoterminowe) Płynność == stopnia (wskaźnik płynności szybkiej) = [(=nwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe) / Zobowiązania krótkote rminowe] Płynność === stopnia = (Aktywa obrotowe / Zobowiązania bieżące)
  Tabela: Analiza rentowności dla wyników skonsolidowanych w ujęciu kwartalnym za IV kwartał 201 8 roku .

  Wskaźniki rentowności Miernik 201 8 201 7
  Dane skonsolidowane 31.12.201 8

  31.12.201 7

  ROA Procent 6,88% -13,03%
  ROE Procent 9,64% -21,95%
  ROI Procent 8,55% -7,80%
  Rentowność netto Procent 3,87% -7,48%

  Tabela: Analiza rentowności dla wyników jednostkowych w ujęciu kwartalnym za IV kwartał 201 8 roku
  Wskaźniki rentowności Miernik 201 8 201 7
  Dane jednostkowe 31.12.201 8

  31.12. 201 7

  ROA Procent 9,02% -3,23%
  ROE Procent 11,26% -4,78%
  ROI Procent 10,30% -2,66%
  Rentowność netto Procent 7,52% -2,53% Formuły obliczeniowe: ROA = (zysk netto za ostatnie 4 kwartały / aktywa ogółem) x 100% ROI = (zysk operacyjny za ostatnie 4 kwartały / aktywa ogółem) x 100% ROE = (zysk netto za ostatnie 4 kwartały / kapitał własny ogółem) x 100% Rentowność netto = (zysk netto /przychody ze sprzedaży) x 100%
  Wyniki finansowe Emitenta, jaki Grupy Black Point, uległy znaczącej poprawie. Grupa Black Point wygenerowała
  w IV kwartale 2018 r. 0,36 mln zysku netto wobec straty netto w wysokości 2,20 mln PLN w tym samym okresie
  2017 r. EB=DTA wyniosła 0,92 mln PLN.

  Wskaźniki rentowności majątku i kapitału własnego Grupy, jak i Emitenta, przyjmują wartości dodatnie w
  porównaniu do ujemnych wartości, osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

  Wskaźnik rentowności netto Grupy w = V kwartale roku 2018 osiągnął wartość dodatnią równą 3, 87%, względem
  (-7,48 %) w tym samym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik r entowności netto Emitenta kształtuje się na
  wyższym poziomie równym 7,52% względem ( -2,53%) .

  Skonsolidowane wskaźniki płynności finansowej uległy ponownie zdecydowanej poprawie i Grupa Black Point
  wykazuje stabilność w kontekście płynności finansowej już kolejny kwartał.

  Główne zmiany w pozycjach aktywó w Grupy w stosunku do stanu z końca IV kw. 2017 r. to:


  Skonsolidowany oraz Jednostkowy Raport okresowy Black Point S.A .
  IV kwartał 201 8 rok u

  Strona 25 z 25
  Autoryzowany Doradca
  - niższy o 1, 3 mln PLN poziom należności spowodowany spadkiem przychodów ze sprzedaży w porównaniu do
  2017 r. ,
  - wyższy o 1,0 mln PLN poziom środków pie niężnych , który jest efektem, w szczególności, zy skownej działalności,
  jak również działań skoncentrowanych na poprawie płynności firmy .

  Główne zmiany w pozycjach pasywów Grupy w stosunku do stanu z końca = V kw. 2017 r.:
  - wzrost o 1,8 mln PLN poziomu kapitału własnego, głównie spowodowany wyprac ow anym zyskiem w roku
  bieżącym ,
  - spadek o 3,6 mln PLN poziomu zobowiązań krótkoterminowych, wynikający, w szczególności, z mniejszego
  finansowania działalności Grupy kredytami bankowymi .

  IX. Planowane kierunki działania Grupy na 201 9 rok
  Zarząd Grupy Black Point zamierza w dalszym ciągu zwiększać rentowność i optymaliz ować obie Spół ki Grupy
  Black Point w ramach działań handlowych prowadzonych na rynku druku 2D oraz w ramach nowych
  planowanych kierunków rozwojowych. Dla zapewnienia długoter minowego rozwoju Spółka Black zamierza wejść
  z ofertą na rynek druku 3D. Spółka Eco Service zamierza wykorzys tać swoje wysokie kompetencje logistyczne w
  dywersyfikacji swojej strategii.

  Najważniejsze kierunki stra tegii ofertowej Emitenta na 2019 r. to:
  1. Sprzedaż wysokiej jakości i wydajności materiałów eksploatacyjnych marki premium Black Point na
  rynku krajowym.
  2. Wypracowanie konceptu biznesowego rozwoju działalności biznesowej spółki Black Point w ramach
  rynku druku 3D .
  3. :andel materiałami i półproduktami wykorzystywanymi na rynku druku 2D .
  4. Rozwój działań usługowych w zakresie logistyki kontraktowej oraz usług związanych z
  przechowywaniem i magazynowaniem.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Black Point SA
ISIN:PLBLKPT00018
NIP:8980013954
EKD: 26.8 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
Adres: ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce
Telefon:+48 71 3386800
www:www.blackpoint.pl
Komentarze o spółce BLACK POINT
2019-09-16 04-09-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649