Raport.

BIOMAXIMA SA (4/2018) Zgłoszenie przekroczenia progu w głosach na WZA Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że otrzymał od Pana Andrzeja Mikosza zawiadomienie, które stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Poznań, 2 marca 2018 roku
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Departament Nadzoru Obrotu
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00 -950 Warszawa
  oraz
  BIOMAXIMA S.A.
  Ul. Vetterów 5
  Lublin
  (Pocztą elektroniczną)
  Dotyczy:
  Zwiększenie pakietu posiadanych akcji powyżej progu 20 % w spółce B=OMAX=MA S.A . („Spółka”)
  Szanowni Państwo!
  Niniejszym, działając w wykonania obowiązku nałożonego przez normę zawartą w przepisie art. 69 ust. 1
  w związku z postanowieniem art. 87 ust. 5 i w związku z postanowieniem art. 8 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z
  dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzani a instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) , jako osoba upoważniona
  przez działających w porozumieniu akcjonariuszy przekazuję następującą informację:
  1. W wyniku serii transakcji na rynku New Connect, liczba zwykłych akcji na okaziciela, posiadanych
  przez zgłaszającego , zmieniła się od daty poprzedniego zgłoszenia, dokonaneg o w dniu 12
  stycznia 201 8 roku z 43.427 (czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem ) do
  44.212 (czterdzieści cztery tysiące dwieście dwanaście )
  co stanowi 1,1 9% ogólnej liczby akcji w Spółce oraz 1,1 9% ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki .
  2. Liczba akcji w Spółce, posiadanych przez zależną od zgłaszającego spółkę prawa cypryjskiego
  TriCar Services Ltd., z siedzibą w Nikozji (nr rejestru HE 210813) nie uległa zmianie i wynosi
  341.584 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) , co stanowi 9,16%
  ogólnej liczby akcji w Spółce oraz 9,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
  3. Pan Krzysztof Mikosz, pozostający ze zgłaszającym w relacji, o której mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1
  Ustawy i który pr zystąpił do porozumienia akcjonariuszy nabył 9.213 (dziewięć tysi ęcy dwieście
  trzynaście ) akcji, co stanowi 0,25% ogólnej liczby akcji w Spółce oraz 0,25 % ogólnej liczby głosów
  na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  4. Pan Łukasz Urban, zwiększył swój udział w wyniku transakcji przeprowadzonych w transakcjach
  sesyjnych na rynku NewConnect w roku 2017 i 2018, które w żadnym z tych lat kalendarzowych
  nie miały łącznie wartości wyższej, aniżeli równowartość 5.000,00 EURO i posiada łącznie


  355.198 ( trzydzieści pięć tysię cy sto dzie więćdziesiąt osiem ) akcji, co stanowi 9,52 % ogólnej
  liczby akcji w Spółce oraz 9,52 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  W związku z rozliczeniem transakcji nabycia akcji zawartych w dniach 1 i 2 marca 2018 roku, których
  stronami byli uczestnicy porozumienia, liczba akcji posiadanych przez akcjonariuszy acting in concert
  wynosić będzie 750 .207 (siedemset pięćdziesiąt dwieście siedem), co stanowi 20,11% ogólne j liczby akcji
  w Spółce i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Przekroczenie progu 20% nastąpi w wyniku rozliczenia transakcji, które miały miejsce w dniu 1 i 2 marca
  2018 roku.
  Zgodnie z postanowieniem przepisu art. 69 ust. 4 pkt 4 z głaszający oświadcza, że działający w
  porozumieniu akcjonariusze nie wyklucza ją, że będą nabywać akcje w Spółce.
  Zamiarem zgłaszającego , oraz innych akcjonariuszy działających w porozumieniu, jest dalsze wspieranie,
  prezesa Zarządu – pana Łukasza Urbana – dla zrealizowania celów, jakie mieli udziałowcy B=OCORP Sp. z
  o.o. przy podejmowaniu decyzji o połączeniu z B=OMAX=MA S.A., to jest:
  1) ujawnienia i uzyskania efektów synergii pomiędzy działalnością produkcyjną BIOCORP Sp. z o.o. i
  działalnością zakładu B=OMAX=MA SA w Gdańsku (dawny Emapol);
  2) wykorzystania wzajemnie komplementarnych platform handlowych BIOMAXIMA S.A. i dawnego
  B=OCORP Sp. z o.o. w celu zwiększenia sprzedaży produktów, w kraju i na rynkach międzynarodowych,
  pozwalających osiągać istotnie większe marże.
  3) Realizacji strategii BioMaxima SA zmierzającej do trwałego polepszenia rent owności spółki jak i
  wzmocnienia jej pozycji konkurencyjnej na obsługiwanych rynkach.
  Andrzej Mikosz
  Adres do doręczeń:
  K&L Gates LLP, Plac Małachowskieg o 2, 00 -066 Warszawa


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BioMaxima SA
ISIN:PLBIOMX00015
NIP:946-23-60-625
EKD: 20.59 produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Vetterów 5 20-277 Lublin
Telefon:+48 81 4408371
www:www.biomaxima.com
Komentarze o spółce BIOMAXIMA
2020-04-05 15-04-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649