Raport.

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (54/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na podział Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz inne decyzje związane z planowanym nabyciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Bank

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. dotyczącego zawarcia przez Bank w dniu 10 kwietnia 2018 r. umowy transakcyjnej z Raiffeisen Bank International AG i BNP Paribas SA w sprawie nabycia przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. ("RBPL") z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych RBPL w drodze podziału RBPL przez wydzielenie ("Umowa Transakcyjna"), raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 r. m.in. o uzgodnieniu i podpisaniu planu podziału RBPL ("Plan Podziału"), jak również raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. m.in. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały w sprawie podziału RBPL, niniejszym informuje, że w dniu 14 września 2018 r. powziął informację, że Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") na posiedzeniu w dniu 14 września 2018 r. wydała jednogłośne decyzje administracyjne w sprawie:
1. stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez BNP Paribas SA akcji RBPL uprawniających do wykonywania ponad 1/3 łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RBPL i stanowiących ponad 1/3 kapitału zakładowego RBPL oraz ustalenia dnia 31 marca 2019 r. jako terminu, do którego powinno nastąpić nabycie akcji, oraz
2. zezwolenia na podział RBPL przez wydzielenie części majątku RBPL do Banku w zamian za akcje Banku emitowane akcjonariuszom RBPL zgodnie z Planem Podziału.
Ponadto, Zarząd Banku informuje, że KNF jednogłośnie wydała decyzje stwierdzające:
1. brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank akcji Raiffeisen Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Raiffeisen TFI") w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Raiffeisen TFI oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Raiffeisen TFI, oraz
2. brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank udziałów Raiffeisen Solutions sp. z o.o. uprawniających do wykonywania ponad 50% łącznej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników i stanowiących ponad 50% kapitału zakładowego Raiffeisen Solutions sp. z o.o.
Dodatkowo, Zarząd Banku informuje o wydaniu przez KNF jednogłośnej decyzji w sprawie zezwolenia na połączenie RBPL i Raiffeisen Bank International AG poprzez przeniesienie całego majątku RBPL na Raiffeisen Bank International AG.
Uzyskanie opisanych powyżej decyzji KNF stanowi spełnienie się kolejnych warunków realizacji transakcji podziału RBPL przez wydzielenie części majątku RBPL i przeniesienia go na Bank określonych w Umowie Transakcyjnej oraz kolejnych warunków przeprowadzenia podziału określonych w Planie Podziału, o których Bank informował w powołanych wyżej raportach bieżących.
Wydanie powyższych decyzji KNF oznacza, że zostały już spełnione najważniejsze warunki realizacji transakcji podziału RBPL przez wydzielenie części majątku RBPL i przeniesienia go na Bank. Pozostałe warunki realizacji transakcji obejmują uzyskanie dalszych zgód KNF, w tym zgód wskazanych w Planie Podziału oraz zawarcie określonych umów pomiędzy Bankiem a RBPL. Wydzielenie części majątku RBPL i przeniesienie go na Bank planowane jest w czwartym kwartale 2018 r.
Jednocześnie Zarząd Banku informuje również, że na posiedzeniu w dniu 14 września 2018 r. KNF odebrała od BNP Paribas SA zobowiązania dotyczące ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, które odnoszą się także do przejmowanej działalności RBPL. W ramach złożonych zobowiązań BNP Paribas SA zobowiązał się do zwiększenia płynności akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do co najmniej 25% plus 1 akcja w terminie najpóźniej do końca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Spółka" lub "Bank"). Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Z wyjątkiem nowej emisji akcji zwykłych imiennych Banku kierowanej do Raiffeisen Bank International AG ("RBI") oraz BNP Paribas SA ("BNPP"), jako przyszłego akcjonariusza Raiffeisen Bank Polska S.A. ("RBPL"), w związku z przewidywanym nabyciem przez BNPP od RBI akcji stanowiących mniej niż 50% kapitału zakładowego RBPL oraz podziałem RBPL zgodnie ze stosownymi przepisami Prawa bankowego oraz Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia podstawowej działalności RBPL ("Podstawowa Działalność RBPL") na Bank ("Transakcja"), w ramach Transakcji nie zostanie przeprowadzona żadna oferta papierów wartościowych Banku skierowana do akcjonariuszy Banku ani innych osób.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank BGŻ BNP Paribas SA
ISIN:PLBGZ0000010
NIP:5261008546
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa
Telefon:+48 22 8604000
www:www.bgzbnpparibas.pl
Kalendarium raportów
2019-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BANK BGŻ BNP PARI...
2019-10-15 01-10-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649