Raport.

BETACOM SA (34/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 29 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości ("Spółka") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna, które odbędzie się
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 29 sierpnia 2018 r.
o godzinie 1400 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu
w ubiegłym roku obrotowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1 z 8
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  BETACOM S.A.  I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD

  Działając na podstawie art. 39 5 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu
  spółek handlowych (" K.s.h. ") Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą
  w Warszawie (01 -377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065 , NIP 5271022097, o kapitale
  zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości ("Spółka ") niniejszym
  zwołuje Z wyczajn e Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna, które odbędzie się
  w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 2 9 sierpnia 201 8 r.
  o godzinie 1400 z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia ;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał ;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wybor u Komisji Skrutacyjnej;
  5. Wybó r członków Komisji Skrutacyjnej;
  6. Przyjęcie porządku obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie r ozpatrzeni a i zatwierdzeni a sprawozdania finansowego
  Spółki za ubiegły rok obrotowy.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie r ozpatrzeni a i zatwierdzeni a sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie r ozpatrzeni a i zatwierdzeni a sprawozdania Rady
  Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu
  w ubiegłym roku obrotowym.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
  z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania p rzez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej.
  14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

  2 z 8
  II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM
  ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

  1. Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określ onych
  spraw w porządku obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określo nych spraw w porządku obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki
  nie później niż na 21 dn i przed wyznaczonym terminem Z wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
  proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
  elektronicznej (e -mail) poprz ez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany
  adres e -mail: wz@betacom.com.pl
  O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data umieszczenia
  powyższego żądania w systemie poczty elekt ronicznej Spółki (wpływu na serwer pocztowy
  Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i
  podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym
  w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i
  wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku
  obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ic h tożsamość
  oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określ onych spraw w porządku obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
  1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
  wartościowych zgodnie z przepisami o ob rocie instrumentami finansowymi,
  potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią
  liczbę akcji na dzień złożenia żądania ;
  2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzę dowego dokumentu potwierdzającego tożsamość ;
  3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do
  reprezentowania akcjonariusza.
  Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (skan i
  konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji
  akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
  Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dn i przed wyznaczonym terminem
  Zwyczajnego Walnego Zgromadze nia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na
  żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
  zwołania Wa lnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie
  internetowej Spółki www.betacom.com.pl

  2. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
  dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Z wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad przed terminem Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwud ziestą
  kapitału zakładowego Spółki mogą, przed terminem Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej (e -mail) poprzez przesyłanie
  wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e -mail: wz@betacom.com.pl projekty
  uchwał dotyczące spraw wpr owadzonych do porządku obrad Z wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.


  3 z 8
  Powyższe projekty uchwał muszą być zgłosz one Zarządowi nie później niż na 24 godziny
  przed terminem Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich
  ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia
  powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina u mieszczenia powyższego
  zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu na serwer pocztowy Spółki)
  lub wpływu pisma do siedziby Spółki .
  Zgłoszenia projektów uchwał akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo
  wypełnionego i podpisanego właściw ego formularza pobranego ze strony internetowej
  Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej
  wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników
  w formacie PDF.
  Zgłoszone do Spółki p roj ekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej
  Spółki www.betacom.com.pl
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić
  dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów
  uchwał, w szczególności:
  1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
  wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
  potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią
  liczbę akcji na dzień złożenia żądania ;
  2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość ;
  3) w przypadku akcjonari usza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do
  reprezentowania akcjonariusza.
  W przypadku zgłoszenia elektronicznego d okumenty powinny zostać dołączone, w postaci
  właści wej dla formy żądania (skan i konwersja do formatu PDF).
  Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub
  akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

  3. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
  dotyczących spraw wpr owadzonych do porządku obrad podczas Z wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia

  Każ dy akcjonariusz może podczas Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Zgr omadzenia.

  4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
  w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania
  przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektroni cznej o ustanowieniu
  pełnomocnika

  Akcjo nariusze mogą uczestniczyć w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu os obiście lub przez pełnomocnika.
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Z wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
  udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
  może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmie nnie z akcji
  każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż
  jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
  wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.


  4 z 8
  Jeżeli pełnomocn ikiem akcjonariu sza na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek
  Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik
  spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji
  Akcjonariusza ty lko na danym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego
  pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Obowiązkiem p ełnomocnik a jest
  ujawni enie akcjonariuszowi okoliczności wskazując ej na istnienie , bądź na możliwość
  wystąpienia konfliktu interesó w.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
  prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski
  przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza
  przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
  Udzielenie pełnomocnictwa w post aci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
  certyfikatu. O udzie leniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić
  Sp ółkę za pośrednictwem poczty elektr oni cznej na dedykowany adres e -mail:
  wz@betacom.com.pl
  Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza
  zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być
  stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w
  postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją powinien być
  przez akcjonariusza wysyłany na podany wyżej adres e -mail .
  Celem identyfikacji w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
  akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e -mail, a także numer telefonu
  i adres e -mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować
  się z akcjona riuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze
  czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
  elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu
  pełnomocnictwa po winno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę
  akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na
  którym prawa te będą wykonywane.
  Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsam ość
  akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
  1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokum entu potwierdzającego tożsamość;
  2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do
  reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektro nicznej musi być dokonane
  najpóźniej na 24 godziny przed terminem Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku
  z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie
  działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności
  pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w
  szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym
  do akcjonariusza lub pełnomoc nika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa
  i jego zakresu.
  Pełnomocnik przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
  i pozwalający zidentyf ikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz
  dokument służący identyfikacji pełnomocnika w postaci:
  1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokum entu potwierdzającego tożsamoś ć;


  5 z 8
  2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
  uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego
  rejestru (aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa ) lub innego dokumentu
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
  reprezentowania osoby prawnej lub pełnomocnika (dalsze pełnomocnictwo) na
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
  Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika,
  zawierającego dane określone w art. 402³ § 1 pkt 5) K.s.h., zatytułowanego „Formularz
  pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Z wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu ” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem
  www.betacom.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.
  Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz
  Przewodniczącemu Z wyc zajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem
  głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy
  jego wykorzystaniu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na
  powyższym formularzu. W przypadku udzi elenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa
  wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy
  wykonują prawo głosu zgodnie z instr ukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

  5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Z wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

  Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  6. In formacja o sposobi e wypowiadania się w trakcie Z wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

  Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia
  przy wykorzystaniu środków komun ikacji elektronicznej.

  7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną
  lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

  Statut Spółk i nie przewiduj e możliwości wy konywania prawa głosu w trakcie Walnego
  Zgromadzenia drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu środk ów komunikacji
  elektronicznej. W Spółce nie został uchwalony regulamin Walnego Zgromadzenia.

  8. Dzień rejestracji u czestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Dzie ń rejestracji uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki p rzypada na
  16 dni przed datą Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia (d zień rejestracji), tj. na dzień 13
  sierpnia 201 8 roku.

  9. Informac ja o prawie uczestniczenia w Zw yczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Prawo uczestniczenia w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby
  będąc e akcjonariuszami Spółki w dniu 13 sierpnia 2018 roku , tj. w dni u rejestracji
  uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
  Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej n iż po
  ogłoszeniu o zwołaniu Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 1 sierpnia 201 8 roku)
  i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestni ctwa w Walnym
  Zgromadzeniu (tj. 14 sierpnia 201 8 roku) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek
  papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadcz enia o prawie


  6 z 8
  uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą
  akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego
  rachunku papierów wartościowych.
  Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
  1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pi eczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia ;
  2) liczbę akcji ;
  3) rodzaj i kod akcji ;
  4) siedzibę i adres Spółki;
  5) wartość nominalną akcji ;
  6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji ;
  7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji ;
  8) cel wystawienia zaświadczenia ;
  9) datę i mie jsce wystawienia zaświadczenia ;
  10) podpis oso by upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.


  10. Udostępnienie dokumentacji

  Pełny tekst dokumentacji , która ma być przedstawiona Z wyczajnemu Walnemu
  Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem , dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad przed terminem Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umiesz czany od
  dnia zwołania Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki
  www.betacom.com.pl . Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku
  wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona
  do uc zestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzy skać odpisy ww.
  dokumentacji w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie,
  w godzinach od 10.00 do 17.00.


  11. Strona internetowa

  Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie
  internetowej Spółki pod adresem www.betacom.com.pl

  III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

  Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych,
  akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji
  elektronicznych. W szczególności akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania,
  oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie
  elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e -mail:
  wz@betacom.com.pl
  Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko
  związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do
  Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały
  w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez
  tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty prze syłane przez akcjonariusza do Spółki, jak
  również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być przesłane w
  formacie PDF.
  W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy K .s.h. oraz Statutu
  Spółki i w związku z tym akcjo nariusze proszeni są o zapoznanie się z powyższymi
  regulacjami.  7 z 8


  IV. LISTA AKCJONARIUSZY

  Lista Akcjonariuszy up rawnionych do uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie w
  godzinach od 10.00 do 17.00 na trzy (3 ) dni powszednie przed odbyciem Z wyczajnego
  Wal nego Zgromadzenia, tj. w dniach 24 , 27 i 28 sierpnia 201 8 roku.
  Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonari uszy uprawnionych do udziału
  w Zwy czajnym Walnym Zgromadzeniu – nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres
  poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać
  sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby
  uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, o raz dostarczone na adres
  wz@betacom.com.pl w formacie PDF lub wysłane faksem na nr 22 53 39 899.
  Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
  akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, a mianowicie:
  a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokum entu potwierdzającego tożsamość;
  b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do
  reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa) ;
  c) w przypadku zgłoszenia żądania prze z pełnomocnika będącego osobą fizyczną –
  kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby
  uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (chyba, że pełnomocnictwa
  udzielono w postaci elektronicznej) oraz kopia dowodu osobistego, pa szportu lub
  innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, lub ;
  d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna –
  kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
  upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do r eprezentowania pełnomocnika
  na Z WZ oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych)
  upoważnion ej/ ych do r eprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeni u.
  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie
  rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
  Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 2.020.000. Na dzień ogłoszeni a o zwołaniu Z wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia odpowiada im 2.020.000 głosów .

  V. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Informujemy, iż dane osobowe akcjonariuszy są przetwarzane przez Spółkę w celu
  wykonania obowiązków wynikających z nabycia i posiadania akcji Spółki oraz w związku
  z wykonywaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa , w szczególności Kodeksu
  spółek handlowych , ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych , ustawy
  o obr ocie instrumentami finansowymi.
  Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  wskazanych powyżej.
  Spółka przechowywać będzie dane akcjonariuszy osób fizycznych przez okres posiadania
  przez te osoby statusu akcjonariusza , a po tym terminie przez okres i w zakresie
  wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa
  podatkowego, przepisy o rachunkowości oraz w okresie, w którym możliwe jest


  8 z 8
  dochodzenie roszczeń związanych w szczególności z realizacją prawa do zysku
  akcjonariuszy. Dane osobowe osób fizycznych będącymi pełnomocnikami akcjonariusza/y
  lub osób działających w imieniu akcjonariusza/y będą prze chowywane w celu organizacji
  Walnego Zgromadzenia oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
  danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzeni a ewentualnych roszczeń lub obrony
  przed takimi roszczeniam i przez Spółkę.
  Dane osobowe akcjonariuszy, pełnomocników i osób upoważnionych w związku
  z wykonywaniem obowiązków Spółki mogą być udostępnione: pracownikom Spółki,
  członkom jej organów, organ om administracyjn ym i sąd om Rzeczpospolitej Polskiej
  w zakresie obowiązków rejestracyjnych lub informacyjnych Spółki jako a dministratora
  danych oraz w zakresie niezbędnym podmiot om świadcząc ym na rzecz Spółki usługi
  wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
  Dane wskazane w art. 407 § 1 K.s.h. mogą być w ysłane poza Europejski Obszar
  Gospodarczy na podstawie przepisu art. 407 § 1 (1) K.s.h. , który przewiduje, że inny
  akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy do miejsca jego zamieszkania
  lub siedziby, bez ograniczeń terytorialnych.
  Zgodn ie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) podmiotom danych
  osobowych przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • prawo przenoszenia danych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  ***  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1/20
  Projekty uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Betacom S.A.
  Do p kt. 2 proponowanego porządku obra d:

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą
  w Warszawie wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana /Pani ą
  ____________________.
  § 2
  Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia .


  Uzasadnienie:
  Uchwała o charakterze porządkowym . W ybór Przewodni czącego Walnego Zgromadzenia
  następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zg romadzeniu. Podjęcie
  uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego
  Walnego Zgromadzenia  2/20


  Do p kt. 4 proponowanego porządku obra d:

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla tajność glosowania nad wyborem członków
  Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu .

  § 2
  Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.


  Uzasadnienie:
  Uchwała o charakterze porządkowym


  Do p kt. 5 proponowanego porządku obra d:

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym
  składzie:
  1) _________,


  3/20

  2) _________,
  3) _________.
  § 2
  Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.


  Uzasadnienie:
  Uchwała o charakterze porządkowym


  Do p kt. 6 proponowanego porządku obra d:

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

  § 1
  Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
  podejmowania uchwał;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej;
  6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  Spółki za ubiegły rok obrotowy.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zat wierdzenia sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku
  obr otowym.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy.


  4/20

  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
  z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absol utorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
  wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej.
  14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchwała o charakterze porządkowym
  Do p kt. 7 proponowanego porządku obra d:

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
  za ubiegły rok obrotowy

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2
  pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Betacom spółka akcyjna
  z siedzibą w Warszawie za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia
  dwa tysiące siedemnastego roku ( 01 -04 -2017), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego
  marca dwa tysiące osiem nastego roku ( 31 -03 -201 8) obejmujące:
  • wprowadzenie;
  • bilans sporządzony na dzień 31 marca 201 8 r., który po stronie aktywów
  i pasywów wykazuje sumę 57. 758 .224,67 zł (pięć dziesiąt siedem milionów siedem set


  5/20

  pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złotych i sześćdziesiąt siedem
  groszy);
  • rachunek zysków i strat , który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca
  201 8 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2.557 .375,98 zł ( dwa miliony pięćset
  pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięć dziesiąt osiem
  groszy);
  • rachunek przepływów środków pieniężny ch który wykazuje przepływy pieniężne netto
  z działalności operacyjnej w wysokości 7.778 .125,19 zł ( siedem milionów siedemset
  siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i dziewiętnaście groszy ),
  przepływy netto z działalności inwestycyjnej w wysokości -1.904 .744,60 zł (minus
  jeden milion dziewięćset cztery tysięcy siedem set czterdzieści cztery złotych
  i sześć dziesiąt groszy), a przepływy netto z działalności finansowej -4.357 .188,85 zł
  (minus cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem
  złotych i osiem dziesiąt pięć grosz y);
  • zestawienie zmian w kapitale własnym, z którego wynika, że kapitał (fundusz) własny
  na dzień 31 marca 2018 r. wynosi 21.063.228,04 zł (dwadzieś cia jeden milionów
  sześćdziesiąt trzy tysiąc e dwieście dwadzieścia osiem złotych i cztery grosze);
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki jest wymagana w oparciu
  o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych .


  Do p kt. 8 proponowanego porządku obra d:

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie


  6/20

  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za ubiegły rok obrotowy

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
  § 1
  Działając na postawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Betacom S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności
  Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące
  siedemn astego roku ( 01 -04 -201 7), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa
  tysiące osiem nastego roku ( 31 -03 -201 8).
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jest wymagana
  w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych .


  Do p kt. 9 proponowanego porządku obra d:

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły
  rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A . zatwierdza sprawozdanie Rady
  Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego
  kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku ( 01 -04 -201 7), a kończą cy się w dniu trzydziestego


  7/20

  pierwszego marca dwa tysiące osiem nastego roku ( 31 -03 -2018) oraz z oceny działalności
  Zarządu w ubiegłym roku obrotowym.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczegól nych
  obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1
  KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
  wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu
  zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.


  Do p kt. 10 proponowanego porządku obra d:

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w prz eznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom. S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2
  Kodeksu spółek handlowych, w związku z treścią art. 348 Kodeksu spółek handlo wych
  postanawia by zysk w wysokości 2.557.375,98 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem
  tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) wynikający ze
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotow y rozpoczynający się w dniu pierwszego
  kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku ( 01 -04 -2017), a kończący się w dniu trzydziestego
  pierwszego marca dwa tysiące osiem nastego roku ( 31 -03 -201 8) został przeznaczony w
  następujący sposób:
  1) kwotę w wysokości 1.515. 000 ,00 zł ( jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych)
  przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariu szami poprzez wypłatę dywidendy;
  2) kwotę w wysokości 1.042. 375 ,98 zł (jeden milion czterdzieści dwa tysiące trzysta
  siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy ) przeznacza się na kapitał


  8/20

  zapasowy Spółki .

  § 2
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę
  według następujących zasad:
  1) dywidenda wynosi 0,75 zł ( siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję ;
  2) dywidendą obj ętych jest 2.020.000 akcji Spółki;
  3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 6 września 2018 r. ;
  4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 września 2018 r .

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty jest wymagana przez przepis art. 395 §
  2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych .
  Projekt uchwały zawiera propozycję podziału zysku zgodną z rekomendacją Zarządu
  opu blikowaną dnia 13 lipca 2018 r. (raport 32/2018) .


  Do p kt. 11 proponowanego porządku obra d:

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Mirosławowi Załęskiemu absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m się


  9/20

  w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m się
  w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o
  przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pan Mirosław Załęski sprawował funkcję Prezesa Zarządu w ubiegłym roku obrotowym od
  dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Ba rtłomiejowi Antczakowi absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m się
  w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m się
  w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o
  przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pan Bartłomiej Antczak sprawuje funkcję Prezesa Zarządu od dnia 28 kwietnia 2017 r.  10 /20

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeksu spółek handlowych udziela Arturowi Jurskiemu absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków Wicep rezesa Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m się w
  dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m się w
  dniu trzydziestego pierwsz ego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o
  przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pan Artur Jurski sprawował funkcję Wicep rezesa Zarządu w trakcie całego ubiegł ego roku
  obrotow ego.

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Robertowi Fręchowiczowi absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków członka Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m się


  11 /20

  w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m się
  w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu
  o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pan Robert Fręchowicz sprawował funkcję członka Zarządu w trakcie całego ubiegłego roku
  obrotowego.

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Jarosławowi Pencak absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków członka Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m się w dniu
  pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m się w dniu
  trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu
  o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pan Jarosław Pencak sprawował funkcję członka Zarządu w trakcie całego ubiegłego roku
  obrotowego.


  12 /20

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Magdzie Pleskacz absolutorium z wykonania przez nie go
  obowiązków członka Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m się w dniu
  pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m się w dniu
  trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu
  o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pani Magda Pleskacz weszła w skład Zarządu dnia 28 kwietnia 2017 r. jako członek delegowany
  Rady Nadzorczej, następnie wybrana na członka Zarządu dnia 27 lipca 2017 r.


  Do p kt. 12 proponowanego porządku obra d:

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

  § 1


  13 /20

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Zbigniewowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku
  obrotowym rozpoczynający m się w dniu pierwszego k wietnia dwa tysiące siedemnastego roku
  (01 -04 -2017), a kończący m się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące
  osiemnastego roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana
  w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pan Zbigniew Wierzbicki sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez cały
  ubi egły rok obrotowy .

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Arturowi Binkowskiemu absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym
  rozpoczy nający m się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -
  2017), a kończący m się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego
  roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  14 /20

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana
  w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pan Artur Binkowski sprawował funkcję sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegły m rok u
  obrotowy m do dnia 27 marca 2018 r .

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Ewie Jakubczyk -Cały abso lutorium z wykonania przez nią
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m
  się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m
  się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana
  w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pan i Ewa Jakubczyk -Cały sprawował a funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegły m rok u
  obroto wy m do dnia 2 0 lipca 2017 r.

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki


  15 /20


  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Tomaszowi Mosiek abso lutorium z wykonania przez niego
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m
  się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m
  się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana
  w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pan Tomasz Mosiek sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym
  do dnia 2 0 lipca 2017 r.

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Magdzie Pleskacz abso lutorium z wykonania przez nią
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m
  się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m
  się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  16 /20

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana
  w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pani Magda Pleskacz sprawowała funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku
  obrotowym do dnia 27 lipca 2017 r.

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 20
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Michałowi Kołosowskiemu abso lutorium z wykonania przez
  niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym
  rozpoczyn ający m się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -
  2017), a kończący m się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego
  roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana
  w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pan Michał Kołosowski sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku
  obrotowym od dnia 20 lipca 2017 r.

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 21
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.


  17 /20

  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Markowi Szewczykowi abso lutorium z wykonania przez
  niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym
  rozpoczynając ym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -
  2017), a kończący m się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego
  roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana
  w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pan Marek Szewczyk sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym
  od dnia 20 lipca 2017 r.

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 22
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Dariuszowi Bożeńśkiemu abso lutorium z wykonania przez
  niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym
  rozpoczyna jący m się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -
  2017), a kończący m się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego
  roku (31 -03 -2018) .  18 /20

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana
  w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pan Dariusz Bożeński sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym
  od dnia 27 lipca 2017 r.

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 23
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
  Kodeks u spółek handlowych udziela Marcinowi Marczuk abso lutorium z wykonania przez niego
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m
  się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m
  się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana
  w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
  Pan Marcin Marczuk sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym
  od dnia 27 marca 201 8 r.

  19 /20

  Do p kt. 13 proponowanego porządku obra d:

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 24
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie zatwierdzenia powołania członk a Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie § 16 ust. 3 zd. 2 Statutu
  Spółki niniejszym zatwierdza powołanie członka Rady Nadzorczej Dariusza Bożeńskiego
  dokonane przez Radę Nadzorczą dnia 27 lipca 201 7 r. poprzez dookooptowanie.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Zgodnie z treścią § 16 ust. 3 Statutu Spółki w razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia
  członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może
  dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany
  członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez n ajbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba
  dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu. Pan
  Dariusz Bożeński został powołany Radę Nadzorczą do swojego składu dnia 27 lipca 2017 r., w
  związku z rezygnacją Pani Magdy Pleskacz z funkcji członka Rady Nadzorczej .

  (projekt)
  UCHWAŁA Nr 25
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
  Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 29 sierpnia 2018 r.
  w przedmiocie zatwierdzenia powołania członk a Rady Nadzorczej
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie § 16 ust. 3 zd. 2 Statutu
  Spółki niniejszym zatwierdza powołanie członka Rady Nadzorczej Marcina Marczuka dokonane
  przez Radę Nadzorczą dnia 27 marca 2018 r. poprzez dookooptowanie.  20 /20

  § 2
  Uch wała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uzasadnienie:
  Zgodnie z treścią § 16 ust. 3 Statutu Spółki w razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia
  członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może
  dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany
  członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez n ajbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba
  dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu. Pan
  Marcin Marczuk został powołany Radę Nadzorczą do swojego składu dnia 27 marca 2018 r., w
  związku z rezygnacją Pana Artura Binkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Betacom SA
ISIN:PLBTCOM00016
NIP:527-10-22-097
EKD: 72.20 działalność w zakresie oprogramowania
Adres: ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa
Telefon:+48 22 5339888
www:www.betacom.com.pl
Kalendarium raportów
2021-07-30Raport za I kwartał
2021-11-30Raport półroczny
2021-07-30Raport za I kwartał
2021-11-30Raport półroczny
Komentarze o spółce BETACOM
2021-07-29 04-07-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor