Raport.

BIOMASS ENERGY PROJECT SA (28/2018) Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Biomass Energy Project S.A z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 28 września 2018 roku Emitent powziął informację od Julianny Pałki ("Akcjonariusza"), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o ofercie"), poinformowała o nabyciu akcji Emitenta.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Warszawa, dnia 28.09. 2018 roku
  Julianna Pałka

  („Akcjonariusz”)
  Biomass Energy Project S.A
  ul. Filtrowa 27
  85 -467 Bydgoszcz

  Komisja Nadzoru Finansowego
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00 -950 Warszawa

  I N F O R M A C J A
  P R Z E K A Z Y W A N A N A P O D S T A W I E A R T . 6 9 U S T . 1 U S T A W Y O O F E R C I E
  P U B L I C Z N E J I W A R U N K A C H W P R O W A D Z A N I A I N S T R U M E N T Ó W F I N A N S O W Y C H
  D O Z O R G A N I Z O W A N E G O S Y S T E M U O B R O T U I S P Ó Ł K A C H P U B L I C Z N Y C H

  W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
  o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639, tj. , dalej: „ Ustawa o ofercie ”), niniejszym
  zawiadamiam, iż w związku z nabyciem 496.000 akcji Biomass Energy Project S.A z siedzibą
  w Bydgoszczy („Emitent” lub „Spółka”), zwiększył się mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce .

  W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  posi adanych łącznie przez Akcjonariusza.

  1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

  w dniu 31 lipca 2014 roku Akcjonariusz, nabył 496.000 akcji Emitenta

  2) Liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich pro centowym udziale w kapitale
  zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej
  liczbie głosów:

  Przed zaistnieniem powyższego zdarzenia Akcjonariusz posiadał 660.000 akcji Emitenta
  reprezentujących 3,91 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 660.000
  głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 3,91 proc. udziału w głosach na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki.

  3) Liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym
  spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:  Po zaistnieniu powyższego zdarzenia Akcjonariusz posiada bezpośrednio 1.156.000 akcji Emitenta
  reprezentujących 6,85 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki or az uprawniających do
  1.156.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 6,85 proc. udziału w głosach na
  Walnym Zgromadzeniu Spółki.


  4) Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje
  Spółki:

  Informuję, iż ni e istnieją żadne inne podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

  5) Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

  Informuje, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

  6) Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia
  jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa
  w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b us t. 1 pkt
  2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych
  instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi
  lub może nastąpić nabycie akcji:

  Informuję, iż Akcjonariusz nie po siada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1
  pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 U stawy o ofercie.

  7) Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób
  pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.
  1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych
  instrumentów finansowych:

  Brak takich głosów.

  8) Łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym
  udziale w ogólnej liczbie głosów:  1.156.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 6,85 proc. udziału w głosach na
  Walnym Zgromadzeniu Spółki.  Julianna Pałka

  Otrzymują:
  1. Biomass Energy Project S.A
  2. Komisja Nadzoru Finansowego
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Biomass Energy Project SA
ISIN:PLBMSEP00011
NIP:5542907667
EKD: 01.10 uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Adres: ul. Filtrowa 27 85-467 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3828383
www:www.bep-sa.pl
Komentarze o spółce BIOMASS ENERGY PRO...
2019-04-20 14-04-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649