Raport.

BIZTECH KONSULTING SA (3/2018) Oświadczenie Zarządu Spółki o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 marca 2018 r. dokonał dookreślenia kwoty kapitału zakładowego Spółki postanawiając, iż wynosi on 2.333.333,30 zł. W związku z powyższym Zarząd Spółki określił również nowe następujące brzmienie §4 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.333.333,30 zł. (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na 23.333.333 (dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuk akcji, w tym:
a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
b) 4.340.000 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
d) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda;
f) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda;
g) 5.833.333 (pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.”
Oświadczenie zostało złożone na podstawie art. 310 §2 i 4 w zw. z art. 431 §7 KSH i stosownie do treści § 4 ust. 7 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmiany statutu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Regulaminu ASO.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BizTech Konsulting SA
ISIN:PLBZTKN00013
NIP:5262756894
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: Wolność 3A 01-018 Warszawa
Telefon:+48 22 1001000
www:www.biztech.pl
Komentarze o spółce BIZTECH KONSULTING
2020-04-01 13-04-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649