Raport.

BBI DEVELOPMENT SA (10/2018) Wykup i umorzenie obligacji Emitenta

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. informuje, że dziś (tj. 22 lutego 2018 roku) Emitent dokonał wykupu 35.000 sztuk (trzydziestu pięciu tysięcy) trzyletnich obligacji oznaczonych jako seria BBI0218 oraz 5.300 (pięć tysięcy trzysta) sztuk obligacji oznaczonych jako seria BBI0221. Łączna wartość nominalna wszystkich wykupionych obligacji wyniosła 40.300.000,00 PLN (czterdzieści milionów trzysta tysięcy złotych).
Wykupione obligacje zostały wyemitowane w ramach obowiązującego Emitenta Programu Emisji Obligacji. Obligacje zostały wykupione przez Emitenta stosownie do zobowiązań Emitenta wynikających z warunków emisji przedmiotowych Obligacji. Celem wykupu Obligacji może być wyłącznie ich umorzenie (stosownie do art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o obligacjach, t.j. Dz. U. 2015 poz. 238). W wyniku wykupu Obligacje zostały umorzone.
Łączna wartość świadczenia spełnionego przez Emitenta z tytułu wykupu Obligacji na rzecz obligatariuszy była równa łącznej wartości nominalnej Obligacji, tj. 40.300.000 złotych, co odpowiada średniej, jednostkowej cenie nabycia Obligacji w kwocie 1.000 złotych. Ponadto w dniu wykupu Emitent wypłacił obligatariuszom także kwotę odsetek należnych od Obligacji za okres odsetkowy zakończony 22 lutego 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 6) w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BBI Development SA
ISIN:PLNFI1200018
NIP:526-10-22-256
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Emilii Plater 28, Warsaw Corporate Center 00-688 Warszawa
Telefon:+48 22 6303388
www:www.bbidevelopment.pl
gpwlink:bbi-development.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-17Raport roczny
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-04-17Raport roczny
2019-05-28Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce BBI DEVELOPMENT
2019-03-25 21-03-36
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649