Raport.

BBI DEVELOPMENT SA (50/2018) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Santander Biura Maklerskiego z siedzibą w Warszawie ("BM"), który wykonując postanowienia Umowy z dnia 2 grudnia 2015 roku o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Emitenta ("Umowa"), nabył na rachunek własny Spółki akcje Emitenta zgodnie z poniższymi danymi:
1) Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały Zarządu nr 2/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą 23/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, z uwzględnieniem późniejszych zmian dokonanych odpowiednio uchwałami Zarządu: nr 1/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku; nr 1/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz nr 1/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz uchwałami Walnych Zgromadzeń: nr 19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, nr 21/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku oraz nr 18/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku.
2) BM dokonało w dniach 15-19 października 2018 roku nabycia na rachunek Spółki 90.507 akcji Emitenta. Łączna wartość transakcji 51.700,59 zł.
3) Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 0,57 złotych za jedną akcję.
4) Nabyte akcje o wartości nominalnej 0,50 zł każda, stanowią 0,09% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 0,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5) Celem nabycia akcji własnych Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych.
6) Spółka na rachunku własnym posiada obecnie łącznie 2.079.252 akcji własnych, stanowiących 1,99 % kapitału zakładowego i uprawniających do 2.079.252 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 15-19 października 2018 roku.
Postawa prawna:
art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Nazwa Spó
  ki Data i czas transakcji Liczba nabytych akcji Cena transakcji Warto
  ść transakcji
  BBIDEV 15-10-2018 14:07:28 6 879 0,55 3 783,45
  BBIDEV 15-10-2018 14:19:46 104 0,55 57,20
  BBIDEV 15-10-2018 14:32:58 2583 0,55 1 420,65
  BBIDEV 15-10-2018 14:32:58 17 0,55 9,35
  BBIDEV 15-10-2018 15:28:49 4417 0,55 2 429,35
  BBIDEV 16-10-2018 15:20:29 4500 0,56 2 520,00
  BBIDEV 16-10-2018 16:34:13 2500 0,56 1 400,00
  BBIDEV 17-10-2018 09:34:34 7000 0,57 3 990,00
  BBIDEV 17-10-2018 09:35:03 7000 0,57 3 990,00
  BBIDEV 17-10-2018 09:36:01 9251 0,57 5 273,07
  BBIDEV 17-10-2018 09:40:23 2 0,57 1,14
  BBIDEV 17-10-2018 10:00:43 1 0,57 0,57
  BBIDEV 17-10-2018 10:20:42 93 0,57 53,01
  BBIDEV 19-10-2018 10:42:50 10000 0,58 5 800,00
  BBIDEV 19-10-2018 10:44:56 10000 0,58 5 800,00
  BBIDEV 19-10-2018 15:56:09 10000 0,58 5 800,00
  BBIDEV 19-10-2018 15:57:09 6847 0,58 3 971,26
  BBIDEV 19-10-2018 15:58:44 9313 0,58 5 401,54
  Suma 90 507 0,57 51 700,59


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BBI Development SA
ISIN:PLNFI1200018
NIP:526-10-22-256
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Emilii Plater 28, Warsaw Corporate Center 00-688 Warszawa
Telefon:+48 22 6303388
www:www.bbidevelopment.pl
Kalendarium raportów
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce BBI DEVELOPMENT
2019-05-24 17-05-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649