Raport.

BEST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Przychody z dzia?alno?ci operacyjnej 163.896 154.081 38.532 36.198 Zysk przed opodatkowaniem 54.027 46.858 12.702 11.008 Zysk netto 49.648 46.330 11.672 10.884 Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 47.428 46.008 11.150 10.809 Ca?kowite dochody 47.915 44.578 11.265 10.473 Ca?kowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST 45.692 44.254 10.742 10.397 Sp?aty wierzytelno?ci nabytych (w tym BEST III NSFIZ od 01.09.2018) 176.599 143.244 41.519 33.652 Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa 23.015 22.583 23.015 22.583 Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.185 22.755 23.185 22.755 Zysk na jedn? akcj? (w z? / EUR) 2,06 2,04 0,48 0,48 Rozwodniony zysk na jedn? akcj? (w z? / EUR) 2,05 2,02 0,48 0,48 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 44.735 (139.592) 10.517 (32.794) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (4.542) (2.877) (1.068) (676) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (30.302) 196.973 (7.124) 46.275 Przep?ywy pieni??ne netto razem 9.891 54.504 2.325 12.805 Stan na dzie?: 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 Aktywa 1.349.399 1.245.918 315.915 298.717 Zobowi?zania 791.637 816.145 185.334 195.676 Kapita? w?asny 557.762 429.773 130.581 103.041 Kapita? w?asny przypisany Akcjonariuszom BEST 463.403 429.519 108.490 102.980 Kapita? akcyjny 23.127 23.127 5.414 5.545 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Przychody z dzia?alno?ci operacyjnej 93.648 101.146 22.017 23.762 Zysk przed opodatkowaniem 15.180 24.387 3.569 5.729 Zysk netto 11.786 24.010 2.771 5.641 Ca?kowite dochody 11.786 24.010 2.771 5.641 Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa 23.015 22.583 23.015 22.583 Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.185 22.755 23.185 22.755 Zysk na jedn? akcj? (w z? / EUR) 0,51 1,06 0,12 0,25 Rozwodniony zysk na jedn? akcj? (w z? / EUR) 0,51 1,06 0,12 0,25 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 198.345 (67.058) 46.631 (15.754) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (184.820) (74.824) (43.451) (17.578) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (47.330) 174.728 (11.127) 41.049 Przep?ywy pieni??ne netto razem (33.805) 32.846 (7.947) 7.717 Stan na dzie?: 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 Aktywa 903.427 905.540 211.506 217.109 Zobowi?zania 671.193 685.771 157.137 164.418 Kapita? w?asny 232.234 219.769 54.370 52.691 Kapita? akcyjny 23.127 23.127 5.414 5.545

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Gdynia, dnia 15 listopada 2018 roku
  SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY
  RAPORT OKRESOWY
  GRUPY KAPITAŁOWEJ BEST S.A.
  ZA TRZECI KWARTAŁ 2018 ROKU


  Niniejszy raport zawiera:WYBRANE DANE FINANSOWE DO
  SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU
  OKRESOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BEST S.A.
  ZA TRZECI KWARTAŁ ZAKOŃCZONY
  30 WRZEŚNIA 2018 ROKU .......................... 3
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
  BEST S.A. ZA TRZECI KWARTAŁ ZAKOŃCZONY
  30 WRZEŚNIA 2018 ROKU .......................... 5KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA BEST S.A.
  ZA TRZECI KWARTAŁ ZAKOŃCZONY
  30 WRZEŚNIA 2018 ROKU .......................... 40
  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO
  SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY
  KAPITAŁOWEJ BEST S.A. ZA TRZECI KWARTAŁ
  ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU ....... 44
  SPIS TREŚCI
  I.
  II.
  III.
  IV.
  1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
  FINANSOWEJ .................................. 5
  2. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW .................................... 6
  3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH .................................. 7
  4. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN
  W KAPITALE WŁASNYM .................... 8
  5. INFORMACJA DODATKOWA ............... 10 1.
  SKRÓCONE JEDNOSTKOWE
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
  FINANSOWEJ .................................. 40
  2. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW .................................... 41
  3. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH .................................. 42
  4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN
  W KAPITALE WŁASNYM .................... 43
  5. INFORMACJA DODATKOWA ............... 43


  3
  I.WYBRANE DANE FINANSOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU
  OKRESOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BEST S.A. ZA TRZECI KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA
  2018 ROKU
  Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. PLNw tys. EUR
  01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017 01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017
  I. Przychody z działalności operacyjnej 163.896154.081 38.532 36.198
  II. Zysk przed opodatkowaniem 54.02746.85812.702 11.008
  III. Zysk netto 49.64846.33011.672 10.884
  IV. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 47.42846.00811.150 10.809
  V. Całkowite dochody 47.91544.57811.265 10.473
  VI. Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST 45.69244.25410.742 10.397
  VII. Spłaty wierzytelności nabytych (w tym BEST III NSFIZ od 01.09.2018) 176.599143.244 41.519 33.652
  VIII. Liczba akcji (w tys. szt.) – podstawowa 23.01522.58323.015 22.583
  IX. Liczba akcji (w tys. szt.) – rozwodniona 23.18522.75523.185 22.755
  X. Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 2,062,040,48 0,48
  XI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 2,052,020,48 0,48
  XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44.735(139.592) 10.517(32.794)
  XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4.542)(2.877)(1.068) (676)
  XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (30.302)196.973 (7.124) 46.275
  XV. Przepływy pieniężne netto razem 9.89154.504 2.32512.805
  Stan na dzień: 30.09.201831.12.201730.09.2018 31.12.2017
  XVI. Aktywa 1.349.3991.245.918 315.915 298.717
  XVII. Zobowiązania 791.637816.145185.334 195.676
  XVIII. Kapitał własny 557.762429.773130.581 103.041
  XIX. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST 463.403429.519108.490 102.980
  XX. Kapitał akcyjny 23.12723.127 5.414 5.545
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  4
  Wybrane jednostkowe dane finansowew tys. PLNw tys. EUR
  01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017 01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017
  I. Przychody z działalności operacyjnej 93.648101.146 22.017 23.762
  II. Zysk przed opodatkowaniem 15.18024.387 3.569 5.729
  III. Zysk netto 11.78624.010 2.771 5.641
  IV. Całkowite dochody 11.78624.010 2.771 5.641
  V. Liczba akcji (w tys. szt.) – podstawowa 23.01522.58323.015 22.583
  VI. Liczba akcji (w tys. szt.) – rozwodniona 23.18522.75523.185 22.755
  VII. Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 0,511,060,12 0,25
  VIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 0,511,060,12 0,25
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 198.345(67.058) 46.631(15.754)
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (184.820)(74.824)(43.451) (17.578)
  XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (47.330)174.728(11.127) 41.049
  XII. Przepływy pieniężne netto razem (33.805)32.846(7.947) 7.717
  Stan na dzień: 30.09.201831.12.201730.09.2018 31.12.2017
  XIII. Aktywa 903.427905.540211.506 217.109
  XIV. Zobowiązania 671.193685.771157.137 164.418
  XV. Kapitał własny 232.234219.769 54.370 52.691
  XVI. Kapitał akcyjny 23.12723.127 5.414 5.545
  a) kursy średnie Euro wg NBP w 2018 roku
   kurs na dzień 30.09.2018 roku 4,2714 PLN/EUR
   średni kurs za III kwartały 2018 roku 4,2535 PLN/EUR
  b) kursy średnie Euro wg NBP w 2017 roku
   kurs na dzień 31.12.2017 roku 4,1709 PLN/EUR
   średni kurs za III kwartały 2017 roku 4,2566 PLN/EURKursy średnie Euro zastosowane do przeliczenia wybranych danych
  finansowych:
   pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP
  ustalonych na dany dzień bilansowy,
   pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
  z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią
  arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego
  miesiąca prezentowanego okresu sprawozdawczego.
  Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  5
  AktywaNota30.09.2018 01.01.2018
  – kor. MSSF 31.12.2017
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 101.55891.20891.208
  Należności z tytułu dostaw i usług 113619619
  Należności z tytułu podatku dochodowego 01111
  Pozostałe należności 5.7.616.561 27.35927.359
  Wierzytelności nabyte 5.7.1.11.070.185 859.614866.453
  Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych 5.7.1.20100.981 100.981
  Nieruchomości inwestycyjne 5.7.218.832 14.26014.260
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 5.7.1.3105.095 109.007109.007
  Rzeczowe aktywa trwałe 5.7.712.998 12.18712.187
  Wartości niematerialne 5.7.720.142 20.70320.703
  Wartość firmy 121616
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 5.7.5.1044
  Pozostałe aktywa 3.9033.1103.110
  Suma aktywów 1.349.3991.239.0791.245.918
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
  BEST S.A. ZA TRZECI KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU II.
  1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  sporządzone na dzień 30 września 2018 roku
  (w tys. zł)
  Pasywa Nota30.09.2018 01.01.2018
  – kor. MSSF 31.12.2017
  Zobowiązania: 791.637816.145816.145
  Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 3.3465.1665.166
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1300
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 5.7.415.111 47.85047.850
  Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu 5.7.3765.729 760.015760.015
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 323323323
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 5.7.5.17.1152.7912.791
  Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST: 463.403422.680429.519
  Kapitał akcyjny 23.12723.12723.127
  Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 58.92558.92558.925
  Pozostałe kapitały rezerwowe 1.0391.9391.939
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (145)(11)(11)
  Zyski zatrzymane 380.457338.700345.539
  Kapitał własny przypisany udziałom niesprawującym kontroli 94.359254254
  Kapitał własny razem 557.762422.934429.773
  Suma pasywów 1.349.3991.239.0791.245.918
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  6
  2. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku (wariant porównawczy)
  (w tys. zł)
  Nota 01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017 01.07.2018
  30.09.2018 01.07.2017
  30.09.2017
  Przychody z działalności operacyjnej 5.7.8163.896 154.081 53.038 62.239
  Koszty działalności operacyjnej: 79.95282.04023.977 36.280
  Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 32.75531.068 9.32310.123
  Amortyzacja 4.3254.8601.491 1.660
  Usługi obce 23.05916.512 7.447 6.079
  Podatki i opłaty 18.17227.475 5.27017.932
  Pozostałe koszty operacyjne 1.6412.125 446 486
  Zysk na działalności operacyjnej 83.94472.04129.061 25.959
  Przychody finansowe 1.509595(1.063) 214
  Koszty finansowe 5.7.931.426 25.77810.607 9.723
  Zysk przed opodatkowaniem 54.02746.85817.391 16.450
  Podatek dochodowy 5.7.5.24.3795281.492 398
  Zysk netto, z tego przypisany: 49.64846.33015.899 16.052
  Akcjonariuszom BEST 47.42846.00813.898 15.946
  Udziałom niesprawującym kontroli 2.2203222.001 106
  Pozostałe całkowite dochody netto (1.733)(1.752) 139 4
  Całkowite dochody netto, z tego przypisane: 47.91544.57816.038 16.056
  Akcjonariuszom BEST 45.69244.25414.040 15.947
  Udziałom niesprawującym kontroli 2.2233241.998 109
  Zysk na jedną akcję z działalności
  kontynuowanej:
  Zwykły 5.7.102,062,040,60 0,70
  Rozwodniony 5.7.102,052,020,60 0,69
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  7
  Nota01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  Zysk przed opodatkowaniem 54.02746.858
  Korekty o pozycje: (9.292)(186.450)
  Amortyzacja 4.3254.860
  Zyski z tytułu różnic kursowych (1.023)20
  Odsetki i udziały w zyskach 31.41725.777
  Wynik na działalności inwestycyjnej 1022
  Zmiana stanu należności 12.566(16.421)
  Zmiana stanu zobowiązań 5.7.11(41.434) (28.559)
  Zmiana stanu rezerw, zapasów oraz pozostałych aktywów i pasywów (1.072)(348)
  Zmiana stanu inwestycji w wierzytelności 5.7.11(20.454) (174.162)
  Pozostałe pozycje netto 5.7.116.411 2.390
  Przepływy z tytułu podatku dochodowego (38)(29)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 44.735(139.592)
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych (4.551)(2.957)
  Pozostałe pozycje netto 980
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4.542)(2.877)
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych 30.024181.663
  Wpływy netto z tytułu emisji akcji 019.096
  Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych 85.66141.910
  Wykup dłużnych papierów wartościowych (65.000)(10.000)
  Spłata pożyczek i kredytów bankowych (46.314)(8.222)
  Zapłacone prowizje i odsetki od zobowiązań finansowych (31.655)(26.890)
  Płatności z tytułu leasingu (197)(202)
  Wypłaty z zysku netto na rzecz udziałów niesprawujących kontroli (2.821)(382)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (30.302)196.973
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 9.89154.504
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 459268
  Środki pieniężne na początek okresu 91.20822.045
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 101.55876.817
  3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku
  (w tys. zł)
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  8
  Kapitał
  akcyjny Kapitał
  z emisji akcji
  powyżej
  wartości
  nominal- nej Pozostałe
  kapitały
  rezerwo -
  we Różnice
  kursowe
  z przelicz. jedn.
  zagra-
  nicznych Zyski
  zatrzy- mane Kapitał
  własny przy-
  pisany
  akcjona- riuszom BEST Udziały
  niekon-
  trolujące Kapitał
  własny razem
  Kapitał własny na
  dzień 01.01.2018 23.127
  58.925 1.939 (11)345.539 429.519 254429.773
  Korekta w związku
  z przejściem na MSSF 9 –
  –––(6.839) (6.839) –(6.839)
  Kapitał własny na
  dzień 01.01.2018
  – po kor. MSSF 9 23.127
  58.925 1.939 (11)338.700 422.680 254422.934
  Całkowite dochody
  ogółem za okres
  sprawozdawczy: –
  –(1.602) (134)47.428 45.682 2.22347.915
  Wynik finansowy bieżącego okresu –
  –––47.428 47.428 2.22049.648
  Pozostałe całkowite dochody netto –
  –(1.602) (134) –(1.736) 3(1.733)
  Dopłaty od i wypłaty
  do właścicieli: –
  –––––(2.734) (2.734)
  Dywidendy i udziały
  w zyskach wypłacone
  właścicielom –
  –––––(398) (398)
  Umorzenia certyfikatów
  inwestycyjnych –
  –––––(2.336) (2.336)
  Wycena programów
  motywacyjnych –
  –702 ––702 –702
  Objęcie kontroli nad
  BEST III NSFIZ –
  –––––94.616 94.616
  Udział w zmianie
  poz. kapitałów jedn.
  stowarzyszonej –
  –––(5.671) (5.671) –(5.671)
  Kapitał własny na
  dzień 30.09.2018 23.127
  58.925 1.039(145)380.457 463.403 94.359557.762
  4. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku
  (w tys. zł)
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  9
  Kapitał
  akcyjny Kapitał
  z emisji akcji
  powyżej
  wartości
  nominal- nej Pozostałe
  kapitały
  rezerwo -
  we Różnice
  kursowe z prze -
  licz. jedn. zagra-
  nicznych Zyski
  zatrzy- mane Kapitał
  własny przy-
  pisany
  akcjona- riuszom BEST Udziały
  niekon-
  trolujące Kapitał
  własny razem
  Kapitał własny na
  dzień 01.01.2017 22.328
  40.628 2.275 0290.896 356.127 100356.227
  Całkowite dochody
  ogółem za okres
  sprawozdawczy: –
  –(1.754) –46.008 44.254 32444.578
  Wynik finansowy
  bieżącego okresu –
  –––46.008 46.008 32246.330
  Pozostałe całkowite dochody netto –
  –(1.754) ––(1.754) 2(1.752)
  Dopłaty od i wypłaty
  do właścicieli: 691
  18.297 108––19.096 (382)18.714
  Emisja akcji zwykłych 69118.297 108––19.096 –19.096
  Dywidendy i udziały
  w zyskach wypłacone
  właścicielom –
  –––––(382) (382)
  Wycena programów
  motywacyjnych –
  –1.536 ––1.536 –1.536
  Dopłaty od
  udziałowców
  niekontrolujących –
  –––––146 146
  Udział w zmianie
  poz. kapitałów jedn.
  stowarzyszonej –
  –331 –91422 –422
  Kapitał własny na
  dzień 30.09.2017 23.019
  58.925 2.496 0336.995 421.435 188421.623
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  10
  NazwaCharakter
  powiązań Siedziba
  Podstawowy przedmiot działalności
  BEST TFI S.A. („Towarzystwo”) zależnyGdynia, Polska tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
  (Towarzystwo zarządza obecnie BEST I NSFIZ,
  BEST II NSFIZ, BEST III NSFIZ, BEST IV NSFIZ oraz FIZAN)
  BEST Capital FIZAN („FIZAN”) zależnyGdynia, Polska lokowanie środków pieniężnych w określone w statucie
  papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe
  BEST I NSFIZ zależnyGdynia, Polska lokowanie środków pieniężnych w pakiety
  sekurytyzowanych wierzytelności
  BEST II NSFIZ zależnyGdynia, Polska lokowanie środków pieniężnych w pakiety
  sekurytyzowanych wierzytelności
  BEST III NSFIZ zależnyGdynia, Polska lokowanie środków pieniężnych w pakiety
  sekurytyzowanych wierzytelności
  BEST IV NSFIZ zależnyGdynia, Polska lokowanie środków pieniężnych w pakiety
  sekurytyzowanych wierzytelności
  BEST Capital Italy S.r.l. („BEST Capital Italy”) zależnyMediolan, Włochy inwestowanie w wierzytelności
  Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger sp. k. („Kancelaria”) zależnyGdynia, Polska usługi prawne
  Kredyt Inkaso S.A. („Kredyt Inkaso”) stowarzyszonyWarszawa, Polska pozostała finansowa działalność usługowa
  Na dzień 30 września 2018 roku zaangażowanie kapitałowe BEST w jednostki zależne konsolidowane metodą pełną oraz w jednostkę stowarzyszoną konsolidowaną
  metodą praw własności było następujące:
  5.1.
  INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ BEST S.A. I PODMIOTACH PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
  5.
  INFORMACJA DODATKOWA
  do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BEST S.A. za okres 9 miesięcy zakończony
  30 września 2018 roku
  Grupę kapitałową BEST S.A. („Grupa”) tworzy jednostka dominująca BEST S.A.
  („BEST”, „Emitent”) oraz jednostki zależne. Głównym przedmiotem naszej
  działalności jest inwestowanie w portfele wierzytelności i zarządzanie
  wierzytelnościami. Jesteśmy jednym z liderów tej branży na rynku krajowym.
  W ubiegłym roku rozpoczęliśmy również działalność na rynku włoskim. Dane jednostki dominującej:
  Nazwa: BEST Spółka Akcyjna
  Siedziba: ul. Łużycka 8A, 81–537 Gdynia
  NIP: 585–00–11–412
  Nr KRS: 0000017158
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  11
  Poniżej zaprezentowaliśmy strukturę Grupy oraz nasz procentowy udział w jednostce stowarzyszonej na dzień 30 września 2018 roku.
  * jednostka stowarzyszona
  0,40%
  33,14%
  90%
  51%
  50%
  16,67%
  83,33%
  BEST TFI S.A. Kancelaria Radcy Prawnego
  Rybszleger sp. k
  BEST Capital Italy S.r.l.
  KREDYT INKASO S.A.*
  BEST Capital FIZAN
  BEST S.A.
  BEST III NSFIZ
  BEST I NSFIZ
  BEST II NSFIZ
  BEST IV NSFIZ
  100%
  99,60%
  100%
  100%
  Zmiany w strukturze naszej Grupy zostały
  opisane w nocie 5.15.
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  12
  5.3. PODSTAWY SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzamy zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską „MSSF”. Niniejsze skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone w wersji skróconej,
  zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” i obejmuje okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku oraz dane porównawcze za
  odpowiedni okres 2017 roku.
  Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje
  sprawozdania następujących podmiotów (konsolidowane metodą pełną):
  5.2.
  WŁADZE PODMIOTÓW Z GRUPY PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
  BEST S.A.
  Z dniem 1 października 2018 roku z członkostwa w Zarządzie BEST
  zrezygnowała Barbara Rudziks. Wobec powyższego na dzień sporządzenia
  niniejszego sprawozdania, skład Zarządu BEST jest następujący:
  Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
  Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
  Jacek Zawadzki Członek Zarządu W dniu 28 czerwca 2018 roku ZWZ BEST powiększyło skład Rady Nadzorczej
  z pięciu do sześciu osób i powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Wacława
  Nitkę. Wobec powyższego na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
  skład Rady Nadzorczej BEST jest następujący:
  Andrzej Klesyk Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Leszek Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Dariusz Filar Członek Rady Nadzorczej
  Mirosław Gronicki Członek Rady Nadzorczej
  Karol Żbikowski Członek Rady Nadzorczej
  Wacław Nitka Członek Rady Nadzorczej
  BEST TFI S.A. i fundusze inwestycyjne
  W 2018 roku, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład Zarządu
  BEST TFI S.A. nie uległ zmianie i jest następujący:
  Piotr Urbańczyk Prezes Zarządu
  Jarosław Galiński Członek Zarządu
  Jarosław Zachmielewski Członek Zarządu W 2018 roku, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład Rady
  Nadzorczej Towarzystwa nie uległ zmianie i jest następujący:
  Witold Orłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Mirosława Szakun Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Krzysztof Stupnicki Członek Rady Nadzorczej
  W 2018 roku, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, Towarzystwo
  zarządzało wszystkimi funduszami inwestycyjnymi z Grupy BEST.
  Pozostałe podmioty
  Członkami organów zarządzających pozostałych spółek z Grupy, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, są odpowiednio:
  Kancelaria mec. Urszula Rybszleger – Komplementariusz
  BEST Capital Italy Marco Grimaldi – Dyrektor
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  13
  W niniejszym sprawozdaniu metodą praw własności wyceniliśmy następujące
  inwestycje:
   w jednostkę stowarzyszoną Kredyt Inkaso,
   w BEST III NSFIZ (do dnia objęcia tego funduszu konsolidacją pełną). Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania szacunków
  i założeń, które wpływają na wielkość prezentowanych w nim pozycji. Fakt
  ten powoduje, że rzeczywiste wyniki mogą różnić się od oszacowanych
  i zaprezentowanych w sprawozdaniu. Przyjęte przez nas istotne założenia
  przy dokonywaniu szacunków zostały przedstawione w odpowiednich notach
  ostatniego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
  dodatkowo w następujących notach niniejszego sprawozdania:
  Przy prezentacji kwot w sprawozdaniu zastosowaliśmy zaokrąglenia do tysiąca
  złotych, chyba że wskazaliśmy inaczej.
  Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i walutą prezentacji Grupy jest
  złoty polski. W opinii Zarządu BEST nie istnieją czynniki mogące w sposób istotny
  zagrozić kontynuacji naszej działalności, wobec czego niniejsze skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuacji działalności.
  Nazwa podmiotu Zasady sporządzania sprawozdań
  jednostkowych Zasady sporządzania sprawozdań do konsolidacji
  BEST, Towarzystwo zgodnie z MSSF bez przekształcania danych
  Kancelaria zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994
  roku o rachunkowości dla potrzeb konsolidacji przekształcane zgodnie z MSSF
  BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ,
  BEST IV NSFIZ,
  BEST Capital FIZAN zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994
  roku o rachunkowości oraz rozporządzeniem
  MF z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
  szczegółowych zasad rachunkowości funduszy
  inwestycyjnych dla potrzeb konsolidacji przekształcane zgodnie z MSSF
  BEST III NSFIZ zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994
  roku o rachunkowości oraz rozporządzeniem
  MF z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
  szczegółowych zasad rachunkowości funduszy
  inwestycyjnych dla potrzeb konsolidacji przekształcane zgodnie z MSSF (począwszy od objęcia
  kontroli nad tym podmiotem, czyli od września 2018 roku)
  BEST Capital Italy zgodnie z prawem włoskim dla potrzeb konsolidacji przekształcane zgodnie z MSSF i przeliczane z EUR na
  walutę prezentacji Grupy w następujący sposób:
   pozycje aktywów i zobowiązań – po średnim kursie NBP na dzień bilansowy;
   pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów
  pieniężnych – po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną kursów ustalonych
  przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu sprawozdawczego;
  różnice z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych ujmuje się
  w pozostałych składnikach całkowitych dochodów, które mogą być w przyszłości
  przeniesione do wyniku.
  Tytuł Nota
  Wierzytelności nabyte 5.7.1.1
  Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych i połączenia jednostek 5.7.1.2
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 5.7.1.3
  Nieruchomości inwestycyjne 5.7.2
  Pozostałe należności 5.7.6
  Programy motywacyjne 5.8
  Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego 5.7.5.1
  Więcej na ten temat w nocie 5.7.1.2.
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  14
  Opis głównych zmian w standardzieWpływ na nasze sprawozdanie finansowe
  Standard wprowadził nową klasyfikację
  aktywów finansowych uzależnioną od
  modelu biznesowego zarządzania aktywami
  finansowymi oraz od charakterystyki
  umownych przepływów pieniężnych.
  Zgodnie ze standardem aktywa finansowe
  klasyfikowane są do jednej z trzech
  grup: wycenianych w wartości godziwej
  z ujmowaniem wyceny w wyniku,
  wycenianych w wartości godziwej
  z ujmowaniem wyceny w pozostałych
  całkowitych dochodach oraz wycenianych
  według zamortyzowanego kosztu. MSSF 9
  wprowadził nowe podejście do szacowania
  strat w odniesieniu do aktywów finansowych
  według zamortyzowanego kosztu. Podejście
  to bazuje na wyznaczaniu strat oczekiwanych
  w odróżnieniu do modelu wynikającego
  z MSR 39, który bazował na koncepcji strat
  poniesionych. Do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nabyte pakiety wierzytelności
  klasyfikowaliśmy do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (wyznaczone
  przy początkowym ujęciu do tej kategorii). W związku z wejściem w życie nowego standardu przeanalizowaliśmy skutki jego
  wejścia w życie w trzech obszarach:
   Klasyfikacja i wycena
  Model biznesowy związany z realizacją wierzytelności zakłada uzyskiwanie umownych przepływów pieniężnych ze spłat.
  W związku z powyższym przeklasyfikowaliśmy wierzytelności, począwszy od 1 stycznia 2018 roku, do kategorii aktywów
  finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie.
   Utrata wartości
  Pakiety wierzytelności są nabywane z istotną utratą wartości, która jest ujęta już w cenie nabycia. Wyceny pakietów
  wierzytelności, zarówno przy historycznej wycenie modelem wartości godziwej, jak i w nowym modelu wyceny
  w zamortyzowanym koszcie, zawierają korektę z tytułu wpływu oczekiwanych w przyszłości strat kredytowych.
   Rachunkowość zabezpieczeń
  Dotychczas nie stosowaliśmy rachunkowości zabezpieczeń, więc zmiany MSSF 9 dotyczące rachunkowości zabezpieczeń
  nie mają zastosowania do naszych sprawozdań.
  Standard przyjęliśmy do stosowania retrospektywnie z łącznym efektem pierwszego zastosowania ujętym w dniu
  1 stycznia 2018 roku, bez korygowania danych porównawczych za 2017 rok. Wpływ zmiany zasad wyceny na wartość
  wierzytelności i zysków zatrzymanych został ujęty w bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku. Nie zidentyfikowaliśmy
  innych pozycji, których wycena uległa zmianie na skutek wprowadzenia MSSF 9. Pozostałe instrumenty finansowe
  klasyfikowane w 2017 roku do „pożyczek i należności” (wyceniane zgodnie z MSR 39 w zamortyzowanym koszcie) zostały
  przeklasyfikowane do „aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie”, bez wpływu na stosowany model
  wyceny.
  5.4. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  Zmiany MSSF obowiązujące Grupę
  Następujące zmiany do MSSF są obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku:
   MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
   MSS 15 „Przychody z umów z klientami”
   Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena
  płatności na bazie akcji
   Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9
  „Instrumenty finansowe” wraz z MSSF 4 „Instrumenty ubezpieczeniowe”
   Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – Wyjaśnienia do
  MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
   Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia
  nieruchomości inwestycyjnych
   Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” 
  Zmiany do MSSF 1 i MSR 28 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl
  2014–2016)” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania
  dorocznych poprawek do MSSF ukierunkowane głównie na rozwiązywanie
  niezgodności i uściślenie słownictwa.
  Przy sporządzeniu niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego zastosowaliśmy te same zasady rachunkowości, co w ostatnim
  rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, za
  wyjątkiem zmiany dotyczącej wyceny wierzytelności opisanej poniżej oraz
  klasyfikacji aktywów finansowych.
  Istotny wpływ na politykę rachunkowości Grupy miało przyjęcie do stosowania
  MSSF 9. Poniżej zaprezentowaliśmy wpływ tego MSSF na nasze sprawozdanie,
  począwszy od 1 stycznia 2018 roku.
  Wpływ standardu MSSF 9 na sprawozdanie Grupy:
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  15
  Opis głównych zmian w standardzieWpływ na nasze sprawozdanie finansowe
  Standard wprowadził nową klasyfikację
  aktywów finansowych uzależnioną od
  modelu biznesowego zarządzania aktywami
  finansowymi oraz od charakterystyki
  umownych przepływów pieniężnych.
  Zgodnie ze standardem aktywa finansowe
  klasyfikowane są do jednej z trzech
  grup: wycenianych w wartości godziwej
  z ujmowaniem wyceny w wyniku,
  wycenianych w wartości godziwej
  z ujmowaniem wyceny w pozostałych
  całkowitych dochodach oraz wycenianych
  według zamortyzowanego kosztu. MSSF 9
  wprowadził nowe podejście do szacowania
  strat w odniesieniu do aktywów finansowych
  według zamortyzowanego kosztu. Podejście
  to bazuje na wyznaczaniu strat oczekiwanych
  w odróżnieniu do modelu wynikającego
  z MSR 39, który bazował na koncepcji strat
  poniesionych. Do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nabyte pakiety wierzytelności
  klasyfikowaliśmy do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (wyznaczone
  przy początkowym ujęciu do tej kategorii). W związku z wejściem w życie nowego standardu przeanalizowaliśmy skutki jego
  wejścia w życie w trzech obszarach:
   Klasyfikacja i wycena
  Model biznesowy związany z realizacją wierzytelności zakłada uzyskiwanie umownych przepływów pieniężnych ze spłat.
  W związku z powyższym przeklasyfikowaliśmy wierzytelności, począwszy od 1 stycznia 2018 roku, do kategorii aktywów
  finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie.
   Utrata wartości
  Pakiety wierzytelności są nabywane z istotną utratą wartości, która jest ujęta już w cenie nabycia. Wyceny pakietów
  wierzytelności, zarówno przy historycznej wycenie modelem wartości godziwej, jak i w nowym modelu wyceny
  w zamortyzowanym koszcie, zawierają korektę z tytułu wpływu oczekiwanych w przyszłości strat kredytowych.
   Rachunkowość zabezpieczeń
  Dotychczas nie stosowaliśmy rachunkowości zabezpieczeń, więc zmiany MSSF 9 dotyczące rachunkowości zabezpieczeń
  nie mają zastosowania do naszych sprawozdań.
  Standard przyjęliśmy do stosowania retrospektywnie z łącznym efektem pierwszego zastosowania ujętym w dniu
  1 stycznia 2018 roku, bez korygowania danych porównawczych za 2017 rok. Wpływ zmiany zasad wyceny na wartość
  wierzytelności i zysków zatrzymanych został ujęty w bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku. Nie zidentyfikowaliśmy
  innych pozycji, których wycena uległa zmianie na skutek wprowadzenia MSSF 9. Pozostałe instrumenty finansowe
  klasyfikowane w 2017 roku do „pożyczek i należności” (wyceniane zgodnie z MSR 39 w zamortyzowanym koszcie) zostały
  przeklasyfikowane do „aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie”, bez wpływu na stosowany model
  wyceny.
  Aktywa 31.12.2017Wpćyw MSSF 9 01.01.2018
  Wierzytelności nabyte 866.453(6.839)859.614
  Suma aktywów 1.245.918(6.839)1.239.079
  Pasywa 31.12.2017Wpływ MSSF 9 01.01.2018
  Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST: 429.519(6.839)422.680
  Zyski zatrzymane 345.539(6.839)338.700
  Kapitał własny razem 429.773(6.839)422.934
  Suma pasywów 1.245.918(6.839)1.239.079
  Poniżej prezentujemy wpływ wejścia w życie MSSF 9 na bilans otwarcia 2018 roku:
  W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu nie zdecydowaliśmy
  o wcześniejszym zastosowaniu zmian do MSSF przed datą ich wejścia w życie.
  Poniżej prezentujemy zmiany do MSSF, które zostały wydane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ale jeszcze nie weszły
  w życie:
   MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie), 
  Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – Charakterystyka opcji
  przedpłaty z ujemną kompensatą (obowiązujący w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku
  dochodowego” (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
  Wpływ na nasze przyszłe sprawozdania będzie mieć wejście w życie
  1 stycznia 2019 roku MSSF 16 „Leasing”.
  Na moment przejścia na MSSF 9 wyznaczyliśmy dla wszystkich pakietów wierzytelności efektywne stopy procentowe skorygowane o ryzyko kredytowe (od 9%
  do 170%).
  Pozostałe zmiany do MSSF obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku nie miały istotnego wpływu na nasze sprawozdania finansowe.
  Opis głównych zmian w standardzie Wpływ na nasze sprawozdanie finansowe
  Standard wprowadza ujmowanie transakcji
  leasingu jako aktywa oraz zobowiązania
  z tytułu obowiązku zapłaty. Tym samym
  znosi klasyfikację leasingu na operacyjny
  i finansowy i wprowadza jeden model
  dla ujęcia księgowego leasingu przez
  leasingobiorcę.
  Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 roku. W prowadzonej działalności gospodarczej wynajmujemy lokale na podstawie umów najmu, które zgodnie z obecnie
  obowiązującymi przepisami są ujmowane jako leasing operacyjny. Zgodnie z MSSF 16 będziemy zobligowani do rozpoznania
  aktywów oraz zobowiązań z tytułu tego typu umów w sprawozdaniu finansowym. Zamierzamy zastosować standard
  retrospektywnie z łącznym efektem pierwszego zastosowania ujętym w dniu 1 stycznia 2019 roku. Zobowiązania z tytułu
  leasingu odnośnie umów najmu zamierzamy wycenić w wartości bieżącej pozostałych opłat leasingowych zdyskontowanych
  poprzez zastosowanie krańcowej stopy procentowej w dniu zastosowania i w tej samej wartości zamierzamy ująć prawa do
  użytkowania, po skorygowaniu o wszelkie przedpłaty lub naliczone opłaty leasingowe odnoszące się do tego leasingu, ujęte
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej bezpośrednio sprzed dnia pierwszego zastosowania. Wartość minimalnych przyszłych
  opłat z tytułu leasingu operacyjnego wynosi 4,1 mln zł i stanowi przybliżony szacunek, o ile zwiększyłyby się nasze aktywa
  i zobowiązania, gdyby standard był przyjęty na datę bilansową. Wprowadzenie powyższej zmiany będzie miało wpływ na
  wartość zobowiązań finansowych i w związku z tym również na wartość wskaźników zadłużenia.
  Szacowany wpływ MSSF 16 „Leasing” na przyszłe sprawozdania naszej Grupy:
  Zmiany MSSF wydane i zatwierdzone do stosowania w UE
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  16
  Zmiany MSSF nie zatwierdzone do stosowania w UE
  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie zostały jeszcze zatwierdzone
  do stosowania w UE następujące nowe standardy oraz zmiany do istniejących
  standardów wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości:
   MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej
  dacie),
   Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Zmiana, ograniczenie
  lub rozliczenie planu (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  i wspólnych przedsięwzięciach” – Długoterminowe udziały w jednostkach
  stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (obowiązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie),
   Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015–2017)” –
  dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie
  na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązują
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie),
   Zmiany do Założeń koncepcyjnych MSSF (obowiązujące w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się1 stycznia 2020 roku lub po tej
  dacie),
   Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” (obowiązujące w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej
  dacie),
   Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady
  rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2020 lub po tej dacie).
  Obecnie analizujemy wpływ powyższych zmian na nasze przyszłe
  sprawozdania finansowe.
  5.6. WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH GRUPY MAJĄCYCH MIEJSCE W TRZECH KWARTAŁACH 2018 ROKU
  5.5.
  OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GRUPY W PREZENTOWANYM OKRESIE
  Nasza działalność nie wykazuje znamion sezonowości lub cykliczności.
  Jednym z najważniejszych zdarzeń rynkowych w 2018 roku, które wpłynęło na naszą Grupę, było ujawnienie kłopotów Getback S.A., które rozlały się na
  cały rynek kapitałowy.
  Ze zdarzeń bezpośrednio wpływających na nasze bieżące sprawozdanie w szczególności należy zwrócić uwagę na:
   emisje i wykupy obligacji
   inwestycje w wierzytelności nabyte
   rozszerzenie współpracy w zakresie kredytów bankowych
   objęcie kontroli nad BEST III NSFIZ
  Więcej na ten temat w nocie 5.7.1.2
  Więcej na ten temat w nocie 5.7.3.2
  Więcej na ten temat w nocie 5.7.1.1
  Więcej na ten temat w nocie 5.12
  5.7. WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI AKTYWÓW, ZOBOWIĄZAŃ, KAPITAŁÓW, WYNIKU I PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Głównym przedmiotem naszej działalności są inwestycje w wierzytelności, realizowane w następujący sposób:
  1) bezpośrednio – poprzez nabywanie pakietów wierzytelności,
  2) pośrednio – poprzez akwizycje innych podmiotów, których głównym przedmiotem działalności jest nabywanie wierzytelności.
  5.7.1.
  Inwestycje w wierzytelności
  (w tys. zł)
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  17
  Do końca sierpnia 2018 roku BEST III NSFIZ wykazywaliśmy jako jednostkę współkontrolowaną. Z uwagi na ustalenia z naszym koinwestorem w tym funduszu,
  począwszy od września 2018 roku uznajemy BEST III NSFIZ za jednostkę zależną, należącą do naszej Grupy i konsolidujemy ją metodą pełną.
  Szerzej na ten temat w nocie 5.7.1.2
  Stan na dzień 30.09.2018 Stan na dzień
  31.12.2017
  Inwestycje w wierzytelności: 1.175.2801.076.441
  Wierzytelności nabyte 1.070.185866.453
  Inwestycje w jednostkę współkontrolowaną – BEST III NSFIZ nd.100.981
  Inwestycje w jednostkę stowarzyszoną – Kredyt Inkaso 105.095109.007
  Procentowy udział w sumie bilansowej 87%86%
  POLITYKA RACHUNKOWOŚCI – ZMIANY
  5.7.1.1. Wierzytelności nabyte – zmiany w okresie sprawozdawczym
  (w tys. zł)
  Do 31 grudnia 2017 roku pakiety wierzytelności wycenialiśmy do wartości
  godziwej przez wynik finansowy (zwaną także wyceną do „WG”). Spłaty
  wierzytelności były ujmowane bezpośrednio w przychodach z wierzytelności
  (bez pomniejszania wartości wierzytelności).
  Od 1 stycznia 2018 roku pakiety wierzytelności wyceniamy metodą
  zamortyzowanego kosztu (zwaną także „metodą skorygowanej ceny nabycia”
  lub „SCN”). Po początkowym ujęciu cena nabycia pakietu jest odpowiednio
  powiększana o naliczone odsetki i zmniejszana o wartość dokonanych spłat.
  Wartość odsetek dla danego portfela obliczamy z uwzględnieniem efektywnej
  stopy procentowej skorygowanej o ryzyko i ujmujemy w przychodach
  z wierzytelności. Tak obliczona wartość jest korygowana o różnicę pomiędzy
  wpłatami szacowanymi a wpłatami rzeczywiście otrzymanymi w danym okresie
  sprawozdawczym.
  Efektywna stopa stanowi wewnętrzną stopę zwrotu, obliczoną w oparciu o cenę
  nabycia i pierwotnie oszacowane wpływy z portfela i jest stała w całym okresie
  ujmowania portfela w aktywach Grupy. Taką samą zasadę zastosowaliśmy
  w przypadku pakietów nabytych przed 1 stycznia 2018 roku. Z uwagi na fakt, że
  nabywamy głównie wierzytelności nieregularne narażone na ryzyko kredytowe,
  zarówno wpływy jak i efektywna stopa procentowa, szacowane przez nas na
  dzień nabycia, uwzględniają już oczekiwane straty kredytowe.
  Podstawowy okres obsługi wierzytelności zostaje ustalony na 180 miesięcy dla
  portfeli polskich i 120 miesięcy dla portfeli włoskich i nie podlega wydłużeniu
  wcześniej, niż po upływie 36 miesięcy obsługi. Po tym czasie maksymalny okres
  obsługi każdego portfela wierzytelności na dzień bilansowy nie może być dłuższy
  niż 144 miesiące. W każdym czasie, w przypadku wystąpienia obiektywnych
  przesłanek, możliwe jest skrócenie planowanego okresu obsługi portfela
  stanowiącego podstawę wyceny. Weryfikacja wartości estymowanych wpływów odbywa się oddzielnie dla
  wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie oraz pozostałych.
  W sytuacji gdy:
   dla wierzytelności innych, niż zabezpieczone hipotecznie – w okresie ostatnich
  12 pełnych miesięcy poprzedzających dzień bilansowy różnica pomiędzy
  rzeczywistą i planowaną wartością wpływów przekroczy 10% wartości
  wpływów planowanych w tym okresie lub w okresie 6 pełnych miesięcy
  poprzedzających dzień bilansowy różnica pomiędzy rzeczywistą i planowaną
  wartością wpływów przekroczy 10% wartości wpływów planowanych w tym
  okresie, weryfikowane są przyczyny powstałych odchyleń;
   dla wierzytelności zabezpieczonych hipoteką – nie istnieją obiektywne
  przesłanki zmiany estymowanych wpływów, weryfikacja odbywa się dwa
  razy w roku – na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia, niezależnie od poziomu
  odchyleń.
  Weryfikacja przyczyn powstałych odchyleń obejmuje w szczególności:
   przesłanki zewnętrzne: zmiana koniunktury gospodarczej, zmiana
  współczynnika spłacalności ugód, zmiany otoczenia prawnego itp.
   przesłanki wewnętrzne: etap obsługi pakietu, intensywność działań
  windykacyjnych, dostępność dłużnika, zmiany w charakterystyce i wielkości
  pakietu zawartych ugód, zmiany strategii windykacyjnych.
  W przypadku, gdy istnieją przesłanki zmiany wcześniej dokonanych szacunków
  wpływów lub okresu obsługi, ponownie wyznaczamy wartość bilansową
  pakietu wierzytelności, zawsze stosując pierwotną stopę procentową. Efekt
  przeszacowania ujmujemy w przychodach bieżącego okresu.
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  18
  ZNACZĄCE SZACUNKI
  Wycena wierzytelności opiera się na wartości spodziewanych wpłat
  w zakładanym okresie obsługi. Wpłaty te są szacowane za pomocą uznanych
  metod estymacji, w szczególności na podstawie historycznych modeli
  referencyjnych z uwzględnieniem efektu istotnych obiektywnych zmian czynników zewnętrznych (w szczególności zmian otoczenia prawnego,
  gospodarczego i technologii). W przypadku rynku włoskiego, gdzie posiadamy
  krótką historię inwestycji, do szacowania wpływów wykorzystujemy także
  wiedzę i doświadczenie lokalnych podmiotów.
  W okresie trzech kwartałów 2018 roku nabyliśmy łącznie 8 pakietów wierzytelności o wartości nominalnej 1.205,3 mln zł za cenę 68,6 mln zł. Z uwagi na fakt, że
  nabywane wierzytelności finansujemy także kredytami bankowymi część z nich stanowi zabezpieczenie spłaty kredytów.
  SCN
  01.01.2018
  30.09.2018 WG
  01.01.2017
  31.12.2017
  Stan na początek okresu 866.453611.111
  korekta z tytułu wejścia w życie MSSF 9 i zmiany wyceny na dzień 1 stycznia 2018 roku (6.839)–
  Stan na początek okresu po korekcie MSSF 9 859.614611.111
  Zmiany ujęte w wyniku finansowym bieżącego okresu: 131.569(44.407)
  aktualizacja wyceny wierzytelności w wartości godziwej –(44.407)
  odsetki skorygowane o wpłaty rzeczywiste dla wierzytelności wycenianych w zamortyzowanym koszcie 154.562–
  przeszacowania modeli wyceny wierzytelności wycenianych w zamortyzowanym koszcie (22.993)–
  Pozostałe zmiany: 79.002299.749
  zakupy nowych pakietów wierzytelności 68.575300.828
  wartość pakietów wierzytelności BEST III NSFIZ przejęta na początek objęcia konsolidacją tego podmiotu 187.114–
  spłaty wierzytelności wycenianych w zamortyzowanym koszcie* (176.599)–
  różnice kursowe z przeliczenia 1.175(1.079)
  obniżenie ceny nabycia wierzytelności z 2017 roku (1.352)0
  inne 890
  Stan na koniec okresu, z tego wartość bieżąca szacowanych przepływów netto: 1.070.185866.453
  do odzyskania w ciągu 1 roku 260.003160.168
  do odzyskania w okresie od 1 roku do 5 lat 622.685480.207
  do odzyskania w okresie powyżej 5 lat 187.497226.078
  * w tym spłaty wierzytelności BEST III NSFIZ za wrzesień 2018 roku w wysokości 6.284 tys. zł w związku z konsolidacją tego podmiotu od 1 września 2018 roku
  Więcej na ten temat w nocie 5.7.3.5.
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  19
  SCN
  Stan na dzień 30.09.2018 WG
  Stan na dzień 31.12.2017
  Wartość nominalna szacowanych przyszłych wpływów (ERC), w tym: 2.684.0781.849.271
  do 1 roku 301.622234.812
  od 1 do 5 lat 1.264.512935.533
  powyżej 5 lat 1.117.944678.926
  Stopa dyskontowa 9% – 170%1% – 45%
  Do wyceny pakietów wierzytelności przyjęte zostały poniższe parametry:
  5.7.1.2. Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych i połączenia jednostek
  (w tys. zł)
  Stan na dzień 30.09.2018 Stan na dzień
  objęcia kontroli nad BEST III NSFIZ Stan na dzień
  31.12.2017
  Inwestycja w jednostkę współkontrolowaną BEST III NSFIZ –94.616 100.981
  Ilość certyfikatów (w tys. sztuk) –10.859 13.330
  Udział w ogólnej liczbie głosów (w %) –50,00 50,00
  Wartość w cenie nabycia –10.859 13.330
  Łączna zmiana wartości inwestycji w jednostkę współkontrolowaną –83.757 87.651
  W dniu 24 sierpnia 2018 roku, w następstwie ustaleń dokonanych
  z koinwestorem Hoist Finance AB z siedzibą w Sztokholmie („Hoist”),
  otrzymaliśmy od niego oświadczenie dotyczące zasad współpracy w ramach
  funduszu BEST III NSFIZ. W dokumencie tym Hoist potwierdził uzgodnienia
  z BEST dotyczące niedokonywania dalszych wspólnych inwestycji poprzez
  BEST III NSFIZ i ograniczenie działalności tego funduszu wyłącznie do
  zarządzania portfelami wierzytelności nabytymi w poprzednich latach.
  Inwestor potwierdził, że osiągnął określony w umowie inwestycyjnej
  wskaźnik rentowności dotyczący wierzytelności BEST III NSFIZ, co powoduje,
  że wygasło przysługujące mu prawo do żądania powierzenia zarządzania
  częścią sekurytyzowanych wierzytelności BEST III NSFIZ innemu, niż BEST
  podmiotowi. Ponadto Hoist wskazał, że jego intencją nie jest wpływanie
  na bieżące zarządzanie BEST III NSFIZ ani jego wierzytelnościami, a jedynie
  wykonywanie uprawnień kontrolnych w razie istotnego pogorszenia
  się poziomu wpływów z windykacji wierzytelności przysługujących
  BEST III NSFIZ. Bieżące zarządzanie BEST III NSFIZ leży w gestii Towarzystwa,
  a bieżące zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi leży w gestii BEST.
  W związku z powyższymi uzgodnieniami, Zarząd BEST ponownie dokonał
  oceny sprawowania kontroli nad BEST III NSFIZ zgodnie z MSSF 10 i uznał, że
  spełnione zostały wszystkie następujące warunki:
   sprawowanie władzy nad jednostką, w której dokonano inwestycji
  BEST III NSFIZ zarządzane jest przez Towarzystwo, a zasadnicze dla osiągania
  wyników finansowych tego podmiotu działania dotyczące zarządzania
  wierzytelnościami są realizowane przez BEST, bez możliwości zmiany
  zarządzającego przez Hoist. 
  podleganie ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiadanie prawa
  do zmiennych wyników finansowych
  Ze względu na fakt, że podmioty z Grupy otrzymują od BEST III NSFIZ
  wynagrodzenie z tytułu zarządzania funduszem, jego aktywami
  i świadczenia usług prawnych ekspozycja Grupy na zmienne wyniki
  finansowe jest istotnie wyższa, niż ekspozycja Hoist.

  posiadanie możliwości wykorzystywania sprawowanej władzy nad
  BEST III NSFIZ do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników
  Sposób zarządzania i efektywność działań podejmowanych przez Grupę
  decyduje o wysokości uzyskiwanych wpływów, ponoszonych kosztów
  i wartości aktywów BEST III NSFIZ i tym samym wyniki osiągane przez
  Grupę.
  W związku ze spełnieniem powyższych przesłanek świadczących o kontroli,
  począwszy od września 2018 roku, konsolidujemy ten podmiot metodą pełną.
  Wcześniej BEST III NSFIZ był konsolidowany jako podmiot współkontrolowany,
  metodą praw własności. Przejęcie przez BEST kontroli nad BEST III NSFIZ
  zostało przez nas rozliczone metodą przejęcia zgodnie z MSSF 3, bez
  przekazywania dodatkowej zapłaty. Nasz procentowy udział w kapitale
  BEST III NSFIZ nie uległ zmianie i nadal mamy prawo do 50% aktywów netto,
  w tym wyników tego podmiotu. Poniżej prezentujemy wartość godziwą
  przejętych aktywów, zobowiązań oraz ustaloną na dzień przejęcia kontroli
  wartość kapitałów przynależnych udziałom niekontrolującym oraz kapitałów
  przynależnych BEST.
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  20
  Gdyby datą przejęcia kontroli nad BEST III NSFIZ był początek bieżącego
  rocznego okresu sprawozdawczego, wówczas konsolidacji na dzień
  30 września 2018 roku metodą pełną podlegałyby w szczególności przychody,
  koszty oraz inne zmiany w zyskach zatrzymanych BEST III NSFIZ za okres trzech
  kwartałów o łącznej wartości 31.196 tys. zł. Konsolidacja BEST III NSFIZ metodą pełną miała wpływ na wartość wskaźników
  zadłużenia Grupy, w tym na:
   wartość wskaźnika „zadłużenie finansowe netto / kapitał własny”, obniżając
  ją o 0,20 p.p. do poziomu 1,19 oraz
   wartość wskaźnika „(zadłużenie finansowe netto – nadwyżka inwestycji) /
  pełna EBITDA gotówkowa”, obniżając ją o 0,06 p.p. do poziomu 3,84.
  BEST III NSFIZ 01.09.2018
  30.09.2018
  Przychody z działalności operacyjnej 5.158
  odsetki skorygowane o wpłaty rzeczywiste 5.046
  przeszacowania wierzytelności 44
  pozostałe przychody 68
  Koszty działalności operacyjnej 1.379
  Przychody finansowe 3
  Zysk netto, z tego: 3.782
  przynależny Akcjonariuszom BEST 1.891
  BEST III NSFIZStan na dzień
  31.08.2018
  Aktywa 196.429
  środki pieniężne 8.053
  wierzytelności 187.114
  należności 1.262
  Pasywa 196.429
  zobowiązania 7.197
  kapitał przypisany udziałom niesprawującym kontroli 94.616
  kapitał przypisany Akcjonariuszom BEST 94.616
  Wskazane powyżej wartości godziwe przejętych aktywów i zobowiązań
  zostały przez nas oszacowane na podstawie sprawozdania BEST III NSFIZ
  sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2018 roku. Do dnia sporządzenia
  niniejszego sprawozdania nie zakończyliśmy ostatecznie szacowania
  powyższych wartości godziwych. Zgodnie z MSSF 3.45 „Połączenia jednostek
  gospodarczych” w ciągu 12 miesięcy istnieje możliwość skorygowania
  początkowego rozliczenia księgowego połączenia w przypadku, gdyby oszacowana wartość godziwa przejętych aktywów i zobowiązań wymagała
  korekty z naszej strony (może to mieć zastosowanie w szczególności
  w odniesieniu do wartości godziwej przejętych wierzytelności).
  Poniżej prezentujemy wartość przychodów i kosztów BEST III NSFIZ za wrzesień
  2018 roku, które wpłynęły na wartość zysków skonsolidowanych Grupy.
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  21
  Stan na dzień30.09.2018 Stan na dzień
  31.12.2017
  Inwestycja w jednostkę stowarzyszoną Kredyt Inkaso, z tego: 105.095109.007
  wartość w cenie nabycia 171.460171.460
  wzrost (spadek) wartości udziału narastająco od dnia nabycia: 2.8886.800
  wzrost wartości w latach ubiegłych 6.8004.663
  wzrost (spadek) wartości w bieżącym roku ujęty w*: (3.912)2.137
  wyniku bieżącego okresu 3.3634.346
  zyskach zatrzymanych (5.671)91
  pozostałych całkowitych dochodach netto (1.604)(2.631)
  kapitałach rezerwowych 0331
  odpisy aktualizujące z tyt. utraty wartości
  (69.253) (69.253)
  Ilość akcji (w tys. sztuk) 4.2744.274
  Udział w ogólnej liczbie głosów (w %) 33,14%33,04%
  W dniu 31 stycznia 2018 roku zostały zarejestrowane zmiany w statucie Kredyt
  Inkaso S.A., w szczególności jej kapitał zakładowy został obniżony z kwoty
  12.936.509 zł do kwoty 12.897.364 zł, co spowodowało zmianę naszego
  procentowego udziału w tym podmiocie z 33,04% na koniec 2017 roku do
  33,14% na dzień rejestracji powyższych zmian w KRS.
  W okresie trzech kwartałów 2018 roku odnotowaliśmy spadek wartości
  naszej inwestycji w jednostkę stowarzyszoną o 3,9 mln zł, pomimo zysku osiągniętego przez Grupę Kredyt Inkaso za okres objęty wyceną. Spadek ten
  był głównie efektem implementacji zapisów MSSF 9, tj. reklasyfikacji przez
  ten podmiot wierzytelności z kategorii „wycenianych do wartości godziwej” do
  kategorii „wycenianych w zamortyzowanym koszcie”, co obniżyło nasze zyski
  zatrzymane o wartość 5,7 mln zł. Wobec braku przesłanek utraty wartości
  w bieżącym okresie sprawozdawczym odstąpiliśmy od przeprowadzania testu
  na utratę wartości tej inwestycji.
  W związku ze wzrostem rynkowych cen nieruchomości i planowaną sprzedażą
  naszej nieruchomości we Wrocławiu, zleciliśmy oszacowanie jej wartości
  niezależnemu rzeczoznawcy majątkowemu. Wartość wynikająca z operatu szacunkowego jest wyższa o 4,6 mln zł w stosunku do wartości na koniec
  2017 roku i nie odbiega od wartości wynikających z otrzymanych ofert
  nabycia, które są obecnie analizowane przez Zarząd BEST.
  5.7.1.3.
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  (w tys. zł)
  * dane na podstawie sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kredyt Inkaso odpowiednio na dzień 30 czerwca 2018 i 31 grudnia 2017 roku (dane wg stanu na 30 września publikowane są przez
  Kredyt Inkaso po dacie publikacji naszych sprawozdań za trzeci kwartał).
  Stan na dzień 30.09.2018 Stan na dzień
  31.12.2017
  Nieruchomości inwestycyjne – cena nabycia 7.1937.193
  Wycena do wartości godziwej, z tego ujęta w wyniku: 11.6397.067
  bieżącego okresu sprawozdawczego 4.5726.626
  lat poprzednich 7.067441
  Wartość godziwa 18.83214.260
  5.7.2. Nieruchomości inwestycyjne
  (w tys. zł)
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  22
  W okresie trzech kwartałów 2018 roku nasze zadłużenie wzrosło o 5,7 mln zł.
  Na powyższe saldo wpłynęły w szczególności następujące zdarzenia:
  zwiększenia:
   emisja obligacji serii T2 o wartości 30 mln zł,
   pożyczki udzielone przez Członków Zarządu w wysokości 27 mln zł,
   wykorzystanie dodatkowo 31,2 mln zł w ramach zwiększonego kredytu
  przyznanego przez Santander Bank Polska S.A. oraz 27,4 mln zł w ramach
  linii kredytowej w banku BGŻ BNP Paribas S.A. zmniejszenia:
   wykup obligacje serii K1 i C o łącznej wartości 65 mln zł,
   spłata pożyczek udzielonych przez Członków Zarządu BEST w wysokości
  31,5 mln zł,
   spłaty kredytów w wysokości 14,8 mln zł.
  Stan na dzień
  30.09.2018 Stan na dzień
  31.12.2017
  Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 609.951644.760
  Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych 128.21082.990
  Zobowiązania z tytułu pożyczek 27.00431.505
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 564760
  Razem, z tego: 765.729760.015
  krótkoterminowe (do 1 roku) 177.351230.293
  długoterminowe (od 1 do 5 lat) 588.378529.722
  5.7.3. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu
  (w tys. zł)
  Oznacze -
  nie
  serii Wartość
  nominalna obligacji Oprocentowanie
  nominalne Data emisji
  Termin spłaty Wartość wg wyceny
  krótko–
  terminowa długo–
  terminowa Razem
  K2 50.000 6,00 %30.10.2014 30.10.2018 50.491050.491
  K3 35.000WIBOR 3M + 3,30 % 10.03.201510.03.2019 34.980034.980
  K4 20.000WIBOR 3M + 3,50 % 10.03.201510.03.2020 1.00818.936 19.944
  L1 60.000WIBOR 3M + 3,60 % 28.08.201528.08.2020 3.09356.889 59.982
  L2 40.000WIBOR 3M + 3,80 % 04.03.201604.03.2020 2.13037.617 39.747
  L3 50.000WIBOR 3M + 3,50 % 10.05.201610.05.2020 2.52747.270 49.797
  O 6.770WIBOR 3M + 3,10 % 30.12.201518.12.2018 6.77306.773
  P 4.655WIBOR 3M + 3,50 % 27.01.201627.07.2020 2364.427 4.663
  Q1 20.000WIBOR 3M + 3,40 % 30.06.201626.01.2021 99818.963 19.961
  Q2 10.000WIBOR 3M + 3,40 % 29.07.201601.03.2021 4979.432 9.929
  R1 50.000WIBOR 3M + 3,30 % 10.11.201620.04.2021 2.44147.247 49.688
  R2 30.000WIBOR 3M + 3,30 % 01.02.201710.08.2021 1.46128.270 29.731
  R3 60.000WIBOR 3M + 3,30 % 21.03.201723.09.2021 2.91856.205 59.123
  R4 60.000WIBOR 3M + 3,30 % 09.06.201721.06.2022 2.90956.127 59.036
  X1* 32.292EURIBOR 12M + 3,30 % 08.06.201708.12.2020 99331.460 32.453
  T1 55.776WIBOR 3M + 3,40% 12.12.201714.09.2022 2.75851.632 54.390
  T2 30.000WIBOR 3M + 3,50% 09.03.201828.02.2022 1.51227.751 29.263
  Razem 614.493 117.725492.226609.951
  Zobowiązania z tytułu emisji obligacji na 30.09.2018:
  5.7.3.1.
  Zobowiązania z tytułu obligacji
  (w tys. zł)
  * obligacje w EUR, wartość przeliczona po kursie z dnia bilansowego
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  23
  Oznacze-
  nie
  serii Wartość
  nominalna obligacji Oprocentowanie
  nominalne Data emisji
  Termin spłaty Wartość wg wyceny
  krótko–
  terminowa długo–
  terminowa Razem
  C 20.000WIBOR 6M + 4,30 % 17.01.201417.01.2018 20.554020.554
  K1 45.000WIBOR 3M + 3,80 % 30.04.201430.04.2018 45.313045.313
  K2 50.000 6,00 %30.10.2014 30.10.2018 50.265050.265
  K3 35.000WIBOR 3M + 3,30 % 10.03.201510.03.2019 1.70433.084 34.788
  K4 20.000WIBOR 3M + 3,50 % 10.03.201510.03.2020 1.01418.884 19.898
  L1 60.000WIBOR 3M + 3,60 % 28.08.201528.08.2020 3.09956.776 59.875
  L2 40.000WIBOR 3M + 3,80 % 04.03.201604.03.2020 2.13437.424 39.558
  L3 50.000WIBOR 3M + 3,50 % 10.05.201610.05.2020 2.54647.028 49.574
  O 6.770WIBOR 3M + 3,10 % 30.12.201518.12.2018 6.74306.743
  P 4.655WIBOR 3M + 3,50 % 27.01.201627.07.2020 2374.415 4.652
  Q1 20.000WIBOR 3M + 3,40 % 30.06.201626.01.2021 99918.897 19.896
  Q2 10.000WIBOR 3M + 3,40 % 29.07.201601.03.2021 4979.399 9.896
  R1 50.000WIBOR 3M + 3,30 % 10.11.201620.04.2021 2.45647.035 49.491
  R2 30.000WIBOR 3M + 3,30 % 01.02.201710.08.2021 1.47228.156 29.628
  R3 60.000WIBOR 3M + 3,30 % 21.03.201723.09.2021 2.91955.993 58.912
  R4 60.000WIBOR 3M + 3,30 % 09.06.201721.06.2022 2.92155.943 58.864
  T1 55.776WIBOR 3M + 3,40% 12.12.201714.09.2022 3.82451.637 55.461
  X1* 31.532EURIBOR 12M + 3,30 % 08.06.201708.12.2020 95930.433 31.392
  Razem 648.733 149.656495.104644.760
  Zobowiązania z tytułu emisji obligacji na 31.12.2017:
  * obligacje w EUR, wartość przeliczona po kursie z dnia bilansowego
  Informacje na temat zmiany wartości zobowiązań z tytułu obligacji
  w okresie sprawozdawczym zostały zaprezentowane w nocie 5.12.
  5.7.3.2. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych
  (w tys. zł)
  Stan na dzień 30.09.2018 Stan na dzień
  31.12.2017
  Zobowiązania z tytułu kredytu Santander Bank Polska S.A. (BZ WBK S.A.) 43.82718.758
  Zobowiązania z tytułu kredytu ING Bank Śląski S.A. 38.34546.193
  Zobowiązania z tytułu kredytu BGŻ BNP Paribas S.A. 26.9440
  Zobowiązania z tytułu kredytu BPI S.A. 18.00618.039
  Zobowiązania z tytułu kredytu Dell Bank International 1.0880
  Razem, z tego: 128.21082.990
  krótkoterminowe (do 1 roku) 53.36648.851
  długoterminowe (od 1 do 5 lat) 74.84434.139
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  24
  UmowaLimit
  kredytu Kwota
  wykorzystana Kwota

  spłacona Wartość kredytu
  do spłaty
  1. Umowa zawarta w dniu 25.03.2016 roku pomiędzy BEST,
  Best Capital, BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ, BEST TFI a Bankiem
  Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) o kredyt
  do kwoty 24 mln zł. W pierwszym kwartale 2018 roku limit kredytu
  został zwiększony do kwoty 50 mln zł. Kredyt został wykorzystany
  na zakup pakietów wierzytelności i jest spłacany ratalnie do
  28.02.2022 roku. 50.000
  50.000(6.250) 43.750
  2. Umowa zawarta w dniu 19.07.2016 roku pomiędzy BEST II NSFIZ
  a ING Bankiem Śląskim S.A. Kredyt został wykorzystany na zakup
  pakietów wierzytelności i jest spłacany ratalnie do 31.07.2027 roku.
  W dniu 5.10.2018 r. została zawarta umowa uzupełniająca do
  umowy kredytowej z dnia 19.07.2016 roku, na mocy której do
  umowy dołączył jako kredytobiorca BEST IV NSFIZ, a dostępny limit
  został zwiększony do kwoty 250 mln zł. Zmiana umowy kredytowej
  zacznie obowiązywać po ziszczeniu się wszystkich warunków
  zawieszających określonych w umowie. Na dzień sporządzania
  niniejszego sprawozdania warunki te nie zostały spełnione. 50.000
  50.000(11.902) 38.098
  3. Umowa zawarta w dniu 06.04.2017 roku pomiędzy BEST,
  a BPI Bankiem Polskich Inwestycji S.A. Kredyt został wykorzystany
  na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. W pierwszym
  kwartale 2018 roku termin spłaty kredytu został wydłużony do
  28 grudnia 2018 roku. 18.000
  18.000 018.000
  4. Umowa zawarta w dniu 8.12.2017 roku pomiędzy BEST I NSFIZ
  a Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. Kredyt został wykorzystany na
  zakup pakietów wierzytelności. Na mocy aneksu zmieniającego
  umowę z dnia 31.07.2018 roku kredyt spłacany jest ratalnie do
  5 sierpnia 2022 roku. 50.000
  27.411 (571)26.840
  5. Umowa o kredyt z dnia 16.03.2018 roku pomiędzy BEST a Dell
  Bank International d.a.c. Kredyt został wykorzystany na zakup
  licencji na oprogramowanie i usług wsparcia IT. 1.298
  1.298 (210) 1.088
  Na dzień 30 września 2018 roku byliśmy stroną następujących umów kredytowych (w wartościach nominalnych):
  W 2018 roku rozszerzyliśmy naszą współpracę z bankami w zakresie
  finansowania nabycia portfeli wierzytelności, zwiększając limit finansowania
  w Santander Bank Polska S.A. z 25 mln do 50 mln zł oraz uzyskując limit 50 mln zł w BGŻ BNP Paribas S.A. Dzięki powyższemu nasz udział kredytów
  w łącznej wartości zobowiązań finansowych Grupy wzrósł z 11% na koniec
  2017 roku do 17% na koniec trzeciego kwartału 2018 roku.
  Pożyczkodawcy OprocentowanieWartość na dzień 30.09.2018 Wartość na dzień 31.12.2017
  Członkowie Zarządu BEST 3,50% – 4,20%27.00431.505
  5.7.3.3. Zobowiązania z tytułu pożyczek
  (w tys. zł)
  W okresie trzech kwartałów 2018 roku spłaciliśmy nasze zobowiązania z tytułu pożyczek udzielonych przez Członków Zarządu w kwocie 31,5 mln zł oraz
  zawarliśmy nowe umowy pożyczek z Członkami Zarządu o łącznej wartości nominalnej 27 mln zł.
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  25
  5.7.3.4. Uzgodnienie stanu zadłużenia
  (w tys. zł)
  Obligacje Kredyty
  bankowe Pożyczki

  otrzymane Umowy

  leasingu Razem
  Stan zadłużenia na 01.01.2018 644.76082.99031.505 760760.015
  Zmiany wynikające
  z przepływów gotówkowych: (61.625)
  39.655(5.297) (214)(27.481)
  otrzymane finansowanie 30.02458.66127.000 0115.685
  spłata kapitału (65.000)(14.814)(31.500) (197)(111.511)
  zapłacone odsetki i prowizje (26.649)(4.192) (797)(17)(31.655)
  Zmiany bezgotówkowe: 26.8165.565 7961833.195
  odsetki naliczone 26.4284.175 7961831.417
  inne zmiany (m.in. opłacone
  w poprzednich okresach prowizje) 388
  1.390 001.778
  Stan zadłużenia na 30.09.2018 609.951128.210 27.004 564765.729
  Stan zadłużenia na 01.01.2017 418.563
  47.978 36.503905503.949
  Zmiany wynikające
  z przepływów gotówkowych: 194.885
  31.918 (6.276)
  (298)220.229
  otrzymane finansowanie 237.462
  43.982 3.0000284.444
  spłata kapitału (10.000)
  (9.101) (8.000)(267)(27.368)
  zapłacone odsetki i prowizje (32.577)
  (2.963) (1.276)(31)(36.847)
  Zmiany bezgotówkowe: 31.312
  3.094 1.27815335.837
  zawarte umowy leasingowe 0
  0 0123 123
  odsetki naliczone 31.181
  3.149 1.2783035.638
  inne zmiany (m.in. opłacone
  w poprzednich okresach prowizje) 131
  (55) 0
  0 76
  Stan zadłużenia na 31.12.2017 644.760
  82.990 31.505760760.015
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  26
  5.7.4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  (w tys. zł)
  Stan na dzień 30.09.2018 Stan na dzień
  31.12.2017
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, z tego: 3.5335.399
  zobowiązania związane z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 451674
  Zobowiązania z tytułu podatków i składek na obowiązkowe ubezpieczenia pracowników 2.5011.656
  Zobowiązania z tytułu nabycia pakietów wierzytelności 3.20038.879
  Zobowiązania z tytułu nadpłat i nierozliczonych wpłat wierzytelności 3.2231.827
  Pozostałe 2.65489
  Razem, z tego: 15.11147.850
  krótkoterminowe (do 1 roku) 15.11147.850
  długoterminowe (od 1 do 5 lat) 00
  W okresie trzech kwartałów 2018 roku poziom naszych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych spadł o blisko 33 mln zł, w szczególności w związku
  ze spłatą zobowiązań z 2017 roku z tytułu nabycia pakietów wierzytelności. Wzrost zobowiązań z tytułu nadpłat i nierozliczonych wpłat wierzytelności wynika
  w szczególności z objęcia konsolidacją BEST III NSFIZ (1,3 mln zł).
  Zabezpieczane zobowiązania wg tytułów Wartość bilansowa
  zabezpieczanego zobowiązania Zabezpieczenie
  Wartość księgowa
  zabezpieczenia
  kredyt udzielony przez
  Santander Bank Polska S.A. (BZ WBK S.A.) 43.827
  zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych serii E
  BEST Capital FIZAN do max sumy zabezpieczenia 75 mln zł*, weksle własne in blanco wystawione przez kredytobiorców, przy czym weksle wystawione przez podmioty zależne w Grupie zostały poręczone przez BEST, oświadczenie
  o poddaniu się egzekucji wystawione przez kredytobiorców 88.504
  kredyt udzielony przez ING Bank Śląski S.A. 38.345
  zastaw rejestrowy na wierzytelnościach BEST II NSFIZ 69.732
  kredyt udzielony przez BGŻ BNP Paribas S.A. 26.944
  zastaw rejestrowy na wierzytelnościach BEST I NSFIZ,
  poręczenie do kwoty 75 mln zł wydane przez BEST 32.197
  kredyt udzielony przez
  BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. 18.006
  oświadczenie BEST w formie aktu notarialnego o poddaniu
  się egzekucji 27.000
  umowy leasingu 564weksle własne in blanco wartość niespłaconych rat
  leasingowych
  5.7.3.5. Zabezpieczenia spłaty zobowiązań finansowych
  (w tys. zł)
  Na dzień 30 września 2018 roku posiadaliśmy następujące zobowiązania warunkowe:
  * certyfikaty BEST Capital FIZAN są wyłączane w procesie konsolidacji
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  27
  5.7.5. Podatek dochodowy od osób prawnych
  Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie uległy przepisy dotyczące rozliczeń
  w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nowym brzmieniem
  przepisów nastąpił podział źródeł opodatkowania na dochody kapitałowe
  i dochody z innych źródeł. Gdy w następstwie prowadzonej działalności
  gospodarczej podatnik uzyska dochód tylko z jednego źródła, nie może go
  rozliczyć ze stratą pochodzącą z drugiego źródła. Przy prezentacji odroczonego
  podatku dochodowego kompensujemy ze sobą aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy: 
  posiadamy możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania
  kompensat,
   aktywa i rezerwy dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą
  władzę podatkową.
  Wobec powyższego obecnie kompensujemy ze sobą aktywa i rezerwy z tytułu
  podatku odroczonego z uwzględnieniem podziału na powyższe źródła
  przyszłych dochodów.
  5.7.5.1. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego
  (w tys. zł)
  Stan na dzień 30.09.2018 Stan na dzień
  31.12.2017
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego, w tym: 6.2438.844
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegające kompensacie 6.2438.840
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego niepodlegające kompensacie 04
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, w tym: 13.35811.631
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego podlegająca kompensacie 6.2438.840
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego niepodlegająca kompensacie 7.1152.791
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego po kompensacie 04
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego po kompensacie 7.1152.791
  Różnica przejściowa ujemna z tytułu:
  strat podatkowych zobowiązań
  z tytułu świadczeń pracowniczych pozostałych pozycji
  Razem
  Stan na 01.01.2018 7.9867201388.844
  Zwiększenia 51.541 4141.960
  Zmniejszenia 2.3821.783 3964.561
  Stan na 30.09.2018 5.6094781566.243
  Stan na 01.01.2017 9.79083616510.791
  Zwiększenia 21.933 3132.248
  Zmniejszenia 1.8062.049 3404.195
  Stan na 31.12.2017 7.9867201388.844
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego w wartościach przed kompensatą:
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  28
  Różnica przejściowa dodatnia z tytułu:
  rzeczowych akty- wów trwałych
  i wartości niema- terialnych inwestycji
  w jednostkach zależnych
  i współkontrol. zobowiązań finan-
  sowych
  i finans. nimi aktywów pozostałych
  pozycji Razem
  Stan na 01.01.2018 4.2484.8511.1121.420 11.631
  Zwiększenia 1316.673 7671.425 8.996
  Zmniejszenia 1515.802 984332 7.269
  Stan na 30.09.2018 4.2285.722 8952.513 13.358
  Stan na 01.01.2017 4.0957.574 75524412.668
  Zwiększenia 3976189171.212 3.144
  Zmniejszenia 2443.341 560364.181
  Stan na 31.12.2017 4.2484.8511.1121.420 11.631
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego w wartościach przed kompensatą:
  Podatek dochodowy odroczony:
  5.7.5.2.
  Podatek dochodowy ujęty w wyniku
  (w tys. zł)
  01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017 01.07.2018
  30.09.2018 01.07.2017
  30.09.2017
  Podatek dochodowy bieżący 518451 81
  Podatek dochodowy odroczony 4.3284441.441 317
  Razem 4.3795281.492 398
  01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017 01.07.2018
  30.09.2018 01.07.2017
  30.09.2017
  Podatek od różnic przejściowych ujemnych: 224(3)325 89
  powstały w okresie (1.955)(1.457)(708) (409)
  odwrócony w okresie 2.1791.4541.033 498
  Podatek od różnic przejściowych dodatnich: 1.727175(4.605) 3
  powstały w okresie 8.9961.2561.640 531
  odwrócony w okresie (7.269)(1.081)(6.245) (528)
  Suma podatku od różnic przejściowych 1.951172(4.280) 92
  Podatek od różnic przejściowych z tytułu
  straty podatkowej: 2.377
  2725.721 225
  rozliczony w okresie 2.3822742.025 225
  utworzone aktywo (5)(2)3.696 0
  Razem podatek odroczony ujęty w wyniku 4.3284441.441 317
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  29
  Uzgodnienie pomiędzy efektywną a ustawową stawką podatkową obowiązującą w Polsce:
  01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017 01.07.2018
  30.09.2018 01.07.2017
  30.09.2017
  Zysk brutto przed opodatkowaniem: 54.02746.85817.391 16.450
  Podatek od zysku brutto według stawki
  podatkowej obowiązującej w Polsce (19%) 10.265
  8.9033.304 3.125
  Efekt podatkowy różnic trwałych, z tego z tytułu: (5.886)(8.375)(1.812) (2.727)
  zmiany wyceny jednostek współkontrolowanych,
  stowarzyszonych i aktywów jednostek zależnych nie
  uwzględnionej w podatku odroczonym (15.597)
  (16.945)(9.333) (5.756)
  przychodów podatkowych nieujętych w wyniku 9.29112.8487.543 12.848
  kosztów podatkowych nieujętych w wyniku 33000 0
  nieaktywowanych strat podatkowych 000(5.318)
  rozliczenia nieaktywowanych strat podatkowych 0(4.594) 0(4.594)
  pozostałych różnic 90316(22) 93
  Podatek dochodowy ujęty w wyniku 4.3795281.492 398
  Efektywna stawka podatkowa 8%1%9% 2%
  Głównym przedmiotem naszej działalności jest inwestowanie
  w wierzytelności. Na rynku polskim nabywamy nasze wierzytelności poprzez
  niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte,
  które są zarządzane przez Towarzystwo. Na rynku włoskim wierzytelności
  nabywane są przez specjalnie powołaną do tego celu spółkę, zarządzaną
  przez podmiot posiadający odpowiednią licencję. Takie modele działania są
  wynikiem regulacji prawnych, dotyczących procesu sekurytyzacji przyjętych w Polsce i we Włoszech. Podmioty nabywające portfele pozyskują środki
  w szczególności poprzez emisje certyfikatów i emisje papierów wartościowych
  kierowane do podmiotów z Grupy. Opodatkowanie dochodów z naszych
  inwestycji w wierzytelności następuje w momencie ich wypłaty do BEST
  lub TFI. W związku z tym, że kontrolujemy terminy realizacji tych dochodów
  tworzymy rezerwy na podatek odroczony od wzrostu wartości naszych
  inwestycji zgodnie z planowaną realizacją inwestycji.
  W ubiegłym roku ponieśliśmy istotne wydatki z tytułu opłat sądowych,
  w celu zabezpieczenia roszczeń narażonych na ryzyko przedawnienia, co
  spowodowało wykazanie dużego poziomu należności z tytułu części tych opłat, które podlegały zwrotom przez sąd. Wartość tej pozycji na 30 września 2018
  roku spadła w szczególności z tytułu otrzymanych zwrotów z sądów.
  5.7.6. Pozostałe należności

  (w tys. zł)
  Stan na dzień 30.09.2018 Stan na dzień
  31.12.2017
  Należności z tytułu poniesionych opłat sądowych 15.76724.435
  Należności z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych BEST III NSFIZ 02.495
  Pozostałe 796447
  Pozostałe należności brutto 16.56327.377
  Odpisy aktualizujące (2)(18)
  Razem, z tego: 16.56127.359
  krótkoterminowe (do 1 roku) 16.49027.288
  długoterminowe (od 1 roku do 5 lat) 7171
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  30
  01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017 01.07.2018
  30.09.2018 01.07.2017
  30.09.2017
  Przychody z działalności podstawowej: 158.792153.88348.169 62.167
  przychody z inwestycji w wierzytelności 148.639141.84545.647 58.377
  przychody z zarządzania BEST III NSFIZ do
  31.08.2018* 9.810
  11.6572.399 3.675
  inne 343381123 115
  Pozostałe przychody operacyjne 5.1041984.869 72
  Razem 163.896154.08153.038 62.239
  5.7.7. Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
  (w tys. zł)
  W okresie objętym sprawozdaniem ponieśliśmy nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne o wartości 4,6 mln zł. W analogicznym okresie 2017
  roku nakłady te wyniosły 2,7 mln zł.
  Rzeczowe aktywa trwałe Wartości
  niematerialne Razem
  Stan na dzień 01.01.2018 12.18720.703 32.890
  Nabycia 3.1791.415 4.594
  Likwidacje (19)0(19)
  Umorzenia (2.349)(1.976) (4.325)
  Stan na dzień 30.09.2018 12.99820.142 33.140
  Stan na dzień 01.01.2017 11.83122.015 33.846
  Nabycia i aktywowane koszty oprogramowania wytworzonego we własnym
  zakresie 1.605
  1.069 2.674
  Likwidacje (93)(10) (103)
  Umorzenia (2.385)(2.473) (4.858)
  Stan na dzień 30.09.2017 10.95820.601 31.559
  5.7.8. Przychody z działalności operacyjnej
  (w tys. zł)
  Obecnie głównym źródłem naszych przychodów są inwestycje w wierzytelności. Stanowią one 91% wszystkich przychodów z działalności operacyjnej. Poniżej
  prezentujemy ich podział wg tytułów.

  * od września 2018 roku, w związku z konsolidacją pełną BEST III NSFIZ, przychody Grupy z zarządzania funduszem i jego aktywami są wyłączane w procesie konsolidacji
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  31
  Przychody z inwestycji w wierzytelności:
  01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017 01.07.2018
  30.09.2018 01.07.2017
  30.09.2017
  Przychody z wierzytelności wycenianych
  w zamortyzowanym koszcie: 131.569
  –42.269 –
  przychody odsetkowe skorygowane o wpłaty
  rzeczywiste 154.562
  –63.806 –
  wynik z tytułu przeszacowania (22.993)–(21.537) –
  Przychody z wierzytelności wycenianych do
  wartości godziwej*: –
  122.466 –53.741
  spłaty –143.244 –56.532
  aktualizacja wyceny –(20.778) –(2.791)
  Zysk z udziału w BEST III NSFIZ do momentu
  objęcia kontroli: 13.707
  17.5883.378 4.922
  wynik na wykupie certyfikatów inwestycyjnych: 17.60121.2894.379 6.019
  przychody z wykupu certyfikatów inwestycyjnych 20.07225.0004.951 7.000
  koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych
  wykupionych (2.471)
  (3.711)(572) (981)
  spadek wartości udziału w okresie sprawozdawczym (3.894)(3.701)(1.001) (1.097)
  Udział w zysku jednostki stowarzyszonej
  Kredyt Inkaso 3.363
  1.791 0(286)
  Razem 148.639141.84545.647 58.377
  Począwszy od 1 stycznia 2018 roku, w związku ze zmianą metody wyceny
  wierzytelności z wyceny do wartości godziwej na wycenę w zamortyzowanym
  koszcie, zmieniliśmy sposób prezentacji przychodów z wierzytelności.
  Obecnie spłaty wierzytelności bezpośrednio pomniejszają bilansową wartość wierzytelności, a w przychodach ujmowane są: odsetki skorygowane o wpłaty
  rzeczywiste oraz zmiana szacunków dotyczących wpływów i planowanego
  okresu obsługi.
  01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017 01.07.2018
  30.09.2018 01.07.2017
  30.09.2017
  Odsetki od zobowiązań finansowych 31.41725.77710.605 9.722
  Pozostałe 912 1
  Razem 31.42625.77810.607 9.723
  5.7.9. Koszty finansowe
  (w tys. zł)
  * do 31.12.2017 roku wierzytelności nabyte klasyfikowane były jako wyceniane do wartości godziwej przez wynik
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  32
  Zmiana stanu zobowiązań01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017
  bilansowa zmiana stanu zobowiązań (34.559)(28.966)
  korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych 223407
  wartość początkowa przejętych zobowiązań BEST III NSFIZ (7.197)0
  inne zmiany 990
  Razem (41.434)(28.559)
  5.7.11. Noty do skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
  (w tys. zł)
  Zmiana stanu inwestycji w wierzytelności 01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017
  Zmiana stanu inwestycji bezpośrednich w wierzytelności: (23.457)(179.616)
  bilansowa zmiana stanu wierzytelności nabytych (203.732)(179.616)
  wartość początkowa wierzytelności BEST III NSFIZ na moment objęcia konsolidacją 187.1140
  korekta w związku z przejściem na MSSF 9 (6.839)0
  Zmiana stanu inwestycji pośrednich w wierzytelności: 3.0035.454
  bilansowa zmiana stanu inwestycji w BEST III NSFIZ 100.9817.412
  wartość inwestycji w BEST III NSFIZ poprzedzająca moment objęcia konsolidacją (94.615)0
  bilansowa zmiana stanu inwestycji w Kredyt Inkaso 3.912(626)
  korekta o zmianę stanu inwestycji w Kredyt Inkaso ujętą w kapitałach (7.275)(1.332)
  Razem (20.454)(174.162)
  01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017 01.07.2018
  30.09.2018 01.07.2017
  30.09.2017
  Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST (w tys. zł) 47.42846.00813.898 15.946
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 23.01522.58323.015 22.763
  Średnia ważona liczba akcji rozwadniających (w tys. szt.) 170172169 186
  Podstawowy zysk na jedną akcję (w zł / szt.) 2,062,040,60 0,70
  Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / szt.) 2,052,020,60 0,69
  5.7.10. Zysk przypadający na jedną akcję
  Pozostałe pozycje 01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017
  środki pieniężne BEST III NSFIZ przejęte na dzień objęcia kontroli 8.053–
  inne zmiany (1.642)2.390
  Razem 6.4112.390
  Ze względu na fakt, że naszą podstawową działalnością jest inwestowanie
  w wierzytelności (bezpośrednio lub pośrednio poprzez akwizycje), wpływy
  i wydatki związane z tymi inwestycjami oraz ich realizacją wykazywane są w przepływach z działalności operacyjnej. W związku z powyższym również
  środki pieniężne przejęte w wyniku objęcia kontrolą BEST III NSFIZ wykazaliśmy
  w działalności operacyjnej.
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  33
  5.8. PROGRAMY MOTYWACYJNE
  (w tys. zł)
  W BEST obowiązują obecnie programy motywacyjne dla Członków Zarządu BEST:

  realizowane w warrantach subskrypcyjnych, zaklasyfikowane do transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych (Program I oraz
  Program II);
   realizowany w akcjach fantomowych, zaklasyfikowany do transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych.
  Zgodnie z najlepszymi szacunkami Zarządu BEST na dzień 30 września 2018 roku programy motywacyjne zostały wycenione z uwzględnieniem następujących
  informacji i założeń:
  Stan na dzień 30.09.2018 Stan na dzień
  31.12.2017
  Wycena programów motywacyjnych realizowanych w warrantach subskrypcyjnych ujęta
  w kapitałach rezerwowych:
  5.376 4.674
  obciążająca koszty wynagrodzeń bieżącego roku 7021.977
  obciążająca koszty wynagrodzeń lat poprzednich 4.6742.697
  Wycena programu motywacyjnego realizowanego w akcjach fantomowych ujęta
  w zobowiązaniach 0
  588
  Warranty subskrypcyjne
  Programy realizowane w warrantach subskrypcyjnych
  Program realizowany w akcjach fantomowych
  W marcu 2018 roku złożyliśmy osobom uprawnionym oferty objęcia 197.400
  sztuk warrantów subskrypcyjnych serii B oraz 11.280 tys. sztuk warrantów
  subskrypcyjnych serii C. Wszystkie oferty zostały przyjęte. W związku
  z powyższym nastąpiła emisja i objęcie powyższych warrantów. Każdy warrant subskrypcyjny serii B i C uprawnia do objęcia 1 akcji BEST za cenę emisyjną
  13,40 zł, odpowiadającą kursowi zamknięcia notowań akcji BEST na GPW
  w Warszawie z dnia 4 stycznia 2016 roku.
  W związku z rezygnacją z funkcji członka zarządu złożoną przez Barbarę
  Rudziks pula warrantów subskrypcyjnych za realizację KPI za 2018 rok nie
  zostanie jej przyznana. Wobec powyższego w ramach Programu I pozostało
  jeszcze łącznie do przyznania 148.400 sztuk warrantów subskrypcyjnych
  serii B (z tego Zarząd BEST szacuje przyznanie 140.000 sztuk), a w ramach
  Programu II –12.720 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii C (z tego Zarząd BEST szacuje przyznanie 12.000 sztuk), uprawniających odpowiednio do
  objęcia takiej samej liczby akcji odpowiednio serii E i F po cenie emisyjnej
  równej 13,40 zł/akcję. Ilość warrantów subskrypcyjnych możliwych do
  przyznania została oszacowana przy założeniu realizacji KPI tych programów
  na poziomie 100% za 2018 rok.
  Obecnie Zarząd BEST nie przewiduje realizacji założonych w tym programie
  KPI za 2018 rok w 100%, a zgodnie z warunkami programu tylko taki
  poziom umożliwiałby wypłatę świadczeń. Wobec powyższego obecnie BEST nie ujmuje żadnego zobowiązania z tego tytułu. Wartość programu
  ujęta w zobowiązaniach na 31 grudnia 2017 roku w wysokości 588 tys. zł
  pomniejszyła koszty wynagrodzeń bieżącego okresu.
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  34
  Intencją MSSF 8 „Segmenty operacyjne” jest prezentowanie informacji
  segmentowych w oparciu o strukturę raportowania używaną dla celów
  wewnętrznych. W związku z tym, że obecnie Zarząd BEST analizuje wyniki
  skonsolidowane oraz podejmuje decyzje gospodarcze w oparciu o te wyniki,
  nie wyodrębniamy segmentów operacyjnych ani sprawozdawczych. Od 2017 roku identyfikujemy dwa obszary geograficzne prowadzonej przez
  nas działalności: Polskę i Włochy. Poniżej prezentujemy podział przychodów
  z działalności operacyjnej oraz podział wierzytelności na te dwa obszary.
  Liczba warrantów subskrypcyjnych (w sztukach)
  Warranty subskrypcyjne w posiadaniu osób uprawnionych na początek okresu (01.01.2018), z tego objęte przez:
  216.000
  Krzysztofa Borusowskiego – Prezesa Zarządu 70.000
  Marka Kucnera – Wiceprezesa Zarządu 70.000
  Barbarę Rudziks – Członka Zarządu do 01.10.2018 r. 70.000
  Jacka Zawadzkiego – Członka Zarządu 6.000
  Zwiększenia: 208.680
  objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B2 w związku z realizacją KPI na 2017 rok (Program I), z tego objęte przez: 197.400
  Krzysztofa Borusowskiego – Prezesa Zarządu 65.800
  Marka Kucnera – Wiceprezesa Zarządu 65.800
  Barbarę Rudziks – Członka Zarządu do 01.10.2018 r. 65.800
  objęcie warrantów subskrypcyjnych serii C2 w związku z realizacją KPI na 2017 rok (Program II) przez Jacka Zawadzkiego – Członka Zarządu 11.280
  Warranty subskrypcyjne w posiadaniu osób uprawnionych na koniec okresu (30.09.2018), z tego objęte przez: 424.680
  Krzysztofa Borusowskiego – Prezesa Zarządu 135.800
  Marka Kucnera – Wiceprezesa Zarządu 135.800
  Barbarę Rudziks – Członka Zarządu do 01.10.2018 r. 135.800
  Jacka Zawadzkiego – Członka Zarządu 17.280
  5.9. SEGMENTY OPERACYJNE
  (w tys. zł)
  Przychody z działalności operacyjnej: 01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017 01.07.2018
  30.09.2018 01.07.2017
  30.09.2017
  Polska 149.990154.02147.153 62.179
  Włochy 13.906605.885 60
  Razem 163.896154.08153.038 62.239
  Wierzytelności nabyte: Stan na dzień
  30.09.2018 Stan na dzień
  31.12.2017
  Polska 982.269810.681
  Włochy 87.91655.772
  Razem 1.070.185866.453
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  35
  Obecnie nie wyceniamy żadnych instrumentów finansowych w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej w wartości godziwej ze względu na fakt, że
  począwszy od 1 stycznia 2018 roku, w związku z wejściem w życie MSSF 9, przeklasyfikowaliśmy wierzytelności nabyte z kategorii wycenianych
  w wartości godziwej przez wynik na podstawie MSR 39 do wycenianych
  w zamortyzowanym koszcie zgodnie z MSSF 9.
  5.10.
  WARTOŚĆ GODZIWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  Więcej na ten temat w nocie 5.4.
  5.10.1. Porównanie wartości godziwej i wartości bilansowej instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej
  (w tys. zł)
  Stan na dzień 30.09.2018 Stan na dzień 31.12.2017
  Wartość godziwa Wartość bilansowa
  w SCN Wartość godziwa
  Wartość bilansowa
  w WG
  Wierzytelności nabyte – Kategoria 3 1.080.8701.070.185 866.453 866.453
  Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji, z tego
  wartość godziwa klasyfikowana do następujących
  poziomów hierarchii: 583.751
  609.951648.900 644.760
  Kategoria 1 550.952577.498617.289 613.368
  Kategoria 2 32.79932.45331.611 31.392
  Obecnie wartość bilansowa wierzytelności różni się od wartości godziwej ze
  względu na fakt, że od 1 stycznia 2018 roku do wyceny bilansowej stosujemy
  model skorygowanej ceny nabycia, który różni się od modelu wyceny do
  wartości godziwej w szczególności tym, że zastosowane stopy procentowe są
  niezmienne w całym okresie obsługi (niewrażliwe na zmiany stóp rynkowych)
  a przepływy bazują na spodziewanych spłatach z pakietów wierzytelności (bez
  kosztów ich dochodzenia).
  Instrumenty finansowe klasyfikujemy wg zasad pomiaru wartości godziwej
  wykorzystując poniższą hierarchię odzwierciedlającą wykorzystanie różnych
  danych źródłowych do wyceny: 
  Kategoria 1: kwotowanie (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla
  identycznych aktywów lub zobowiązań (np. Catalyst),
   Kategoria 2: dane wejściowe inne, niż kwotowania zaliczane do
  Kategorii 1, które są obserwowalne dla aktywów lub zobowiązań
  w sposób bezpośredni (jako cena) lub pośredni (pochodne cen),

  Kategoria 3: dane wejściowe dla aktywów lub zobowiązań, które nie
  są oparte na obserwowalnych danych rynkowych (dane źródłowe
  nieobserwowalne).
  Wierzytelności nabyte
  Od 1 stycznia 2018 roku wyceniamy wierzytelności w zamortyzowanym
  koszcie z wykorzystaniem stałej efektywnej stopy procentowej obliczonej dla
  każdego pakietu wierzytelności.
  Wartość godziwa pakietów wierzytelności szacowana jest w oparciu o uznane
  metody estymacji na podstawie danych odnośnie charakterystyki każdego
  portfela wierzytelności, w szczególności: wartości zadłużenia, rodzaju
  produktu, zabezpieczenia, okresu przeterminowania, etapu obsługi, zawartych
  ugód, planowanych kosztów dochodzenia wierzytelności itp. Ze względu na
  fakt, że nabywamy głównie wierzytelności nieregularne, już w momencie
  nabycia szacujemy przyszłe wpłaty z uwzględnieniem ryzyka kredytowego nie otrzymania od dłużników całości lub części wierzytelności oraz kosztów
  niezbędnych do poniesienia w związku z egzekucją wpłat. Zarządzamy
  ryzykiem kredytowym na etapie wyceny wierzytelności jeszcze przed ich
  nabyciem, a następnie poprzez indywidualnie ustalane strategie windykacyjne.
  Na każdy dzień bilansowy oceniamy ryzyko kredytowe w oparciu o historyczne
  dane dotyczące wpływów z podobnych pakietów wierzytelności.
  Wyceny wierzytelności polskich dokonywane są przez niezależny podmiot, na
  podstawie danych historycznych i wskaźników efektywności oraz w oparciu
  o założenia dotyczące zakładanej strategii obsługi dla każdego z pakietów
  wierzytelności. Wyceny wierzytelności włoskich dokonywane są przez
  włoskich serwiserów obsługujących te wierzytelności.
  Wycena aktywów finansowych
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  36
  Podstawowymi parametrami (danymi wejściowymi) wykorzystywanymi do
  wyceny wierzytelności w wartości godziwej są:
   okres obsługi pakietu,
   szacowane wpływy i wydatki związane z obsługą wierzytelności oraz
   stopa dyskontowa.
  Zmiany powyższych parametrów wpływają odpowiednio na wzrost lub
  spadek wartości godziwej. Tak oszacowana wartość godziwa wierzytelności może różnić się od wartości, jaka zostałaby wyznaczona, gdyby istniał aktywny
  rynek.
  Pozostałe aktywa finansowe
  Wartości bilansowe pozostałych aktywów finansowych wycenianych
  w zamortyzowanym koszcie są zbliżone do ich wartości godziwych ze względu
  na krótki termin ich wymagalności.
  Obligacje
  Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji dla celów bilansowych zostały
  wycenione w zamortyzowanym koszcie z uwzględnieniem poniesionych
  wydatków bezpośrednio związanych z emisją i efektywnej stopy procentowej.
  Wartość godziwa obligacji notowanych na aktywnym rynku i porównywalnych
  z nimi została oszacowana na podstawie kursu zamknięcia notowań obligacji
  na Catalyst z dnia bilansowego powiększonego o narosłe odsetki. Wartość godziwa pozostałych tj. nienotowanych obligacji została oszacowana poprzez
  zdyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych stopą oprocentowania
  uwzględniającą marżę oraz stopę referencyjną z dnia bilansowego.
  Pozostałe zobowiązania
  Wartości bilansowe pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych
  w zamortyzowanym koszcie (w tym: kredyty, pożyczki, leasing) są zbliżone
  do ich wartości godziwych.
  Wycena zobowiązań finansowych
  5.11. TRANSAKCJE MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
  (w tys. zł)
  5.11.1. Informacje o wynagrodzeniach Członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek z Grupy
  01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017
  Zarząd BEST2.000 2.041
  Towarzystwo 712693
  BEST Nieruchomości 3539
  Rada Nadzorcza BEST171 143
  Towarzystwo 3451
  Poza wynagrodzeniami bieżącymi, w ramach programów motywacyjnych,
  Członkowie Zarządu BEST objęli w okresie trzech kwartałów 2018 roku
  warranty subskrypcyjne. Szczegółowe informacje na temat programów
  motywacyjnych ujawniono w nocie 5.8.
  Wynagrodzenia bieżące Członków Zarządów i Rad Nadzorczych podmiotów z Grupy za trzy kwartały 2018 roku i za analogiczny okres ubiegłego roku
  wynosiły odpowiednio:
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  37
  01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017
  Zarząd BEST2.000 2.041
  Towarzystwo 712693
  BEST Nieruchomości 3539
  Rada Nadzorcza BEST171 143
  Towarzystwo 3451
  5.11.2. Informacje o wartoŻci niespćaconych zaliczek, kredytów, poyczek, gwarancji, porŁczeŚ udzielonych osobom powiźzanym
  (w szczególnoŻci osobom zarzźdzajźcym lub nadzorujźcym) oraz zawartych z nimi umowach
  5.11.3. Informacje o transakcjach z pozostaćymi podmiotami powiźzanymi
  W czerwcu 2018 roku spłaciliśmy pożyczki udzielone przez Prezesa Zarządu
  oraz Wiceprezesa Zarządu o wartości nominalnej 31,5 mln zł. W okresie
  objętym sprawozdaniem wypłaciliśmy odsetki od tych zobowiązań o łącznej
  wartości 547 tys. zł. Z kolei w lipcu 2018 roku, zawarliśmy nowe umowy
  pożyczek ze wskazanymi wyżej osobami o łącznej wartości nominalnej
  27 mln zł. Do 30 września 2018 roku spłaciliśmy odsetki od tych pożyczek
  w wysokości 250 tys. zł.
  W okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu, do których zostały
  skierowane programy motywacyjne, w związku z realizacją KPI za 2017 rok, przyjęli oferty nabycia łącznie 208.680 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii
  B i C.
  We wrześniu 2018 roku BEST zawarł z Barbarą Rudziks porozumienie
  regulujące kwestie rozliczeń w związku ze złożoną rezygnacją ze sprawowania
  funkcji członka zarządu (m.in. wysokość odprawy wypłaconej w październiku
  2018 roku w kwocie 110 tys. zł).
  Transakcje między BEST a jej jednostkami zależnymi zostały wyeliminowane
  w trakcie konsolidacji i nie wykazano ich w niniejszej nocie. Nasze
  transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi dotyczą tylko transakcji z BEST III NSFIZ (do momentu objęcia konsolidacją) oraz z jednostką
  stowarzyszoną Kredyt Inkaso i zostały przedstawione poniżej.
  Transakcje z BEST III NSFIZ:
  Transakcje z Kredyt Inkaso:
  Wartość transakcji w okresie 01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017
  Przychody z tytułu sprzedaży usług:
  BEST (jednostka dominująca) 8.76310.447
  pozostałe podmioty z Grupy 1.0471.210
  Przychody z wykupu certyfikatów inwestycyjnych:
  pozostałe podmioty z Grupy 20.07225.000
  Nierozliczone salda
  na 30.09.2018 Nierozliczone salda
  na 31.12.2017
  Należności:
  BEST (jednostka dominująca) 03
  pozostałe podmioty z Grupy 02.882
  Nierozliczone salda
  na 30.09.2018 Nierozliczone salda
  na 31.12.2017
  Należności:
  BEST (jednostka dominująca) – z tytułu solidarnej zapłaty zobowiązania
  Kredyt Inkaso (związane z realizowanym w 2015 roku planem połączenia) 187
  187
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  38
  5.12. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
  (w tys. zł)
  Dłużne papiery wartościowe
  W okresie trzech kwartałów 2018 roku, w ramach programu emisji publicznej,
  wyemitowaliśmy obligacje serii T2 o wartości nominalnej 30 mln zł oraz wykupiliśmy obligacje serii K1 wyemitowane przez BEST i serii C wyemitowane
  przez BEST II NSFIZ o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł.
  01.01.2018
  30.09.2018
  Nowe emisje (wartość nominalna),
  w tym: 30.000
  seria T2 30.000
  Wykupy (wartość nominalna), w tym:  (65.000)
  seria K1 (45.000)
  seria C (20.000)
  Razem (35.000) 01.01.2017
  30.09.2017
  Nowe emisje (wartość nominalna),
  w tym: 182.577
  seria R2 30.000
  seria R3 60.000
  seria R4 60.000
  seria X1* 32.577
  Wykupy (wartość nominalna), w tym: (10.000)
  seria C (10.000)
  Razem 172.577
  Kapitałowe papiery wartościowe
  W dniu 23 marca 2018 roku Członkowie Zarządu BEST objęli 208.680 sztuk
  warrantów subskrypcyjnych serii B i C uprawniających do nabycia naszych akcji
  odpowiednio serii E i F po cenie emisyjnej 13,40 zł/akcję.
  Więcej na ten temat
  w nocie 5.8.
  5.13. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY
  W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku BEST nie wypłacał, ani nie
  deklarował wypłaty dywidendy. Ponadto w warunkach emisji obligacji BEST
  zobowiązał się, że nie będzie wypłacał dywidendy do 10 marca 2020 roku w ogóle, a
  do 1 marca 2021 roku w wartości powyżej 50% skonsolidowanego
  zysku netto Grupy osiągniętego narastająco od 1 stycznia 2018 roku.
  * wartość przeliczona po średnim kursie NBP dla EUR z dnia 29.09.2017 r.
  5.14. INFORMACJE O ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO KWARTALNE SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE, NIEUWZGLĘDNIONYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE
  WYNIKI FINANSOWE GRUPY
  Nie wystąpiły.
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  39
  5.15. SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY, W TYM POŁĄCZENIE JEDNOSTEK, OBJĘCIE LUB UTRATA KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI
  ZALEŻNYMI I INWESTYCJAMI DŁUGOTERMINOWYMI, RESTRUKTURYZACJA I ZANIECHANIE DZIAŁALNOŚCI
  W okresie trzech kwartałów 2018 roku miały miejsce następujące zmiany
  w strukturze Grupy:

  BEST objął kontrolę nad BEST III NSFIZ.
   FIZAN objął kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych serii D, E i F
  BEST IV NSFIZ o łącznej wartości 52,5 mln zł. W związku z powyższym
  udział bezpośredni FIZAN w tym funduszu wzrósł z 73,02% na koniec 2017
  roku do 83,33% na dzień 30 września 2018 roku. Pozostałe prawa głosu
  w tym funduszu posiadamy pośrednio poprzez Towarzystwo.
   W dniu 26 kwietnia 2018 roku BEST (spółka przejmująca) podjął uchwałę
  o zamiarze połączenia ze spółką zależną BEST Nieruchomości (spółka
  przejmowana) poprzez przejęcie całego majątku BEST Nieruchomości.
  W dniu 31 lipca 2018 roku połączenie zostało zarejestrowane w KRS.

  W okresie trzech kwartałów 2018 roku BEST dokonał wykupu łącznie
  132.084.922 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii B, F, K, L, M, N i O
  wyemitowanych przez FIZAN za kwotę 231,5 mln zł. Nastąpiło także objęcie
  przez BEST 4.093.568 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii Q o wartości
  7 mln zł. W efekcie powyższych transakcji udział bezpośredni BEST w tym
  funduszu spadł z 99,70% na koniec 2017 roku do 99,60 % na dzień
  30 września 2018 roku. Pozostałe prawa głosu w tym funduszu posiadamy
  pośrednio poprzez Towarzystwo. Po dniu bilansowym BEST dokonał wykupu 36.002.224 sztuk certyfikatów
  inwestycyjnych serii H i B wyemitowanych przez FIZAN za kwotę 67 mln zł.
  W efekcie powyższych transakcji udział bezpośredni BEST w tym funduszu
  spadł z 99,60% na koniec trzeciego kwartału 2018 roku do 99,56 % na dzień
  publikacji niniejszego sprawozdania. Pozostałe prawa głosu w tym funduszu
  posiadamy pośrednio poprzez Towarzystwo.
  Dodatkowo w 2018 roku zmienił się nasz procentowy udział w jednostce
  stowarzyszonej. W dniu 31 stycznia 2018 roku zostały zarejestrowane
  zmiany w statucie Kredyt Inkaso S.A w szczególności jej kapitał zakładowy
  został obniżony z kwoty 12.936.509 zł do kwoty 12.897.364 zł. W związku
  z powyższym nasz procentowy udziału w tym podmiocie wzrósł z 33,04% na
  koniec 2017 roku do 33,14 % na dzień rejestracji powyższych zmian w KRS.
  Struktura Grupy na dzień 30 września 2018 roku została
  zaprezentowana w nocie 5.1.
  Więcej na ten temat w nocie 5.7.1.2
  5.16. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD
  CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zaciągnęliśmy zobowiązania kredytowe, których spłata została zabezpieczona w następujący sposób:
  Jednocześnie w okresie trzech kwartałów 2018 roku wykupiliśmy obligacje
  serii C, które były zabezpieczone na wierzytelnościach BEST II NSFIZ. W związku
  z wykupem nasze zobowiązanie warunkowe z tego tytułu wygasło.
  Szczegółowo wartość zabezpieczeń ustanowionych na naszych
  zobowiązaniach finansowych opisaliśmy w nocie 5.7.3.5.
  Zabezpieczane zobowiązanie: Zabezpieczenie:
  Wykorzystany dodatkowy limit kredytu udzielonego przez Santander
  Bank Polska S.A. o wartości 31,2 mln zł Dodatkowy zastaw rejestrowy na 21,7 mln sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii E
  BEST Capital FIZAN*.
  Wykorzystana kwota 27,4 mln zł w ramach przyznanego limitu kredytowego
  w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zastaw na wierzytelnościach BEST I NSFIZ o wartości na dzień bilansowy 32,2 mln zł
  * certyfikaty BEST Capital FIZAN są wyłączane w procesie konsolidacji
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  40
  KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA BEST S.A. ZA TRZECI KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA
  2018 ROKU III.
  1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  sporządzone na dzień 30 września 2018 roku
  (w tys. zł)
  Aktywa 30.09.201831.12.2017
  Aktywa trwałe 872.658851.958
  Wartości niematerialne 20.13220.687
  Rzeczowe aktywa trwałe 12.10011.264
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 4.4562.122
  Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone 562.124725.461
  Nieruchomości inwestycyjne 14.2429.670
  Należności z tytułu obligacji 258.51082.540
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 7171
  Pozostałe aktywa 1.023143
  Aktywa obrotowe 30.76953.582
  Należności z tytułu obligacji 16.3025.093
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1.3461.712
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10.63043.976
  Pozostałe aktywa 2.4912.801
  Suma aktywów 903.427905.540
  Pasywa 30.09.201831.12.2017
  Kapitał własny 232.234219.769
  Kapitał akcyjny 23.12723.127
  Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 58.92558.925
  Pozostałe kapitały rezerwowe 5.1254.446
  Zyski zatrzymane 145.057133.271
  Zobowiązania długoterminowe 520.200496.391
  Zobowiązania z tytułu obligacji, kredytów, pożyczek i leasingu 514.173495.500
  Pozostałe zobowiązania 0588
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 5.7240
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 303303
  Zobowiązania krótkoterminowe 150.993189.380
  Zobowiązania z tytułu obligacji, kredytów, pożyczek i leasingu 142.338178.863
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 8.63510.497
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 2020
  Suma pasywów 903.427905.540
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  41
  01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017 01.07.2018
  30.09.2018 01.07.2017
  30.09.2017
  Przychody z działalności operacyjnej 93.648101.146 58.472 79.663
  Koszty działalności operacyjnej 57.41953.84117.645 18.185
  Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 30.98229.546 8.809 9.637
  Amortyzacja 4.2444.7781.464 1.633
  Usługi obce 16.29514.074 5.672 5.165
  Podatki i opłaty 3.9023.4911.287 1.320
  Pozostałe koszty operacyjne 1.9961.952 413 430
  Zysk na działalności operacyjnej 36.22947.30540.827 61.478
  Przychody finansowe 7.0744663.318 286
  Koszty finansowe 28.12323.384 8.617 9.278
  Zysk przed opodatkowaniem 15.18024.38735.528 52.486
  Podatek dochodowy 3.3943776.746 156
  Zysk netto 11.78624.01028.782 52.330
  Pozostałe całkowite dochody netto 000 0
  Całkowite dochody netto razem 11.78624.01028.782 52.330
  Zysk na jedną akcję z działalności
  kontynuowanej:
  zwykły 0,511,061,25 2,30
  rozwodniony 0,511,061,24 2,28
  2. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku (wariant porównawczy)
  (w tys. zł)
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  42
  Nota01.01.2018
  30.09.2018 01.01.2017
  30.09.2017
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  Zysk przed opodatkowaniem 15.18024.387
  Korekty o pozycje: 183.165(91.445)
  Amortyzacja 4.2444.778
  Straty z tytułu różnic kursowych 302644
  Odsetki i udziały w zyskach 20.93822.658
  Wynik na działalności inwestycyjnej 1022
  Zmiana stanu należności 365403
  Zmiana stanu zobowiązań (2.223)(1.171)
  Zmiana stanu rezerw, zapasów oraz pozostałych aktywów i pasywów (942)(245)
  Zmiana stanu inwestycji w wierzytelności 163.236(120.149)
  Pozostałe pozycje netto (2.765)1.615
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 198.345(67.058)
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Wpływy ze sprzedaży, wykupu lub umorzenia aktywów finansowych 77.5000
  Otrzymane odsetki od obligacji i udzielonych pożyczek 5.6213
  Objęcie obligacji (263.500)(72.000)
  Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek 0(683)
  Spłaty udzielonych pożyczek 0686
  Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych (4.504)(2.912)
  Pozostałe pozycje netto 6382
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (184.820)(74.824)
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych 30.024198.663
  Wpływy netto z tytułu emisji akcji 019.096
  Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 27.00021.000
  Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki zależnej 5.10(20.000)
  Wykup dłużnych papierów wartościowych (45.000)(17.000)
  Spłata pożyczek i kredytów (31.710)(3.000)
  Płatności z tytułu leasingu (151)(158)
  Zapłacone prowizje i odsetki od zobowiązań finansowych (27.493)(23.873)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (47.330)174.728
  Przepływy pieniężne netto (33.805)32.846
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 459268
  Środki pieniężne na początek okresu 43.97610.687
  Środki pieniężne na koniec okresu 10.63043.801
  3. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku
  (w tys. zł)
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  43
  Kapitał akcyjnyKapitał z emisji
  akcji powyżej wartości
  nominalnej Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe Zyski
  zatrzymane Kapitał własny
  razem
  Kapitał własny na dzień 01.01.2018 23.12758.925 4.446133.271 219.769
  Wynik finansowy bieżącego okresu –––11.786 11.786
  Emisja akcji zwykłych –––– –
  Wycena programów motywacyjnych ––702 –702
  Rozliczenie połączenia z jednostkami
  zależnymi –
  –(23) –(23)
  Kapitał własny na dzień 30.09.2018 23.12758.925 5.125145.057 232.234
  Kapitał własny na dzień 01.01.2017 22.32840.628 2.482120.429 185.867
  Wynik finansowy bieżącego okresu –––24.010 24.010
  Emisja akcji zwykłych 69118.297 108–19.096
  Wycena programów motywacyjnych ––1.536 –1.536
  Kapitał własny na dzień 30.09.2017 23.01958.925 4.126144.439 230.509
  4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku
  (w tys. zł)
  W raporcie za trzeci kwartał 2017 roku objęcie akcji w Towarzystwie zaprezentowaliśmy w przepływach z działalności inwestycyjnej. W sprawozdaniu rocznym za
  2017 rok przesunęliśmy prezentację tej transakcji do działalności finansowej ze względu na fakt, że TFI jest jednostką w 100% zależną od BEST.
  5.1.
  DANE PRZEKSZTAŁCONE
  (w tys. zł)
  5.
  INFORMACJA DODATKOWA
  do informacji finansowej BEST za trzeci kwartał 2018 roku
  Dane
  opublikowane Korekta
  Dane
  przekształcone
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Nabycie aktywów finansowych (20.000)20.000 –
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (94.824)20.000(74.824)

  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki zależnej –(20.000) (20.000)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 194.728(20.000) 174.728
  Wpływ korekt na skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres 9 miesięcy zakończony
  30 września 2017 roku:
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  44
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w posiadaniu osób zarządzających BEST były następujące pakiety akcji BEST:
  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ BEST S.A.
  ZA TRZECI KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU IV.
  1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY
  2. INFORMACJA O SKUTKACH ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY
  3. STANOWISKO ZARZĄDU BEST ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ
  NA 2018 ROK
  4. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
  NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY (WZA)
  Opis organizacji Grupy został zaprezentowany w nocie 5.1 do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Informacja o skutkach zmian w strukturze Grupy została zaprezentowana w nocie 5.15 do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Zarząd BEST nie publikował prognoz na 2018 rok.
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi
  bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
  walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BEST S.A., w rozumieniu art. 4 pkt 17
  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
  o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539), byli: 

  Krzysztof Borusowski , który posiada 18.467.240 akcji, stanowiących
  80,24% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania
  25.187.240 głosów, co stanowi 84,71% ogólnej liczby głosów. Krzysztof
  Borusowski pełni funkcję Prezesa Zarządu BEST,

  Marek Kucner , który posiada 3.249.353 akcji, stanowiących 14,12%
  kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 3.249.353
  głosów, co stanowi 10,93% ogólnej liczby głosów. Marek Kucner pełni
  funkcję Wiceprezesa Zarządu BEST.
  5. STAN POSIADANIA AKCJI EMITENTA I UPRAWNIEŃ DO NICH ORAZ ZMIANY W STANIE POSIADANIA AKCJI ORAZ UPRAWNIEŃ
  DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA
  W związku z realizacją KPI na 2017 rok, w marcu 2018 roku Emitent złożył
  Członkom Zarządu BEST oferty objęcia łącznie 197.400 sztuk warrantów
  subskrypcyjnych serii B oraz 11.280 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii C.
  Wszystkie oferty zostały przyjęte. W związku z powyższym nastąpiła emisja
  i objęcie warrantów. Każdy warrant subskrypcyjny serii B i C uprawnia do objęcia 1 akcji BEST za cenę emisyjną 13,40 zł, odpowiadającą kursowi zamknięcia
  notowań akcji BEST na GPW w Warszawie z dnia 4 stycznia 2016 roku.
  Szczegółowo informacje na temat objęcia warrantów przez
  Członków Zarządu zaprezentowaliśmy w nocie 5.8.
  Wyszczególnienie Ilość posiadanych akcji Udział w kapitale
  zakładowym Emitenta (w %) Liczba głosów
  przysługujących
  z posiadanych akcji Udział w ogólnej liczbie
  głosów na WZA Emitenta (w %)
  Krzysztof Borusowski 18.467.24080,2425.187.240 84,71
  Marek Kucner 3.249.35314,123.249.353 10,93
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  45
  6. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA
  ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  W dniu 27 września 2016 roku BEST otrzymał odpis pozwu wniesionego przez
  Kredyt Inkaso tytułem naprawienia szkody związanej z wypowiedzeniem przez
  fundusze z grupy Trigon i Agio umów o zarządzanie portfelami wierzytelności.
  W pozwie spółka ta domaga się zasądzenia od BEST i Krzysztofa Borusowskiego
  (Prezesa Zarządu BEST) solidarnie kwoty w wysokości 60,7 mln zł wraz
  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia
  powództwa do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W ocenie Emitenta
  stawiane zarzuty są całkowicie bezpodstawne i chybione zarówno pod
  względem faktycznym, jak i prawnym. W dniu 18 października 2016 roku
  została złożona do Sądu odpowiedź na pozew, w której pozwani wnieśli m.in.
  o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od Kredyt Inkaso na
  rzecz pozwanych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego
  według norm przepisanych. W uzasadnieniu powyższego BEST szczegółowo
  ustosunkował się do wszelkich zarzutów podniesionych przez Kredyt Inkaso
  w pozwie, w tym zaprezentował dowody na poparcie prawdziwości własnych
  twierdzeń. W szczególności Emitent wskazał na brak wykazania przesłanek
  odpowiedzialności odszkodowawczej, zarówno powstania i wysokości szkody
  jak i istnienia związku przyczynowego między rzekomą szkodą a działaniami
  pozwanych. W dniu 28 grudnia 2016 roku Kredyt Inkaso reprezentowane przez
  pełnomocnika zawodowego złożyło kolejne pismo procesowe z wnioskami dowodowymi, które z uwagi na naruszenie procedury cywilnej, zostało
  przez Sąd prawomocnie zwrócone. W toku jest postępowanie dowodowe
  (przesłuchiwanie świadków).
  Poza opisaną powyżej sprawą Emitent oraz jednostki od niego zależne nie są
  stroną innych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym
  dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  dotyczących zobowiązań albo wierzytelności BEST lub jednostek zależnych od
  BEST, których wartość jednostkowa stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów
  własnych Emitenta lub Grupy.
  Nasz model biznesowy oparty jest na zakupie pakietów wierzytelności
  nieregularnych, a następnie dochodzeniu ich zapłaty z wykorzystaniem
  zarówno drogi polubownej jak i sądowej. Z racji prowadzonej działalności
  jesteśmy stroną licznych postępowań prawnych. Ogółem na dzień 30 września
  2018 roku dochodziliśmy na drodze sądowej wierzytelności o łącznej wartości
  1.282 mln zł. Aktywa objęte postępowaniami sądowymi zostały nabyte przez
  nas za znacząco niższą wartość, niż wartość przedmiotu sporu, a ryzyko
  związane z nieodzyskaniem należności zostało uwzględnione w wycenie
  pakietów wierzytelności.
  7. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI
  Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH
  WARUNKACH, NIŻ RYNKOWE
  8. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ BEST LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI
  LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI
  ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI JEST ZNACZĄCA
  W okresie objętym niniejszym raportem żadna z jednostek należących do Grupy nie zawarła transakcji z podmiotami powiązanymi, które byłyby pojedynczo lub
  łącznie istotne i zawarte na warunkach innych, niż rynkowe.
  W okresie objętym niniejszym raportem BEST, ani jednostki od niego zależne nie udzieliły żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki, ani nie udzieliły gwarancji, poza
  zobowiązaniami warunkowymi wskazanymi w nocie 5.16.
  Z dniem 1 października 2018 roku Barbara Rudziks zrezygnowała z
  pełnienia funkcji członka zarządu BEST. Na dzień 30 września 2018 roku była w posiadaniu
  następującego pakietu akcji:
  Z informacji posiadanych przez Grupę BEST wynika, że żadna z osób nadzorujących BEST nie jest akcjonariuszem BEST.
  Wyszczególnienie Ilość posiadanych akcji Udział w kapitale
  zakładowym Emitenta (w %) Liczba głosów
  przysługujących
  z posiadanych akcji Udział w ogólnej liczbie
  głosów na WZA Emitenta (w %)
  Barbara Rudziks 89.2160,39%89.216 0,30%
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  46
  Spłaty wierzytelnościIII kwartały
  2018 III kwartały
  2017 Zmiana
  Zmiana (%)
  wierzytelności BEST I, II, IV NSFIZ i BEST Capital Italy (100%) 170.315143.244 27.071 19%
  wierzytelności BEST III NSFIZ (50%) 28.71433.145(4.431) (13%)
  spłaty należne Grupie 199.029176.389 22.640 13%
  9. INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM GRUPY SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU
  FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ
  (w tys. zł)
  Najistotniejszą wartością obserwowaną przez nas są spłaty z portfeli wierzytelności, które bezpośrednio wpływają na wartość naszych przychodów operacyjnych.
  W okresie trzech kwartałów 2018 roku wartość spłat należnych Grupie
  osiągnęła poziom 199 mln zł, co oznacza wzrost o 22,6 mln zł (13%) wobec
  2017 roku. Odnotowany wzrost spłat jest wynikiem intensywnych inwestycji
  w latach poprzednich, jak również ciągłych usprawnień procesu zarządzania
  wierzytelnościami. Dodatkowo wpływ na sytuację majątkową i wynik finansowy zaprezentowany
  przez Grupę miał fakt konsolidacji BEST III NSFIZ metodą pełną.
  Wprawdzie od 1 stycznia 2018 roku zmieniliśmy sposób wyceny i prezentacji wierzytelności własnych w związku z wejściem w życie MSSF 9, poniżej prezentujemy
  przychody w sposób w jaki prezentowaliśmy je do końca 2017 roku, aby przeanalizować je w szczególności pod kątem otrzymanych spłat.
  Efekt zmiany metody konsolidacji został szczegółowo opisany
  w nocie 5.7.1.2.
  III kwartały 2018 III kwartały
  2017 Zmiana
  Zmiana (%)
  Przychody z działalności operacyjnej, w tym: 163.896154.081 9.815 6%
  spłaty wierzytelności: 176.599143.244 33.355 23%
  spłaty wierzytelności BEST III NSFIZ od 01.09.2018 (konsolidacja
  metodą pełną) 6.284
  –– –
  spłaty wierzytelności BEST I, II, IV NSFIZ + BEST Capital Italy 170.315143.244 27.071 19%
  wycena wierzytelności (45.030)(20.778)(24.252) >100%
  zysk z udziału w BEST III NSFIZ do 31.08.2018 (konsolidacja metodą
  praw własności) 13.707
  17.588(3.881) (22)%
  Koszty działalności operacyjnej, w tym: 79.95282.040(2.088) (3)%
  wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 32.75531.068 1.687 5%
  usługi obce 23.05916.512 6.547 40%
  opłaty sądowo–egzekucyjne 9.67220.000(10.328) (52)%
  Zysk na działalności operacyjnej 83.94472.04111.903 17%
  Koszty finansowe netto, w tym 29.91725.183 4.734 19%
  odsetki od zobowiązań finansowych 31.41725.777 5.640 22%
  Podatek dochodowy 4.3795283.851 >100%
  Zysk netto 49.64846.330 3.318 7%
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  47
  III kwartały 2018 III kwartały
  2017 Zmiana
  Zmiana (%)
  pełna EBITDA gotówkowa 159.170120.544 38.626 32%
  Pełna EBITDA gotówkowa = EBITDA – przychody z portfeli wierzytelności + spłaty wierzytelności (osiągnięte przez Grupę oraz podmiot współkontrolowany do momentu objęcia kontroli
  i podmiot stowarzyszony)
  Dzięki istotnemu wzrostowi spłat wierzytelności (19% z wyłączeniem
  pakietów BEST III NSFIZ), nasze przychody operacyjne osiągnęły poziom
  163,9 mln zł i były wyższe o 9,8 mln zł (6%) w stosunku do analogicznego
  okresu 2017 roku. Po kilku latach intensywnych inwestycji obecnie skupiliśmy
  się na poprawie efektywności działania, co spowodowało, że mimo istotnego
  wzrostu spłat odnotowaliśmy 3% spadek kosztów operacyjnych, a osiągnięty przez nas zysk operacyjny był o 17% wyższy niż w roku poprzednim.
  Podobny wzrost osiągnęliśmy w zakresie pełnej EBITDA gotówkowej, która
  w okresie III kwartałów 2018 roku osiągnęła poziom 159,2 mln zł i była wyższa
  o 32% od osiągniętej w okresie porównawczym 2017 roku.
  Po uwzględnieniu kosztów finansowych netto, które w bieżącym okresie
  wyniosły 29,9 mln zł oraz obciążeń z tytułu podatku dochodowego, skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 49,6 mln zł i był o 3,3 mln zł (7%)
  wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku.
  Niepokój na rynku obligacji oraz świadomość przegrzania cen portfeli
  wierzytelności sprawiły, że bardzo selektywnie podchodziliśmy do nowych
  inwestycji. W 2018 roku wydaliśmy na portfele wierzytelności jedynie
  103 mln zł, z tego 37,5 mln zł na portfele kupione pod koniec 2017 roku
  i 65,5 mln zł na portfele nowe. Pozyskaliśmy łącznie 115,7 mln zł finansowania dłużnego, z czego tylko 30 mln zł w formie obligacji, a także obsłużyliśmy
  143,2 mln zł zobowiązań finansowych. Trzeci kwartał zamknęliśmy wysokim
  poziomem gotówki, tj. 101,6 mln zł, która pozwoli obsłużyć zapadające
  w bieżącym roku obligacje i kredyty bankowe.
  Cash Flows III kwartały
  2018 III kwartały
  2017 Zmiana
  Zmiana (%)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, z tego: 44.735(139.592) 184.327>(100)%
  spłaty wierzytelności 176.599143.244 33.355 23%
  wynagrodzenia i realizacja zysków z BEST III NSFIZ 30.07938.369(8.290) (22)%
  inwestycje w wierzytelności (102.960)(228.656) 125.696 (55)%
  opłaty sądowo–egzekucyjne (15.165)(41.563) 26.398 (64)%
  wydatki operacyjne (64.236)(55.533) (8.703) 16%
  pozostałe pozycje netto 20.4184.54715.871 >100%
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4.542)(2.877)(1.665) 58%
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej, z tego: (30.302)196.973(227.275) >(100)%
  emisja akcji 019.096 (19.096) (100)%
  emisja obligacji 30.024181.663(151.639) (83)%
  zaciągnięcie pożyczek i kredytów 85.66141.91043.751 >100%
  obsługa obligacji (91.649)(33.964)(57.685) >100%
  obsługa pożyczek, kredytów, leasingu (51.517)(11.350)(40.167) >100%
  pozostałe pozycje netto (2.821)(382)(2.439) >100%
  Razem zmiana stanu środków pieniężnych 9.89154.504(44.613) (82)%
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 459268191 71%
  Środki pieniężne na początek okresu 91.20822.04569.163 >100%
  Środki pieniężne na koniec okresu 101.55876.81724.741 32%
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  48
  Terminy wg stanu na dzień 30 września 2018 roku:
  do 1 roku1–3 lat3–5 latpowyżej
  5 lat nieprzypisane
  Razem
  AKTYWA 381.044404.831 218.948187.497157.0791.349.399
  środki pieniężne 101.5580000101.558
  należności 16.6037100016.674
  wierzytelności nabyte* 260.003403.737 218.948187.497 01.070.185
  inwestycja w Kredyt Inkaso S.A. 00 00105.095 105.095
  pozostałe 2.8801.023 0051.984 55.887
  ZOBOWIĄZANIA 195.841451.156 137.525 07.115 791.637
  zobowiązania finansowe, w tym: 177.351450.853 137.525 00765.729
  pożyczki od akcjonariuszy 5.90421.100 00027.004
  pozostałe zobowiązania 18.490303 007.115 25.908

  LUKA PŁYNNOŚCI 185.203(46.325) 81.423187.497 ––
  LUKA PŁYNNOŚCI narastająco 185.203138.878 220.301407.798 ––

  SKORYGOWANA LUKA PŁYNNOŚCI 156.172(99.661) 36.72293.732 ––
  SKORYGOWANA LUKA
  PŁYNNOŚCI narastająco 156.172
  56.511 93.233186.965 ––
  Skorygowana luka płynności uwzględnia teoretyczne wykupy na rzecz udziałowców niesprawujących kontroli. Terminy zapadalności obligacji dostosowaliśmy
  w taki sposób, by wypracowane przez nas nadwyżki środków pieniężnych w okresach poprzednich gwarantowały bezpieczeństwo ich spłaty.
  Wartość wskaźnika zadłużenia Grupy (zadłużenie finansowe netto / kapitał
  własny) na koniec trzeciego kwartału 2018 roku wyniosła 1,19 i nie była wysoka na tle branży. Wartość akceptowalna przez naszych obligatariuszy to
  2,50, co oznacza że ostrożnie korzystamy z potencjału dźwigni finansowej.
  Budując strukturę finansowania naszej Grupy terminy zapadalności zobowiązań
  finansowych dostosowujemy w taki sposób, by wypracowane przez nas
  nadwyżki środków pieniężnych gwarantowały bezpieczeństwo terminowej
  spłaty. Ostrożne podejście w tym obszarze ma szczególne znaczenie, gdy
  w otoczeniu rynkowym następują jakieś zawirowania. Ocena zdolności wywiązywania się przez nas z bieżących i przyszłych
  zobowiązań została dokona poprzez zestawienie terminów zapadalności
  aktywów i wymagalności zobowiązań w określonych przedziałach czasowych.
  Podmiot i dzień bilansowy Kredyt Inkaso KrukBEST Fast Finance GPM–Vindexus
  Stan na dzień 30.06.201830.09.201830.09.2018 30.06.201830.06.2018
  zobowiązania odsetkowe 604 0322 329 037765 729 29 87688 830
  środki pieniężne 97 957151 568101 558 2630 177
  dług netto 506 0752 177 469664 171 29 85058 653
  skonsolidowane kapitały własne 258 9081 701 977557.762 76 471166 611
  Poziom wskaźnika zadłużenia 1,951,281,19 0,390,35
  * wartości bieżące uwzględniające dyskonto, wartości przyszłe (ERC) pokazuje nota 5.7.1.1
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  49
  Podmiot i okres
  sprawozdawczy Kredyt Inkaso
  IQ2018/2019 BEST
  IIIQ2018 GPM – Vindexus
  IH2018 Kruk
  IIIQ2018 Fast Finance
  IH2018
  Rentowność zysku operacyjnego 60%51% 47%44%18%
  Rentowność brutto 43%33% 35%33% 8%
  Rentowność netto 39%30% 36%31% 6%
  Rentowność zysku operacyjnego = wynik na działalności operacyjnej / przychody operacyjne
  Rentowność brutto = wynik przed opodatkowaniem / przychody operacyjne
  Rentowność netto = wynik netto / przychody operacyjne
  Mimo, iż rosną wartości kluczowych parametrów, jak spłaty i EBITDA
  gotówkowa, trzymamy pod kontrolą nasze koszty operacyjne i selektywnie
  podchodzimy do nowych inwestycji. Mamy także stabilną strukturę
  finansowania działalności. To wszystko sprawia, że utrzymujemy dobre wyniki efektywności. W efekcie na bieżąco zachowujemy płynność finansową,
  zdolność do wywiązywania się z zobowiązań oraz utrzymujemy zadowalające
  poziomy najważniejszych wskaźników rentowności.
  Warunki emisji wyemitowanych przez nas obligacji zawierają wykaz
  okoliczności, których wystąpienie może spowodować, że Grupa będzie
  zobowiązana do przedterminowej spłaty zobowiązań na żądanie wierzyciela.
  W takiej sytuacji Grupa nie tylko może być zmuszona do zaniechania
  planowanych inwestycji, lecz także może mieć istotne problemy z bieżącym
  regulowaniem zobowiązań. Okolicznościami tymi są w szczególności:
  ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania upadłościowego, zajęcie
  istotnych składników majątku, zwłoka w płatności zobowiązań finansowych, wypłata dywidendy, nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utrata
  skuteczności lub wartości zabezpieczenia, udzielenie znaczącej pożyczki,
  gwarancji lub poręczenia podmiotom trzecim. Do dnia sporządzenia
  niniejszego sprawozdania, żadne z powyższych zdarzeń nie wystąpiło.
  Ponadto zobowiązani jesteśmy do utrzymywania określonych poziomów
  wskaźników finansowych. Wartości głównych wskaźników na dzień bilansowy
  kształtowały się następująco:
  Wskaźnik ten dotyczy obligacji o wartości nominalnej 614,5 mln zł wg stanu na dzień bilansowy, a jednorazowe przekroczenie wartości 2,5 na koniec jakiegokolwiek
  kwartału roku obrotowego uprawnia wierzycieli do złożenia żądania wcześniejszej spłaty.
  Wskaźnik ten dotyczy jednej serii obligacji Grupy o wartości nominalnej 60 mln zł wg stanu na dzień bilansowy, a przekroczenie wartości 4,0 na koniec dwóch
  następujących po sobie kwartałów roku obrotowego uprawnia wierzycieli tej serii obligacji do złożenia żądania wcześniejszej spłaty.
  10.
  WARTOŚĆ WSKA\fNIKÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH WYEMITOWANYCH OBLIGACJI PUBLICZNYCH NA DZIEŃ
  30 WRZEŚNIA 2018 ROKU
  Stan na dzień
  30.06.2018 Stan na dzień
  30.09.2018
  (pełne zadłużenie finansowe netto – nadwyżka inwestycji) / pełna EBITDA gotówkowa
  (12 miesięcy) 4,31
  3,84
  Stan na dzień
  30.09.2018
  zadłużenie finansowe netto / kapitał własny 1,19
  Bardzo dbamy także o efektywność kosztową naszych działań, stąd osiągane przez nas wskaźniki rentowności są wysokie.
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  50
  W perspektywie najbliższego kwartału wpływ na osiągane przez nas wyniki
  będzie miała realizacja zaplanowanych działań związanych z windykacją
  prawną, które nie zostały wykonane w ciągu trzech kwartałów 2018 roku.
  Ponadto, w związku ze zmianami prawa wprowadzającymi dodatkowe opłaty
  egzekucyjne obciążające wierzycieli, w przypadku nieskutecznych egzekucji,
  Grupa założyła skierowanie w czwartym kwartale 2018 roku wniosków
  o umorzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach, które z uwagi na
  nieskuteczność egzekucji, mogłyby zostać umorzone przez komorników, co wiązałoby się z poniesieniem dodatkowych opłat. Wprawdzie zmiany prawa
  zaczną obowiązywać od 01.01.2019 roku jednak będą odnosić się także do
  obecnie toczących się postępowań egzekucyjnych. Powyższe będzie się wiązało
  z koniecznością zwrotu wydatków poniesionych do tej pory przez komorników
  w toku postępowań egzekucyjnych, w zakresie, w jakim wydatki te nie zostały
  pokryte z uiszczonych przez wierzyciela zaliczek, ani z wyegzekwowanej
  części świadczenia.
  11.

  WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE GRUPY BEST BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIĄ WYNIKI
  FINANSOWE W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ JEDNEGO KWARTAŁU
  Krzysztof Borusowski
  Prezes Zarządu BEST S.A
  Anna Rokita
  Główny Księgowy BEST S.A.
  Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Marek Kucner
  Wiceprezes Zarządu BEST S.A.
  Jacek Zawadzki
  Członek Zarządu BEST S.A.
  Niniejszy rozszerzony skonsolidowany raport okresowy Grupy BEST S.A. za trzeci kwartał 2018 roku został sporządzony i zatwierdzony do publikacji w dniu
  15 listopada 2018 roku.
  GRUPA KAPITAŁOWA BEST S.A.
  Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku


  UL. ŁUŻYCKA 8A, 81–537 GDYNIA
  Tel. +49 58 769 92 99
  www.best.com.pl


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Best SA
ISIN:PLBEST000010
NIP:585-00-11-412
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Adres: ul. Łużycka 8A 81-537 Gdynia
Telefon:+48 58 7699299
www:www.best.com.pl
gpwlink:best.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-11-27Raport za III kwartał
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-11Raport półroczny
2019-04-30Raport roczny
Komentarze o spółce BEST
2019-04-19 14-04-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649