Raport.

BIZTECH KONSULTING SA (4/2018) Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G.

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji na okaziciela serii G wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmiany statutu oraz planowanym wprowadzeniem akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące ww. subskrypcję akcji:
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Akcje serii G zostały wyemitowane w trybie subskrypcji publicznej z prawem poboru (3 prawa poboru uprawniały do objęcia 1 akcji).
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 8 lutego 2018 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 21 lutego 2018 r.
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział akcji na okaziciela serii G objętych w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych został dokonany w dniu 7 marca 2018 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja publiczna akcji z prawem poboru obejmowała nie więcej niż 5.833.333 (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Stopa redukcji w zapisach dodatkowych wyniosła 53,91%. Stopa alokacji w zapisach dodatkowych wyniosła 46,09%.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji publicznej z prawem poboru zostało przydzielonych 5.833.333 (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje na okaziciela serii G były obejmowane po cenie emisyjnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) za jedną akcję.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje serii G zapisy złożyło 139 podmiotów, w tym 139 podmiotów w zapisach podstawowych oraz 30 podmiotów w zapisach dodatkowych.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii G zostały przydzielone 139 podmiotom, w tym 139 podmiotom w zapisach podstawowych oraz 30 podmiotom w zapisach dodatkowych.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynosi 80.000,00 zł, w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 80.000,00 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
d) koszty promocji oferty: 0 zł.
Wymienione koszty zostaną rozliczone przez Spółkę jako koszty emisji i pomniejszą kapitał zapasowy.
Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BizTech Konsulting SA
ISIN:PLBZTKN00013
NIP:5262756894
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: Wolność 3A 01-018 Warszawa
Telefon:+48 22 1001000
www:www.biztech.pl
Komentarze o spółce BIZTECH KONSULTING
2020-04-09 02-04-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649