Raport.

BENEFIT SYSTEMS SA (58/2017) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 23 października 2017 r. została zawarta umowa pożyczki ("Umowa pożyczki") pomiędzy Emitentem ("Pożyczkodawca") oraz spółką pod firmą Fitness Place spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Pożyczkobiorca"), będącą podmiotem w 100% pośrednio zależnym w stosunku do Emitenta, na kwotę 2 mln zł, w wyniku której łączna wartość umów pożyczki zawartych pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 59,75 mln zł.
Kwota pożyczki będzie wypłacana w transzach, wedle zapotrzebowania Pożyczkobiorcy. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i zostało ustalone na warunkach rynkowych. Kwota pożyczki ma zostać spłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Umowa pożyczki nie zawiera warunków zawieszających, ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Pożyczka ma umożliwić Pożyczkobiorcy finansowanie bieżącej działalności.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Benefit Systems SA
ISIN:PLBNFTS00018
NIP:836-16-76-510
EKD: 82.90 działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Fredry 6 00-097 Warszawa
Telefon:+48 22 5313000
www:www.benefitsystems.pl
Kalendarium raportów
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce BENEFIT SYSTEMS
2018-08-21 11:16:59
barburant
W jaki sposób będzie zarządzany ten majatek ? czy ma nastapić sprzedaż ?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649