Raport.

BETACOM SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 1 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 27 648 34 880 15 068 8 094 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej -11 437 -3 101 Zysk (strata) brutto -21 393 -5 91 Zysk (strata) netto -26 312 -6 72 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -1 834 -4 270 -426 -991 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -1 505 -145 -350 -34 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 691 3 065 161 711 Przep?ywy pieni??ne netto, razem -2 648 -1 350 -616 -313 Aktywa, razem (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 931 71 901 12 136 17 012 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 894 52 982 7 312 12 536 Zobowi?zania d?ugoterminowe (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0 Zobowi?zania kr?tkoterminowe (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 807 33 418 4 541 7 907 Kapita? w?asny (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 037 18 919 4 823 4 476 Kapita? zak?adowy (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 2 020 463 478 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) -0,01 0,15 0,00 0,03 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,41 9,37 2,39 2,22 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) (na koniec bie??cego kwarta?u i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
  Betacom S.A. za = kwartał 2018r.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 2 z 17
  SP=S TREŚC=:

  1. ZM=ANA STOSOWANYC: ZASAD (POL=TYK=) RAC:UNKOWOŚC= W STOSUNKU DO ZASAD OBOW=ĄZUHĄCYC: W
  SPÓŁCE W POPRZEDN=M ROKU OBROTOWYM ................................ ................................ ................................ ............................... 4
  2. ZW=ĘZŁY OP=S =STOTNYC: DOKONAŃ BETACOM S.A. W TRZEC=M KWARTALE ROKU OBROTOWEGO WRAZ Z WYKAZEM
  NAHWAŻN=EHSZYC: ZDARZEŃ =C: DOTYCZĄCYC: ................................ ................................ ................................ ........................... 4
  3. OP=S CZYNN=KÓW = ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚC= O N=ETYPOWYM C:ARAKTERZE, MAHĄCYC: ZNACZĄCY WPŁYW NA
  OS=ĄGN=ĘTE WYN=K= F=NANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 6
  4. OBHAŚN=EN=A DOTYCZĄCE SEZONOWOŚC= LUB CYKL=CZNOŚC= DZ=AŁALNOŚC= BETACOM S.A. W PREZENTOWANYM
  OKRESIE ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 6
  5. =NFORMACHE O ODP=SAC: AKTUAL=ZUHĄCYC: WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚC= NETTO MOŻL=WEH DO UZYSKAN=A
  = ODWRÓCEN=U ODP=SÓW Z TEGO TYTUŁU ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 8
  6. =NFORMACHE O ODP=SAC: AKTUAL=ZUHĄCYC: Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚC= AKTYWÓW F=NANSOWYC:,
  RZECZOWYC: AKTYWÓW TRWAŁYC:, WARTOŚC= N=EMATER=ALNYC: = PRAWNYC: LUB =NNYC: AKTYWÓW ORAZ
  ODWRÓCEN=U TAK=C: ODP=SÓW ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 8
  7. =NFORMACHE O UTWORZEN=U, ZW=ĘKSZEN=U, WYKORZYSTAN=U = ROZW=ĄZAN=U REZERW, O RAZ O REZERWACH I
  AKTYWAC: Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOC:ODOWEGO ................................ ................................ ............................ 8
  8. =NFORMACHE O =STOTNYC: TRANSAKCHAC: NABYC=A = SPRZEDAŻY RZECZOWYC: AKTYWÓW TRWAŁYC: .............................. 9
  9. =NFORMACHE O =STOTNYM ZOBOW=ĄZAN=U Z TYTUŁU DOKONAN=A ZAKUPU RZECZOWYC: AKTYWÓW TRWAŁYC: .............. 9
  10. =NFORMACHE O =STOTNYC: ROZL=CZEN=AC: Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYC: ................................ ................................ ................ 9
  11. WSKAZAN=E KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDN=C: OKRESÓW ................................ ................................ ................................ .............. 9
  12. =NFORMACHE NA TEMAT ZM=AN SYTUACH= GOSPODARCZEH = WARUNKÓW PROWADZEN=A DZ=AŁALNOŚC=, KTÓRE
  MAHĄ =STOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZ=WĄ AKTYWÓW F=NANSOWYC: = ZOBOW=ĄZAŃ F=NANSOWYC:
  HEDNOSTK=, N=EZALEŻN=E OD TEGO, CZY TE AKTYWA = ZOBOW=ĄZAN=A SĄ UHĘTE W WARTOŚC= GODZ=WEH CZY W
  SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM) ................................ ................................ ............................... 9
  13. =NFORMACHE O N=ESPŁACE N=U KREDYTU LUB POŻYCZK= LUB NARUSZEN=U =STOTNYC: POSTANOW=EŃ UMOWY
  KREDYTU LUB POŻYCZK=, W ODN=ES=EN=U DO KTÓRYC: N=E PODHĘTO ŻADNYC: DZ=AŁAŃ NAPRAWCZYC: DO KOŃCA
  OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 10
  14. =NFORMACHE O ZAWARC=U PRZEZ EM=TENTA LUB HEDNOSTKĘ OD N=EGO ZALEŻNĄ HEDNEH LUB W=ELU TRANSAKCH= Z
  PODM=OTAM= POW=ĄZANYM=, HEŻEL= POHEDYNCZO LUB ŁĄCZN=E SĄ ONE =STOTNE = ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH
  WARUNKAC: N=Ż RYNKOWE, WRAZ ZE WSKAZAN=EM =C: WARTOŚC=, PRZY CZYM =NFORMACHE DOTYCZĄCE
  POSZCZEGÓLNYC: TRANSAKCH= MOGĄ BYĆ ZGRUPOWANE WEDŁUG RODZAHU, Z WYHĄTK=EM PRZYPADKU, GDY
  =NFORMACHE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYC: TRANSAKCH= SĄ N=EZBĘDNE DO ZROZUM=EN=A =C: WPŁYWU NA
  SYTUACHĘ MAHĄTKOWĄ, F=NANSOWĄ = WYN=K F=NANSOWY EM=TENTA ................................ ................................ .................... 10
  15. W PRZYPADKU =NSTRUMENTÓW F=NANSOWYC: WYCEN=ANYC: W WARTOŚC= GODZ=WEH - INFORMACJE O ZMIANIE
  SPOSOBU (METODY) JEJ USTALENIA ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 11
  16. =NFORMACHĘ DOTYCZĄCĄ ZM=ANY W KLASYF=KACH= AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB
  WYKORZYSTAN=A TYC: AKTYWÓW ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 11
  17. =NFORMACHE DOTYCZĄCE EM=SH=, WYKUPU = SPŁATY N=EUDZ=AŁOWYC H I KAP=TAŁOWYC: PAP=ERÓW
  WARTOŚC=OWYC: ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 11
  18. =NFORMACHE DOTYCZĄCE WYPŁACONEH LUB ZADEKLAROWANEH DYW=DENDY ................................ ................................ ......... 11


  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 3 z 17
  19. WSKAZAN=E ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄP=ŁY PO DN=U, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SKRÓCONE SPRAWOZDAN=E
  KWARTALNE, N=EUHĘTYC: W TYM SPRAWOZ DAN=U, A MOGĄCYC: W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE
  WYNIKI FINANSOWE BETACOM S.A. ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 11
  20. =NFORMACHA DOTYCZĄCA ZM=AN ZOBOW=ĄZAŃ WARUNKOWYC: LUB AKTYWÓW WARUNKOWYC:, KTÓRE
  NASTĄP=ŁY OD CZASU ZAKOŃCZEN=A OSTATN=EGO ROKU OBROTOWEGO ................................ ................................ ................ 12
  21. INNE INFOR MACHE MOGĄCE W =STOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACH= MAHĄTKOWEH, F=NANSOWEH =
  WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 12
  22. OPIS ORGAN=ZACH= GRUPY KAP=TAŁOWEH BETACOM S.A., ZE WSKAZAN=EM HEDNOSTEK PODLEGAHĄCYC:
  KONSOLIDACJI ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 13
  23. WSKAZAN=E SKUTKÓW ZM=AN W ST RUKTURZE HEDNOSTK= GOSPODARCZEH, W TYM W WYN=KU POŁĄCZEN=A
  HEDNOSTEK GOSPODARCZYC:, PRZEHĘC=A LUB SPRZEDAŻY HEDNOSTEK GRUPY KAP=TAŁOWEH ................................ ................ 13
  24. STANOW=SKO ZARZĄDU ODNOŚN=E DO MOŻL=WOŚC= ZREAL=ZOWAN=A WCZEŚN=EH PUBL=KOWANYC: PROGNOZ
  WYN=KÓW NA DANY ROK, W ŚW=ETLE WYN=KÓW ZAPREZENTOWANYC: W RAPORC=E KWARTALNYM W STOSUNKU
  DO WYN=KÓW PROGNOZOWANYC: ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 13
  25. WSKAZAN=E AKCHONAR=USZY POS=ADAHĄCYC: CO NAHMN=EH 5% OGÓLNEH L=CZBY GŁOSÓW NA WALNYM
  ZGROMADZEN=U NA DZ=EŃ PRZEKAZAN=A RAPORTU KWARTALNEGO O RAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE
  WŁASNOŚC= ZNACZNYC: PAK=ETÓW AKCH= W OKRES=E OD PRZEKAZAN=A POPRZEDN=EGO RAPORTU KWARTALNEGO ......... 13
  26. ZESTAW=EN=E STANU POS=ADAN=A AKCH= PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAHĄCE = NADZORUHĄCE NA DZ=EŃ PRZEKAZAN=A
  RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA
  POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO ................................ ................................ ................................ ................................ ... 15
  27. WSKAZAN=E POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYC: S=Ę PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚC=WYM DLA POSTĘPOWAN=A
  ARB=TRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADM=N=STRACH= PUBL=CZNEH ................................ ................................ ................................ . 15
  28. =NFORMACHE O UDZ=ELEN=U PRZEZ BETACOM S.A. LUB PRZEZ HEDNOSTKĘ OD N=EGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU
  LUB POŻYCZK= LUB UDZ=ELEN=U GWARANCH= - ŁĄCZN=E HEDNEMU PODM=OTOW= LUB HEDNOSTCE ZALEŻNEH OD TEGO
  PODM=OTU, HEŻEL= ŁĄCZNA WARTOŚĆ =STN=EHĄCYC: PORĘCZEŃ LUB GWARANCH= STANOW= RÓWNOWARTOŚĆ CO
  NAHMN=EH 10% KAP=TAŁÓW WŁASNYC: BETACOM S.A. ................................ ................................ ................................ ............... 16
  29. =NNE =NFORMACHE, KTÓRE ZDAN=EM BETACOM S.A. SĄ =STOTNE DLA OCENY HEGO SYTUACH= KADROWEH,
  MAHĄTKOWEH, F=NANSOWEH, WYN=KU F=NANSOWEGO = =C: ZM=AN, ORAZ =NFORMACHE, KTÓRE SĄ =STOTNE DLA
  OCENY MOŻL=WOŚC= REAL=ZACH= ZOBOW=ĄZAŃ PRZEZ BETACOM S.A. ................................ ................................ ....................... 16
  30. WSKAZAN=E CZYNN=KÓW, KTÓRE W OCEN=E BETACOM S.A. BĘDĄ M=AŁY WPŁYW NA OS=ĄGN=ĘTE PRZEZ N=EGO
  WYN=K= W PERSPEKTYW=E CO NAHMN=EH KOLEHNEGO KWARTAŁU ................................ ................................ .............................. 16

  1. ZM=ANA STOSOWANYC: ZASAD (POL=TYK=) RAC:UNKOWOŚC= W STOSUNKU
  DO ZASAD OBOW=ĄZUHĄCYC: W SPÓŁCE W POPRZEDN=M ROKU
  OBROTOWYM
  Spółka nie zmieniła stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w
  Spółce w poprzednim roku obrotowym.  2. ZW=ĘZŁY OP=S =STOTNYC: DOKONAŃ BETACOM S.A. W P=ERWSZYM
  KWARTALE ROKU OBROTOWEGO WRAZ Z WYKAZEM NAHWAŻN=EHSZYC:
  ZDARZEŃ =C: DOTYCZĄCYC:
  Przychody ze sprzedaży w I kwarta le roku obrotowego 201 8/19 wyniosły 28 mln zł co stanowiło spadek o
  20,7 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
  Wynik z działalności operacyj nej za I kwartał roku obrotowego 201 8/19 wyni ósł (-11) tys. zł co stanowiło
  spadek w stosunku do zysku operacyjnego zrealizowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 448 tys.
  zł, natomiast wynik netto wyniósł (-26) tys. zł i był o 338 tys. zł niższy w stosunku do analogicznego okresu
  roku ubiegłego. Na wynik Spółki miało wpływ zawiązanie rezerwy w wysokości 565 tys. zł . związane j z
  rezygnacją w dniu 28.05.2018r. dwóch członków zarządu. W analogicznym okresie poprzed niego roku
  rezerwa na odprawy zarządu wyniosła 280 tys . zł. Po wyłączeniu wymienionego wyżej jednorazowego
  zdarzenia wynik netto za = kwartał bieżącego roku obrotowego wyniósłby 432 tys. zł , natomiast wynik netto
  za analogiczny okres roku ubiegłego 539 t ys. zł.

  Poniżej analiza wybranych danych bieżących w porównaniu do analogicznego okresu.

  PRZYCHODY ZREALIZOWANE W I KWARTALE
  Przychody Betacom S.A za I kwartał od 1. 04.201 8
  do 30.06.201 8
  od 1. 04.201 7
  do 30.06.201 7 Dynamika
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 648 34 880 0,79
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 510 13 150 0,86
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16 138 21 730 0,74

  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 5 z 17
  WYNIKI ZREALIZOWANE W I KWARTA LE ROKU OBROTOWEGO
  Zyski (straty) Betacom S.A. od 1. 04.201 8
  do 30.06.201 8
  od 1. 04.201 7
  do 30.06.201 7 Dynamika
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 020 4 503 0,89
  Zysk (strata) na sprzedaży -41 501 -1,08
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 437 -1,02
  Zysk (strata) brutto -21 393 -1,05
  Zysk (strata) netto -26 312 -1,08

  MARŻE ZREAL=ZOWANE W I KWARTA LE ROKU OBROTOWEGO

  Marże brutto na sprzedaży Betacom S.A od 1. 04.201 8
  do 30.06.201 8
  od 1. 04.201 7
  do 30.06.201 7 Dynamika
  Marża brutto na sprzedaży usług 22,11 % 12,84% 1,72
  Marża brutto na sprzedaży towarów i materiałów 13,63 % 12,95% 1,05
  Marża brutto na sprzedaży razem 17,01 % 12,9 0% 1,32


  PODP=SAN=E ZNACZĄCYC: UMÓW W = KWARTALE ROKU OBROTOWEGO
  W Raporcie bieżącym nr 22 /201 8 z dnia 10.05.2018 r. Betacom poinformował, że w dniu 9 maja 2018r.
  podpisał z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP SA”) umowę na udzielenie
  kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej („Umowa”) na kwotę 15 mln zł, z
  przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
  Kredyt został przyznany na okres do 8 maja 2020 r.
  W ramach linii kredytowej PKO BP SA udziela Kredytobiorcy sublimitów na :
   kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3 000 000,00 PLN
   kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 5 000 000,00 PLN
   gwa rancje bankowe do kwoty 7 000 000,00 PLN. Okres ważności wnioskowanych gwarancji może
  przekraczać termin obowiązywania Umowy.
  Oprocentowanie kredytu wynosi W=BOR 1M + marża banku.

  W Raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 06.06.2018r. Betacom poinformował, ż e w dniu 5 czerwca 2018 r. w
  Warszawie została zawarta Umowa =nwestycyjna („Umowa”) pomiędzy Emitentem a Juliuszem Taniewskim ,
  Mariuszem Rogińskim, oraz Control System Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
  Gdańsku („CSS”, „Spółka”) .
  Przedmiotem Umowy jest warunkowa realizacja t ransakcji sukcesywnego nabywania udziałów Spółki.
  Nabywanie udziałów planuje się przeprowadzić w czterech etapach, których celem będzie uzyskanie przez
  Emitenta do 90% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Realizacja kolejnych etapów transakcji jest


  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 6 z 17
  uzależ niona od wyników finansowych Spółki w poszczególnych okresach obrachunkowych i jest planowana
  na lata 2018 -2021.
  Pierwszy etap transakcji został przeprowadzony w dniu zawarcia Umowy. W wyniku jego realizacji BETACOM
  będzie posiadać udziały odpowiadające 20% kapitału zakładowego Spółki i dające prawo do 20% głosów,
  poprzez:
   nabycie na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej z udziałowcami Spółki udziałów
  stanowiących 10% kapitału zakładowego Spółki,
   objęcie w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki o podwyższeniu kapitału
  zakładowego Spółki udziałów stanowiących 10% kapitału zakładowego Spółki.
  Strony ustaliły, że łączna cena za wszystkie udziały nabywane lub obejmowane przez BETACOM w ramach
  wszystkich etapów transakcji nie będzie wyższa niż 5.687.000 zł (cena maksymalna).


  W Raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 19.06.2018 r. Betacom poinformował, że w dniu 18 czerwca 2018 r.
  podpisał z Bankiem BZ WBK S.A. umowę o MultiLinię („Umowa”) na kwotę 9,9 mln zł.
  Umowa została zawarta na okres do 17 czerwca 2019 r.
  W ramach Umowy BZ WBK S.A. udziela Kredytobiorcy :
   kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 mln zł,
   kredytu obrotowego celowego na finansowanie kontraktów do kwoty 7,9 mln zł
   gwarancji bankowych, bądź wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu do kwoty 6 mln zł. Okres
  ważności wnioskowanych gwarancji może przekraczać termin obowiązywania Umowy.
  Oprocentowanie kredytu wynosi W=BOR 1M + marża banku.


  3. OP=S CZYNN=KÓW = ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚC= O N=ETYPOWYM
  C:ARAKTERZE, MAHĄCYC: ZNACZĄCY WPŁYW NA OS=Ą GN=ĘTE WYN=K=
  F=NANSOWE
  W pierwszym kwartale roku obrotowego nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczny
  wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.


  4. OBHAŚN=EN=A DOTYCZĄCE SEZONOWOŚC= LUB CYKL=CZNOŚC= DZ=AŁALNOŚC=
  BETACOM S.A. W PREZENTOWANY M OKRES=E
  Branża =T charakteryzuje się dużą sezonowością. Tradycyjnie największe przychody są realizowane
  w III kwartale roku obrotowego Spółki.
  Poniższe schemat y przedstawiają sezonowość przychodów w latach 201 6 i 2017 .
  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 7 z 17  W latach 2016r. i 2017r. Spółce udało się pozyskać duże kontrakty, których realizacja przypadała na I
  półrocze i zmniejszyła coroczną sezonowość - największ a sprzedaż w trzecim kwartale roku obrotowego
  Spółki .  26,0%
  31,5% 31,7%
  10,8%
  Q1 Q2 Q3 Q4
  Sezonowość przychodów ze sprzedaży
  (RW -2016)
  22,5%
  28,3% 27,6%
  21,6%
  Q1 Q2 Q3 Q4
  Sezonowość przychodów ze sprzedaży
  (RW -2017)


  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 8 z 17
  5. =NFORMACHE O ODP=SAC: AKTUAL=ZUHĄCYC: WARTOŚĆ ZAPASÓW DO
  W ARTOŚC= NETTO MOŻL=WEH DO UZYSKAN=A = ODWRÓCEN=U ODP=SÓW Z
  TEGO TYTUŁU
  Na wartość towarów składowanych na magazynie powyżej roku Spółka tworzy odpisy aktualizujące w
  wysokości 2 5% odpisu za każdy kolejny rok . Na dzień 30.06.2018r . wartość zapasów wg ceny zakupu
  wynosiła 484 tys. zł, wysokość odpisu aktualizującego na dzień 30.06.2018r . wynosiła 207 tys. zł (na dzień
  30.06.2017 r. wartość zapasów wg ceny zakupu wynosiła 345 tys. zł, wartość odpisu aktualizującego wynosiła
  243 tys. z ł).

  6. =NFORMACHE O ODP=SAC: AKTUAL=ZUHĄCYC: Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚC=
  AKTYWÓW F=NANSOWYC:, RZECZOWYC: AKTYWÓW TRWAŁYC:,
  WARTOŚC= N=EMATER=ALNYC: = PRAWNYC: LUB =NNYC: AKTYWÓW ORAZ
  ODWRÓCEN=U TAK=C: ODP=SÓW
  W = kwartale bieżącego roku obrotowego Spółka nie do konała odpisów aktualizujących wartość aktywów
  finansowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  7. =NFORMACHE O UTWORZEN=U, ZW=ĘKSZEN=U, WYKORZYSTAN=U =
  ROZW=ĄZAN=U REZERW, ORAZ O REZERWAC: = AKTYWAC: Z TYTUŁU
  ODROCZONEGO PO DATKU DOC:ODOWEGO
  Poniższa tabela pokazuje zmiany wielkości szacunkowych, korekty z tytułu rezerw, rezerwę i aktywa z tytułu
  podatku odroczonego oraz odpisy aktualizujące wartość składników aktywów:
  Wielkości szacunkowe 30.06.2018 31.03.2018 Zmiana
  Wycena kontraktów długoterminowych
  Należności niezafakturowane 10 642 10 925 -283
  Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu wyceny kontraktów 9 106 9 537 -431
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  Należności 89 89 0
  Zapasy 207 207 0
  Rozliczenia międzyokresowe bierne
  Zarachowane koszty kontraktów 1 343 1 182 161
  Odroczony podatek dochodowy
  Aktywa 2 450 2 513 -63


  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 9 z 17
  Rezerwa 2 034 2 092 -58
  Potwierdzenie zasadności założeń przyjętych do szacunków uzależnione jest od szeregu przyszłych zdarzeń,
  których część jest poza kontrolą Spółki. =stotne zmiany tych założeń mogą wpłynąć na wartości składników
  bilansu, w tym związanych z wyceną kontraktów długoterminowych oraz rozliczeniami międzyokresowymi
  biernymi, a w konsekwencji mogą doprowadzić do istotnej zmiany sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

  8. =NFORMACHE O =STOTNYC: TRANSAKCHAC: NABYC=A = SPRZEDAŻY
  RZECZOWYC: AKTYWÓW TRWAŁYC:
  W I kwartale bieżącego roku obrotowego Spółka zakupiła środki trwałe na kwotę 340 tys. zł.

  9. =NFORMACHE O =STOTNYM ZOBOW=ĄZAN=U Z TYTUŁU DOKONAN=A ZAKUPU
  RZECZOWYC: AKTYWÓW TRWAŁYC:
  Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

  10. =NFORMACHE O =STOTNYC: ROZL=CZEN=AC: Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYC:
  W = kwartale bieżącego roku obrotowego Sp ółka nie była stroną w istotnych toczących się sprawach
  sądowych, w związku z powyższym nie wystąpiły żadne istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.


  11. WSKAZAN=E KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDN=C: OKRESÓW
  Nie wystąpiły.

  12. =NFORMACHE NA TEMAT ZM=AN SYTUACH= GOSPO DARCZEH = WARUNKÓW
  PROWADZEN=A DZ=AŁALNOŚC=, KTÓRE MAHĄ =STOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ
  GODZ=WĄ AKTYWÓW F=NANSOWYC: = ZOBOW=ĄZAŃ F=NANSOWYC:
  HEDNOSTK=, N=EZALEŻN=E OD TEGO, CZY TE AKTYWA = ZOBOW=ĄZAN=A SĄ
  UHĘTE W WARTOŚC= GODZ=WEH CZY W SKORYGOWANEH CEN=E NABYC=A
  (KOSZC=E ZAMORTYZOWANYM)
  W opinii Zarządu Spółki w pierwszym kwartale bieżącego roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o
  nietypowym charakterze, które miałyby wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań finansowych.


  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 10 z 17
  13. =NFORMACHE O N=ESPŁACEN=U KREDYTU LU B POŻYCZK= LUB NARUSZEN=U
  =STOTNYC: POSTANOW=EŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZK=, W
  ODN=ES=EN=U DO KTÓRYC: N=E PODHĘTO ŻADNYC: DZ=AŁAŃ
  NAPRAWCZYC: DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

  Spółka posiada linie kredytowe w rachunkach bieżących, których zabezpieczeniem są przelewy wierzytelności
  z kontraktów oraz zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym. Na dzień 30.06 .201 8r. zadłużeni e z tytułu linii
  kredytowych w rachunkach bieżących wynosiło 704 tys . zł i nie stanowiło naruszenia postanowień zawartych
  umów kredytowych.
  Środk i pieniężne i inne aktywa pieniężne
  Spółka dysponuje środkami pozwalającymi na swobodną realizację bieżącej działalności. Ponadto Spółka
  posiada linie wielocelowe, dzięki którym do realizacji większych zamówień może się posiłkować kwotą
  kredytu do 9 mln zł w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego do 16,4 mln zł lub wystawiać gwarancje
  bankowe na łączną kwotę 27,5 mln zł.
  Środki pieniężne wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku, w kasie oraz lokaty
  krótkoterminowe o okresie zapadalności n ieprzekraczającym trzech miesięcy.

  14. =NFORMACHE O ZAWARC=U PRZEZ EM=TENTA LUB HEDNOSTKĘ OD N=EGO
  ZALEŻNĄ HEDNEH LUB W=ELU TRANSAKCH= Z PODM=OTAM= POW=ĄZANYM=,
  HEŻEL= POHEDYNCZO LUB ŁĄCZN=E SĄ ONE =STOTNE = ZOSTAŁY ZAWARTE NA
  =NNYC: WARUNKAC: N=Ż RYNKOWE, WRAZ ZE WSKAZAN=EM =C:
  WARTOŚC=, PRZY CZYM =NFORMACHE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYC:
  TRANSAKCH= MOGĄ BYĆ ZGRUPOWANE WEDŁUG RODZAHU, Z WYHĄTK=EM
  PRZYPADKU, GDY =NFORMACHE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYC: TRANSAKCH=
  SĄ N=EZBĘDNE DO ZROZUM=EN=A =C: WPŁYWU NA SYTUACHĘ MAHĄTK OWĄ,
  F=NANSOWĄ = WYN=K F=NANSOWY EM=TENTA

  W = kwartale bieżącego roku obrotowego Spółka nie zawarła istotnych transakcji z podmiotem powiązanym.  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 11 z 17
  15. W PRZYPADKU =NSTRUMENTÓW F=NANSOWYC: WYCEN=ANYC: W
  WARTOŚC= GODZ=WEH - =NFORMACHE O ZM=AN=E SPOSOBU (METODY) HEH
  USTALEN=A
  Nie wystąpiły.


  16. =NFORMACHE DOTYCZĄC E ZM=ANY W KLASYF=KACH= AKTYWÓW
  F=NANSOWYC: W WYN=KU ZM=ANY CELU LUB WYKORZYSTAN=A TYC:
  AKTYWÓW
  Nie wystąpiły.


  17. =NFORMACHE DOTYCZĄCE EM=SH=, WYKUPU = SPŁATY N=EUDZ=AŁOWYC:
  = KAP=TAŁOWYC: PAP=ERÓW WARTOŚC=O WYC:
  Spółka nie emitowała instrumentów o wyżej wymienionym charakterze.

  18. =NFORMACHE DOTYCZĄCE WYPŁACONEH LUB ZADEKLAROWANEH
  DYW=DENDY
  Spółka zamierza rekomendować WZA wypłatę dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 marca 201 8 roku.

  19. WSKAZAN=E ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄP=ŁY PO DN=U, NA KTÓRY
  SPORZĄDZONO SKRÓCONE SPRAWOZDAN=E KWARTALNE, N=EUHĘTYC: W
  TYM SPRAWOZDAN=U, A MOGĄCYC: W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA
  PRZYSZŁE WYN=K= F=NANSOWE BETACOM S.A.
  Nie wystąpiły.  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 12 z 17
  20. =NFORMACHA DOTYCZĄCA ZM=AN ZOBOW=ĄZAŃ WARUNKOWYC: LUB
  AKTYWÓW WARUNKOWYC:, KTÓRE NASTĄP=ŁY OD CZASU ZAKOŃCZEN=A
  OSTATN=EGO ROKU OBROTOWEGO

  Aktywa i zobowiązania warunkowe 2018 ;06 ;30 20? F;03 ;31 20? E;06 ;30
  Należności warunkowe
  Zobowiązania warunkowe, w tym: 10 385 10 569 16 559
  Na rzecz jednostek zależnych
  Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5 219 5 398 11 384
   udzielonych gwarancji i poręczeń 5 219 5 398 11 272
   udzielonych poręczeń wekslowych _ _ 112
  =nne (z tytułu) 5 166 5 17 1 5 175
   zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym 4 000 4 000 4 000
   blokada środków na rachunku bankowym 1 166 1 171 1 175


  Spółka jest stroną następujących umów dotyczących udzielania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych:
  =nstytucja udzielająca gwarancji Przyznany limit
  Kwota
  wykorzystania
  na dzień
  2018 -06 -30
  Pozostało do wykorzystania
  Stan na dzień
  2018 -06 -30 2018 -07 -31
  Pekao S.A. 7 000 2 013 4 987 4 987
  DnB NORD S.A. 2 000 645 0* 0*
  PKO BP S.A. 7 000 0 7 000 7 000
  HSBC S.A. 5 500 2 208 3 292 3 292
  BZ WBK S.A. 6 000 0 6 000 5 950
  SUMA 27 500 4 866 21 279 21 229
  * - Kwota limitu ulega obniżeniu o kwotę każdej wystawionej gwarancji po upływie jej terminu ważności

  21. =NNE =NFORMACHE MOGĄCE W =STOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ
  SYTUACH= MAHĄTKOWEH, F=NANSOWEH = WYN=KU F=NANSOWEGO EM=TENTA

  W opinii Zarządu Spółki nie występują czynniki, które mogą wpłynąć na ocenę Spółki.


  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 13 z 17
  22. OP=S ORGAN=ZACH= GRUPY KAP=TAŁOWEH BETACOM S.A., ZE WSKAZAN=EM
  HEDNOSTEK PODLEGAHĄCYC: KONSOL=DACH=

  W okresie objętym sprawozdaniem uwzględniając zasadę istotności Spółka nie objęła konsolidacją jednostki
  zależnej Edventure Research LAB Sp. z o.o. oraz jednostki stowarzyszonej Control System Software Sp. z o.o.
  Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości dotyczącymi istotności dane jednostki zależnej są
  nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
  Spółki (art. 58 UoR). W związku z tym Spółka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.


  23. WSKAZAN=E SKUTKÓW ZM=AN W STRUKTURZE HEDNOSTK= GOSPODARCZEH,
  W TYM W WYN=KU POŁĄCZEN=A HEDNOSTEK GOSPODARCZYC:, PRZEHĘC=A
  LUB SPRZEDAŻY HEDNOSTEK GRUPY KAP=TAŁOWEH

  Nie dotyczy Betacom S.A.

  24. STANOW=SKO ZARZĄD U ODNOŚN=E DO MOŻL=WOŚC= ZREAL=ZOWAN=A
  WCZEŚN=EH PUBL=KOWANYC: PROGNOZ WYN=KÓW NA DANY ROK, W
  ŚW=ETLE WYN=KÓW ZAPREZENTOWANYC: W RAPORC=E KWARTALNYM W
  STOSUNKU DO WYN=KÓW PROGNOZOWANYC:

  Betacom S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych na rok obro towy kończący się
  31 marca 201 9 roku.

  25. WSKAZAN=E AKCHONAR=USZY POS=ADAHĄCYC: CO NAHMN=EH 5% OGÓLNEH
  L=CZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZEN=U NA DZ=EŃ PRZEKAZAN=A
  RAPORTU KWARTALNEGO ORAZ WSKAZAN=E ZM=AN W STRUKTURZE
  WŁASNOŚC= ZNACZNYC: PAK=ETÓW AKCH= W OKRES=E OD PRZEKAZAN=A
  POPRZEDN=EGO RAPORTU KWARTALNEGO

  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień
  przekazania raportu kwartalnego.


  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 14 z 17
  Na podstawie zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu, na dzień przekazania niniejszego raportu, akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
  głosów na Walnym Zgr omadzeniu przedstawia poniższa tabela.

  Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
  zakładowym
  Liczba głosów na
  WZA
  Udział w liczbie
  głosów na WZA
  Marek Szewczyk 656 500 32,5 0% 656 500 32,5 0%
  Mirosław Załęski 255 500 12,65% 255 500 12,65%
  Robert Fręchowicz 224 000 11,0 9% 224 000 11,0 9%
  Harosław Gutkiewicz 201 980 10,00% 201 980 10,00%
  Pozostali akcjonariusze 682 020 33,76 % 682 020 33,76 %
  Suma: 2 020 000 100,00% 2 020 000 100,00%

  32,50%
  12,65%
  11,09%
  10,00%
  33,76%
  Podział Akcji Betacom S.A.
  Marek Szewczyk
  Mirosław Załęski
  Robert Fręchowicz
  Jarosław Gutkiewicz
  Pozostali akcjonariusze


  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 15 z 17
  Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od
  przekazania poprzedniego raportu.
  17 maja 2018 r. w raporcie bieżącym nr 24/2018 Zarząd BETACOM S.A. przekazał informację otrzymaną od
  Pana Marka Szewczyka, że w wyniku nabycia w dniu 11 maja 2018 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych
  w Warszaw ie S.A. 1 670 szt. akcji BETACOM S.A., zwiększył swoje zaangażowanie w Spółce z
  dotychczasowego posiadania 30,07 % o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy. Po ww. transakcji z dnia 11 maja 2018r . Pan Marek Szewczyk posiada ł łącznie 648 000 sztuk .
  akcji co stanowi ło 32,08 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia ło do wykonywania 648 000 głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy .

  26. ZESTAW=EN=E STANU POS=ADAN=A AKCH= PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAHĄCE
  = NADZORUHĄCE NA DZ=EŃ PRZEKAZAN=A RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ
  ZE WSKAZAN=EM ZM=AN W STAN=E POS=ADAN=A, W OKRES=E OD
  PRZEKAZAN=A POPRZEDN=EGO RAPORTU KWARTALNEGO

  Stan posiadania
  na 2018.03.31 Zmiana stanu posiadania Stan posiadania
  na 2018. 07.31
  Akcjonariusz Funkcja Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
  Robert Fręchowicz Członek Zarządu 224 000 11,09% --------- --------- 224 000 11,09%
  Magda Pleskacz Członek Zarządu 37 200 1,84 % 25 902 1,28 % 63 102 3,12 %
  Marek Szewczyk Członek Rady
  Nadzorczej 594 150 29,41% 62 350 3,09 % 656 500 32,50 %

  Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Betacom S.A. pozostałe osoby nadzorujące nie posiadają akcji
  Spółki.

  27. WSKAZAN=E POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYC: S=Ę PRZED SĄDEM, ORGANEM
  WŁAŚC=WYM DLA POSTĘPOWAN=A ARB=TRAŻOWEGO LUB ORGANEM
  ADM=N=STRACH= PUBL=CZNEH
  Betacom S.A. nie jest stroną istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 16 z 17

  28. =NFORMACHE O UDZ=ELEN=U PRZEZ BETACOM S.A. LUB PRZEZ HEDNOSTKĘ
  OD N=EGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZK= LUB UDZ=ELEN=U
  GWARANCH= - ŁĄCZN=E HEDNEMU PODM=OTOW= LUB HEDNOSTCE ZALEŻNEH
  OD TEGO PODM=OTU, HEŻEL= ŁĄCZNA WARTOŚĆ =STN=EHĄCYC: PORĘCZEŃ
  LUB GWA RANCH= STANOW= RÓWNOWARTOŚĆ CO NAHMN=EH 10%
  KAP=TAŁÓW WŁASNYC: BETACOM S.A.
  Nie wystąpiły.

  29. =NNE =NFORMACHE, KTÓRE ZDAN=EM BETACOM S.A. SĄ =STOTNE DLA OCENY
  HEGO SYTUACH= KADROWEH, MAHĄTKOWEH, F=NANSOWEH, WYN=KU
  F=NANSOWEGO = =C: ZM=AN, ORAZ =NFORMACHE, K TÓRE SĄ =STOTNE DLA
  OCENY MOŻL=WOŚC= REAL=ZACH= ZOBOW=ĄZAŃ PRZEZ BETACOM S.A.
  W ocenie Zarządu Betacom S.A. wszystkie istotne informacje niezbędne dla oceny sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz niezbędne do oceny m ożliwości realizacji
  zobowiązań Spółki zostały zaprezentowane.

  30. WSKAZAN=E CZYNN=KÓW, KTÓRE W OCEN=E BETACOM S.A. BĘDĄ M=AŁY
  WPŁYW NA OS=ĄGN=ĘTE PRZEZ N=EGO WYN=K= W PERSPEKTYW=E CO
  NAHMN=EH KOLEHNEGO KWARTAŁU
  Zdaniem Zarządu Spółki najważniejszymi czynnik ami, które mają wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki to:
   Realizacja strategii spółki mająca na celu t ransformacj ę modelu biznesowego mierzonego
  wskaźnikami Planu 3x20 ze s zczególną intensyfikacją działań sprzedażowych produktów własnych w
  modelu rekurency jnym (szczegółowy opis zawarty w sprawozdaniu z działalności w Raporcie
  półrocznym 2017) ;
   Stały rozwój produktów własnych wzbogacanych o usług i eksperckie spółki skierowanych do rynku
  małych i średnich przedsiębiorstw ;
   Oczekiwany wzrost ilości ogłoszeń nowych postępowań na rozwiązania informatyczne w sektorze
  administracji publicznej i innych sektorach obsługiwanych przez Spółkę;
   Uruchomienie now ych działań marketingowych wspomagających sprzedaż produktów własnych (w
  tym pozycjonowanie nowych marek) podnoszące jakość obsługiwanych prospektów;
   Dalszy rozwój kanału sprzedaży partnerskiej na rynkach międzynarodowych oraz dostosowywanie
  produktów spółki do wymagań rynków zagranicznych ;


  =nformacja dodatkowa do sprawozdania za = kwartał 2018r. Betacom S.A.
  1 kwietnia 2018 – 30 czerwca 2018
  Betacom S.A. | ul. Połczyńska 31A | 01 -377 Warszawa
  www.betacom.com.pl | gpw@betacom.com.pl Strona 17 z 17
   Realizacja długoterminowych projektów informatycznych;
   Utrzymanie najb ardziej wykwalifikowanych i kluczowych pracowników .

  Warszawa, dnia 31.07. 201 8 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Betacom SA
ISIN:PLBTCOM00016
NIP:527-10-22-097
EKD: 72.20 działalność w zakresie oprogramowania
Adres: ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa
Telefon:+48 22 5339888
www:www.betacom.com.pl
Kalendarium raportów
2021-11-30Raport półroczny
2021-11-30Raport półroczny
Komentarze o spółce BETACOM
2021-08-04 22-08-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor