Raport.

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (43/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie emitenta w dniu 6 grudnia 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 grudnia 2018 r. (NWZ) oraz projekty uchwał które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6) - 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchwała Nr 1/201 8
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  „BIOMED -LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Lublinie
  z dnia 6 grudnia 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  § 1
  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana
  Jakuba Winklera.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 25 437 172 akcje, co stanowi 40, 9 % akcji w kapitale
  zakładowym. Oddano 40 069 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 40 069 344 głosy. Głosów
  przeciw i wstrzymujących się nie było.
  Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromad zenia stwierdził, że uchwała została powzięta
  jednogłośnie.  ~ 2 ~

  Uchwała Nr 2/201 8
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  „BIOMED -LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Lublinie
  z dnia 6 grudnia 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
  Walnego Zgromadzenia:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Emisj a obligacji zamiennych oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z
  wyłączeniem prawa poboru i zmiana Statutu Spółki .
  6. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
  prawa poboru i zmian a Statutu Spółki .
  7. Zmian y w rad zie nadzorczej Spółki .
  8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 25 437 172 akcje, co stanowi 40, 9 % akcji w kapitale
  zakładowym. Oddano 40 069 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 40 069 344 głosy. Głosów
  przeciw i wstrzymujących się nie było.
  Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromad zenia stwierdził, że uchwała została powzięta
  jednogłośnie.


  ~ 3 ~

  Uchwała Nr 3/201 8
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  „BIOMED -LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Lublinie
  z dnia 6 grudnia 2018 r.
  w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

  Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19
  Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 9 lutego 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz.
  483, dalej jako: „ Ustawa o obligacjach ”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  postanawia, co następuje:

  § 1
  Emisja obligacji zamiennych
  1. Spółka wyemituje obligacj e zamienne serii C (dalej jako: „ Obligacje ”), uprawniające do
  objęcia nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 11.000.000
  (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych Spółki, na okaziciela serii Q, o wartości
  nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej jako: „ Akcje ”).
  2. Terminy i szczegółowe warunki emisji Obligacji zostaną określone przez Zarząd Spółki w
  uchwale określa jącej Warunki Emisji Obligacji (dalej jako: „ Warunki Emisji ”).
  3. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 30 czerwca 201 9 roku.
  4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
  5. Na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, propozycja objęcia Obligacji zostanie
  skierowana do nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie
  oznaczonych adresatów.
  6. Objęcie Obligacji w ramach emisji, o której mowa w poprzednich ustępach, nastąpi w
  drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia pr zez oznaczonych adresatów, z
  uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały („Uprawnieni Inwestorzy ”).
  7. Uprawnionym =nwestorom, będącym akcjonariuszami Spółki, którzy byli obecni na
  niniejszym Walnym Zgromadzeniu Sp ółki i posiadają co najmniej 500.000 (słownie:
  pięćset tysięcy ) akcji Spółki („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa ”)
  będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Obligacji w liczbie odpowiadającej
  stosunkowi liczby akcji Spółki , z których Uprawnion y =nwestor Objęt y Prawem
  Pierwszeństwa jest uprawniony do głosownia na niniejszym Walnym Zg romadzeniu do


  ~ 4 ~

  liczby wszystkich akcji Spółki, które zostały zarejestrowane na niniejszym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki i z których akcjonariusze mo gą głosować .
  8. W przypadku, gdy Uprawnieni =nwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą w
  całości lub w części zaoferowanych im Obligacji, zgodnie z ust. 7 powyżej, Zarząd Spółki
  może zaoferować nieobjęte Obligacje również innym Uprawnionym =nwestorom, ale w
  pierwszej kolejności Uprawnionym =nwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa,
  według własnego uznania, przy czym łączna liczba Uprawnionych =nwestorów, którym
  zostaną zaoferowane Obligacje, nie może być większa niż 149 (słownie: sto czterdzieści
  dziewięć ).
  9. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny.
  10. Zawarcie umów objęcia Obligacji nastąpi:
  1) z Uprawnionymi =nwestorami Objętymi Prawem Pierwszeństwa, w trybie określonym
  w ust. 7 powyżej, nastąpi w terminie do dnia 31 maja 201 9 roku (włącznie);
  2) z Uprawnionymi =nwestorami, w tym z Uprawnionymi =nwestorami Objętymi Prawem
  Pierwszeństwa w trybie określonym w ust. 8 powyżej, nastąpi w terminie do dnia 30
  czerwca 201 9 roku (włącznie).
  11. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:
  a) zamiany Obligacji na akcje Spółki serii Q albo
  b) żądania wykupu Obligacji.
  12. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na akcje Spółki serii Q
  emitowane w ramach warunkowego podwy ższenia kapitału Spółki zgodnie z § 3
  niniejszej uchwały, w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych zasadach:
  1) liczba akcji serii Q przyznawanych w zamian za jedną Obligację będzie równa
  zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne
  odsetki oraz ceny emisyjnej akcji serii Q wydawanych w zamian za Obligacje,
  2) terminy i szczegółowe warunki zamiany Obli gacji na akcje serii Q zostaną określone
  przez Zarząd Spółki w uchwale określającej Warunki Emisji Obligacji,
  3) Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału
  zakładowego w sposób określony w art. 452 Kodeksu spółek handlowych .

  § 2
  Upoważnienie Zarządu
  1. Zarząd Spółki zostaje niniej szym upoważniony i zobowiązany do:
  1) podjęcia , przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji , uchwały określającej Warunk i
  Emisji Obligacji, w tym w szczególności :


  ~ 5 ~

  a) dzień emisji Obligacji,
  b) liczbę emitowanych Obligacji,
  c) wartoś ć nominaln ą jednej Obligacji,
  d) cenę emisyjną Obligacji, z tym że cena emisyjna nie może być niższa od wartości
  nominalnej Obligacji,
  e) próg emisji Obligacji,
  f) termin przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji,
  g) termin osta tecznego wykupu Obligacji przez Spółkę („ Dzień Wykupu ”),
  h) terminy i zasady wypłaty świadczeń z Obligacji,
  i) ewentualne zabezpieczenia Obligacji,
  j) ewentualne oprocentowanie Obligacji, a w przypadku podjęcia decyzji o
  oprocentowaniu Obligacji również określenie stopy procentowej i ustalenie okresów
  odsetkowych oraz terminów wypłaty odsetek,
  k) ewentualną możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji oraz świadczenia pieniężne
  związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia takiego
  świadczenia ,
  l) sposób wydania dokumentów Obligacji, chyba że Warunki Emisji będą przewidywać,
  że Obligacje nie będą mieć formy dokumentu,
  m) zasady dotyczące zbywalności Obligacji,
  n) wszystkie pozostałe warunki nie określone w niniejszej uchwale;
  2) określenia ostatecznej liczby akcji serii Q ;
  3) dokonywania przydziału Obligacji;
  4) w przypadku, gdy Obligacje nie będą miały formy dokumentu - zawarcia umowy o
  prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 8 Ustawy o obligacjach z instytucją
  uprawnioną do prowa dzenia ewidencji;
  5) określenia wzoru oświadczenia obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje;
  6) dokonywania czynności związanych z przydziałem Akcji w przypadku wykonania przez
  obligatariuszy Prawa Zamiany;
  7) odstąpienia od emisji Obligacji, jeżeli Zarząd Spół ki uzna, że wskutek emisji Obligacji nie
  zostaną osiągnięte cele takiej emisji;
  8) dokonywania wszelkich innych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały.
  2. Określenie warunków emisji Obligacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
  3. Heżeli dojdz ie do skutku emisja obligacji zamiennych na akcje albo emisja akcji, o której


  ~ 6 ~

  mowa w uchwale nr 4/2018 albo emisja obligacji zamiennych na akcje i emisja akcji , to
  liczba oferowanych akcji serii Q i R nie może być większa niż 11.000.000.
  4. Uchwała Zarządu w sprawie określenia ostatecznej liczby oraz ceny emisyjnej akcji serii Q
  wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
  5. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji
  zamiennych, przy czym Zarząd, na zasadach okr eślonych w Warunkach Emisji, może
  przydzielić obligacje w liczbie mniejszej niż określona powyżej albo odstąpić od emisji.

  § 3
  Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
  1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii Q przez posi adaczy Obligacji, podwyższa się
  kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i
  nie wyższą niż 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) po przez emisję nie
  mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 11.000.000 (słownie: jedenaście
  milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
  dziesięć groszy) każda.
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q następuje z chwilą
  wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii Q
  na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Warunkach Emisji Obligacji.
  3. Upowa żnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii Q.
  4. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło zostać wykonane w terminie oznaczonym w
  Warunkach Emisji Obligacji, nie później niż do dnia 31 grudnia 20 20 roku.
  5. Uprawnionymi do objęcia Akcji są posi adacze Obligacji.
  6. Akcje będą obejmowane w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez złożenie
  pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
  7. Akcje serii Q będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich wydania Obligatariuszom,
  zgodnie z poniższymi postanowieniami:
  a) w przypadku, gdy akcje serii Q zostaną wydane najpóźniej w dniu dywidendy, akcje te
  uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego roku
  obrotowego poprzedzającego bezpośredn io rok, w którym doszło do ich wydania,
  b) w przypadku, gdy akcje serii Q zostaną wydane po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą
  w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały
  wydane.
  8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i
  przydziałem akcji serii Q na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o
  zamianie ich na akcje serii Q.


  ~ 7 ~

  9. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia w szystkich czynności
  niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

  § 4
  Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków na
  podjęcie nowych inwestycji i dalszy rozwój, a w razie potrzeby także na kapitał obrotowy, co
  wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę Emisji obligacji zamiennych na akcje
  Spółki i koniecznością warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

  § 5
  1. Nadzwycz ajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadz enie
  Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
  czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zatwierdzenie prospektu emisyjnego,
  dopuszczeni a i wprowadzeni a Akcji do obrotu giełdowego.
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji i
  upoważnia Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu
  dematerializację Akcji, w tym do zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów
  wartościowych.

  § 6
  Pozbawienie prawa poboru
  1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa
  poboru w stosunku do Obligacji , które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej
  uchwały.
  2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na
  pod stawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych , została przedstawiona na piśmie
  Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.
  3. Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody
  pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do
  Obligacji.

  § 7
  Zmiana statutu
  W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, dokona nym na podstawie
  niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia dodać § 9c Statutu Spółki w
  następującym brzmieniu:


  ~ 8 ~

  㤠9c
  1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy
  złotych) .
  2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji
  przez obligatariuszy obligacji serii C zamiennych na akcje Spółki emitowanych na
  podstawie uchwały nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6
  grudnia 2018 r.
  3. Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału
  zakładowego będą wyłącznie posiadacze obligacji serii C zamiennych na akcje Spółki z
  wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
  4. Prawo do objęcia akc ji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może
  być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust.
  2 powyżej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 20 20 roku.
  5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych
  akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
  każda, w liczbie nie mniejszej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie większej niż
  11.000.000 (słownie: jedenaście milionów). ”

  § 8
  Tekst jednolity statutu
  Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki
  do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  § 9
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmian y w Statu cie Spółki z dniem
  zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców .

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  „BIOMED -LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z dnia 6 grudnia 2018 r.
  OPINIA ZARZĄDU
  „BIOMED -LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Lublinie
  w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji i
  sposobu ustalenia ceny emisyjnej

  W związku z zaplanowanym na dzień 6 grudnia 2018 r. Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniem Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie emisji


  ~ 9 ~

  obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany
  Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru, Zarząd Spółki wydał ninie jszą opinię
  i rekomenduje, w interesie Spółki, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
  Spółki Obligacji serii C.
  Wyłączenie prawa poboru Obligacji emitowanych przez Spółkę leży w interesie Spółki.
  Możliwość dokapitalizowania Spółki przez w ybranych inwestorów poprzez zaoferowanie im
  obligacji zamiennych na akcje Spółki, stanowi skuteczny sposób uzyskania finansowania dla
  Spółki, niezbędnego w związku z realizacją inwestycji budowy Centrum Badawczo -
  Rozwojowego. Spółka uzyskała już dotację z M inisterstwa =nwestycji i Rozwoju, zaś środki
  pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone głównie na zabezpieczenie źródła finansowania
  wkładu własnego w projekt CBR oraz na dalszy rozwój, jak również – w razie takiej potrzeby –
  na kapitał obrotowy. Podpisa nie umowy z Ministerstwem =nwestycji i Rozwoju miało miejsce
  w listopadzie 2018 roku. Spółka chce rozpocząć proces inwestycyjny w pierwszym kwartale
  2019 roku, zatem jedynie dzięki subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, realne
  jest pozyskanie wk ładu własnego w optymalnym terminie. Ponadto takie rozwiązanie
  umożliwi elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki
  i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie oraz umożliwi zaoferowanie objęcia obligacji
  inwestorom, któ rzy wpłyną na dynamikę rozwoju działalności Spółki. Zarząd Spółki będzie
  mógł zaoferować obligacje do objęcia wybranym przez siebie inwestorom, w trybie, o którym
  mowa w art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 9 lutego 201 8
  r., Dz.U. z 2018 r. poz. 483), jednocześnie dostosowując ilość emitowanych obligacji do
  aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki.
  W projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do której
  załącznik stanowi niniejsza opinia, została przewidziana delegacja dla Zarządu do ustalenia
  ceny emisyjnej obligacji w późniejszym terminie. Upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny
  emisyjnej pozwoli na ukształtowanie wpływów z emisji na optymalnym poziomie.
  Z uwagi na powyższe, Zarząd uznaje, iż poz bawienie prawa poboru leży w interesie
  Spółki i rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie
  podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.

  Zarząd „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.


  W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 25 437 172 akcje, co stanowi 40, 9 % akcji w kapitale
  zakładowym. Oddano 40 069 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 40 069 344 głosy. Głosów
  przeciw i wstrzymujących się nie było.
  Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta
  jednogłośnie.  ~ 10 ~

  Uchwała Nr 3a /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  „BIOMED -LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Lublinie
  z dnia 6 grudnia 2018 r.
  w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

  Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19
  Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 9 lutego 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz.
  483, dalej jako: „ Ustawa o obligacjach ”), Nadzwyczajne Walne Zgro madzenie Spółki
  postanawia, co następuje:

  § 1
  Emisja obligacji zamiennych
  13. Spółka wyemituje obligacji zamiennych serii C (dalej jako: „ Obligacje ”), uprawniających
  do objęcia nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 11.000.000
  (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych Spółki, na okaziciela serii Q, o wartości
  nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej jako: „ Akcje ”).
  14. Terminy i szczegółowe warunki emisji Obligacji zostaną określone przez Zarząd Spó łki w
  uchwale określającej Warunki Emisji Obligacji (dalej jako: „ Warunki Emisji ”).
  15. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 20 grudnia 2018 roku.
  16. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
  17. Na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, propozycja objęcia Obligacji zostanie
  skierowana do nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie
  oznaczonych adresatów.
  18. Objęcie Obligacji w ramach emisji, o której mowa w poprzednich ustępach, nastąpi w
  drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej pr zyjęcia przez oznaczonych adresatów, z
  uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały („ Uprawnieni Inwestorzy ”).
  19. Uprawnionym =nwestorom, będącym akcjonariuszami Spółki, którzy byli obecni na
  niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki i posiadają co najmniej 500 .000 (słownie:
  pięćset tysięcy) akcji Spółki („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa ”)
  będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Obligacji w liczbie odpowiadającej
  stosunkowi liczby akcji Spółki , z których Uprawnion y =nwestor Objęt y Prawem
  Pierwszeństwa jest uprawniony do głosownia na niniejszym Walnym Zg romadzeniu do


  ~ 11 ~

  liczby wszystkich akcji Spółki, które zostały zarejestrowane na niniejszym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki i z których akcjonariusze mogą głosować .
  20. W przyp adku, gdy Uprawnieni =nwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą w
  całości lub w części zaoferowanych im Obligacji, zgodnie z ust. 7 powyżej, Zarząd Spółki
  może zaoferować nieobjęte Obligacje również innym Uprawnionym =nwestorom, ale w
  pierwszej kole jności Uprawnionym =nwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa,
  według własnego uznania, przy czym łączna liczba Uprawnionych =nwestorów, którym
  zostaną zaoferowane Obligacje, nie może być większa niż 149 (słownie: sto czterdzieści
  dziewięć).
  21. Obligacje będą m ogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny.
  22. Zawarcie umów objęcia Obligacji nastąpi:
  3) z Uprawnionymi =nwestorami Objętymi Prawem Pierwszeństwa, w trybie określonym
  w ust. 7 powyżej, nastąpi w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku (włącznie);
  4) z Uprawn ionymi =nwestorami, w tym z Uprawnionymi =nwestorami Objętymi Prawem
  Pierwszeństwa w trybie określonym w ust. 8 powyżej, nastąpi w terminie do dnia 20
  grudnia 2018 roku (włącznie).
  23. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:
  c) zamiany Obligacji na akcje Spółki serii Q albo
  d) żądania wykupu Obligacji.
  24. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na akcje Spółki serii Q
  emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Spółki zgodnie z § 3
  niniejszej uchwały, w zam ian za posiadane Obligacje, na poniższych zasadach:
  4) liczba akcji serii Q przyznawanych w zamian za jedną Obligację będzie równa
  zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne
  odsetki oraz ceny emisyjnej akcji serii Q wyd awanych w zamian za Obligacje,
  5) terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje serii Q zostaną określone
  przez Zarząd Spółki w uchwale określającej Warunki Emisji Obligacji,
  6) Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału
  zakładowego w sposób określony w art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

  § 2
  Upoważnienie Zarządu
  6. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do:
  9) podjęcia, przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji , uchwały określającej Warunk i
  Emisji Obligacji, w tym w szczególności:


  ~ 12 ~

  o) dzień emisji Obligacji,
  p) liczbę emitowanych Obligacji,
  q) wartość nominalną jednej Obligacji,
  r) cenę emisyjną Obligacji, z tym że cena emisyjna nie może być niższa od wartości
  nominalnej Obligacji,
  s) próg emisji Obligacji,
  t) termin przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji,
  u) termin ostatecznego wykupu Obligacji przez Spółkę („ Dzień Wykupu ”),
  v) terminy i zasady wypłaty świadczeń z Obligacji,
  w) ewentualne zabezpieczenia Obligacji,
  x) ewentualne oprocentowanie Obligacji, a w przypadk u podjęcia decyzji o
  oprocentowaniu Obligacji również określenie stopy procentowej i ustalenie okresów
  odsetkowych oraz terminów wypłaty odsetek,
  y) ewentualną możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji oraz świadczenia pieniężne
  związane z wcześniejszym wykup em Obligacji lub sposób wyliczenia takiego
  świadczenia,
  z) sposób wydania dokumentów Obligacji, chyba że Warunki Emisji będą przewidywać,
  że Obligacje nie będą mieć formy dokumentu,
  aa) zasady dotyczące zbywalności Obligacji,
  bb) wszystkie pozostałe warunki nie okreś lone w niniejszej uchwale;
  10) określenia ostatecznej liczby akcji serii Q;
  11) dokonywania przydziału Obligacji;
  12) w przypadku, gdy Obligacje nie będą miały formy dokumentu - zawarcia umowy o
  prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 8 Ustawy o obligacjach z instytucją
  uprawnioną do prowadzenia ewidencji;
  13) określenia wzoru oświadczenia obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje;
  14) dokonywania czynności związanych z przydziałem Akcji w przypadku wykonania przez
  obligatariuszy Prawa Zamiany;
  15) odstąpi enia od emisji Obligacji, jeżeli Zarząd Spółki uzna, że wskutek emisji Obligacji nie
  zostaną osiągnięte cele takiej emisji;
  16) dokonywania wszelkich innych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały.
  7. Określenie warunków emisji Obligacji wymaga zatwierdzen ia przez Radę Nadzorczą Spółki.
  8. Heżeli dojdzie do skutku emisja obligacji zamiennych na akcje albo emisja akcji, o której


  ~ 13 ~

  mowa w uchwale nr 4/2018 albo emisja obligacji zamiennych na akcje i emisja akcji, to
  liczba oferowanych akcji serii Q i R nie może by ć większa niż 11.000.000.
  9. Uchwała Zarządu w sprawie określenia ostatecznej liczby oraz ceny emisyjnej akcji serii Q
  wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
  10. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji
  zamiennych, przy cz ym Zarząd, na zasadach określonych w Warunkach Emisji, może
  przydzielić obligacje w liczbie mniejszej niż określona powyżej albo odstąpić od emisji.

  § 3
  Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
  10. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii Q przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się
  kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i
  nie wyższą niż 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) po przez emisję nie
  mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 11.000.000 (słownie: jedenaście
  milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
  dziesięć groszy) każda.
  11. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q następuje z chwilą
  wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii Q
  na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Warunkach Emisji Obligacji.
  12. Upoważnia się Zarząd Spółki do określen ia ceny emisyjnej akcji serii Q.
  13. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło zostać wykonane w terminie oznaczonym w
  Warunkach Emisji Obligacji, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
  14. Uprawnionymi do objęcia Akcji są posiadacze Obligacji.
  15. Akcje będą obej mowane w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez złożenie
  pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
  16. Akcje serii Q będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich wydania Obligatariuszom,
  zgodnie z poniższymi postanowi eniami:
  c) w przypadku, gdy akcje serii Q zostaną wydane najpóźniej w dniu dywidendy, akcje te
  uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego roku
  obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
  d) w przyp adku, gdy akcje serii Q zostaną wydane po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą
  w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały
  wydane.
  17. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i
  przydziałem akcji serii Q na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o
  zamianie ich na akcje serii Q.


  ~ 14 ~

  18. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności
  niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

  § 4
  Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków na
  podjęcie nowych inwestycji i dalszy rozwój, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia
  przez Spółkę Emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki i koniecznością w arunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

  § 5
  3. Nadzwycz ajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie
  Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważn ia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
  czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zatwierdzenie prospektu emisyjnego,
  dopuszczeni a i wprowadzeni a Akcji do obrotu giełdowego.
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcj i i
  upoważnia Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu
  dematerializację Akcji, w tym do zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów
  wartościowych.

  § 6
  Pozbawienie prawa poboru
  4. W interesie Spółki, pozbawia się d otychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa
  poboru w stosunku do Obligacji, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej
  uchwały.
  5. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na
  podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, została przedstawiona na piśmie
  Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.
  6. Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody
  pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do
  Obligacji.

  § 7
  Zmiana statutu
  W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonanym na podstawie
  niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia dodać § 9c Statutu Spółki w
  następującym brzmieniu:


  ~ 15 ~

  㤠9c
  6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000 zł (słownie: j eden milion sto tysięcy
  złotych).
  7. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji
  przez obligatariuszy obligacji serii C zamiennych na akcje Spółki emitowanych na
  podstawie uchwały nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6
  grudnia 2018 r.
  8. Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału
  zakładowego będą wyłącznie posiadacze obligacji serii C zamiennych na akcje Spółki z
  wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjon ariuszy.
  9. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może
  być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust.
  2 powyżej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
  10. Warunkowe podwy ższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych
  akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
  każda, w liczbie nie mniejszej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie większej niż
  11.00 0.000 (słownie: jedenaście milionów). ”

  § 8
  Tekst jednolity statutu
  Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki
  do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  § 9
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem
  zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

  W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 25 437 172 akcje, co stanowi 40, 9 % akcji w kapitale
  zakładowym. Oddano 40 069 344 ważnych głosów. Za uchwałą było 0 głosów . Głosów przeciw nych
  było 40 069 344, zaś głosów wstrzymujących się nie było.
  Przewodniczący Nadzwyczajneg o Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta .

  ~ 16 ~

  Uchwała Nr 4/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  „BIOMED -LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Lublinie
  z dnia 6 grudnia 2018 r.
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na
  okaziciela serii R w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
  akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawi e S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu
  Spółki

  Działając na podstawi e art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek
  handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia , co następuje:

  § 1
  Podwyższeni e kapitału
  1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto
  tysięcy złotych) oraz nie wyższą niż 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych)
  w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 11.000.000
  (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej
  0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii R”).
  2. Z Akcjami Serii R nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
  3. Emisja Akcji Serii R zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.
  3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  public znych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt
  1 K odeksu spółek handlowych skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie
  nie większej niż 149 ( słownie: sto czterdzieści dziewięć).
  4. Objęcie akcji Serii R w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi
  w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, z
  uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały („ Uprawnieni Inwestorzy ”).
  5. Uprawnionym =nwestorom, będącym akcjona riuszami Spółki, którzy byli obecni na
  niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki i posiadają co naj mniej 500.000 (słownie:
  pięćset tysięcy ) akcji Spółki („Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa ”)
  będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii R w liczbie odpowiadającej


  ~ 17 ~

  stosunkowi liczby akcji Spółki , z których Uprawnion y Inwestor Objęty Prawem
  Pierwszeństwa jest uprawniony do głosowania na niniejszym Walnym Zg romadzeniu do
  liczby ws zystkich akcji Spółki , które zostały zarejestrowan e na niniejszym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki i z których akcjonariusze mogą głosować .
  6. W przypadku, gdy Uprawnieni =nwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą w
  całości lub w części zaoferowanych im Akc ji Serii R, zgodnie z ust. 5 powyżej, Zarząd Spółki
  może zaoferować nieobjęte Akcje Serii R również innym Uprawnionym =nwestorom, ale
  w pierwszej kolejności Uprawnionym =nwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa,
  według własnego uznania, przy czym łączna licz ba Uprawnionych =nwestorów, którym
  zostaną zaoferowane Akcje Serii R, nie może być większa niż 149 (słownie: sto
  czterdzieści dziewięć).
  7. Wszystkie Akcje Serii R zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
  8. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii R, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych , w ramach subskrypcji prywatnej:
  1) z Uprawnionymi =nwestorami Objętymi Prawem Pierwszeństwa, w trybie określonym
  w ust. 5 powyżej, nastąpi w terminie do dnia 31 maja 201 9 r. (włącznie);
  2) z Uprawnionymi =nwestorami, w tym z Uprawnionymi =nwestorami Objętymi Prawem
  Pierwszeństwa w trybie określonym w ust. 6 powyżej, nastąpi w terminie do dnia 30
  czerwca 201 9 roku (włącznie).
  9. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie zgodnie z poniższymi postanowieniami:
  a) w przypadku, gdy Akcje Serii R zostaną wydane w danym roku obrotowym najpóźniej
  w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, to
  jest od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w
  którym doszło do ich wydania,
  b) w przypadku, gdy Akcje Serii R zostaną wydane w danym roku obrotowym po dniu
  dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie za ten rok obrotowy, w którym zostały
  wydane, to jest począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym doszło do
  ich wydania.
  10. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
  niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w
  niniejszej uchwale oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej ,
  w tym w szczególności do:
  a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki,
  przy czy m tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimal na ani wyższa niż
  kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały ,
  b) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii R,
  c) określenia podmiotów upoważnionych do objęcia akcji serii R, a następnie złożenia


  ~ 18 ~

  propozycji objęcia akcji serii R przez upoważnione podmioty w ramach subskrypcji
  prywatnej ,
  d) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii R na poziomie odpowiadającym sytuacji na rynku
  kapitałowym dla zapewnienia możliwe największych wpływów z emisji, przy
  uwzględn ieniu sytuacji Spółki oraz konieczności zabezpieczenia pomyślnego
  przeprowadzenia emisji ,
  e) złoże nia ofert obj ęcia Akcji Serii R, o których mowa w ust. 4-6 niniejszego paragrafu.
  f) złożenia oświadczenia w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego oraz
  zmiany brzmienia treści Statutu Spółki, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego
  wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
  11. Heżeli dojdzie do skutku emisja obligacji zamiennych na akcje , o której mowa w uchwale
  nr 3/2018, albo emisja akcji albo emisja obligacji zamiennych na akcje i emisja akcji , to
  ostateczna liczba akcji serii Q i R nie może być większa niż 11.000.000.
  12. Uchwała Zarządu w sprawie określenia ostatecznej liczby oraz ceny emisyjnej Akcji Serii
  R wymaga zgody R ady Nadzorczej.

  § 2
  Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii R
  1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
  Akcji Serii R.
  2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru , sporządzona na
  podstawie art. 433 § 2 K odeksu spółek handlowych, przedstawiona została na piśmie
  Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do niniejszej uchwały .
  3. Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody
  pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii R.

  § 3
  Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczeni e i wprowadzenie Akcji Serii R do
  obrotu giełdowego
  1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na rynku
  regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
  o ich dematerializacji.
  2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  a) dokonania wszelkich czynnośc i faktycznych i prawnych związanych z wystąpieniem do
  Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, a
  także dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii R do obrotu na rynku
  regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;


  ~ 19 ~

  b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym
  w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z
  dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze
  zm.).

  § 4
  Zmiana Statutu Spółki
  W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
  zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
  „1. Kapit ał zakładowy Spółki wynosi 6 226 041 zł (słownie: sześć milionów dwieście
  dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na 62 260 410 (sześ ćdziesiąt
  dwa miliony dwieście sześćdzie siąt tysięcy czterysta dziesięć ) akcji, o wartości nominalnej 0 ,10
  zł (dziesięć gro szy) każda w tym:
  a) 17.291.443 (siede mnaście milionów dwieście dziew ięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
  czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.48 0 (dwanaście
  milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta o siemdziesiąt) akcji o numer ach od
  1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
  osiemdziesiąt) oraz 4.399.963 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto
  osiemdziesi ąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.588.603 (dwadzieścia jeden
  milionów pięćs et osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy),
  b) 4.963.322 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa)
  akcji zwykłych na o kaziciela ser ii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dw ieście dziewięćdziesiąt
  siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów
  osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640
  (siedemnaście mi lionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 6 66.162
  (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o numerach od 21.588.6 04
  (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem ty sięcy sześćset cztery) do
  22.25 4.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset
  sześćdziesiąt pięć),
  c) 2.256.537 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pię ćset trzydzieści siedem) akcji
  imiennych uprzywilejowane se rii B, w tym 196.000 (sto dziewięćd ziesiąt sześć tysięcy) akcji o
  numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do
  5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.6 90
  (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sze śćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od
  5.40 4.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6 .356.543
  (sześć milio nów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 1.108 .847
  (milion sto osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć
  milionów sześćset trz ydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdzie siąt dziewięć) do 7.745.235
  (siedem milionów siedemset czte rdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),


  ~ 20 ~

  d) 5.488.698 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sz eśćset dziewięćdziesiąt
  osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.01 2.853 (pięć milio nów dwanaście tysięcy
  osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów
  dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji
  od nr 5.208.854 (p ięć milionów dw ieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr
  5.404.853 (pięć milionów czterysta czter y tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) oraz 279.845
  (dw ieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544
  (sześć milio nów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388
  (sześć milionów s ześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem),
  e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści ) akcj i zwykłych na okazici ela
  serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta
  trzydzieści),
  f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt ) akcji zwykłych na
  okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 ( siede m milionów siedemset dwanaście
  tysięcy osiemdziesiąt).
  g) 5.700.000 (pięć milionów siedemse t tysięcy) akcji zwykłych na ok az iciela serii E o numerach
  od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),
  h) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysię cy) akcji zwykłych na okazi ciela serii G, o numerach od
  1 (jeden) do 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
  i) 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięc y czterysta) akcji zwykłych na
  okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2 495 400 (dwa miliony c zterysta dziewięćdziesiąt
  pięć tysięcy czterysta),
  j) 2 000 000 (dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o nume rach od 1 (jeden) do 2 000
  000 (dwa miliony),
  k) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcj i zwykłych na okaziciela
  serii M, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.850.000 (słownie: jed en milion osiemset
  pięćdziesiąt tysięcy),
  l) 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwy kłych na okaziciela serii N, o
  numerach od 1 (sło wnie: jeden) do 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy),
  ł) 4.104.600 (słownie: czt ery miliony sto cztery tysiące sześćset) akcji z wykłych na okaziciela
  serii O, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 4.104.600 (słownie: cztery milio ny sto czter y
  tysiące sześćset) ,
  m) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaz iciela serii P o numerach
  od 1 (jeden) do 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy)” .

  i otrzymuje następujące brzmienie:
  „1. Kapit ał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.326.041 zł (słownie: sześć milionów trzysta
  dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i nie więcej niż 7.326.041 zł (słownie:
  siedem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na nie


  ~ 21 ~

  mnie j niż 63.260.410 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdzie siąt tysięcy
  czterysta dziesięć ) i nie więcej niż 73. 260 .410 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście
  sześćdzie siąt tysięcy czterysta dziesięć ) akcji o wartości nominalnej 0 ,10 zł (dziesięć groszy)
  każda w tym:
  a) 17.291.443 (siede mnaście milionów dwieście dziew ięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
  czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.48 0 (dwanaście
  milionów osiemset dziewięćdz iesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numer ach od
  1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
  osiemdziesiąt) oraz 4.399.963 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  dziewięć set sześćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto
  osiemdziesi ąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.588.603 (dwadzieścia jeden
  milionów pięćs et osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy),
  b) 4.963.322 (cztery mi liony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa)
  akcji zwykłych na o kaziciela ser ii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dw ieście dziewięćdziesiąt
  siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów
  osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640
  (siedemnaście mi lionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 6 66.162
  (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o numerach od 21.588.6 04
  (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem ty sięcy sześćset cztery) do
  22.25 4.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset
  sześćdziesiąt pięć),
  c) 2.256.537 (dwa miliony dwieście pięćdzies iąt sześć tysięcy pię ćset trzydzieści siedem) akcji
  imiennych uprzywilejowane se rii B, w tym 196.000 (sto dziewięćd ziesiąt sześć tysięcy) akcji o
  numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do
  5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.6 90
  (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sze śćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od
  5.40 4.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543
  (sześć milio nów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 1.108 .847
  (milion sto osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć
  milionów sześćset trz ydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) d o 7.745.235
  (siedem milionów siedemset czte rdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),
  d) 5.488.698 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sz eśćset dziewięćdziesiąt
  osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć mili onów dwanaście tysięcy
  osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów
  dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji
  od nr 5.208.854 (p ięć milionów dwieście osiem tys ięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr
  5.404.853 (pięć milionów czterysta czter y tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) oraz 279.845
  (dw ieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544
  (sześć milio nów trzysta pięćdzie siąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388
  (sześć milionów s ześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem),


  ~ 22 ~

  e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści ) akcj i zwykłych na okaziciela
  serii C o nu merach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta
  trzydzieści),
  f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt ) akcji zwykłych na
  okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 ( siede m milionów siedemset dwanaście
  tysięcy osiemdziesiąt).
  g) 5.700.000 (pięć milionów siedemse t tysięcy) akcji zwykłych na ok az iciela serii E o numerach
  od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),
  h) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłyc h na okazi ciela serii G, o numerach od
  1 (jeden) do 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
  i) 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięc y czterysta) akcji zwykłych na
  okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2 495 400 (dwa miliony c zterysta dziewięćdziesiąt
  pięć tysięcy czterysta),
  j) 2 000 000 (dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o nume rach od 1 (jeden) do 2 000
  000 (dwa miliony),
  k) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcj i zwykłych na okaziciela
  serii M, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.850.000 (słownie: jed en milion osiemset
  pięćdziesiąt tysięcy),
  l) 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwy kłych na okaziciela serii N, o
  numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy),
  ł) 4.104.600 (słownie: czt ery miliony sto cztery tysiące sześćset) akcji z wykłych na okaziciela
  serii O, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 4.104.600 (słownie: cztery milio ny sto cztery
  tys iące sześćset) ,
  m) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaz iciela serii P o numerach
  od 1 (jeden) do 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy)
  n) nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion ) i nie więcej niż 11.000.000 (słownie:
  jedenaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii R.”

  § 5
  Tekst jednolity statutu
  Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki
  do ustalenia tekstu jednolitego Statut u Spółki.

  § 6
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem
  zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.  ~ 23 ~

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  „BIOMED -LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z dnia 6 grudnia2018 r.
  OPINIA ZARZĄDU
  „BIOMED -LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Lublinie
  w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji i
  sposobu ustalenia ceny emisyjnej

  Zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zobowiązany jest
  przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia
  prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcj i bądź sposób jej ustalenia. W związku z
  zaplanowanym na dzień 6 grudnia 2018 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki z
  porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego
  Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru, Zarząd Spółki wydał niniejszą
  opinię i rekomenduje, w interesie Spółki, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy Spółki akcji serii R.
  Wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę leży w interesie Spółki.
  Możliwość do kapitalizowania Spółki przez wybranych inwestorów poprzez zaoferowanie im
  akcji Spółki, stanowi skuteczny sposób uzyskania finansowania dla Spółki, niezbędnego w
  związku z realizacją inwestycji budowy Centrum Badawczo -Rozwojowego. Spółka uzyskała już
  dotac ję z Ministerstwa =nwestycji i Rozwoju, zaś środki pozyskane z emisji mają zostać
  przeznaczone głównie na zabezpieczenie źródła finansowania wkładu własnego w projekt CBR
  oraz na dalszy rozwój, jak również – w razie takiej potrzeby – na kapitał obrotowy. P odpisanie
  umowy z Ministerstwem =nwestycji i Rozwoju miało miejsce w listopadzie 2018 roku. Spółka
  chce rozpocząć proces inwestycyjny w pierwszym kwartale 2019, zatem jedynie dzięki
  subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, realne jest pozyskanie w kładu własnego
  w optymalnym terminie. Ponadto takie rozwiązanie u możliwi elastyczne i sprawne
  reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w
  dogodnym momencie oraz umożliwi zaoferowanie objęcia akcji inwestorom, którzy wpłyną na
  dynamikę rozwoju działalności Spółki.
  W projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do której
  załącznik stanowi niniejsza opinia, została przewidziana delegacja dla Zarządu do ustalenia
  ceny emisyjnej akcji w późniejszym termi nie. Upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny
  emisyjnej pozwoli na ukształtowanie wpływów z emisji na optymalnym poziomie.
  Z uwagi na powyższe, Zarząd uznaje, iż pozbawienie prawa poboru leży w interesie
  Spółki i rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie
  podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.
  Zarząd „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A


  ~ 24 ~

  W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 25 437 172 akcje, co stanowi 40, 9 % akcji w kapitale
  zakładowym. Oddano 40 069 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 40 069 344 głosy. Głosów
  przeciw i wstrzymujących się nie było.
  Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromad zenia stwierdził, że uchwała została powzięta
  jednogłośnie.


  ~ 25 ~

  Uchwała Nr 4a /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  „BIOMED -LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Lublinie
  z dnia 6 grudnia 2018 r.
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na
  okaziciela serii R w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
  akcji ser ii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu
  Spółki

  Działając na podstawi e art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek
  handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia , co następuje:

  § 1
  Podwyższenie kapitału
  13. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto
  tysięcy złotych) oraz nie wyższą niż 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych)
  w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 11.000.000
  (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej
  0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („ Akcje Serii R”).
  14. Z Akcjami Serii R nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
  15. Emisja Akcji Serii R zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.
  3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt
  1 K odeksu spółek handlowych skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie
  nie większej niż 149 ( słownie: sto czterdzieści dziewięć).
  16. Objęcie akcji Serii R w ramach emisji, o której mo wa w ustępach poprzedzających nastąpi
  w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, z
  uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały („ Uprawnieni Inwestorzy ”).
  17. Uprawnionym =nwestorom, będącym akcjonariuszami Spółki, któ rzy byli obecni na
  niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki i posiadają co najmniej 500.000 (słownie:
  pięćset tysięcy) akcji Spółki („ Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa ”)
  będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii R w liczbie o dpowiadającej


  ~ 26 ~

  stosunkowi liczby akcji Spółki, z których Uprawniony =nwestor Objęty Prawem
  Pierwszeństwa jest uprawniony do głosowania na niniejszym Walnym Zgromadzeniu do
  liczby wszystkich akcji Spółki, które zostały zarejestrowane na niniejszym Walnym
  Zgr omadzeniu Spółki i z których akcjonariusze mogą głosować.
  18. W przypadku, gdy Uprawnieni =nwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa nie obejmą w
  całości lub w części zaoferowanych im Akcji Serii R, zgodnie z ust. 5 powyżej, Zarząd Spółki
  może zaoferować nieobjęt e Akcje Serii R również innym Uprawnionym =nwestorom, ale
  w pierwszej kolejności Uprawnionym =nwestorom Objętym Prawem Pierwszeństwa,
  według własnego uznania, przy czym łączna liczba Uprawnionych =nwestorów, którym
  zostaną zaoferowane Akcje Serii R, nie mo że być większa niż 149 (słownie: sto
  czterdzieści dziewięć).
  19. Wszystkie Akcje Serii R zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
  20. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii R, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych, w ramach subskrypcji prywatnej:
  3) z Uprawnionymi =nwestorami Objętymi Prawem Pierwszeństwa, w trybie określonym
  w ust. 5 powyżej, nastąpi w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. (włącznie);
  4) z Uprawnionymi =nwestorami, w tym z Uprawnionymi =nwestorami Objętymi Prawem
  Pierwszeństwa w trybie określonym w ust. 6 powyżej, nastąpi w terminie do dnia 20
  grudnia 2018 roku (włącznie).
  21. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2018 roku, tj. począwszy
  od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018.
  22. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
  niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w
  niniejszej uchwale oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej,
  w tym w szc zególności do:
  g) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki,
  przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż
  kwota maksymalna określone w 1 ust. 1 niniejszej uchwały ,
  h) określenia ostatec znej liczby oferowanych Akcji Serii R,
  i) określenia podmiotów upoważnionych do objęcia akcji serii R, a następnie złożenia
  propozycji objęcia akcji serii R przez upoważnione podmioty w ramach subskrypcji
  prywatnej ,
  j) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii R na poziomie odpowiadającym sytuacji na rynku
  kapitałowym dla zapewnienia możliwe największych wpływów z emisji, przy
  uwzględnieniu sytuacji Spółki oraz konie czności zabezpieczenia pomyślnego
  przeprowadzenia emisji ,
  k) złożenia ofert objęcia Akcji Serii R, o których mowa w ust. 4 -6 niniejszego paragrafu.


  ~ 27 ~

  23. Heżeli dojdzie do skutku emisja obligacji zamiennych na akcje , o której mowa w uchwale
  nr 3/2018, albo emisja a kcji albo emisja obligacji zamiennych na akcje i emisja akcji , to
  ostateczna liczba akcji serii Q i R nie może być większa niż 11.000.000.
  24. Uchwała Zarządu w sprawie określenia ostatecznej liczby oraz ceny emisyjnej Akcji Serii
  R wymaga zgody Rady Nadzorcze j.

  § 2
  Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii R
  4. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
  Akcji Serii R.
  5. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru , sporządzona na
  podstawie art. 433 § 2 K odeksu spółek handlowych, przedstawiona została na piśmie
  Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do niniejszej uchwały .
  6. Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody
  pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii R.

  § 3
  Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenie Akcji Serii R do
  obrotu giełdowego
  3. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Ser ii R do obrotu na rynku
  regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
  o ich dematerializacji.
  4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  c) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wystąpieniem do
  Komisji Nadz oru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, a
  także dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii R do obrotu na rynku
  regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościo wych S.A. w zakresie określonym
  w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z
  dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze
  zm.).

  § 4
  Zmiana Statutu Spółki
  W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
  zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:


  ~ 28 ~

  „1. Kapit ał zakładowy Spółki wynosi 6 226 041 zł (słownie: sześć milionów dwieście
  dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na 62260410(sześ ćdziesiąt dwa
  miliony dwieście sześćdzie siąt tysięcy czterysta dziesięć ) akcji, o wartości nominaln ej 0 ,10 zł
  (dziesięć groszy) każda w tym:
  a) 17.291.443 (siede mnaście milionów dwieście dziew ięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
  czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.48 0 (dwanaście
  milionów osiemset dziewięćdziesiąt j eden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numer ach od
  1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście m ilionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
  osiemdziesiąt) oraz 4.399.963 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  dziewięćset sześ ćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto
  osiemdziesi ąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.588.603 (dwadzieścia jeden
  milionów pięćs et osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy),
  b) 4.963.322 (cztery miliony dz iewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa)
  akcji zwykłych na o kaziciela ser ii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dw ieście dziewięćdziesiąt
  siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów
  osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640
  (siedemnaście mi lionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 6 66.162
  (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o numerach od 21.588.6 04
  (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem ty sięcy sześćset cztery) do
  22.25 4.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset
  sześćdziesiąt pięć),
  c) 2.256.537 (dwa miliony dwieśc ie pięćdziesiąt sześć tysięcy pię ćset trzydzieści siedem) akcji
  imiennych uprzywilejowane se rii B, w tym 196.000 (sto dziewięćd ziesiąt sześć tysięcy) akcji o
  numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do
  5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.6 90
  (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sze śćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od
  5.40 4.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543
  (sześć milio nów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 1.108 .847
  (milion sto osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć
  milionów sześćset trz ydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziew ięć) do 7.745.235
  (siedem milionów siedemset czte rdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),
  d) 5.488.698 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sz eśćset dziewięćdziesiąt
  osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pię ć milio nów dwanaście tysięcy
  osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów
  dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji
  od nr 5.208.854 (p ięć milionów dwieście osi em tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr
  5.404.853 (pięć milionów czterysta czter y tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) oraz 279.845
  (dw ieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544
  (sześć milio nów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388
  (sześć milionów s ześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem),


  ~ 29 ~

  e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści ) akcj i zwykłych na oka ziciela
  serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta
  trzydzieści),
  f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt ) akcji zwykłych na
  okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 0 80 ( siede m milionów siedemset dwanaście
  tysięcy osiemdziesiąt).
  g) 5.700.000 (pięć milionów siedemse t tysięcy) akcji zwykłych na ok az iciela serii E o numerach
  od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),
  h) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt t ysięcy) akcji zwykłych na okazi ciela serii G, o numerach od
  1 (jeden) do 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
  i) 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięc y czterysta) akcji zwykłych na
  okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2 495 400 (dwa miliony c zterysta dziewięćdziesiąt
  pięć tysięcy czterysta),
  j) 2 000 000 (dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o nume rach od 1 (jeden) do 2 000
  000 (dwa miliony),
  k) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysię cy) akcj i zwykłych na okaziciela
  serii M, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.850.000 (słownie: jed en milion osiemset
  pięćdziesiąt tysięcy),
  l) 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwy kłych na okaziciela serii N, o
  numerach od 1 ( słownie: jeden) do 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy),
  ł) 4.104.600 (słownie: czt ery miliony sto cztery tysiące sześćset) akcji z wykłych na okaziciela
  serii O, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 4.104.600 (słownie: cztery milio ny sto cz tery
  tysiące sześćset) ,
  m) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaz iciela serii P o numerach
  od 1 (jeden) do 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy)” .

  i otrzymuje następujące brzmienie:
  „1. Kapit ał zakładowy Spółki wynosi 6 226 041 zł (słownie: sześć milionów dwieście
  dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na 62260410(sześ ćdziesiąt dwa
  miliony dwieście sześćdzie siąt tysięcy czterysta dziesięć ) akcji, o wartości nominaln ej 0 ,10 zł
  (dziesięć groszy) każda w tym:
  a) 17.291.443 (siede mnaście milionów dwieście dziew ięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
  czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.48 0 (dwanaście
  milionów osiemset dziewięćdziesiąt j eden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numer ach od
  1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście m ilionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
  osiemdziesiąt) oraz 4.399.963 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto
  osiemdziesi ąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.588.603 (dwadzieścia jeden
  milionów pięćs et osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy),


  ~ 30 ~

  b) 4.963.322 (cz tery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa)
  akcji zwykłych na o kaziciela ser ii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dw ieście dziewięćdziesiąt
  siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście mili onów
  osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640
  (siedemnaście mi lionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 6 66.162
  (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o num erach od 21.588.6 04
  (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem ty sięcy sześćset cztery) do
  22.25 4.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset
  sześćdziesiąt pięć),
  c) 2.256.537 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pię ćset trzydzieści siedem) akcji
  imiennych uprzywilejowane se rii B, w tym 196.000 (sto dziewięćd ziesiąt sześć tysięcy) akcji o
  numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do
  5.208.853 (pięć milionów d wieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.6 90
  (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sze śćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od
  5.40 4.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543
  (sześć milio nów t rzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 1.108 .847
  (milion sto osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć
  milionów sześćset trz ydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do 7.745.235
  (siedem milionów siedemset czte rdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),
  d) 5.488.698 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sz eśćset dziewięćdziesiąt
  osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milio nów dwanaście tysięcy
  osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów
  dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji
  od nr 5.208.854 (p ięć milionów dwieście osiem tysię cy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr
  5.404.853 (pięć milionów czterysta czter y tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) oraz 279.845
  (dw ieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544
  (sześć milio nów trzysta pięćdziesi ąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388
  (sześć milionów s ześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem),
  e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści ) akcj i zwykłych na okaziciela
  serii C o nume rach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta
  trzydzieści),
  f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt ) akcji zwykłych na
  okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 ( siede m milionów si edemset dwanaście
  tysięcy osiemdziesiąt).
  g) 5.700.000 (pięć milionów siedemse t tysięcy) akcji zwykłych na ok az iciela serii E o numerach
  od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),
  h) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okazi ciela serii G, o numerach od
  1 (jeden) do 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),
  i) 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięc y czterysta) akcji zwykłych na
  okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt
  pięć tysięcy czterysta),


  ~ 31 ~

  j) 2 000 000 (dwa miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o nume rach od 1 (jeden) do 2 000
  000 (dwa miliony),
  k) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcj i zwykłych na o kaziciela
  serii M, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.850.000 (słownie: jed en milion osiemset
  pięćdziesiąt tysięcy),
  l) 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwy kłych na okaziciela serii N, o
  numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.90 0.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy),
  ł) 4.104.600 (słownie: czt ery miliony sto cztery tysiące sześćset) akcji z wykłych na okaziciela
  serii O, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 4.104.600 (słownie: cztery milio ny sto cztery
  tysiące sześćset) ,
  m) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaz iciela serii P o numerach
  od 1 (jeden) do 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy)
  n) nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 11.000.000 (słownie:
  jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R. ”

  § 5
  Tekst jednolity statutu
  Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki
  do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  § 6
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem
  zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

  W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 25 437 172 akcje, co stanowi 40, 9 % akcji w kapitale
  zakładowym. Oddano 40 069 344 waż nych głosów. Za uchwałą było 0 głosów . Głosów przeciw nych
  było 40 069 344, zaś głosów wstrzymujących się nie było.
  Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta.


  ~ 32 ~

  Uchwała Nr 5/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  „BIOMED -LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Lublinie
  z dnia 6 grudnia 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym
  postanawia zatwierdzić powołanie pana Tomasza Jasnego w drodze kooptacji na Członka Rady
  Nadzorczej.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 25 437 172 akcje, co stanowi 40, 9 % akcji w kapitale
  zakładowym. Oddano 40 069 344 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 40 069 344 głosy. Głosów
  przeciw i wstrzymujących się nie było.
  Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta
  jednogłośnie.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA
ISIN:PLBMDLB00018
NIP:7122591951
EKD: 21.20 produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Adres: ul. Uniwersytecka 10 20-029 Lublin
Telefon:+48 81 5330926
www:www.biomed.lublin.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce BIOMED-LUBLIN WYTW...
2017-11-23 23:18:15
Ja
Oj będzie się działo na zgromadzeniu, zobaczycie
2018-04-24 10:35:07
Gianni
zobaczymy
2018-04-24 10:35:41
Gianni
liczę na niezły plusik i zdecydowany kurs na północ
2018-04-24 22:05:19
Investnik
Wie ktoś może gdzie można znaleźć raport tej spółki? Niepodoba mi się taka sytuacja! Czym to oni się nie chwalą, ale gdzie jest raport finansowy?
2018-04-24 22:46:39
Mer
Do 00:00 mają jeszcze czas na publikację rocznego :) może dadzą radę.
2018-05-24 07:25:50
Inwestor
Wreszcie bez wielkich kłamstw. raport roczny był wielką sztuką "magii", a raczej kreatywnej księgowości. Kto czytał uważnie to co napisali biegli z pewnością wyczytał prawdę ;)
wynik byłby zdecydowanie niższy (czytaj ujemny), gdyby nie ... kreatywność zarządu. Hi hi do tego ostatnie rzucenie "kasy" do woreczka. To chyba jakiś żart "zarządu". Po wcześniejszych zapowiedziach "dali" grosze. Ale cóż najważniejszy jest nowe auto prezesunia.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649