Raport.

BIT EVIL SA (17/2018) Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy nabycia marki CodeAddict

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Bit Evil S.A. ("Emitent", "Spółka") nawiązując do raportu ESPI nr 13/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku informuje o zakończeniu negocjacji z podmiotem zagranicznym i zawarciu umowy nabycia przez Spółkę marki "CodeAddict", pod którą realizowane są usługi IT na wysoko rozwiniętych rynkach zagranicznych ("Umowa").
Transakcja obejmuje autorskie prawa majątkowe do znaku towarowego słowno - graficznego, stanowiącego identyfikację marki CodeAddict, pod którą świadczone są usługi deweloperskie na rynku IT oraz domeny internetowe związane z marką, gry na urządzenia mobilne, a także aplikacje będące w fazie przedwdrożeniowej.
Działalność realizowana pod marką CodeAddict skoncentrowana jest na świadczeniu usług deweloperskich w branży aplikacji do urządzeń mobilnych, zarówno dla oprogramowania Android, jak i iOS. Poza tym pod marką CodeAddict wprowadzono na rynek autorskie projekty: gry na urządzenia mobilne - dostępne w App Store oraz w Google Play. Ponadto, w końcowej fazie projektowej są dwie własne aplikacje, które mogą mieć w przyszłości zasadniczy wpływ na generowane przychody, a co za tym idzie, na wartość marki. Obecne przychody realizowane pod marką CodeAddict generowane są w 80% na rynkach USA i Europy Zachodniej, a 20% w Polsce.
Własność przedmiotu umowy przejdzie na własność Emitenta z dniem zawarcia umowy.
Cena sprzedaży marki została ustalona w drodze negocjacji, której podstawą była wycena zlecona przez Emitenta i wynosi 1 mln zł.
W związku z podpisaną Umową Zbywca złożył szereg oświadczeń oraz zobowiązał się do zapłaty na rzecz Spółki kar umownych w wysokości 10% wynagrodzenia, jeżeli dopuści się chociażby częściowego niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy.
Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od stosowanych w tego typu umowach.
Nabycie marki CodeAddict pozwoli Emitentowi na poszerzenie dotychczasowej aktywności operacyjnej poprzez pozyskanie nowych obszarów zbytu, głównie rynków zagranicznych, na których ten brand jest rozpoznawalny
i gdzie generuje przychody. Dodatkowo fakt, że większość kosztów realizacyjnych projektów realizowanych pod marką CodeAddict zostało już poniesionych, przełoży się na wymierny efekt w postaci uzyskania dodatnich przepływów pieniężnych. Dzięki nabyciu marki Spółka pozyska także zespół doświadczonych informatyków i deweloperów, który wzmocni wewnętrzne zasoby produkcyjne Spółki.
Transakcja nabycia marki jest związana z realizowaną przez Zarząd strategią ekspansji na rynki zagraniczne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bit Evil SA
ISIN:PLBTEVL00019
NIP:5223041323
EKD: NULL NULL
Adres: ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa
Telefon:+48 607170176
www:www.bitevil.com
Komentarze o spółce BIT EVIL
2018-01-26 20:22:40
Janosik
Sukces
2018-01-31 20:00:10
Nikos
Scam gdzie oni laduja hajs sciemniacze
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor