Raport.

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (17/2018) Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wysokości nałożonego na Bank Polska Kasa Opieki S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r. Bank powziął wiadomość z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 31 lipca 2018 r., iż KNF, działając na podstawie art. 46 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej (działającego jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego), nałożyła na Bank, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("Rozporządzenie nr 575/2013").
Poprzednia wartość nałożonego na Bank bufora była równoważna 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenie nr 575/2013.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank Polska Kasa Opieki SA
ISIN:PLPEKAO00016
NIP:526-00-06-841
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 6560000
www:www.pekao.com.pl
Kalendarium raportów
2021-11-04Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BANK POLSKA KASA O...
2021-09-16 17-09-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor