Raport.

BIT EVIL SA (3/2018) Informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii E

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E („Akcje serii E”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, której treść została przekazana do wiadomości publicznej raportem EBI nr 9/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku oraz przydziałem Akcji serii E w dniu 26 stycznia 2018 roku przekazuje informacje podsumowujące subskrypcję Akcji serii E:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych: oraz zapisów dodatkowych: 12 stycznia 2018 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych: 23 stycznia 2018 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii E nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu: 26 stycznia 2018 r.
2) Data przydziału akcji:
Przydział Akcji serii E nastąpił w dniu 26 stycznia 2018 r.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja zamknięta obejmowała nie więcej niż 1.340.000 (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) jedna akcja.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
a) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych:
148.690 (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji.
b) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych:
6.279 (sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji.
c) Liczba akcji objętych na podstawie zaproszenia Zarządu Emitenta:
12.230 (dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści) akcji.
6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii E były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 4,10 zł (cztery złote dziesięć groszy) za jedną akcję.
6a) Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje zostały objęte za gotówkę.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
- 162 osób w transzy zapisów podstawowych,
- 7 osób w transzy zapisów dodatkowych,
- 5 osób w transzy na podstawie zaproszenia Zarządu Emitenta.
Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.
8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
- 174 osoby.
Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji serii E wyniosły:
• przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 5.382,00 zł,
• wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,
• sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 50.000 zł,
• promocja oferty: 0,00 zł.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bit Evil SA
ISIN:PLBTEVL00019
NIP:5223041323
EKD: NULL NULL
Adres: ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa
Telefon:+48 607170176
www:www.bitevil.com
Komentarze o spółce BIT EVIL
2018-01-26 20:22:40
Janosik
Sukces
2018-01-31 20:00:10
Nikos
Scam gdzie oni laduja hajs sciemniacze
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649