Raport.

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (22/2018) Uchwały Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 11 września 2018 r. dotyczącego wyrażenia zgody na niepubliczną emisję obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank"), Bank niniejszym informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Zarząd Banku podjął uchwały o emisji dwóch serii (seria B i seria C) obligacji podporządkowanych Banku. Łączna wartość nominalna obu serii emitowanych obligacji wynosi 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych). Kwota emisji uwzględnia sytuację na rynku obligacji oraz aktualne zapotrzebowanie kapitałowe Banku.
Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.
Główne warunki emisji obligacji podporządkowanych serii B Banku są następujące:
1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela; obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 1.100 (słownie: tysiąc sto);
3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 550.000.000 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych);
5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości 1,55 punktu procentowego;
6. Format emisji: 10NC5, tj. obligacje z 10-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą prawo Bankowi do wcześniejszego wykupu obligacji w terminie 5 lat od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji (brak zgody KNF za zakwalifikowanie jako instrumentu w Tier II, zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji, zmiana opodatkowania obligacji), pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana;
7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;
8. Waluta: złoty polski;
9. Dzień emisji: 15 października 2018 r.;
10. Dzień wykupu: 16 października 2028 r., zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach opisanych w pkt 6 bezpośrednio powyżej;
11. Obrót: obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi Catalyst prowadzonego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
12. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.
Główne warunki emisji obligacji podporządkowanych serii C Banku są następujące:
1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela; obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 400 (słownie: czterysta);
3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych);
5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości 1,80 punktu procentowego;
6. Format emisji: 15NC10, tj. obligacje z 15-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą prawo Bankowi do wcześniejszego wykupu obligacji w terminie 10 lat od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji (brak zgody KNF za zakwalifikowanie jako instrumentu w Tier II, zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji, zmiana opodatkowania obligacji), pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana;
7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;
8. Waluta: złoty polski;
9. Dzień emisji: 15 października 2018 r.;
10. Dzień wykupu: 14 października 2033 r., zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach opisanych w pkt 6 bezpośrednio powyżej;
11. Obrót: obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi Catalyst prowadzonego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
12.Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank Polska Kasa Opieki SA
ISIN:PLPEKAO00016
NIP:526-00-06-841
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 6560000
www:www.pekao.com.pl
Kalendarium raportów
2019-08-07Raport półroczny
2019-11-06Raport za III kwartał
2019-08-07Raport półroczny
Komentarze o spółce BANK POLSKA KASA O...
2019-06-26 02-06-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649