Raport.

BIO PLANET SA (7/2018) Raport miesięczny za marzec 2018 r.

Zarząd Bio Planet S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za marzec 2018 r.
Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia
  31 marca 2010 r. Zarząd Bio Planet S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec
  201 8 r.:
  I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,
  które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skut ki dla kondycji finansowej
  oraz wyników finansowych emitenta.
  1. Sprzedaż za miesiąc marzec 201 8 r. osiągnęła 13,2 mln złotych , co stanowi 7 % wzrostu
  w stosunku do sprzedaży w marcu 201 7 r., która wyniosła 12,3 mln zł . W całym pierwszym
  kwartale 2018 r. przychody osiągnęły 35,5 mln zł, co stanowi 4% wzrostu w stosunku do
  przychodów za I kwartał 2017 r., które wynosiły 34,1 mln zł.
  2. W dniu 3 marca 2017 r. w warszawskim centrum wystawienniczym EXPO XXI odbyły się Targi
  Bio Planet (targi wewnętrzne b2b) . Około 100 dostawców Bio Planet miało możliwość
  zaprezentowania produktów z oferty Bio Planet właścicielom i menedżerom
  specjalistycznych sklepów z ż ywnością ekologiczną. Zamiarem Bio Planet jest organizowanie
  targów wewnętrznych raz w roku w celu promowania produktów dystrybuowanych przez
  Spółkę wśród jej głównych odbiorców.
  3. W marcu Spółka wprowadziła około 60 nowych produktów do oferty , m.in. francuskie
  piel uszki dla niemowląt firmy Tido006F .
  II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
  miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów,
  w szczególności daty publikacji rapor tów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń,
  otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin
  pu blikacji raportu analitycznego.
  1. Do 14 maja 201 8 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za kwiecień 2018 r.
  III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu
  bieżąc ego w okresie objętym raportem.
  1. Raporty EBI:
  1. 5/2018 Raport miesięczny za luty 2017 r. - opublikowany dnia 14 marca 2018 r.
  2. R aporty ESPI:
  1. Brak komunikatów
  IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała
  miejsce w okresie objętym raportem:
  W ubiegłym miesiącu Spółka nie realizowała celów emisyjnych .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bio Planet SA
ISIN:PLBIOPL00013
NIP:5862160738
EKD: 46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
Adres: Wilkowa Wieś 7 05-084 Leszno
Telefon:+48 22 7256805
www:www.bioplanet.pl
Komentarze o spółce BIO PLANET SPÓŁK...
2019-06-26 02-06-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649