Raport.

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (21/2018) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA z siedzibą w Lublinie ("Emitent") informuje, że treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku opublikowanego w dnu 23 maja 2018 r., zostaje uzupełniona o informacje dodatkowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, wskazanymi w § 66 ust. 8 ww. Rozporządzenia:
• § 66 ust. 8 ww. Rozporządzenia pkt 2 - dodano informację w pkt 25 raportu okresowego
• § 66 ust. 8 ww. Rozporządzenia pkt 3 - dodano informację w pkt 26 raportu okresowego
• § 66 ust. 8 ww. Rozporządzenia pkt 5 - dodano informację w pkt 27 raportu okresowego
• § 66 ust. 8 ww. Rozporządzenia pkt 6 - dodano informację w pkt 28 raportu okresowego
• § 66 ust. 8 ww. Rozporządzenia pkt 7 - dodano informację w pkt 29 raportu okresowego
• § 66 ust. 8 ww. Rozporządzenia pkt 11- dodano informację w pkt 30 raportu okresowego
• § 66 ust. 8 ww. Rozporządzenia pkt 12 - dodano informację w pkt 31 raportu okresowego
W celu uniknięcia wątpliwości Emitent wskazuje, iż żadne dane finansowe za I kwartał 2018 roku nie uległy zmianie. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje skorygowany plik prezentujący raport okresowy za I kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  BIOMED -LUBLIN
  WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE
  SPRAWOZDANIE FINANSO WE

  ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 8 ROKU DO 31 MARCA 201 8 ROKU

  LUBLIN, 23.05.2018

  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  SPIS TREŚCI

  SPRAWOZD ANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ ...... 1
  SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ................................ ................................ ................................ ................................ . 3
  SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ................. 4
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ ................................ ........................ 5
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ ............................ 8
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 10
  1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ .... 10
  2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości ................................ ................................ .............. 11
  3. Znaczące zdarzenia i transakcje ................................ ................................ ................................ ............. 17
  4. Sezonowość działalności ................................ ................................ ................................ ......................... 18
  5. Zysk na akcję ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 18
  6. Segmenty operacyjne ................................ ................................ ................................ .............................. 18
  7. Połączenia jednostek gospodarczych oraz utrata kontroli ................................ ................................ ....... 19
  8. Wartość firmy ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 19
  9. Wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ............................ 20
  10. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ......................... 21
  11. Wartość godziwa instrumentów finansowych ................................ ................................ .......................... 23
  12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów ................................ ................................ ................................ .... 24
  13. Kapitał podstawowy ................................ ................................ ................................ ................................ . 24
  14. Programy płatności akcjami ................................ ................................ ................................ ..................... 25
  15. Dywidendy ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 25
  16. Emisja, zaciągnięcie, spłata i wykup zadłużenia ................................ ................................ ..................... 25
  17. Naruszenie postanowień umów (k redyty, pożyczki) ................................ ................................ ................ 25
  18. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 26
  19. Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ....................... 26
  20. Działalność zaniechana ................................ ................................ ................................ ........................... 28
  21. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ... 28
  22. Zdarzenia po dniu bilansowym ................................ ................................ ................................ ................ 28
  23. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów ................................ ..................... 30
  24. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane fin ansowe przeliczone na euro) ........................ 30
  25. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących
  Spółki ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 32
  26. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone
  sprawozdanie finansowe. ................................ ................................ ................................ ........................ 33
  27. Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowan ych w raporcie kwartalnym w stosunku do
  wyników prognozowanych. ................................ ................................ ................................ ...................... 33
  28. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu
  kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału tych
  akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych akcji w
  ogólnej liczbie głosów n a walnym zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze własności
  znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego ..... 33
  29. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i
  nadzorujące Spółkę na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie
  posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z tych
  osób ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 34


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  30. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
  wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji
  zobowiązań przez Spółkę ................................ ................................ ................................ ........................ 35
  31. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w
  perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ................................ ................................ .......................... 35
  32. Zatwierdzenie do publikacji ................................ ................................ ................................ ..................... 36
  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  1

  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  AKTYWA 31.03.2018 31.03.2017 31.12.2017
  Aktywa trwałe
  Wartość firmy - - -
  Wartości niematerialne 17 116 18 252 17 346
  Rzeczowe aktywa trwałe 71 358 97 885 72 206
  Nieruchomości inwestycyjne - - -
  Inwestycje w jednostkach zależnych - - -
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - -
  Należności i pożyczki 578 645 546
  Pochodne instrumenty finansowe - - -
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - - -
  Długoterminowe rozliczenia mię dzyokresowe 136 58 147
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 834 12 476 8 951
  Aktywa trwałe 98 022 129 316 99 196
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 9 350 7 824 9 319
  Należności z tytułu umów o usługę budowlaną - -
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 7 951 7 555 6 721
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - -
  Pożyczki - - -
  Pochodne instrumenty finansowe - - -
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - - -
  Krótkoterminowe rozliczenia mię dzyokresowe 488 288 203
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 632 606 2 319
  Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 3 270 5 683 3 270
  Aktywa obrotowe 23 692 21 957 21 831
  Aktywa razem 121 714 151 272 121 027
  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  2

  SPRAWOZDANIE Z SYT UACJI FINANSOWEJ (CD.)
  PASYWA 31.03.2018 31.03.2017 31. 12.2017
  Kapitał własny
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki:
  Kapitał podstawowy 5 746 4 426 5 746
  Akcje własne ( -) - - -
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 62 485 48 122 57 829
  Pozostałe kapitały 11 973 11 828 11 493
  Zyski zatrzymane: -17 745 -19 307 -17 259
  - zysk (strata) z lat ubiegłych -17 260 -18 283 -17 847
  - zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom -485 -1 024 588
  Kapitał własny przypa dający akcjonariuszom 62 459 45 069 57 808
  Udziały niedające kontroli
  Kapitał własny 62 459 45 069 57 808
  Zobowiązania
  Zobowiązania długo terminowe Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 7 172 8 948 7 459
  Leasing finansowy 3 027 10 948 3 034
  Pochodne instrumenty finansowe - - -
  Pozostałe zobowiązania 20 732 13 648 22 036
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 671 3 102 686
  Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 324 321 324
  Pozostałe rezerwy dług oterminowe - - -
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 445 4 274 3 639
  Zobowiązania długoterminowe 35 372 41 241 37 179

  Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 17 791 46 472 19 379
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - -
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 2 695 13 342 2 881
  Leasing finansowy 406 2 614 520
  Pochodne instrumenty finansowe - - -
  Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 1 715 1 336 1 954
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 499 386 529
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 777 812 777
  Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży - - -
  Zobowiązania krótkoterminowe 23 884 64 962 26 040
  Zob owiązania razem 59 256 106 203 63 219
  Pasywa razem 121 714 151 272 121 027


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  3

  SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
  od 01.01 do 31.03.201 8 od 01.01 do 31.03.2017 od 01.01 do 31. 12.2017
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 7 117 8 877 31 404
  Przychody ze sprzedaży produktów 7 082 8 831 31 235
  Przychody ze sprzedaży usług 34 46 169
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - -
  Koszt własny sprzedaży 3 557 5 586 17 364
  Koszt sprzedanych produktów 3 555 5 582 17 357
  Koszt sprzedanych usług 2 4 5
  Koszt sprzedanych towarów i materiałów - - 2
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 559 3 292 14 040
  Koszty sprzedaży 691 1 007 5 050
  Koszty ogólnego zarządu 2 904 3 321 12 885
  Pozostałe przychody operacyjne 336 229 20 361
  Pozostałe koszty operacyj ne 41 90 11 612
  Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/ -) - - -
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 259 -898 4 854
  Przychody finansowe 36 685 788
  Koszty finansowe 678 827 3 960
  Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą p raw własności (+/ -) - - -
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -384 -1 040 1 682
  Podatek dochodowy 101 -16 1 094
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -485 -1 024 588
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniecha nej - - -
  Zysk (strata) netto -485 -1 024 588


  ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁ Ą (PLN)
  od 01.01 do 31.03.2018 od 01.01 do 31.03.2017 od 01.01 do 31. 12.2017
  z działalności kontynuowanej
  - podstawowy -0,01 -0,02 0,01
  - rozwodniony -0,01 -0,02 0,01
  z działalności kontynuowanej i zaniechanej
  - podstawowy -0,01 -0,02 0,01
  - rozwodniony -0,01 -0,02 0,01
  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  4

  SP RAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓ W
  od 01.01 do 31.03.2018 od 01.01 do 31.03.2017 od 01.01 do 31. 12.2 017 Zysk (strata) netto -485 -1 024 588
  Pozostałe całkowite dochody
  Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego
  Przeszacowanie środków trwałych - - -
  Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji nie przenoszonych do wyniku finansowego - - -
  Pozycje przenoszone do wyniku finansowego
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:
  - zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach całkowitych - - -
  - kwoty przeniesione do wyniku finansowego - - -

  Instrumen ty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:
  - zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach całkowitych - - -
  - kwoty przeniesione do wyniku finansowego - - -
  - kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych - - -

  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
  Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – sprzedaż jednostek zagranicznych - - -

  Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności - - -

  Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji przenoszonych do wyniku finansowego - - -
  Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu - - -
  Całkowite dochody -485 -1 024 588  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  5

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

  Kapitał przypadający akcjonariuszom
  Kapitał podstawowy Akcje własne ( -)
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej
  Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem
  Saldo na dzień 01.01.2018 roku 5 746 - 57 829 11 493 -17 259 57 808 Zmiany zasa d (polityki) rachunkowości - - - - - -
  Korekta błędu podstawowego - - - - - -
  Saldo po zmianach 5 746 57 829 11 493 -17 259 57 808
  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.03.2018 roku
  Emisja akcji - - 4 656 480 5 136 Emisj a akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) - - - - - -
  Wycena opcji (program płatności akcjami) - - - - - -
  Zmiana struktury Spółki (transakcje z podmiotami niekontrolującymi) - - - - - -
  Dywidendy - - - - - -
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał - - - - - -
  Razem transakcje z właścicielami - - 4 656 480 5 136 Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.03.2018 roku - - - - -486 -486 Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu za okre s od 01.01 do 31.03.2018 roku Razem całkowite dochody - - - - -486 -486 Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - - - - - -
  Saldo na dzień 31.03.2018 roku 5 746 - 62 485 11 973 -17 745 62 4 59  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  6

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM (CD.)

  Kapitał przypadający akcjonariuszom
  Kapitał podstawowy Akcje własne ( -)
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej
  Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem
  Saldo na dzień 01.01.2017 ro ku 4 426 - 45 534 11 493 -18 283 43 170 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - - -
  Korekta błędu podstawowego - - - - - -
  Saldo po zmianach 4 426 45 534 11 493 -18 283 43 170
  Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.03.2 017 roku
  Emisja akcji - - 2 588 336 - 2 923 Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) - - - - - -
  Wycena opcji (program płatności akcjami) - - - - - -
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiota mi niekontrolującymi) - - - - - -
  Dywidendy - - - - - -
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał - - - - - -
  Razem transakcje z właścicielami 2 588 336 2 923 Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.03.2017 roku - - - - -1 024 -1 024 Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 do 31.03.2017 roku - - - - - -
  Razem całkowite dochody - - - - -1 024 -1 024 Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - - - - - -
  Saldo na dzień 31.03.2017 roku 4 426 - 48 122 11 828 -19 307 45 069  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  7


  SPRAWOZDANIE ZE ZMIA N W KAPITALE WŁASNYM (CD.)

  Kapitał przypadający akcjonariuszom
  Kapitał podstawowy Akcje własne ( -)
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nomi nalnej
  Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem
  Saldo na dzień 01.01.2017 roku 4 426 - 45 534 11 493 -18 283 43 170 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - - -
  Korekta błędu podstawowego - - - - 436 436 Saldo po zmianach 4 426 45 53 4 11 493 -17 847 43 606
  Zmiany w kapitale własn ym w okresie od 01.01 do 31.12. 2017 roku
  Emisja akcji 1 320 12 294 - - 13 614 Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami) - - - - - -
  Wycena opcji (program płatności ak cjami) - - - - - -
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi) - - - - - -
  Dywidendy - - - - - -
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał - - - - - -
  Razem transakcje z właścicielami 1 320 12 294 13 614 Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.12..2017 roku - - - - 588 588 Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 do 31.12..2017 roku - - - - - -
  Razem całkowite dochody - - - - 588 588 Przeniesien ie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - - - - - -
  Saldo na dzień 31.12.2017 roku 5 746 - 57 829 11 493 -17 259 57 808  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  8

  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  od 01.01 do 31.03.2018 od 01.01 do 31.03.2017 od 01.01 do 31. 12.2017 Przepływy śro dków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -384 -1 040 1 682
  Korekty:
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 1 270 1 441 12 980
  Amortyzacja i odpisy aktualizują ce wartości niematerialne 229 98 4 227
  Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych - - -
  Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych przez rachunek zysków i strat - - -
  Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych przeniesione z kapitału - - -
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych - - -
  Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych - - -16 009
  Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych niż i nstrumenty pochodne) - - -
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - -
  Koszty odsetek 197 605 2 909
  Przychody z odsetek i dywidend - - -
  Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne) - - -
  Udział w zyskach (stratach) jednostek s towarzyszonych - - -
  Inne korekty -194 -194 -777
  Korekty razem 1 502 1 950 3 330
  Zmiana stanu zapasów -31 2 468 973
  Zmiana stanu należności -1 263 3 544 30 578
  Zmiana stanu zobowiązań -3 618 -3 815 -32 168
  Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokr esowych 195 25 -39
  Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych - - -
  Zmiany w kapitale obrotowym -4 717 2 222 -655
  Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych - - -
  Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej - - -
  Zapłacony podatek do chodowy - - -
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 598 3 132 4 356  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  9

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CD.)
  od 01.01 do 31.03.2018 od 01.01 do 31.03.2017 od 01.01 do 31. 12.2017 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjn ej
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych - - -
  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - - 5 822
  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych -422 -67 -484
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - - -
  Wydatki na nabyci e nieruchomości inwestycyjnych - - -
  Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - - -
  Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych - - -
  Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych - - -
  Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych - - -
  Pożyczki udzielone - - -
  Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych - - -
  Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych - - -
  Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - - -
  Otrzymane odsetki - - -
  Otrzymane dywidendy - - -
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -422 -67 5 338
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z tytułu emisji akcji 5 135 353 -
  Nabycie akcji własnych - - -
  Transakcje z podmiota mi niekontroluj ącymi bez utraty kontroli - - -
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 11 480
  Wykup dłużnych papierów wartościowych - -450 -1 350
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 479 -
  Spłaty kredytów i pożyczek -347 -2 53 2 -13 139
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -117 -203 -1 731
  Odsetki zapłacone -337 -778 -3 307
  Dywidendy wypłacone - - -
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 334 -3 131 -8 047
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ic h ekwiwalentów 314 -66 1 647
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 2 319 672 672
  Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych - - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 632 606 2 319  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  10
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA D O ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  1. Informacje ogólne
  Spółka BIOMED -LUBLIN WSiSZ S.A. w obecnej formie prawnej została powołana na podstawie uchwały
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 29 listopada 2010 r . Spółka jest wpisana do rejes tru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Lublin -Wschód w Lublinie z
  siedzibą w Świdniku - VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000 373032 . Spółce nadano numer
  statystyczny REGON 431249645 . Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

  Siedziba Spółki mieści się przy ul. Uniwersyteckiej 10 w Lublinie, 20 -029. Siedziba Spółki jest jednocześnie
  podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Spółkę.

  „BIOMED -LUBLIN” W ytwórnia Surowic i Sz czepionek S.A. jest polską spółką biotechnologiczną, działającą m.in.
  w obszarze segmentów onkologii, ginekologii, hematologii i immunologii . Spółkę założono w 1944 roku. Spółka
  wytwarza produkty lecznicze dla ludzi, co wymaga stosowania nowoczesnych i in nowacyjnych technologii
  produkcji.

  Spółka w swojej działalności zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC, czyli
  leki dostępne bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w
  laboratoriach biochemicznych i medycznych). Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie wytwarzania
  produktów leczniczych wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, nadzorującego warunki
  wytwarzania, transportu i przechowywania produktów leczniczych, zg odnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne.
  Takiego samego zezwolenia wymaga także obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

  Biomed -Lublin uzyskał certyfikat GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne) wydany przez Głównego Inspektora
  Farmaceutycznego, potwierdza jący, że Spółka działa zgodnie z wymogami GMP. Biomed -Lublin pozytywnie
  przeszedł przez audyty przeprowadzane przez globalne podmioty farmaceutyczne współpracujące ze Spółką (tj.
  Sanofi Pasteur MSD).

  Główne marki produktów wytwarzanych przez Spółkę są prz edstawione poniżej.

  • BCG 10 – Szczepionka przeciwgruźlicza,
  • Onko BCG - Produkt stosowany w leczeniu powierzchniowych, nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego,
  • Distreptaza - Produkt stosowany w ginekologii w przypadkach przewlekłego zapalenia prz ydatków i błony
  śluzowej macicy oraz zmian pooperacyjnych,
  • Gamma Anty -D – Produkt krwiopochodny stosowany w profilaktyce konfliktu matczyno -płodowego w zakresie
  antygenu D z układem Rh

  Spółka wytwarza także LAKCID – probiotyk używany podczas i po antybi otykoterapii oraz o innych
  zastosowaniach. Prawa do marki Lakcid zostały sprzedane podmiotom grupy „Zakłady Farmaceutyczne
  POLPHARMA” S.A. na podstawie transakcji popisanej dnia 31 października 2017r., przy czym zapisy umowy
  sprzedaży przewidują kontynuacj ę produkcji produktów marki Lakcid w zakładach Spółki przez okres co najmniej
  5 lat (po czym produkcja usługowa może być przedłużana na kolejne okresy 2 -letnie).

  W Biomed -Lublin dystrybucja prowadzona jest zarówno kanałami bezpośrednimi jak i pośrednimi. Bezpośredni
  kanał obejmuj e kontakty handlowe Spółki z takimi odbiorcami jak szpitale, instytuty medyczne, Regionalne Centra
  Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Stacje Sanitarno -Epidemiologiczne, którym Spółka bezpośrednio sprzedaje
  wyroby medyczne i odczynnik i laboratoryjne. Kanał pośredni obejmuje relację Spółka – hurtownia leków – apteka
  – pacjent. Kanały pośrednie mają zastosowanie w przypadku sprzedaży produktów leczniczych. Produkty Spółki
  są obecnie dostępne w sprzedaży w prawie 30 krajach na 4 kontynent ach.

  Informacje o Grupie Kapitałowej
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółka nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy Grupy
  Kapitałowej. Spółka nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów i nie sporządza
  sprawozdania sk onsolidowanego.  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki
  dnia 23.05.2018r .  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  11
  2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości
  2.1. Podstawa sporządzenia
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finanso we Spółki obejmu je okres 3 miesięcy zakończony ch 31.03.201 8 roku
  oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa .
  Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji fi nansowej oraz majątkowej Spółki zamieszczono dodatkowo jako dane za
  okresy porównywalne sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzon e na dzień 3 1.03.201 7r. oraz sprawozdanie
  z wyniku, sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale
  własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 201 7 rok, pomimo braku takich wymogów w MSR 34.

  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym
  sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. N iniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie
  fina nsowe należy czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 201 7.

  Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a
  wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej przez Spółk ę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejsz ego skróconego
  sprawozda nia finansow ego do publikacji nie ist nieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
  działalności przez Spółk ę.
  2.2. Zasady rachunkowości
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami
  rachunkowości, które zostały zaprezento wane w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony
  31 grudnia 201 7 roku.

  Zasady rachunkowości i metody obliczeniowe stosowane przez Spółkę w pierwszym kwartale nie uległy zmianom
  w stosunku do opisanych w sprawozdaniu za rok 2017 .
  Nowe stand ardy:
  MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowiązujący w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie) Nowy standard
  zastąpił dotychczasowy MSR 39 .
  MSSF 15 „Przych ody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15” -
  zatwierdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).
  Powyższe standardy, k tóre weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. nie mają istotnego wpływu na
  sprawozdanie finansowe, ich wpływ został przedstawiony w sprawozdaniu Spółki za rok 2017 .

  Zarząd Spółki postanowił sporządzić sprawozdanie finansowe przyjmując zasadę kontynuacji działalności w
  dającej się przewidzieć przyszłości. Sprawozdanie finansowe nie uwzględnia korekt wyceny aktywów i pasywów,
  które byłyby konieczne, gdyby Spółka nie była w stanie kontynuować działalności.
  Działania zrealizowane w drugiej połowie roku 2017 i pierwszym kwartale roku 2018 doprowadziły do:
  - podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji,
  - spłaty znaczącej części zobowiązań,
  - wydłużenia harmonogramu spłaty zobowiązania wobec PARP.

  W rezultacie sytuacja finansowa spółki i per spektywy rozwojowe uległy znaczącej poprawie.
  Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd uważa założenie o kontynuacji działalności za zasadne.

  2.3. Niepewność szacunków
  Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki kieruje się osądem przy
  dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz
  prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą
  różnić się od szacowanych przez Zarząd.

  Info rmacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla sprawozdania finansowego, zostały
  zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za 201 7 rok  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  12
  2.4. Korekty błędów oraz zmian y zasad rachunkowości
  W skróconym sprawozdaniu finansowym dokonano następujących korek t błędów , które miały wpływ na dane
  finansowe prezentowane za porównywalny okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 . Korekty związane są z
  przekształceniem sprawozdania finansowego sporządzonego wg Ustawy o rachunkowości na sprawozdanie
  sporządzone wg zasad MSSF.


  OPIS KOREKT BŁĘDÓW


  Pozycja sprawozdania Wpływ na zyski zatrzymane 31.03.2017
  Wpływ na zyski zatrzymane 31.12.2017 (+) (-)
  Ujawnienie zobowiązania z tytułu leasingu PWUG Mielec PKO LEASING umowa N/LU/2009/06/0003/I - korygującego wpływ prze szacowania na wynik finansowy lat ubiegłych (przeszacowanie wg MSSF)
  Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego
  Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 483 - Korekta naliczenie amortyzacji za okres od 01.01 -31.03.2017 roku dla środków trwałych - PWUG Mielec PKO LEASING umowa N/LU/2009/06/0003/I (przekształcenie wg MSSF) Zysk (strata) z lat ubiegłych Rzeczowe aktywa trwałe -317 - Korekta wyksięgowanie amortyzacji za okres od 01.01 -31.12.2016 roku - budynki i budowle (przekształcenie wg MSSF) Zysk (strata) z lat ubiegłych Rzeczowe aktywa trwałe -684 -

  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  13
  Korekty wprowadzone do sprawozdań finansowych prezentowanych w poprzednich okresach: SPRZWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - AKTYWA 31.03.201 7 31.12. 201 7
  Przed Korekty Po Przed Korekty Po
  Aktywa trwałe
  Wartość firmy - - - - - -
  Wartości niematerialne 18 252 - 18 252 - - -
  Rzeczowe aktywa trwałe 98 886 -1 000 97 885 - - -
  Nieruchomości inwestycyjne - - - - - -
  Inwestycje w jednostkach zależnych - - - - - -
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - - - - -
  Należności i pożyczki 645 - 645 - - -
  Pochodne instrumenty finansowe - - - - - -
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - - - - - -
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58 - 58 - - -
  Aktywa z tytułu odroczonego pod atku dochodowego 12 476 - 12 476 - - -
  Aktywa trwałe 130 317 -1000 129 316 - - -
  Aktywa obrotowe - - -
  Zapasy 7 824 - 7 824 - - -
  Należności z tytułu umów o usługę budowlaną - - - - -
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 7 555 - 7 555 - - -
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - - - -
  Pożyczki - - - - - -
  Pochodne instrumenty finansowe - - - - - -
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - - - - - -
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 288 - 288 - - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 606 - 606 - - -
  Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 5 683 - 5 683 - - -
  Aktywa obrotowe 21 957 - 21 957 - - -
  Aktywa razem 152 272 -1000 151 272 - - -


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  14
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINAN SOWEJ - PASYWA 31.03.201 7 31.12. 201 7
  Przed Korekty Po Przed Korekty Po
  Kapitał własny
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom: - - - - -
  Kapitał podstawowy 4 426 - 4 426 - - -
  Akcje własne ( -) - - - -
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyż ej ich wartości nominalnej 48 122 - 48 122 - - -
  Pozostałe kapitały 11 828 - 11 828 - - -
  Zyski zatrzymane: -16 823 -2 484 -19 307 - - -
  - zysk (strata) z lat ubiegłych -16 116 -2 167 -18 283 - - -
  - zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom -707 -317 -1 024 - - -
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 47 775 - 45 069 - - -
  Udziały niedające kontroli - - - -
  Kapitał własny 47 775 -2 484 45 069 - - -
  Zobowiązania - - -
  Zobowiązania długoterminowe - - -
  Kredyty, pożyczki, i nne instrumenty dłużne 8 948 8 948 - - -
  Leasing finansowy 9 465 1 483 10 948 - - -
  Pochodne instrumenty finansowe - - - -
  Pozostałe zobowiązania 13 648 - 13 648 - - -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 102 - 3 102 - - -
  Zobowiąz ania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 321 - 321 - - -
  Pozostałe rezerwy długoterminowe - - - - -
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 274 - 4 274 - - -
  Zobowiązania długoterminowe 39 758 1 483 41 241 - - -
  - - -
  Zobowiązania kr ótkoterminowe - - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 46 472 - 46 472 - - -


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  15
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - - -
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 13 342 - 13 342 - - -
  Leasing finan sowy 2 614 - 2 614 - - -
  Pochodne instrumenty finansowe - - - -
  Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 1 336 - 1 336 - - -
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 386 - 386 - - -
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 812 - 812 - - -
  Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży - - - -
  Zobowiązania krótkoterminowe 64 962 - 64 962 - - -
  Zobowiązania razem 104 720 1 483 106 203 - - -
  Pasywa razem 152 272 -1000 151 272 - - -

  SPRAWOZDANIE Z WYNIKU od 01.01 do 3 1.03.201 7 od 01.01 do 31.12. 201 7
  Przed Korekty Po Przed Korekty Po
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 8 877 - 8 877 - - -
  Przychody ze sprzedaży produktów 8 831 - 8 831 - - -
  Przychody ze sprzedaży usług 46 - 46 - - -
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
  Koszt własny sprzedaży 5 586 - 5 586 - - -
  Koszt sprzedanych produktów 5 582 - 5 582 - - -
  Koszt sprzedanych usług 4 - 4 - - -
  Koszt sprzedanych towarów i materiałów - - - -
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 292 - 3 292 - - -
  Koszty sprzedaży 1 007 - 1 007 - - -
  Koszty ogólnego zarządu 3 004 317 3 321 - - -
  Pozostałe przychody operacyjne 229 - 229 - - -
  Pozostałe koszty operacyjne 90 - 90 - - -
  Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/ -) - - - -
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -581 -317 -898 - - -


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03. 2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  16
  Przychody finansowe 685 - 685 - - -
  Koszty finansowe 827 - 827 - - -
  Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metod ą praw własności (+/ -) - - - -
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -723 -317 -1 040 - - -
  Podatek dochodowy -16 - -16 - - -
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -707 -317 -1 024 - - -
  Działalność zaniechana - - -
  Zysk (strat a) netto z działalności zaniechanej - - - -
  Zysk (strata) netto -707 -317 -1 024 - - -

  Wpływ korekt na pozostałe sprawozdania nie był istotny.


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  17
  3. Znaczące zdarzenia i transakcje
  Poniżej przedstawiono podsumowanie wszystkich istotnych umów zawartych w I kwartale 2018 r. których stroną
  jest Spółka. Za istotne umowy Spółka uznała umowy, których zamieszczenie jest w ocenie Spółki uzasadnione z
  uwagi na ich znaczenie dla prowadzonej działalności:

  a) zawarcie umów objęcia akcji serii P
  W dniu 26 stycznia 2018 r. zawarte zostały cztery umowy objęcia akcji z czteroma inwestorami.
  Dwie spośród czterech umów zawarte zostały z:

  1. Panem Marcinem Pirógiem będącym Prezesem Zarządu Emitenta – wobec złożonej w dniu 14 października
  2017 roku oferty przez Pana Piróga na objęcie akcji w ramach prowadzonego procesu pozyskania inwestorów
  przez Emitenta. Umowa dotyczy objęcia 200.000 akcji na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł
  każda akcja.

  2. Panem Dariuszem Kucowiczem będącym członkiem Rady Nadzorczej Emitent a - wobec złożonej w dniu 14
  października 2017 roku oferty przez Pana Kucowicza na objęcie akcji w ramach prowadzonego procesu
  pozyskania inwestorów przez Emitenta. Umowa dotyczy objęcia 1.000.000 akcji na okaziciela serii P o
  wartości nominalnej 0,10 zł k ażda akcja.

  Pozostałe dwie umowy zostały zawarte z inwestorami, z którymi Emitent zawarł przedwstępne umowy objęcia
  akcji w dniu 20 października 2017 r. Umowy te dotyczą objęcia łącznie 3.600.000 akcji na okaziciela serii P o
  wartości nominalnej 0,10 zł k ażda akcja.

  We wszystkich ww. umowach cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 1,07 zł, co wynika z pierwotnie
  poczynionych ustaleń z inwestorami i koresponduje z ceną akcji serii M i N, emitowanych w ramach tego samego
  procesu pozyskania inwestor ów. Uchwała zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
  ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w tej sprawie została podjęta w dniu 30 listopada 2017
  r. Akcje serii P zostały w całości opłacone do dnia 31 marca 2018 r.
  Łącz na wielkość emisji akcji serii P wyniosła 4.800.000 akcji
  Spółka zobowiązała się do podjęcia niezbędnych kroków w celu dematerializacji akcji w systemie KDPW oraz do
  dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Warto ściowych w
  Warszawie S.A., przy czym w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku Emitent ma przygotować poprawny i kompletny
  prospekt emisyjny i złożyć wniosek o jego zatwierdzenie do Komisji Nadzoru Finansowego

  b) zawarcie umowy dystrybucyjnej z BIOTON SA
  W dn iu 12 lutego 2018 roku Spółka zawarła umowę z BIOTON S.A., w wyniku której Spółka zobowiązała się
  sprzedawać na zasadzie wyłączności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do BIOTON produkt leczniczy
  Distreptaza® („Produkt”). BIOTON zob owiązał się nabywać Produkt od Spółki, a następnie sprzedawać je
  wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. BIOTON zobowiązał się także do aktywnej promocji i reklamy
  Produktu. W zamian za usługi świadczone przez BIOTON, Emitent zobowiązał się płacić wynagrodzenie, kt óre
  uzależnione jest od wolumenu sprzedaży Produktu.

  Strony określiły umownie Prognozowany Roczny Poziom Zamówień (PRPZ) oraz Prognozowany Miesięczny
  Poziom Zamówień (PMPZ) Produktu, które zwiększają się w każdym roku obowiązywania umowy. Strony ustaliły
  także Minimalny Roczny Limit Zamówień (MRPZ) i Minimalny Miesięczny Limit Zamówień (MMLZ) Produktu.
  W przypadku realizacji sprzedaży poniżej Minimalnego Rocznego Poziomu Zamówień BIOTON zwróci
  Emitentowi utracone korzyści w postaci marży na Produkcie pomni ejszonej o wynagrodzenie, które byłoby
  należne BIOTON, jeśli MRPZ zostałby wykonany.

  Strony określiły także w Umowie limit skumulowanej wielkości zamówień w roku kalendarzowym, którego
  przekroczenie uprawnia BIOTON do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za Produkty sprzedane ponad
  ustalony limit.
  Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 roku.
  Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za obopólną zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie.

  Umowa może być wypowiedziana jeśli druga Strona n aruszy istotne warunki Umowy, a w szczególności jeśli
  Biomed utraci możliwość dostarczania Produktu, lub zamówienia składane przez BIOTON będą niższe niż
  opisane wyżej minimalne poziomy zamówień.
  Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie ma wpływu na jakiekol wiek zaległe zobowiązania należne z mocy
  niniejszej Umowy, powstałe przed jej rozwiązaniem lub wygaśnięciem, w tym w szczególności na zapłatę
  zobowiązań z tytułu ceny za dostarczone Produkty i zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi
  dystrybu cji Produktów, ani nie ma wpływu na określone w umowie środki prawne, które mogą przysługiwać
  Stronom na podstawie niniejszej Umowy.


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  18
  Strony umownie ograniczyły całkowitą łączną odpowiedzialność BIOTON z tytułu częściowego lub całkowitego
  niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do kwoty 2 500 000 zł.

  Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.
  Łączna prognozowana wartość Umowy wynosi ok. 45 mln zł w całym okresie jej obowiązywania.

  W opinii Za rządu Spółki podpisanie Umowy pozwoli na szybszy wzrost wielkości sprzedaży Produktu na rynku
  krajowym. Uzgodnione w Umowie limity sprzedaży są wyższe niż zakładane przez Emitenta, możliwe do realizacji
  własnymi siłami sprzedaży. Przełoży się to na poprawę marż i wyników finansowych Emitenta w kolejnych latach,
  począwszy od roku 2019.
  Oznacza to również zmianę struktury koszów: zmniejszą się koszty stałe sprzedaży (wynagrodzenia
  przedstawicieli), zastąpione zostaną kosztami zmiennymi, wynagrodzeniem dla BI OTON zależnym od wielkości
  sprzedaży.
  Realizacja zawartych w Umowie planów sprzedaży na rok 2019 i lata kolejne będzie możliwa dzięki uruchomieniu
  nowego wydziału Distreptazy i podwojeniu zdolności produkcyjnych Spółki.

  4. Sezonowość działalności
  W Spółce nie występuje istotna sezonowość lub cykliczność działalności .

  5. Zysk na akcję
  Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypada jący akcjonariuszom podzielony przez
  średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie .
  Kal kulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej:

  od 01.01 do 31.03.201 8 od 01.01 do 31.03.201 7 od 01.01 do 31.12. 201 7
  Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 57 460 410 44 260 410 57 460 410
  Roz wadniający wpływ opcji zamiennych na akcje
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 57 460 410 44 260 410 57 460 410
  Działalność kontynuowana
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -485 -1 024 588
  Podstawowy zysk (strat a) na akcję (PLN) -0,01 -0,02 0,01
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -0,01 -0,02 0,01
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - -
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) - - -
  Rozwodnion y zysk (strata) na akcję (PLN) - - -
  Działalność kontynuowana i zaniechana
  Zysk (strata) netto -485 -1 024 588
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) -0,01 -0,02 0,01
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -0,01 -0,02 0,01


  6. Segmen ty operacyjne
  Spółka dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne:
  ▪ Segment A segment osoczowy ,
  ▪ Segment B podstawow y.

  W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach niepieniężnych oraz
  aktywach segmentów op eracyjnych.


  Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych:
  Segment A Segment B Ogółem
  za okres od 01.01 do 31.03.2018 roku Przychody od klientów zewnętrznych - 7 117 7 117


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  19
  Przychody ze sprzedaży między segmentami - - -
  Przychody o gółem - 7 117 7 117 Wynik operacyjny segmentu - 259 259 Aktywa segmentu sprawozdawczego 27 989 93 725 121 714
  za okres od 01.01 do 31.03.2017 roku Przychody od klientów zewnętrznych 1 571 7 306 8 877 Przychody ze sprzedaży między segmentami - - Przychody ogółem 1 571 7 306 8 877 Wynik operacyjny segmentu -1 102 204 -898 Aktywa segmentu sprawozdawczego 37 456 113 816 151 272
  za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku Przychody od klientów zewnętrznych 1 780 29 625 31 404 Przychody ze sprzedaży między segmentami - - -
  Przychody ogółem 1 780 29 625 31 404 Wynik operacyjny segmentu -12 835 17 689 4 854 Aktywa segmentu sprawozdawczego 28 059 92 968 121 027

  W okresie trzech miesięcy 2018 roku nie wystąpiły zmiany w polityce rachunk owości Spółki w zakresie
  wyodrębnienia segmentów operacyjnych oraz zasad wyceny przychodów, wyników oraz aktywów segmentów,
  które zostały zaprezentowane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.


  Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynik iem z działalności operacyjnej Spółki , zaprezentowanym
  w sprawozdaniu z wyniku , ujawnione zostało poniżej w tabeli:


  od 01.01 do 31.03.201 8 od 01.01 do 31.03.201 7 od 01.01 do 31.12. 201 7
  Wynik operacyjny segmentów 259 -898 4 854 Korekty: - - -
  Pozo stałe przychody nie przypisane do segmentów - - -
  Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów ( -) - - -
  Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami - - -
  Korekty razem - - -
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 259 -898 4 854 Przychody finansowe 36 685 788 Koszty finansowe ( -) -678 -827 -3 960 Udział w wyniku f inansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (+/ -) - - - Zysk (strata) przed opodatkowaniem -384 -1 040 1 682  7. Połączenia jednostek gospodarczych oraz utrata kontroli
  Nie dotyczy


  8. Wartość firmy
  Nie dotyczy.

  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  20
  9. Wartości niematerialne
  Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych:


  Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe
  Koszty prac rozwojowych
  Pozostałe wartości niematerialne
  Wartości niematerialne w trakcie wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 3 1.03.201 8 roku Wartość bilansowa netto na dzień 01.01. 2018 roku - - 1 235 98 - 16 0 20 17 346 Nabycie prz ez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - - - - - -
  Sprzedaż spółki zależnej ( -) - - - - - - -
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) ( -) - - - - - - -
  Przeszacowanie do w artości godziwej (+/ -) - - - - - - -
  Amortyzacja ( -) - - -198 -31 - - -229 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ( -) - - - - - - -
  Odwrócenie odpisów aktualizujących - - - - - - -
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+ /-) - - - - - - -
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2018 roku - - 1 037 67 - 16 0 20 17 116
  za okres od 01.01 do 3 1.03.2017 roku Wartość bilansowa netto na dzień 01.01. 2017 roku - - 1 010 224 - 17 102 18 335 Nabycie prze z połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - - - - 15 15 Sprzedaż spółki zależnej ( -) - - - - - - -
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) ( -) - - - - - - -
  Przeszacowanie do wa rtości godziwej (+/ -) - - - - - - -
  Amortyzacja ( -) - - -67 -31 - - -98 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ( -) - - - - - - -
  Odwrócenie odpisów aktualizujących - - - - - - -
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/ -) - - - - - - -
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2017 roku - - 943 192 - 17 117 18 252
  za okres od 01.01 do 31.12. 201 7 roku Wartość bilansowa netto na dzień 01.01. 201 7 roku - - 1 010 224 - 17 102 18 335


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  21
  Nabycie przez p ołączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - 954 - - - 954 Sprzedaż spółki zależnej ( -) - - - - - - -
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) ( -) - - - - - -1 090 -1 090 Przeszacowani e do wartości godziwej (+/ -) - - - - - - -
  Amortyzacja ( -) - - -728 -126 - - -853 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ( -) - - - - - - -
  Odwrócenie odpisów aktualizujących - - - - - - -
  Różnice kursowe netto z przelicz enia (+/ -) - - - - - - -
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2017 roku - - 1 235 98 - 16 0 20 17 346


  W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazała w wartościach niematerialnych i prawnych licencje na produkty krwiopochodne w kwoci e 16 020 tys. zł.
  Spółka stwierdza, że:
  - nie występują przesłanki wskazujące na utratę przydatności posiadanych licencji,
  - nie wystąpiły i Spółka nie przewiduje wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią Spółce wykorzystanie posiadanych licencji w przyszłości,
  W celu oszacowania wartości tego składnika aktywów, Spółka zleciła firmie doradczej przygotowanie modelu finansowego, który zak łada wykorzystanie posiadanych licencji do
  prowadzenia działalności polegającej na dystrybucji na terenie Polski leków wytwarzanych w oparciu o posiadane przez Spółkę licencje LFB Biomedicaments SA (LFB) w
  zakładach produkcyjnych LFB (konfekcjonowanie usługowe).
  Realizacja opisanego wyżej projektu wymaga zgody LFB.
  Przygotowany model finansowy wskazuje, że ekonomiczne wyniki jakie mogą być uzyskiwane w przyszłości, dzięki wykorzystaniu posiadanych licencji, uzasadniają ich wartość
  bilansową.
  10. Rzeczowe aktywa trwałe
  Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych :
  Grunty Bud ynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 3 1.03.201 8 roku Wartość bilansowa netto na dzień 01.01. 2018 roku 19 512 21 492 13 036 296 283 17 588 72 206 Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - - - - 451 451 Sprzedaż spółki zależnej ( -) - - - - - - -
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) ( -) - - -27 -263 - - -289 Przeszacowanie do wartości godziwej (+/ -) - - - - - - -
  Amortyzacja ( -) -181 -414 -612 -70 -22 - -1 299 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ( -) - - - - - - -


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  22
  Odwrócenie odpisów aktualizujących - - 27 263 - - 289 Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/ -) - - - - - - -
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2018 roku 19 331 21 078 12 424 226 260 18 039 71 358
  za okres od 01.01 do 3 1.03.2017 roku Wartość bilansowa netto na dzień 01 .01. 2017 roku 22 999 38 726 17 432 652 197 19 269 99 274 Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - - - 47 6 53 Sprzedaż spółki zależnej ( -) - - - - - - -
  Zmniejszeni a (zbycie, likwidacja) ( -) - - -1 - - - -1 Przeszacowanie do wartości godziwej (+/ -) - - - - - - -
  Amortyzacja ( -) -205 -464 -688 -71 -13 - -1 441 Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ( -) - - - - - - -
  Odwrócenie odpisów ak tualizujących - - - - - - -
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/ -) - - - - - - -
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2017 roku 22 794 38 261 16 743 581 231 19 275 97 885
  za okres od 01.01 do 31.12. 2017 roku Wartość b ilansowa netto na dzień 01.01. 2017 roku 22 999 38 726 17 432 652 197 19 269 99 274 Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - 180 258 - 157 3 376 3 970 Sprzedaż spółki zależnej ( -) - - - - - - -
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) ( -) - - - -516 -89 -1 683 -2 288 Przeszacowanie do wartości godziwej (+/ -) -2 863 -9 491 -3 393 - - -15 747 Amortyzacja ( -) -772 -1 762 -3 483 -259 -68 - -6 343 Odpisy aktualizujące z ty tułu utraty wartości ( -) - -6 479 -1 017 - -3 374 -10 870 Odwrócenie odpisów aktualizujących 148 319 3 239 419 84 - 4 210 Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/ -) - - - - - - -
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2017 roku 19 512 21 492 13 036 296 283 17 588 72 206


  W aktywach Spółki wykazywane są w środkach trwałych dwie linie produkcyjne, których producentem jest I.M.A. Industria Macchin e Automatiche S.p.A. (dalej IMA) o łącznej
  wartości 11 966 tys zł. Linie te zostały wykonane w ro ku 2016, zgodnie z obowiązującymi w farmacji wymaganiami GMP, przez wiodącego producenta tej branży. Urządzenia
  IMA są nowoczesne, mogą być wykorzystane w dalszej działalności operacyjnej, a przewidywane korzyści ekonomiczne z ich wykor zystania uzasadniaj ą aktualną wartość
  bilansową


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  23

  11. Wartość godziwa instrumentów finansow ych
  Od 1 stycznia 2018 roku Spółka stosuje nowe metody klasyfikacji, rozpoznawania i kalkulacji utraty wartości
  instrumentów finansowych zgodnie z MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, który za stąpił dotychczasowy MSR 39
  „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”.
  Szczegółowy opis wdrożenia MSSF 9 i wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki opisany został w rocznym
  sprawozdaniu finansowym za rok 2017 .
  Spółka nie dokonywała wyceny wartości godziwe j należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług –
  ich wartość bilansowa uznawana jest przez Grupę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej.
  Spółka nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby
  zmianę zasad wycen y tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego
  kosztu.
  MSR 34 wymaga zamieszczenia w śródrocznym sprawozdaniu finansowym wybranych ujawnień z MSSF 7
  Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji oraz MSSF 13 Ustalanie wa rtości godziwej . Ujawnienia te dotyczą
  wartości godziwej instrumentów finansowych wg ich klas oraz wg poziomów wartości godziwej.

  Wartość godziwa definiowana jest jako cena, którą otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono
  by za przeniesieni e zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami
  rynku na dzień wyceny.
  Spółka nie dokonała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich wartość
  bilansowa uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej

  Wartość godziwa wg klas aktywów i zobowiązań finansowych
  Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się
  następująco (zestawienie obejmuje wszystkie akty wa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w
  sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości godziwej) :

  Klasa instrumentu finansowego
  Kategoria zgodnie z MSR 39*
  31.03.2018 31.03.2017 31.12.2017
  Wartość godziwa Wartość bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa
  Aktywa:
  Pożyczki AFwZK 542 542 515 515 515 515 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe AFwZK 7 987 7 987 7 675 7 675 6 751 6 751
  Pochodne instru menty finansowe AFwZK - - - - - -
  Papiery dłużne AFwZK - - - - - -
  Akcje spółek notowanych AFwZK - - - - - -
  Udziały, akcje spółek nienotowanych* AFwZK - - - - - -
  Jednostki funduszy inwestycyjnych AFwZK - - - - - -
  Pozos tałe klasy pozostałych aktywów finansowych AFwZK - - - - - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AFwZK 2 632 2 632 606 606 2 319 2 319
  Zobowiązania:
  Kredyty w rachunku kredytowym ZFwZK 1 504 1 504 10 604 10 604 1 762 1 762
  Kredyty w r achunku bieżącym ZFwZK - - 2 141 2 141 - -
  Pożyczki ZFwZK 1 099 1 099 1 369 1 369 1 175 1 175
  Dłużne papiery wartościowe ZFwZK 7 263 7 263 8 177 8 177 7 403 7 403
  Leasing finansowy ZFwZK 3 433 3 433 13 562 13 562 3 624 3 624
  Pochodne instrumenty fi nansowe ZFwZK - - - - - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ZFwZK 38 523 38 523 60 120 60 120 41 415 41 415 *Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia , ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej **AFwZK – aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie ZFwZK – zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  24
  12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów:
  od 01.01 do 31.03.201 8 od 01.01 do 31.03.201 7 od 01.01 do 31.12. 201 7
  Stan na początek okresu 19 429 22 903 22 903 Odpisy ujęte jako koszt w okresie - - 438 Odpi sy odwrócone w okresie ( -) -18 183 - -3 912 Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - -
  Stan na koniec okresu 1 246 22 903 19 429

  Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek:
  od 01.01 do 31.03.2018 od 01.01 do 31.03.2017 od 01.01 do 31.12. 201 7
  Stan na początek okresu 766 708 708 Odpisy ujęte jako koszt w okresie - - 58 Odpisy odwrócon e ujęte jako przychód w okresie ( -) - - - Odpisy wykorzystane ( -) - - - Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - - Stan na koniec okresu 766 708 766

  Wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31.03.2018 wyniosła 8 834 tys zł .
  Analizując możliwość wykorzystania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kolejnych okresach,
  Spółka przeprowadziła analizę wartości przychodów i wysokości dochodu do opodatkowania w latach 2018 -2022.
  Zarówno w scenariuszu okreś lonym jako bazowy jak i w scenariuszu pesymistycznym Spółka realizuje dochód do
  opodatkowania pozwalający na rozliczenie aktywa w perspektywie najbliższych 5 lat


  W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała o dpis ów aktualizujących wartość pozostałych akt ywów
  finansowych.

  13. Kapitał podstawowy
  W I kwartale 2018 r. Spółka nie przeprowadziła emisji akcji. Szczegółowe informacje dotyczące emisji akcji Spółki
  zostały zaprezentowane w tabelach poniżej.

  Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy:
  31.03.2 018 31.03.2017 31.12.2017
  Liczba akcji 57 460 410 44 260 410 57 460 410
  Wartość nominalna akcji (PLN) 5 746 041 4 426 041 5 746 041
  Kapitał podstawowy 5 746 041 4 426 041 5 746 041  Akcje wyem itowane w prezentowanych okresach sprawozd awczych :
  Tabela nr 11 ZMIANY KAPITAŁU PODSTAWOWEGO (WG EMISJI)
  Akcje wg serii / emisji Wartość nominalna serii / emisji Liczba akcji Cena emisyjna (PLN) Data rejestracji serii / emisji
  Kapitał podstawowy na dzień 01.01.2017 roku 4 426 041 44 260 410 X X
  Emisja akcji serii - - - -
  Kapitał podstawowy na dzień 31.03.2017 roku 4 426 041 44 260 410 X X
  Emisja akcji serii G 85 000 850 000 1,03 13.10.2017r.
  Emisja akcji serii H 249 540 2 495 400 1,03 13.10.2017r.
  Emisja akcji s erii I 200 000 2 000 000 1,07 13.10.2017r.
  Emisja akcji serii M 185 000 1 850 000 1,07 22.11.2017r.
  Emisja akcji serii N 190 000 1 900 000 1,07 22.11.2017r.


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  25
  Emisja akcji serii O 410 460 4 104 600 1,12 15.12.2017r.
  Kapitał podstawowy na dzień 31.12. 2017 roku 5 746 041 57 460 410 X X
  Emisja akcji serii - - - -
  Kapitał podstawowy na dzień 31.03.2018 roku 5 746 041 57 460 410 X X


  14. Programy płatności akcjami
  W Spółce nie zostały uruchomione żadne programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje
  zamienne na akcje Spółki.

  15. Dywidendy
  Spółka nie dokonała wypłaty dywidendy ani w okresie sprawozdawczym , ani w okresie porównywalnym. Spółka
  nie zadeklarowała również wypłaty dywidendy.

  16. Emisja , zaciągnięcie, spłata i wykup zadł użenia
  W dniu 26 stycznia 2018 r. zawarte zostały cztery umowy objęcia akcji z czteroma inwestorami.
  Dwie spośród czterech umów zawarte zostały z:

  1. Panem Marcinem Pirógiem będącym Prezesem Zarządu Emitenta – wobec złożonej w dniu 14
  października 2017 r oku oferty przez Pana Piróga na objęcie akcji w ramach prowadzonego procesu pozyskania
  inwestorów przez Emitenta. Umowa dotyczy objęcia 200.000 akcji na okaziciela serii P, o wartości nominalnej
  0,10 zł każda akcja.

  2. Panem Dariuszem Kucowiczem będącym c złonkiem Rady Nadzorczej Emitenta - wobec złożonej w dniu
  14 października 2017 roku oferty przez Pana Kucowicza na objęcie akcji w ramach prowadzonego procesu
  pozyskania inwestorów przez Emitenta. Umowa dotyczy objęcia 1.000.000 akcji na okaziciela serii P o wartości
  nominalnej 0,10 zł każda akcja.

  Pozostałe dwie umowy zostały zawarte z inwestorami, z którymi Emitent zawarł przedwstępne umowy objęcia
  akcji w dniu 20 października 2017 r. Umowy te dotyczą objęcia łącznie 3.600.000 akcji na okaziciela serii P o
  wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

  We wszystkich ww. umowach cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 1,07 zł, co wynika z pierwotnie
  poczynionych ustaleń z inwestorami i koresponduje z ceną akcji serii M i N, emitowanych w ramach tego sa mego
  procesu pozyskania inwestorów. Uchwała zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
  ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w tej sprawie została podjęta w dniu 30 listopada 2017
  r. Wszystkie akcje serii P zostały opłacon e do dnia 31 marca 2018 r.

  W dniu 10 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 480.000 zł w wyniku emisji 4.800.000 akcji na
  okaziciela serii P, wobec czego od 10 maja 2018 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.226.041,00 zł i dzieli się na
  62.260.410 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

  17. Naruszenie postanowień umów (kredyty, pożyczki)
  W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zdarzenia brak u spłaty zobowiązań finansowych ani naruszeń
  istotnych postanowień umów kredytów lub pożyczek niewynikające z postępowania układowego na podstawie
  przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, w trakcie którego znajduje się aktualnie Spółka, oraz w stosunku do
  któ rych nie podjęto żadnych działań naprawczych.
  Spółka w ramach realizacji postanowień planu restrukturyzacyjnego zawarła szereg porozumień
  restrukturyzacyjnych z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo, w celu uregulowania zasad spłaty zadłużenia z
  tytułu umowy kredytu lub pożyczki. Porozumienia te są realizowane.  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  26


  18. Rezerwy
  Wartość rezerw ujętych w skróconym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach
  przedstawiały się następująco:

  Rezerwy na długoterm. świadczenia pracownicze
  Poz ostałe rezerwy, w tym na:
  koszty restruktury - zacji
  sprawy sądowe
  straty z umów budowlanych inne razem
  za okres od 01.01 do 3 1.03.201 8 roku Stan na początek okresu 324 - - - 529 529
  Zwięks zenie rezerw ujęte jako koszt w okresie - - - - 62 62
  Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie ( -) - - - - - -
  Wykorzystanie rezerw ( -) - - - - -92 -92
  Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - -
  Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - - - - -
  Stan rezerw na dzień 31.03.2018 roku 324 - - - 499 499
  za okres od 01.01 do 31.03.2017 roku Stan na początek okresu 321 - - - 300 300
  Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie - - - - 86 86
  Rozwiązanie reze rw ujęte jako przychód w okresie ( -) - - - - - -
  Wykorzystanie rezerw ( -) - - - - - -
  Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - -
  Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - - - - -
  Stan reze rw na dzień 31.03.2017 roku 321 386 386
  za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku Stan na początek okresu 321 - - - 300 300
  Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 3 - - - 529 529
  Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresi e (-) - - - - -300 -300
  Wykorzystanie rezerw ( -) - - - - - -
  Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - -
  Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - - - - -
  Stan rezerw na dzień 31.12.2017 roku 324 - - - 529 529

  19. Zobowiązania warunkowe
  Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym dotyczących
  jednostek powiązanych) przedstawia się następująco:

  31.03.201 8 31.03.201 7 31.12.201 7
  Wobec jednostek stowarzy szonych:
  Poręczenie spłaty zobowiązań - - -
  Gwarancje udzielone - - -
  Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną - - -
  Sprawy sporne i sądowe - - -
  Inne zobowiązania warunkowe - - -
  Jednostki stowarzyszone razem - - -


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  27
  Wobec pozostałych podmiotów powiązanych:
  Poręczenie spłaty zobowiązań - - -
  Gwarancje udzielone - - -
  Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną - - -
  Sprawy sporne i sądowe - - -
  Inne zobowiązania warunkowe - - -
  Pozostałe p odmioty powiązane razem - - -
  Wobec pozostałych jednostek:
  Poręczenie spłaty zobowiązań - - -
  Gwarancje udzielone - - -
  Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną - - -
  Sprawy sporne i sądowe 1 093 1 093 1 093
  Sprawy sporne i sądowe z Urzędem Skarbowym - - -
  Inne zobowiązania warunkowe 32 644 31 32 644
  Pozostałe jednostki razem 33 737 1 124 33 737
  Zobowiązania warunkowe razem 33 737 1 124 33 737

  Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie rozpoznawana będzie sprawa ze skargi Wytwórni
  Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warszawie skargi na decyzję Urzędu Patentowego
  Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „UPRP”) z dnia 19 kwietnia 2017 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o
  unieważnienie prawa ochronnego na zn ak słowno -graficzny BIOMED -LUBLIN.
  Wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (znak słowno -graficzny BIOMED LUBLIN o
  numerze R -192607) złożyła Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warszawie.
  W tej sprawie UPRP wydał decyzj ę z dnia 22 czerwca 2012 r. Nr Sp. 528/10 unieważniającą prawo ochronne na
  ww. znak towarowy. Na decyzję tą Emitent złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
  Warszawie, w efekcie której WSA wydał wyrok z dnia 3 czerwca 2014 r. utrzymujący w m ocy zaskarżoną decyzję
  UPRP (sygn. akt VI SA/Wa 3459/13)
  Od wyroku WSA w Warszawie Spółka złożył a skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA
  wydał wyrok z dnia 24 czerwca 2016 r. (sygn. akt: II GSK 269/15), w którym uchylił zaskarżony wyrok WSA w
  Warszawie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania.
  W dniu 26 października 2016 r przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok
  uchylający decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa
  ochronnego na znak towarowy BIOMED -LUBLIN (Sygn. akt VI SA/Wa 1682/16)
  W dniu 19 kwietnia 2017 r. zapadła decyzja przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
  w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towaro wy BIOMED -LUBLIN.
  W odpowiedzi na skargę przekazanej do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Warszawie, Urząd
  Patentowy RP w całości podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w decyzji z dnia 19 kwietnia 2017 r. i uznał
  skargę za niezasadną.
  Również w ocenie Emitenta skarga jest bezzasadna.
  W nawiązaniu do ww. postępowania administracyjnego Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w
  Warszawie zawezwała Spółkę do próby ugodowej w dniu 9 grudnia 2015 r. do zapłaty przez Spółkę
  odszkodowania w wysoko ści 1.092.377,40 zł za bezprawne używanie znaku towarowego. Do ugody nie doszło.
  W ocenie Spółki żądanie to jest bezpodstawne .

  W I kwartale 201 8 roku nie zakończyły się żadne postępowania.


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  28
  20. Działalność zaniechana
  W okresie sprawozdawczym, ani w okresie por ównywalnym nie wystąpiła w Spółce działalność zaniechana .
  21. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji
  wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowany ch sprawozdaniach finansowych, wymaganych
  w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe
  są polskie zasady rachunkowości par. 2 pkt 6 oraz na podstawie MSR 24, podmioty powiązane ze Spółką w I
  kwartale 2018 r. to:

  • Hurtap S.A. – podmiot jest jednostką kontrolowaną przez Pana Wiktora Napiórę (na dzień publikacji niniejszego
  raportu zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta),
  • Lubfarm S.A. – podmiot jest jednostką zależną od Foodpol Sp. z o.o., w k tórej kapitale zakładowym Pan
  Waldemar Sierocki (na dzień publikacji niniejszego raportu jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta) posiada
  50% udziału,
  • Medicare Sp. z o.o. – podmiot jest jednostką kontrolowaną przez Pana Dariusza Kucowicza (na dzień publ ikacji
  niniejszego raportu jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta),
  • Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. (OPDF) – podmiot, w którego Radzie Nadzorczej
  zasiadają osoby na dzień publikacji niniejszego raportu będące równocześnie Człon kami Rady Nadzorczej
  Emitenta (Pan Dariusz Kucowicz, Pan Wiktor Napióra),
  • Klif Sp. z o.o. – podmiot, w którym znaczącą ilość głosów posiadają: Pan Waldemar Sierocki oraz Pan Wiktor
  Napióra (na dzień publikacji niniejszego raportu Członkowie Rady Nadzorc zej Emitenta), jak również Medicare
  Sp. z o.o. (podmiot zależny od Pana Dariusza Kucowicza – na dzień publikacji niniejszego raportu Członka
  Rady Nadzorczej Emitenta). Pan Waldemar Sierocki jest również Prezesem Zarządu w tym podmiocie.

  Nierozliczone sald a należności oraz zobowiązań zazwyczaj regulowane są w środkach pieniężnych.
  Informacje o zobowiązaniach warunkowych dotyczących podmiotów powiązanych zaprezentowano w tabeli
  poniżej.

  Podmiot powiązany
  Sprzedaż netto w I kw 2018 r.
  Zakupy w I kw 2018 r.
  Na leżności - saldo na dzień 31.03.2018 r.
  Pożyczki udzielone - saldo na dzień 31.03.2018 r.
  Pożyczki otrzymane - saldo na dzień 31.03.2018 r.
  Zobowiązania - saldo na dzień 31.03.2018 r.
  Hurtap S.A. - 1 - - - -
  Lubfarm S.A. 7 - 8 - - -
  Medicare Sp. z o.o. - - 38 - - 70
  Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.
  - - - - - -
  KLIF Sp. z o.o.. - 77 - 542 445 83
  Razem 7 78 46 542 445 153

  22. Zdarzenia po dniu bilansowym
  Po dniu 31.03. 2018 miały miejsce następujące zdarzenia, które nie wymagały ujęci a w skróconym sprawozdaniu
  finansowym za okres pierwszych 3 miesięcy 2018 roku:


  a) Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego oraz
  zmiany Statutu Spółki

  Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 7/2018 z dn. 11.04.2 018r. w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału
  zakładowego Spółki.

  W Uchwale zarząd oświadczył na podstawie art. 310 § 2 i § 4 kodeksu spółek handlowych, iż w wyniku objęcia i
  opłacenia 4.800.000 akcji serii P przez akcjonariuszy o wartości nominal nej 0,10 zł każda oraz podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki o 480.000,00 zł, dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki na
  kwotę 6.226.041,00zł


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  29

  Akcje serii P zostały wyemitowane na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału za kładowego Spółki
  w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru podjętej przez zarząd w dniu 30 listopada 2017 r.
  Uchwała przewidywała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą
  niż 480.000,00 zł w drod ze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P, o
  wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


  b) Rezygnacja członka zarządu

  W dniu 12 kwietnia 2018r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Grzegorza Stefańskiego o rezygnacji przez
  niego z dniem 13 kwietnia 2018 r. z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Jako przyczynę rezygnacji Pan
  Grzegorz Stefański wskazał ważne przyczyny osobiste.

  c) Z awarcie umowy na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG10

  W dniu 17 k wietnia 2018 r. zawarta umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia, w imieniu którego działa Dyrektor
  Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia („Kupujący”), przedmiotem której jest sprzedaż i dostawa
  przez Spółkę na rzecz Ministerstwa Zdrowia szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w ilości:
  1. 36.000 ampułek za łączną cenę brutto 1.281.600,00 PLN z terminem dostawy 14 dni od daty podpisania
  umowy.
  2. 48.000 ampułek za łączną cenę brutto 1.708.800,00 PLN z terminem dostawy do dnia 28 września 2018 r.
  3. 27.37 5 ampułek za łączną cenę brutto 974.550,00 PLN z terminem dostawy do dnia 19 grudnia 2018 r.
  Termin płatności ceny został określony w umowie na 30 dni od daty należycie zrealizowanej dostawy.
  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych p owszechnie dla tego typu umów.

  d) Strategia Spółki na lata 2018 - 2022
  Zarząd Spółki podjął w dniu 24 kwietnia 2018 r. uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i
  funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. „Strategia rozwoju Spółki na lata 2018 -2022”. Uchwałę w
  sprawie zatwierdzenia przyjęcia Strategii podjęła także Rada Nadzorcza Spółki.

  Spółka w przyjętej Strategii zidentyfikowała trzy produkty strategiczne (Onko BCG, Szczepionka przeciwgruźlicza
  BCG oraz Distreptaza) o największym potencjale wzrostu i największej marżowości oraz dwa produkty taktyczne
  (Gamma Anty -D, Lakcid – wytwarzanie usługowe).

  Spółka po zdefiniowaniu potencjału rynków zbytu, popytu oraz dzisiejszych możliwości produkcyjnych dla
  produktów strategicznych zdecydo wała o realizacji inwestycji budowy nowego zakładu produkcyjnego, mającej na
  celu uwolnienie potencjału sprzedażowego, obniżenie kosztów jednostkowych a także zapewnienie gwarancji
  jakości wytwarzanych produktów. Budowa nowego zakładu produkcyjnego pozwoli na zwiększenie wielkości
  produkcji produktów strategicznych Spółki:

  - Onko BCG – 160.000 opakowań/rok (zwiększenie wydajności o 4.4 -krotność w stosunku do aktualnie
  uzyskiwanej produkcji).
  - szczepionka BCG – 140.000 opakowań/rok (zwiększenie wydajno ści o 2.3 -krotność w stosunku do aktualnie
  uzyskiwanej produkcji).
  - Distreptaza – 1.600.000 opakowań/rok (zwiększenie wydajności o 1.3 -krotność w stosunku do aktualnie
  uzyskiwanej produkcji).

  Realizacja tych planów zapewni przychody ze sprzedaży przekr aczają ce 100 mln zł rocznie.
  Szacowana wartość nakładów wynosi ok. 150 mln zł, przy czym wartość prac budowlanych i instal acyjnych 80
  mln zł, zaś urządzenia i linie produkcyjne 70 mln zł.

  W zakresie finansowania inwestycji planuje się pozyskanie środków z dotacji unijnych w wysokości 60% wartości
  inwestycji, tj. od 60 do 80 mln zł w zależności od modelu finansowania prac budowlanych.

  Planowany termin uruchomienia produkcji w nowym zakładzie produkcyjnym do końca roku 2022.

  Od początku drugiego półrocz a 2018 r. zostaną zwiększone moce produkcyjne dla Onko BCG i Distreptazy w
  związku z ukończeniem prac modernizacyjnych na wydziałach produkujących wskazane leki.

  W zakresie produktów taktycznych Spółki:
  Gamma Anty –D: współpraca z Regionalnymi Centrami K rwiodawstwa w celu zapewnienia długoterminowej
  dostępności osocza krajowego.
  Produkty z gamy marki Lakcid: kontynuacja współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA w
  zakresie usługowego wytwarzania produktów przez Spółkę.


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  30

  Kolejnym elementem str ategii, jest kontynuacja współpracy z LFB w zmienionej formule poprzez realizację
  projektu polegającego na powołaniu spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), do której przeniesione zostaną
  rejestry leków osoczopochodnych oraz posiadane licencje (po uzyskani u zgody ze strony LFB). SPV zasilona
  finansowaniem zewnętrznym miałaby długoterminowo współpracować z podmiotami z grupy LFB w zakresie
  usługowego frakcjonowania osocza.

  Strategia przewiduje także zmi any w organizacji Spółki: budowę silnej, ambitnej orga nizacji z wyrazistą kulturą
  organizacyjną i wartościami, które umożliwią realizację celów strategicznych. Szybkie budowanie kompetencji
  produktowych, rynkowych i operacyjnych będzie kluczowe do osiągnięcia sukcesu.

  Spółka, po skutecznym uporaniu się z pr oblemami finansowymi, dzięki realizacji przyjętej Strategii będzie mogła
  stać się nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się, innowacyjną i zyskowną firmą w branży Life Science.

  e) Skarga na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie oddalenia wniosku o uni eważnienie znaku
  towarowego Emitenta
  W dn. 25.04.2018r. Zarząd Spółki powziął informację o złożeniu przez Wytwórnię Surowic i Szczepionek Biomed
  Spółka z o.o. w Warszawie skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „UPRP”) z dnia
  19 kwietnia 2017 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak słowno -
  graficzny BIOMED -LUBLIN. O wydaniu decyzji przez UPRP Emitent informował w RB 21/2017 z 19 kwietnia 2017
  r.

  Wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na zna k towarowy (znak słowno -graficzny BIOMED LUBLIN o
  numerze R -192607) złożyła Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warszawie.

  W tej sprawie UPRP wydał decyzję z dnia 22 czerwca 2012 r. Nr Sp. 528/10 unieważniającą prawo ochronne na
  ww. z nak towarowy.

  Na decyzję tą Emitent złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w efekcie której
  WSA wydał wyrok z dnia 3 czerwca 2014 r. utrzymujący w mocy zaskarżoną decyzję UPRP (sygn. akt VI SA/Wa
  3459/13)

  Od wyroku WSA w War szawie Emitent złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA
  wydał wyrok z dnia 24 czerwca 2016 r. (sygn. akt: II GSK 269/15), w którym uchylił zaskarżony wyrok WSA w
  Warszawie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania.

  W dniu 26 pa ździernika 2016 r przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok
  uchylający decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa
  ochronnego na znak towarowy BIOMED -LUBLIN (Sygn. akt VI SA/Wa 1682/16) .

  W dniu 19 kwietnia 2017 r. zapadła decyzja przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
  w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BIOMED -LUBLIN.

  W przekazanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjneg o w Warszawie odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy
  RP w całości podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w decyzji z dnia 19 kwietnia 2017 r. i uznał skargę za
  niezasadną.

  Również w ocenie Emitenta skarga jest bezzasadna.

  f) Rejestracja akcji serii P
  W dniu 10 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 480.000 zł w wyniku emisji 4.800.000 akcji na
  okaziciela serii P, wobec czego od 10 maja 2018 r. kap itał zakładowy Spółki wynosi 6.226.041,00 zł i dzieli się na
  62.260.410 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  23. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów
  Nie wystąpiły
  24. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przel iczone na euro)
  W okresach objętych skróconym sprawozdaniem finansowym , do przeliczenia wybranych danych finansowych
  zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narod owy Bank
  Polski :


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  31
  ▪ kurs obowiązujący na ostatni dzie ń okresu sprawozdawczego : 31.03.201 8 4,2085 PLN/EUR , 31.03.201 7
  4,2198 PLN/EUR, 31.12. 201 7 4,1709 PLN/EUR,
  ▪ średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień
  każdego miesiąca w danym okresie : 01.01 - 31.03.201 8 4,1784 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.201 7 4,2891
  PLN/EUR, 01.01 - 31.12. 201 7 4,2447 PLN/EUR,
  ▪ najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie: 01.01 - 31.03.201 8 4,2416 i 4,1423
  PLN/EUR, 01.01 - 31.03.201 7 4,4157 i 4,2198 PLN/EUR, 01.01 - 31.12. 201 7 4,4157 i 4,1709 PLN/EUR .

  Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej , sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z
  przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela :


  od 01.01 do 31.03.201 8 od 01.01 do 31.03.201 7 od 01.01 do 31.12. 201 7 od 01.01 do 31.03.201 8 od 01.01 do 31.03.201 7 od 01.01 do 31.12. 201 7
  tys. PLN tys. EUR
  Sprawozdanie z wyniku
  Przychody ze sprzedaży 7 117 8 877 31 404 1 703 2 070 7 399
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 259 -898 4 854 62 -209 1 143
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -384 -1 040 1 682 -92 -242 396
  Zysk (strata) netto -485 -1 024 588 -116 -239 139
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu -485 -1 024 588 -116 -239 139
  Zysk na akcję (PLN; EUR) -0,01 -0,02 0,01 -0,00 -0,01 -0,00
  Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) -0,01 -0,02 0,01 -0,00 -0,01 -0,00
  Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1784 4,2891 4,2447

  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Środki pieniężne netto z działal ności operacyjnej -3 598 3 132 4 356 -861 730 1 026
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -422 -67 5 338 -101 -16 1 258
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 334 -3 131 -8 047 1 037 -730 -1 896
  Zmiana netto stanu środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów 314 -66 1 647 75 -15 388
  Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1784 4,2891 4,2447

  31.03.201 8 31.03.201 7 31.12. 201 7 31.03.201 8 31.03.201 7 31.12. 201 7
  tys. PLN tys. EUR
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Aktywa 121 714 151 272 121 027 28 921 35 848 29 017
  Zobowiązania długoterminowe 35 372 41 241 37 179 8 405 9 773 8 914
  Zobowiązania krótkoterminowe 23 884 64 962 26 040 5 675 15 395 6 243
  Kapitał własny 62 459 45 069 57 808 14 841 10 680 13 860
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 62 459 45 069 57 808 14 841 10 680 13 860
  Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,2085 4,2198 4,1709  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  32

  25. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń
  dotyczących Spółki
  Za istotne dokonania Spółki uznano zawarcie umów, których wykaz wraz z opisem znajduje się poniżej. Spółka
  nie zanotowała istotnych niepowodzeń w okresie sprawozdawczym.

  a) zawarcie umów objęcia akcji serii P
  W dniu 26 stycznia 2018 r. zawarte zostały czt ery umowy objęcia akcji z czteroma inwestorami.
  Dwie spośród czterech umów zawarte zostały z:

  1. Panem Marcinem Pirógiem będącym Prezesem Zarządu Emitenta – wobec złożonej w dniu 14 października
  2017 roku oferty przez Pana Piróga na objęcie akcji w ramach p rowadzonego procesu pozyskania inwestorów
  przez Emitenta. Umowa dotyczy objęcia 200.000 akcji na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł
  każda akcja.

  2. Panem Dariuszem Kucowiczem będącym członkiem Rady Nadzorczej Emitenta - wobec złożonej w dniu 1 4
  października 2017 roku oferty przez Pana Kucowicza na objęcie akcji w ramach prowadzonego procesu
  pozyskania inwestorów przez Emitenta. Umowa dotyczy objęcia 1.000.000 akcji na okaziciela serii P o
  wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

  Pozostałe dwie umowy zostały zawarte z inwestorami, z którymi Emitent zawarł przedwstępne umowy objęcia
  akcji w dniu 20 października 2017 r. Umowy te dotyczą objęcia łącznie 3.600.000 akcji na okaziciela serii P o
  wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

  We wszystkich ww. umowach cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 1,07 zł, co wynika z pierwotnie
  poczynionych ustaleń z inwestorami i koresponduje z ceną akcji serii M i N, emitowanych w ramach tego samego
  procesu pozyskania inwestorów. Uchwała zarządu w spraw ie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
  ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w tej sprawie została podjęta w dniu 30 listopada 2017
  r. Akcje serii P zostały w całości opłacone do dnia 31 marca 2018 r.
  Łączna wielkość emisji akcji se rii P wyniosła 4.800.000 akcji
  Spółka zobowiązała się do podjęcia niezbędnych kroków w celu dematerializacji akcji w systemie KDPW oraz do
  dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A., przy czym w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku Emitent ma przygotować poprawny i kompletny
  prospekt emisyjny i złożyć wniosek o jego zatwierdzenie do Komisji Nadzoru Finansowego

  b) zawarcie umowy dystrybucyjnej z BIOTON SA
  W dniu 12 lutego 2018 roku Spół ka zawarła umowę z BIOTON S.A., w wyniku której Spółka zobowiązała się
  sprzedawać na zasadzie wyłączności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do BIOTON produkt leczniczy
  Distreptaza® („Produkt”). BIOTON zob owiązał się nabywać Produkt od Spółki, a następ nie sprzedawać je
  wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. BIOTON zobowiązał się także do aktywnej promocji i reklamy
  Produktu. W zamian za usługi świadczone przez BIOTON, Emitent zobowiązał się płacić wynagrodzenie, które
  uzależnione jest od wol umenu sprzedaży Produktu.

  Strony określiły umownie Prognozowany Roczny Poziom Zamówień (PRPZ) oraz Prognozowany Miesięczny
  Poziom Zamówień (PMPZ) Produktu, które zwiększają się w każdym roku obowiązywania umowy. Strony ustaliły
  także Minimalny Roczny Limi t Zamówień (MRPZ) i Minimalny Miesięczny Limit Zamówień (MMLZ) Produktu.
  W przypadku realizacji sprzedaży poniżej Minimalnego Rocznego Poziomu Zamówień BIOTON zwróci
  Emitentowi utracone korzyści w postaci marży na Produkcie pomniejszonej o wynagrodzenie, k tóre byłoby
  należne BIOTON, jeśli MRPZ zostałby wykonany.

  Strony określiły także w Umowie limit skumulowanej wielkości zamówień w roku kalendarzowym, którego
  przekroczenie uprawnia BIOTON do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za Produkty sprzedane ponad
  ustalony limit.
  Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 roku.
  Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za obopólną zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie.

  Umowa może być wypowiedziana jeśli druga Strona naruszy istotne warunki Umow y, a w szczególności jeśli
  Biomed utraci możliwość dostarczania Produktu, lub zamówienia składane przez BIOTON będą niższe niż
  opisane wyżej minimalne poziomy zamówień.
  Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie ma wpływu na jakiekolwiek zaległe zobowiązania n ależne z mocy
  niniejszej Umowy, powstałe przed jej rozwiązaniem lub wygaśnięciem, w tym w szczególności na zapłatę
  zobowiązań z tytułu ceny za dostarczone Produkty i zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  33
  dystrybucji Produktów, ani nie ma w pływu na określone w umowie środki prawne, które mogą przysługiwać
  Stronom na podstawie niniejszej Umowy.
  Strony umownie ograniczyły całkowitą łączną odpowiedzialność BIOTON z tytułu częściowego lub całkowitego
  niewykonania lub nienależytego wykonania Umo wy do kwoty 2 500 000 zł.

  Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.
  Łączna prognozowana wartość Umowy wynosi ok. 45 mln zł w całym okresie jej obowiązywania.

  W opinii Zarządu Spółki podpisanie Umo wy pozwoli na szybszy wzrost wielkości sprzedaży Produktu na rynku
  krajowym. Uzgodnione w Umowie limity sprzedaży są wyższe niż zakładane przez Emitenta, możliwe do realizacji
  własnymi siłami sprzedaży. Przełoży się to na poprawę marż i wyników finansowych Emitenta w kolejnych latach,
  począwszy od roku 2019.
  Oznacza to również zmianę struktury koszów: zmniejszą się koszty stałe sprzedaży (wynagrodzenia
  przedstawicieli), zastąpione zostaną kosztami zmiennymi, wynagrodzeniem dla BIOTON zależnym od wielkości
  sprzedaży.
  Realizacja zawartych w Umowie planów sprzedaży na rok 2019 i lata kolejne będzie możliwa dzięki uruchomieniu
  nowego wydziału Distreptazy i podwojeniu zdolności produkcyjnych Spółki.
  26. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na
  skrócone sprawozdanie finansowe .
  Zdarzeniem mającym istotny wpływ na sytuację finansową Spółki był o o bjęcie i opłacenie przez inwestorów
  4 800 000 akcji serii P po cenie emisyjnej 1,07 PLN za jedną akcję. Wpływ śro dków z emisji znacznie poprawił
  płynność finansową Spół ki.
  Inwestycje na wydziale, na którym wytwarzany jest produkt leczniczy Onko BCG spowodowały konieczność
  okresowego wyłączenia produkcji na wydziale Szczepionek. Efektem tego było zmniejszenie produkcji i
  przychodów ze sprzedaży Onko BCG i wytwarzanej na tym samym wydziale Szczepionki przeciwgruźliczej BCG.
  27. Stanowisko Z arządu Spółki odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w
  stosunku do wyników prognozowanych .

  Spółka nie publikowała prognoz wyników.

  28. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień p rzekazania raportu
  kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału
  tych akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału
  tych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym z gromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze
  własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu
  okresowego
  Akcjonariusze posiadający 5% w o gólnej liczbie głosów na dzień 2 3 maja 2018 roku :

  Akcjonariusz Lic zba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
  Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 7,69% 11,40%
  Przemysław Sierocki 4 785 083 9 320 166 7,69% 11,39%
  Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. 6 273 0 05 6 273 005 10,08% 7,67%
  Wiktor Napióra 5 023 005 9 796 010 8,07% 11,97%
  Dariusz Kucowicz w tym: 6 523 005 11 296 010 10,48% 13,81%
  pośrednio poprzez Medicare Sp. z o.o. 4 773 005 9 546 010 7,67% 11,67%
  Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z Wydzielo nym Subfunduszem 1 zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
  4 236 261 4 236 261 6,80% 5,18%
  Pozostali (<5%) 30 629 547 31 561 350 49,20% 38,58%


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  34
  RAZEM 62 260 410 81 808 390 100,00% 100,00%
  Zmian y w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od dnia przekazania poprzedniego
  raportu okresowego , tj. od dnia 27 kwietnia 2018 r. prezentuje poniższa tabela. Zmiany te są wynikiem
  zarejestrowania w dniu 10 maja 2018 r. przez Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie, Wydz iał VI Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego o 480.000 zł w wyniku emisji 4.800.000 akcji
  na okaziciela serii P, wobec czego od 10 maja 2018 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.226.041,00 zł i dzieli się
  na 62.260.410 a kcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda dających łącznie 81 808 390 głosów na Walnym
  Zgromadzeniu. Spośród wszystkich akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZ
  zmiana ilościowa w liczbie akcji i głosów nastąpiła jedynie u akcjonariusza Dariusza Kucowicza, w związku z
  objęciem przez niego 1 000 000 akcji serii P. W stosunku do pozostałych akcjonariuszy nie nastąpiła zmiana
  ilościowa w liczbie akcji i głosów, a jedynie zmiana udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie gł osów w
  związku ze zwiększeniem się o 4 800 000 ogólnej liczby akcji oraz głosów.

  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym
  Udział w ogólnej liczbie głosów Waldemar Sierocki : stan na 27.04.2018 stan na 23.05.2018
  4 790 504 4 7 90 504
  9 325 588 9 325 588
  8,34% 7,69%
  12,11% 11,40% Przemysław Sierocki stan na 27.04.2018 stan na 23.05.2018
  4 785 083 4 785 083
  9 320 166 9 320 166
  8,33% 7,69%
  12,10% 11,39% Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. stan na 27.04 .2018 stan na 23.05.2018
  6 273 005 6 273 005
  6 273 005 6 273 005
  10,92% 10,08%
  8,15% 7,67% Wiktor Napióra stan na 27.04.2018 stan na 23.05.2018
  5 023 005 5 023 005
  9 796 010 9 796 010
  8,74% 8,07%
  12,72% 11,97% Dariusz Kucowicz w tym: stan na 27.04.2018 stan na 23.05.2018
  5 523 005 6 523 005
  10 296 010 11 296 010
  9,61% 10,48%
  13,37% 13,81% pośrednio poprzez Medicare Sp. z o.o. stan na 27.04.2018 stan na 23.05.2018
  4 773 005 4 773 005
  9 546 010 9 546 010
  8,31% 7,67%
  12,40% 11,67% Valu e Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z Wydzielonym Subfunduszem 1 zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A stan na 27.04.2018 stan na 23.05.2018
  4 236 261 4 236 261
  4 236 261 4 236 261
  7,37% 6,80%
  5,50% 5,18% Pozostal i (<5%) stan na 27.04.2018 stan na 23.05.2018
  26 829 547 30 629 547
  27 761 350 31 561 350
  46,69% 49,20%
  36,05% 38,58% RAZEM stan na 27.04.2018 stan na 23.05.2018
  57 460 410 62 260 410
  77 008 390 81 808 390 100,00% 100,00%

  29. Zestawienie stanu posiada nia akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i
  nadzorujące Spółkę na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie
  posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z
  tych osób
  Liczba
  akcji na
  27.04.2018
  Liczba
  głosów na
  27.04.2018
  Zmiana w
  stanie
  posiadania
  akcji
  Zmiana
  liczby
  głosów w
  Spółce
  Liczba akcji
  na
  23.05.2018
  Liczba
  głosów na
  23.05.2018
  ZARZĄD
  Marcin Piróg 2 000 000 2 000 000 200 000 200 000 2 200 000 2 200 000
  Włodzimierz Parzydło 0 0 b.z. b.z. 0 0
  Grzegorz Stefański 0 0 b.z. b.z. 0 0


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  35
  RADA NADZORCZA
  Jarosław Błaszczak 0 0 b.z. b.z. 0 0
  Piotr Kwaśniewski 0 0 b.z. b.z. 0 0
  Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 b.z. b.z. 4 790 504 9 325 588
  Wiktor Napióra 5 023 005 9 796 010 b.z. b.z. 5 023 005 9 796 010
  Dariusz Kucowicz, w
  tym:
  5 523 005 10 296 010 1 000 000 1 000 000 6 523 005 11 296 010
  poprzez Medicare
  Sp. z o.o.
  4 773 005 9 546 010 b.z. b.z. 4 773 005 9 546 010
  Konrad Miterski 151 300 151 300 b.z. b.z. 151 300 151 300
  Andrzej Szostek 500 000 500 000 b.z. b.z. 500 000 500 000

  30. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian , oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań przez Spółkę
  Poza informacjami zawartymi w niniejszym raporcie kwartalnym, nie ma innych istotnych informacji , które są
  istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finanso wej oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę .
  31. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w
  perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
  Spółka w przyjętej Strategii na lata 2018 -2022 zidentyfikowała trzy produkty strategiczne (Onko BCG,
  Szczepionka przeciwgruźlicza BCG oraz Distreptaza) o największym potencjale wzrostu i największej
  marżowości oraz dwa produkty taktyczne (Gamma Anty -D, Lakcid – wytwarzanie usługowe). Czynniki, które będą
  wpływały na p rodukcję i sprzedaż tych produktów, będą miały istotny wpływ na wyniki Spółki w kolejnych
  okresach.

  Onko BCG
  Spółka kończy inwestycję, której efektem ma być potrojenie zdolności produkcyjnych wydziału na którym
  produkowany jest preparat leczniczy Onko BCG . Prowadzone prace modernizacyjne wpływają na zmniejszenie
  zdolności produkcyjnych wydziału, a w efekcie mniejszą sprzedaż preparatu. Harmonogram inwestycji
  przewiduje, że stan taki utrzyma się do III kwartału 2018 roku. Opóźnienie w realizacji inwestycji, przedłużanie się
  procedur walidacyjnych/rejestracyjnych może skutkować gorszymi od oczekiwanych wynikami sprzedaży w III i IV
  kwartale tego roku, a tym samym wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

  Szczepionka przeciwgruźlicz a BCG
  Szczepionka produkowana jest na tym samym wydziale co Onko BCG. Od terminowej realizacji opisanej wyżej
  inwestycji będą zależały: wielkość produkcji i przychody ze sprzedaży szczepionki.

  Distreptaza
  Spółka kończy inwestycję, której efektem ma być po dwojenie możliwości produkcyjnych leku Distreptaza..
  Zakończenie inwestycji i dopuszczenie do obrotu leków produkowanych na nowej linii ma nastąpić w IV kwartale
  2018 roku . Terminowe zakończenie inwestycji jest niezbędne ze względu na plany sprzedażowe za pisane w
  umowie z Bioton S.A.

  Zgodnie z umową podpisaną w dniu 12 lutego 2018 roku między Spółką i Bioton S.A. , Bioton przejął na siebie
  rolę dystrybutora i podmiotu odpowiedzialnego za działania wspierające sprzedaż leku na terenie Polski. Od
  powodzenia tych działań i skutecznej realizacji zapisanych w umowę wielkości sprzedaży, zależeć będą wyniki
  Spółki w kolejnych okresach.

  Lakcid
  Spółka wytwarza produkty marki Lakcid dla podmiotów z grupy „Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.” na
  podstawie umowy po dpisanej w dniu 31 października 2017 roku. Wielkość produkcji i sprzedaży zależeć będzie
  od skuteczności działań Polpharma w zakresie zdobywania rynku krajowego i ew. ekspansji na inne rynki.
  Spółka jest w bieżącym kontakcie z przedsta wicielami Polpharma w celu dostosowania wielkości produkcji do
  potrzeb P olpharma. Wielkość zamówień z Polpharma będzie miała istotny wpływ na wyniki Spółki

  Gamma Anty -D
  Od 1 stycznia 2018 roku immunoglobulina Gamma Anty -Dt został a objęta refundacją , co oznacza możliwość
  finansowania świadczenia ze śro dków NFZ. Spowodowało to istotny wzrost zapotrzebowania i skokowy wzrost


  Nazwa : „BIOMED -LUBLIN” WSiSz S.A.
  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01. 2018 – 31.03.2018 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
  Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

  36
  wartości sprzedaży. Istotny wpływ na wyniki w przyszłości będą mieć działania Spółki, które mają umożliwić
  pozyskanie niezbędnej ilości wysoko immunizowane go osocza, niezbędnego do wytwarzania produktu. Spóka
  prowadzi rozmowy w tej sprawie z RCKiK. Niedobór osocza może wpłynąć negatywnie na wielkość produkcji i
  wyniki finansowe Spółki.


  32. Zatwierdzenie do publikacji

  Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 3 1.03.201 8 roku
  (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 23.05. 201 8 roku.


  Podpisy wszystkich Członków Zarządu

  Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
  23.05. 2018 r. Marcin Piróg Prezes Zarządu
  23.05. 2018 r. Włodzimierz Parzydło Członek Zarządu


  Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

  Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
  23.05. 2018 r. Katarzyna Krukowska Główny Księgowy  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA
ISIN:PLBMDLB00018
NIP:7122591951
EKD: 21.20 produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Adres: ul. Uniwersytecka 10 20-029 Lublin
Telefon:+48 81 5330926
www:www.biomed.lublin.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce BIOMED-LUBLIN WYTW...
2017-11-23 23:18:15
Ja
Oj będzie się działo na zgromadzeniu, zobaczycie
2018-04-24 10:35:07
Gianni
zobaczymy
2018-04-24 10:35:41
Gianni
liczę na niezły plusik i zdecydowany kurs na północ
2018-04-24 22:05:19
Investnik
Wie ktoś może gdzie można znaleźć raport tej spółki? Niepodoba mi się taka sytuacja! Czym to oni się nie chwalą, ale gdzie jest raport finansowy?
2018-04-24 22:46:39
Mer
Do 00:00 mają jeszcze czas na publikację rocznego :) może dadzą radę.
2018-05-24 07:25:50
Inwestor
Wreszcie bez wielkich kłamstw. raport roczny był wielką sztuką "magii", a raczej kreatywnej księgowości. Kto czytał uważnie to co napisali biegli z pewnością wyczytał prawdę ;)
wynik byłby zdecydowanie niższy (czytaj ujemny), gdyby nie ... kreatywność zarządu. Hi hi do tego ostatnie rzucenie "kasy" do woreczka. To chyba jakiś żart "zarządu". Po wcześniejszych zapowiedziach "dali" grosze. Ale cóż najważniejszy jest nowe auto prezesunia.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649