Raport.

BIZTECH KONSULTING SA (17/2018) Raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za II kwartał 2018 roku

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny BizTech Konsulting S.A. za II kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  RAPORT
  za II kwartał 201 8 roku
  okres od 1 kwiet ni a do 3 0 czerw ca 201 8 roku
  BizTech Konsulting spółka akcyjna  Warszawa , 8 sierpni a 201 8 roku


  Raport za I I kwartał 2018 roku


  str. 2
  Spis treści:

  I. Podstawowe dane o BizT ech Konsulting S.A. ................................ ................................ ................................ ........... 3
  II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................... 4
  III. Zwięzła charakterystyka istotnych dok onań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego
  dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym
  charakterze, mających wpływ na osiągni ęte wyniki ................................ ................................ ................................ ....... 5
  IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował
  w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na
  wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ................................ ................................ ............... 6
  V. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok ... 7
  VI. W przypadku , gdy dokument info rmacyjny zawierał informacje, o których mowa w par. 10 pkt
  13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu – opis stanu realizacji działań
  i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji ................................ ................................ ................................ . 8
  VII. Sprawozdanie finansowe BizTech Konsulting S.A. ................................ ................................ ............................ 9
  VIII. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wska zaniem akcjonariuszy posiadających,
  na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ................................ ........ 13
  IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ........ 13
  X. W przypadku , gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań ............................... 13
  XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne
  etaty …. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 13
  XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego ................................ ........ 14  Raport za I I kwartał 2018 roku


  str. 3

  I. Podstawowe dane o BizTech Konsulting S.A.
  Nazwa (firma): BizTech Konsulting spółka akcyjna
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Warszawa
  Adres: ul. Wolno ść 3A (VI piętro)
  01 -018 Warszawa
  Numer telefonu: +48 22 100 10 00
  Numer faksu: +48 22 100 10 99
  Adres poczty elektronicznej: info@biztech.pl
  Adres głównej strony internetowej: www.biztech.pl
  Identy fikator wg właściwej klasyfikacji
  statystycznej (REGON): 015707446
  Numer wg właściwej identyfikacji
  podatkowej (NIP): 5262756894
  KRS: 0000205063

  Od momentu założenia Spółka świadczy szero ko pojęte usługi informatyczne.
  Zakres usług był systematycznie r ozszerzany i obecnie działalność Emitenta obejmuje
  następujące obszary :
   outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym prowadzenia centrum wsparcia;
   bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych;
   integracji i dostarczania systemów informatycznych ;
   szkoleń;
   sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji.

  Od 2004 r. Emitent jest także organizatorem najstarszej i aktualnie największej konferencji
  branży IT dla sektora publicznego – Forum Teleinformatyki . Konferencja ta cieszy się dużą
  pop ularnością, w 2017 roku (XXIII edycja Forum) zgromadził a 483 osoby z administracji
  rządowej i samorządowej, firm z różnych branż, organizacji oraz środowisk naukowych.  Raport za I I kwartał 2018 roku


  str. 4
  Kilkanaście lat doświadczenia oraz współpraca z certyfikowanymi i stale podnoszą cymi
  kw alifikacje specjalistami, pozwoliły na uzyskanie przez Emitenta licznych autoryzacji oraz
  pozyskanie wielu klientów. Obecnie Spółka posiada status: Microsoft Silver Partner, Oracle
  Certified Gold Partner w programie Oracle Partner Network, Specialized Part ner Oracle
  Application Development Framework 11g, Specialized Partner Oracle Database 11g, Oracle
  FUDA, Symantec Silver Partner, Veritas Silver Partner, Hewlett Packard Enterprise, Sophos
  Silver Partner, Veeam Silver Partner, Trend Micro Bronzer Partner, B acula Systems
  Authorized Business Partner, Infortrend Reseller, Acronis Authorized Partner, Fortinet
  Bronze Authorized Reseller, Acunetix Partner, Dell Professional Services Partner, Register
  Dell SonicWALL, Pearson VUE Authorized Test Center, KRYTERION Ho st Location, Castle
  Worldwide, PSI, CERTIPORT Authorized Testing Center.

  W skład Zarzą du wchodzą:
   Sławomir Stanisław Chabros – prezes Zar ządu,
   Urszula Krajewska – członek Zarządu ,
   Piotr Janusz Sosiński – członek Zarządu.

  W skład Rady Nadzorczej wch odzą:
   Jan Ryszard Madey – przewodniczący Rady Nadzorczej,
   Piotr Jacek Govenlock – członek Rady Nadzorczej,
   Krzysztof Andrzej Imiełowski – członek Rady Nadzorczej,
   Andrzej Gogolewski – członek Rady Nadzorczej,
   Żaneta Anna Govenlock – członek Rady Nadzorczej.
  II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym
  informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
  W II kwartale 201 8 roku Spółka nie dokonywała zmiany stosowanych zasad rachunkowości.
  Forma oraz podstawa sporząd zenia sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych ,
  prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości
  ustaloną i wprowadzoną stosowną uchwalą Zarządu Spółki, wprowadza jącej z dniem
  22 kwietnia 2004 r oku :
  - zakładowe zasady rachunkowości ,
  - zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  - zasady prowadzenia ksiąg rachunko wych, w tym zakładowy plan kont ,


  Raport za I I kwartał 2018 roku


  str. 5
  - system przetwarzania danych oraz och rony danych i ich zbiorów .

  Sprawozdanie finansowe zawiera:
   bilans,
   rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
   rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
   zestawienie zmian w kapitale własnym.

  Zakładowe zasady, metody i wzory wybr ano spośród możliwych do stosowania zasad, metod
  i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

  Inwestycje
  Inwestycje w jednostkach zależnych wyceniane są według poniesionego kosztu.

  Aktywa i pasywa – wycena
  Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi
  metodami wyceny , wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:
   rzeczowe akt ywa trwałe – środki trwałe – wg ceny nabycia środki trwałe w cenach
  nabycia pomnie jszonych o odpisy amort yzacyjne;
   warto ści niematerialne i prawne – wg ceny nabycia pomn iejszone o odpisy
  amortyzacyjne;
   zapasy materiałów, towarów – wg cen naby cia;
   należności krótkoterminowe – wg kwoty wymagalnej za płaty z zachowaniem
  ostrożności;
   inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne – wg wartości nominalnej;
   kapitały własne – wg wartości nominalnej;
   zobowiązania krótkoterminowe – w kwocie wymagające j zapłaty;
   rezerwy – wg wiarygodnej i uzasadnionej, oszacowanej wartości.
  III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub ni epowodzeń emitenta
  w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych
  czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
  mających wpływ na osiągnięte wyniki
  W II kwartale 2018 roku był y realizowane intensywn e prace nad pozyskaniem klientów dla
  nowoutworzonego zespołu deweloperskiego. Prowadzone były też rozmowy z potencjalnymi
  klientami , celem zwiększenia bazy obsługiwanych firm . W maj u 2018 roku Zarząd , za zgodą
  Rady Nadzorczej, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakła dowego poprzez
  emisję akcji serii H w ramach kapitału docelowego , po cenie emisyjnej 0,11 zł za akcję. Emisja


  Raport za I I kwartał 2018 roku


  str. 6
  akcji została skierowana do os ób mających duży wpływ na rozwój i aktualną pozycję Spółki,
  co pozwoli również związać te osoby ze Spółką na przyszł ość. Emisja akcji zakończyła się
  pełnym sukcesem , tzn. objęto 2.000.000 oferowanych akcji . W wyniku emisji Spółka
  pozyskała ok. 200 tys. zł.
  W I I kwartale 2018 roku Spółka realizowała usługi informatyczne i szkoleniowe na
  podobnym poziomie , jak w analogicz nym okresie ubiegłego roku ( spadek przychodów
  wyniósł 4,79 %). Spadek przychodów jest spowodowan y mniejszą sprzedażą licencji i sprzętu,
  co wynika z przesunięcia części zamówień na kolejne kwartały. Jednocześnie dynamicznie
  rosną przychody ze świadczonych u sług , które charakteryzują się wyższą marżowością niż
  sprzedaż licencji i sprzętu. Tym samym , pomimo nieznacznego spadku przychodów i silnej
  presji płacowej ze strony wysoko wykwalifikowanych pracowników , wypracowano zysk netto
  za II kw. 2018 r. w wysokośc i 67,8 tys. zł , co oznacza wzrost 8,33% rdr.
  Sytuacja finansowa Spółki jest dobra, a dzięki pozyskaniu środków z emisji akcji, Spółka
  posiada wystarczające środki finan sowe na realizację zakładanej strategii rozwoju. Zarząd
  oczekuje poprawy wyników finanso wych w II półroczu, które zwykle jest zdecydowanie
  lepsze w branży informatycznej.
  IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem
  emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności,
  w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie
  rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie
  BizT ech Konsulting S.A. w okresie objętym raportem podjęła szereg działań związanych ze
  składaniem ofert handlowych potencjalnym nowym klientom. W drugi m kwartale 2018 roku
  Emitent przeprowadził z sukcesem nową emisję akcji serii H, skierowaną do osób mających
  duży wpływ na rozwój i aktualną pozycję Spółki, co pozwoli również związać te osoby ze
  Spółką na przyszłość . W wyniku emisji Spółka pozyskała ok. 200 tys. zł. Środki z emisji Spółka
  przeznacz a (podobnie jak środki z emisji akcji serii G) na zorganizowanie zespołu
  developerskiego projektującego i wdrażającego rozwiązania analityczno -sprawozdawcze,
  które oparte są na technologii Oracle. Próg wejścia w technologię BI korporacji Oracle
  wymusza na dostawcach rozwiązań istotne inwestycje tj. dostarczenia, utrzymania i rozwoju
  wysokiej klasy wyspecjalizowanych konsultantów.
  W skład nowo utworzonego zespołu developerskiego wchodz ą następujące osoby:
  - analitycy, zbierający i precyzujący wymagania klien tó w, budujący modele analityczne;
  - projektanci, tworzący modele danych relacyjne i wielowymiarowe oraz modelujący dane
  w warstwach fiz ycznej, logicznej i prezentacji;


  Raport za I I kwartał 2018 roku


  str. 7
  - administratorzy odpowiedzialni za organizację środowiska teleinformatycznego, jego
  utr zy manie i bezpieczeństwo;
  - deweloperzy, specjalizujący się w bazach danych i językach typu SQL, zasilający system
  danymi oraz deweloperzy , tworzący wizualizację informacji w warstwie prezentacji
  w JavaScript.
  W II kw artale 2018 roku zatrudnione zostały pi erwsze osoby w ze spole developerskim.
  Obecnie tr wa jego dalsza rozbudowa i poszukiwanie kolejnych specjalistów .
  W dziale developerskim trwały prace projektujące i wdrażające rozwiązania analityczno -
  sprawozdawcze. Wynikiem tych prac jest m.in . aplikacja BlueSZOP, która jest ewaluacją
  aplikacji proCRM. Systemy wspierające zarządzanie relacjami z klientami oraz sprzedaży
  zostały rozbudowane o system nadzoru nad procesami zgodnie z wdrożonym Systemem
  Zarządzania Jakością .
  Trwały prace developerskie nad pilotem usługi i oprogramowania do anonimizacji danych ,
  gromadzonych w testowych bazach danych - celem zapewnienia zgodności w ramach RODO.
  Dzięki usłudze Black Cargo , wspartej przez dedykowane, autorskie oprogramowanie,
  wrażliwe informacje z punktu widzenia RODO, takie jak numery kart kredytowych czy
  numery PESEL, wartości kont i faktur, można zastąpić realistycznymi wartościami
  o odpowiednich cechach, strukturze i wol umetrii. W efekcie obraz danych produkcyjnych
  (nie same dane produkcyjne), może być bezpiecznie wykorzystywany do celów
  nieprodukcyjnych poza firmą czy instytucją przetwarzającą te dane np. do budowania
  aplikacji przez dostawców zewnętrznych, do szkoleń, t estowania.
  V. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
  wyników na dany rok
  W dniu 25 lipca 2018 r . (rb nr 23/2018 ) BizT ech Konsulting S.A. opublikował a prognoz y
  finansowe na 2018 rok. Spółka prognozuje , iż przychody ze sprzedaży wyni osą 14.400 tys. zł,
  EBITDA wyniesie 600 tys. zł, a zysk netto wyniesie około 300 tys. zł. Mając na uwadze fakt, iż
  za 6 miesięcy 201 8 roku Spółka wypracowała 5.994 tys. zł przychodów (41,6% planu) ze
  sprzedaży, EBITDA wyniosła 304,7 tys. zł (50,8% planu) oraz osiągnęła 115,4 tys. zł zysk u
  netto (38,5% planu) , jak również biorąc pod uwagę fakt, iż w branży w której działa Spółka,
  największe przychody i zysk osiągane są w drugiej połowie roku , w szczególności w IV
  kwartale, Spółka ocenia iż opublikowane progn ozy finansowe na koniec bieżącego roku
  obrotowego są realne do osiągnię cia . Tym samym Spółka podtrzymuje wykonanie
  opublikowanych prognoz na 2018 r.


  Raport za I I kwartał 2018 roku


  str. 8

  VI. W przypadku , gdy dokument informacyjny zawierał informacje,
  o których mowa w par. 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu
  Alternatywnego systemu Obrotu – opis stanu realizacji działań
  i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji
  BizT ech Konsulting S.A. nie zawarł a w dokumencie informacyjnym wzmianek , o których
  mowa w § 10 pkt. 13a Załącznika Nr 1 d o Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Raport za I I kwartał 2018 roku


  str. 9

  VII. Sprawozdanie finansowe BizTech Konsulting S.A.
  1. Bilans
  Wyszczególnienie (w zł) 30.06.201 8 30.06.201 7
  A. AKTYWA TRWAŁE 1 037 921,38 1 015 049,67
  I. Wartości niematerialne i prawne 570 549,78 730 112,56
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 461 471,60 284 937,11
  IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  V. Inwestycje długoterminowe 5 900,00 0,00
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  B. AK TYWA OBROTOWE 4 971 931,53 3 731 908,94
  I. Zapasy 1 010 926,72 680 630,20
  II. Należności krótkoterminowe 2 021 905,34 1 770 120,21
  III Inwestycje krótkoterminowe 45 207,99 33 500,33
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyo kresowe 1 893 891,48 1 247 658,20
  AKTYWA RAZEM 6 009 852,91 4 746 958,61

  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 349 156,44 2 421 941,63
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 333 333,30 1 750 000,00
  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( -) 0,00 0,00
  III. Kapitał (fundusz) zapasowy 900 381,90 571 753,13
  IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  V. Pozostałe kapitały (fundusze ) rezerwowe 0,00 0,00
  VI. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
  VIII Zysk (strata) netto 115 441,24 100 188,50
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00


  Raport za I I kwartał 2018 roku


  str. 10
  B. ZOBOWIĄZANIA (KAPITAŁ OBCY) 2 660 696,47 2 325 016,98
  I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 2 990,62
  II. Zob owiązania długoterminowe 474 370,14 165 401,29
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 101 006,33 2 011 305,07
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 85 320,00 145 320,00
  PASYWA RAZEM 6 009 852,91 4 746 958,61
  2. Rachunek zysków i stra t
  Wyszczególnienie (w zł)
  Dane za II kwartał Dane narastające
  01.0 4.201 8-
  30.06.201 8
  01.0 4.201 7-
  30.06.201 7
  01.0 1.201 8-
  30.06.201 8
  01.0 1.201 7-
  30.06.201 7
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
  z nimi, w tym:
  2 750 478,65 2 888 954,39 5 994 146,33 5 499 832,34
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 567 507,52 2 091 791,04 5 230 456,14 4 322 788,89
  II
  Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość
  dodatnia,
  0,00 0,00 0,00 0,00
  zmniejszenie – wartość ujemna)
  III Koszt wytwo rzenia produktów na własne
  potrzeby jednostki
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów
  i materiałów
  182 971,13 797 163,35 763 690,19 1 177 043,45
  B Koszty działalności operacyjnej 2 677 779,94 2 819 561,10 5 850 605,12 5 39 0 871,72
  I Amortyzacja 56 500,00 42 050,00 113 000,00 92 550,00
  II Zużycie materiałów i energii 71 228,53 42 524,93 114 514,26 86 668,48
  III Usługi obce 1 048 584,20 987 142,92 2 855 144,06 2 465 120,09
  IV Podatki i opłaty, w tym: 788,92 907,59 5 030,70 15 494,03
  V Wynagrodzenia 1 114 908,98 828 594,49 1 733 442,58 1 399 149,86
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 167 324,95 145 037,86 247 335,33 235 932,74
  VII Pozostałe koszty rodzajow e 52 924,43 30 779,81 78 221,53 45 662,93
  VII I Wartość sprzedanych towarów i materiałów 165 519,93 742 523,50 703 916,66 1 050 293,59
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) 72 698,71 69 393,29 143 541,21 108 960,62
  D Pozostałe przy chody operacyjne 37 492,87 25 000,00 62 492,87 67 358,41
  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II Dotacje 25 000,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00


  Raport za I I kwartał 2018 roku


  str. 11
  III Inne przychody operacyjne 12 492,87 0,00 12 492,87 17 358,41
  E Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 14 323,35 17 358,24
  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Inne koszty operacyjne 0,00 0,00 14 323,35 17 358,24
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D
  – E)
  110 191,58 94 393,29 191 710,73 158 960,79
  G Przychody finansowe 1 823,28 0,00 1 823,28 0,00
  I Dywi dendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Odsetki 1823,28 0,00 1823,28 0,00
  III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H Koszty finansowe 26 360,20 17 090,87 49 104,77 35 271,29
  I Odsetk i 26 360,20 17 090,87 49 104,77 35 271,29
  II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F +
  G – H)
  85 654,66 77 302,42 144 429,24 123 689,50
  J Podatek dochodowy 17 821,00 14 687,00 28 988,00 23 501,00
  K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  L Zysk (strata) netto 67 833,66 62 615,42 115 441,24 100 188,50
  3. Rachunek przepływów pieniężnych

  Metoda pośrednia 01.0 4.201 8-
  30.06.201 8
  01.0 4.201 7-
  30.06.201 7
  01.0 1.201 8-
  30.06.201 8
  01.0 1.201 7-
  30.06.201 7

  Wyszczególnienie (w zł)
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 67 833,66 62 615,42 115 441,24 100 188,50
  II. Korekty razem - 446 819,62 - 34 947,23 - 493 425,65 - 80 105,38
  III. Przepływy pieni ężne netto z działalności
  operacyjnej (I+/ -II)
  - 378 985,96 27 668 ,19 - 377 984,41 20 083,12
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej  Raport za I I kwartał 2018 roku


  str. 12
  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki - 204 000,00 0,00 - 204 000,00 0,00
  III. Przepływy pieni ężne netto z działalności
  inwestycyjnej ( I-II)
  - 204 000,00 0,00 - 204 000,00 0,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej

  I. Wpływy 583 333,33 0,00 583 333,33 0,00
  II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieni ężne netto z działalności
  finansowej (I-II)
  583 333,33 0,00 583 333,33 0,00
  D. Przepływy pieni ężne netto razem (A.III+/ -
  B.III+/ -C.III)
  347,37 27 668,19 1 348,92 20 083,12
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 347,37 27 668,19 1 348,92 20 08 3,12
  F. Środki pieniężne na początek okresu 44 860,62 5 832,14 43 859,07 13 417,21
  G. Środki pien iężne na koniec okresu (F+/ -D) 45 207,99 33 500,33 45 207,99 33 500,33
  4. Zesta wienie zmian w kapitale własnym
  Wysz czególnienie (w zł) 01.0 4.201 8-
  30.06.201 8
  01.0 4.201 7-
  30.06.201 7
  01.0 1.201 8-
  30.06.201 8
  01.0 1.201 7-
  30.06.201 7
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
  (BO)
  2 639 656,14 2 359 326,21 2 592 048,56 2 323 094,13
  II. Kapitał (fundusz) własny na ko niec okresu
  (BZ)
  3 349 156,44 2 421 941,63 3 349 156,44 2 421 941,63
  III.
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia
  straty)
  3 349 156,44 2 421 941,63 3 349 156,44 2 421 941,63


  Raport za I I kwartał 2018 roku


  str. 13

  VIII. Informacje o struktu rze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
  akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu,
  co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
  Na dzień sporządzenia raportu , wg informacji posiadanych przez Spółkę , akcjonariuszami
  Emitenta posiadającymi p onad 5% głosów byli:
  Akcjonariusz Liczba akcji i głosów % udział w kapitale
  i głosach na WZ A
  Sławomir Chabros 10 140 000 40, 03 %
  Paweł Chomicz 2 585 327 10,2 1%
  Piotr Sosiński 1 400 000 5,53 %
  Pozostali 11 208 006 44,2 3%
  RAZEM 25 333 333 100,00 %
  IX. Opis or ganizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek
  podlegających konsolidacji
  Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.
  Emitent posiada 59 udziałów w Spółce Wirtualne Muzeum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  (nr KRS: 0000403688) . Udział Emitenta we wskazane j spółce stanowi 19,66% udział w liczbie
  głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz 19,66% udział w kapitale zakładowym. Wirtualne
  Muzeum Sp . z o.o. jest twórcą portalu eMuzeum , służącego do gromadzenia, przeszukiwania
  i prezentowania w formie cyfrowej zbiorów muzealnych i prywatnych.
  X. W przypadku , gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn
  niesporządzania takich sprawozdań
  Emiten t nie tworzy grupy kapitałowej.
  XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta,
  w przeliczeniu na pełne etaty


  Raport za I I kwartał 2018 roku


  str. 14
  Spółka BizTech Konsulting S.A. na dzień 3 0 czerw ca 201 8 roku zatrudniała 56 osób
  w przeliczeniu na pełne etaty oraz 40 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
  Spółka kontynuuje proces rekrutacj i celem zatrudnienia kolejnych osób, w szczególn ości
  na stanowiska programistów do zespołu deweloperskiego.
  XII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania
  finansowego
  Zarz ąd BizTech Konsulting S.A. o świadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartal ne
  sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporz ądzone zostały zgodnie z zasadami
  rachunkowo ści, obowi ązuj ącymi w Polsce oraz odzwierciedlaj ą w sposób prawdziwy, rzetelny
  i jasny sytuacj ę maj ątkow ą i finansow ą Emitenta oraz je go wynik finansowy, oraz że
  sprawozdanie z działalno ści Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta .

  Sławomir Chabros – Prezes Zarządu
  BizT ech Konsulting S.A.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BizTech Konsulting SA
ISIN:PLBZTKN00013
NIP:5262756894
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: Wolność 3A 01-018 Warszawa
Telefon:+48 22 1001000
www:www.biztech.pl
Komentarze o spółce BIZTECH KONSULTING
2021-09-24 22-09-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor