Raport.

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (5/2018) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133 ze zm.), przekazuje do publicznej wiadomości informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A., które odbędzie się w Krakowie przy ul. Gęsiej 22a w Hotelu Galaxy, w dniu 22 maja 2018 roku, o godz. 11:00, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  OGŁO SZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  Zarząd B=URO =NWESTYCH= KAP=TAŁOWYC: Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ulic a
  Albatrosów 2, 30 -716 Kraków) , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział X= Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 121747 (dalej: „Spółka”), działając na
  podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek han dlowych , zwołuje w trybie art.
  402 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI
  KAPITAŁOWYCH S.A. , które rozpocznie się w dniu 22 maja 201 8 roku, o godz. 11:00 w
  Krakowie , p rzy ul. Gęsiej 22a w :otelu Galaxy.
  Porząd ek obrad obejmuje :
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem członków
  Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1) sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 Spółki pod firmą: Biuro =nwestycji
  Kapitałowych Spółka Akcyjna;
  2) sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Spółki
  pod firmą: Biuro =nwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna;
  3) sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 Grupy Kapitałowej Biuro
  =nwestycji Kapitałowych S.A.;
  4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy kończący
  się 31 gru dnia 2017 r. Grupy Kapitałowej Biuro =nwestycji Kapitałowych S.A.;
  5) wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym
  Spółki pod firmą: Biuro =nwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Krakowie za rok obrotowy 2017;
  6) sprawozd ania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Biuro =nwestycji Kapitałowych
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
  działalności za rok 2017 Spółki pod firmą: Biuro =nwestycji Kapitałowych Spółka
  Akcyjna, sprawozdania finansow ego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017
  r. Spółki pod firmą Biuro =nwestycji Kapitałowych S.A., sprawozdania Zarządu z
  działalności za rok 2017 Grupy Kapitałowej Biuro =nwestycji Kapitałowych S.A. ,
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzi eń i za rok obrotowy kończący
  się 31 grudnia 2017 r. Grupy Kapitałowej Biuro =nwestycji Kapitałowych S.A., oceny
  wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym
  za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Spółki pod firmą: Biu ro Inwestycji
  Kapitałowych Spółka Akcyjna;
  7) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.


  2
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok
  2017 Spółki pod firmą: Biuro =nwestycji Kapitałowych Spółka A kcyjna oraz
  sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 Grupy Kapitałowej Biuro =nwestycji
  Kapitałowych S.A.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
  za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Spółki pod fir mą: Biuro =nwestycji
  Kapitałowych Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na
  dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Grupy Kapitałowej Biuro
  =nwestycji Kapitałowych S.A. .
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia spra wozdania z działalności Rady
  Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym
  za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Spółki pod firmą: Biuro =nwestycji
  Kapitałowych Spółka Akcyjna.
  12. Po djęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
  przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
  wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
  14. Wo lne wnioski.
  15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

  OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU
  I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.
  1) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
  W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na
  16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 6
  maja 201 8 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ).
  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
  którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli
  są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w dniu
  rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 6 maja 201 8 roku i nie będą
  odeb rane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
  wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku lub w firmie inwestycyjnej , mających
  siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną um owy o
  Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 406 3 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
  W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na
  okaziciela Spółki zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartośc iowych nie
  wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym
  dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 7 maja 201 8
  roku ) żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestni ctwa w Walnym
  Zgromadzeniu. =mienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
  powinno zawierać:


  3
  a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  b) liczbę akcji,
  c) rodzaj i kod akcji,
  d) firmę, siedzibę i adres Spółki ,
  e) wartość nominalną akcji,
  f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  h) cel wystawienia zaświadczenia,
  i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  j) podpis osoby upoważnionej do wy stawienia zaświadczenia.
  Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia
  powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku
  papierów wartościowych.
  Przez trzy dni powszednie (tj . w d niach 17 , 18 i 21 maja 201 8 roku ) przed odbyciem Walnego
  Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Albatrosów 2, w godzinach od
  9.00 do 15.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu. Akcjonar iusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
  elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać
  złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: [email protected] .
  Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji
  i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 22 maja 201 8 roku od
  godziny 10:30.
  2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
  żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to
  powinno zawierać uzasa dnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad i powinno zostać przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej
  na adres e -mail: [email protected] nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem
  Walnego Zgroma dzenia tj. najpóźniej w dniu 1 maja 201 8 roku .
  Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa,
  przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
  (skany).
  Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
  terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 maja 201 8 roku , ogłasza zmiany w porządku
  obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
  zwołania Walnego Zgromadzenia.
  3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia .


  4
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
  przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie na adres siedziby Spółki bądź w
  postaci elektronicznej na adres e -mail: [email protected] projekty uchwał dotyczą ce spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze powinni
  udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie
  dokumen ty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany).
  Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
  4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał
  dotyczących spraw wprowadzonych do porządku ob rad.
  Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki
  przy wykorz ystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
  pełnomocników. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym
  Zgromadzeniu ani liczby pełnomo cników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci
  elektronicznej. Przez pełnomocnictwo przesłane w postaci elektronicznej rozumie się treść
  pełnomocnictwa zawartą w treści wia domości przesłanej pocztą elektroniczną lub
  pełnomocnictwo przesłane pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego pełnomocnictwa
  udzielonego w formie pisemnej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
  wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem el ektronicznym weryfikowanym przy pomocy
  ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności chyba, że jest
  udzielone w formie elektronicznej. Pełnomocnik powinien okazać przy podpisywaniu listy
  obecności dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
  chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
  pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pe łnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować
  więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
  Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych
  pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz
  posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
  ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
  rachunków.
  Heżeli pełnomocnikiem na W alnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki , Członek Rady
  Nadzorczej Spółki , pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od
  Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym
  Zgromadzeniu. Pełnomocnik m a obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące
  na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego
  pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie
  z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.


  5
  Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej
  http://bik.com.pl/walne _zgromadzenia udostępnia się do pobrania formularze pozwalające
  na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
  Zawiadomienie o udzieleniu (odwołaniu) pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno
  zostać przekazane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e -mail:
  [email protected] najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.
  Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika,
  w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym
  działania te powinny być proporcjonalne do celu. Łącznie z zawiadomieniem akcjonariusz
  powinien przesłać skany dokumentó w tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku
  osób prawnych, należy przesłać dodatkowo skan odpisu z właściwego rejestru. W celu
  umożliwienia kontaktu akcjonariusz przesyłający zawiadomienie przesyła również do Spółki
  adresy mailowe oraz numery te lefonów akcjonariusza i pełnomocnika. Wyczerpanie
  powyższych obowiązków nie zwalnia akcjonariusza i pełnomocnika z obowiązku
  przedstawienia, przy dokonywaniu rejestracji na Walnym Zgromadzeniu dokumentów
  służących ich identyfikacji (dowodów tożsamości).
  6) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  7) Sposób wypowiada nia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  8) Sposób wykonywan ia prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  Statut Spółki nie dopuszcza wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółki nie prze widuje oddawania głosu na Walnym
  Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
  9) Pozostałe informacje.
  Dzień rejestra cji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art.
  406 1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, tj. w dniu 6 maja 201 8 roku .
  Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w
  dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst
  dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub
  uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
  walnego zgromadzenia lub spraw, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed
  terminem Walnego Zgromadzenia w lokalu Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Albatrosów 2,
  w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach 17 , 18 i 21 maja 201 8 roku .


  6
  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, informacja o
  ogóln ej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji oraz projekty uchwał wraz z
  uzasadnieniem Zarządu, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw,
  które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
  jest u mieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej:
  http://bik.com.pl/walne _zgromadzenia. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w
  przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
  Osoby uprawnione do uc zestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą żądać wydania odpisu
  wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Walnego
  Zgromadzenia.
  =nformacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod
  adresem http://bik.com.pl/walne_zgromadzenia  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Biuro Inwestycji Kapitałowych SA
ISIN:PLBIKPT00014
NIP:6761109914
EKD: 41.10 realizacja projektów budowalnych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Albatrosów 2 30-716 Kraków
Telefon:+48 12 6518280
www:www.bik.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-03Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-09-03Raport półroczny
Komentarze o spółce BIURO INWESTYCJI K...
2019-08-25 16-08-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649