Raport.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (21/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 19 czerwca 2018 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 19 czerwca 2018 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, (wejście od ul Siennej) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2017 r.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego.
10.Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
e) podziału zysku Banku za 2017 r.,
f) wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego.
g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku,
h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2017 r.,
i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z wykonania obowiązków w 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.
15. Informacja Zarządu dotycząca wydatków poniesionych w 2017 r. na: reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
16. Zamknięcie obrad.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank Ochrony Środowiska SA
ISIN:PLBOS0000019
NIP:527-020-33-13
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa
Telefon:+48 22 8508720
www:www.bosbank.pl
gpwlink:bos-bank.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-21Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-21Raport półroczny
2019-08-13Raport półroczny
Komentarze o spółce BANK OCHRONY ŚROD...
2019-04-22 15-04-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649