Raport.

BEST SA (1/2021) Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę nr 3/2021 w przedmiocie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji przez Spółkę (Program). Program zakłada możliwość emisji wielu serii obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000 PLN (dwieście milionów złotych).
Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą oferowane w trybie oferty publicznej. Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W związku z realizacją Programu, Emitent sporządzi prospekt podstawowy (Prospekt), który niezwłocznie zostanie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu nastąpią w okresie ważności Prospektu, tj. w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe parametry każdej serii obligacji emitowanej w ramach Programu zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Best SA
ISIN:PLBEST000010
NIP:585-00-11-412
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: ul. Łużycka 8A 81-537 Gdynia
Telefon:+48 58 7699299
www:www.best.com.pl
Kalendarium raportów
2021-05-28Raport za I kwartał
2021-09-15Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BEST
2021-05-09 18-05-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor