Raport.

BALTICON SA (15/2019) Raport Kwartalny za II kwartał 2019

RAPORT KWARTALNY
ZA II KWARTAŁ 2019 R.

BALTICON S.A.
z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk, 14 sierpnia 2019 roku
SPIS TREŚCI:
I. INFORMACJE OGÓLNE 3
II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 4
III. AKCJONARIAT SPÓŁKI 6
IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI 7
V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 8
VI. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 11
VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 21
VIII. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOSCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 23
IX. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM 24
X. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 25
XI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 26
XII. ZATRUDNIENIE 27
I. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa (firma) Balticon
Forma prawna Spółka Akcyjna
Adres Ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
NIP 9581639003
Regon 221098752
Telefon (58) 663 00 79
Strona internetowa www.balticon.pl
Email [email protected]
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS
Rodzaj rejestru i numer wpisu KRS: 0000366414
Zarząd Spółki Tomasz Szmid—Prezes Zarządu
Michał Magdziarz—Wiceprezes Zarządu
Adrian Kiedrowski —Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki Tomasz Marczyński—Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Uhlenberg—Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Tadeusz Kalicki —Członek Rady Nadzorczej
Marek Michał Bednarz – Członek Rady Nadzorczej
Edyta Stępień – Członek Rady Nadzorczej
Informacje o Spółce Balticon S.A. świadczy usługi w zakresie napraw, remontów
i składowania kontenerów stalowych oraz chłodniczych. Trudni się również transportem drogowym i spedycją kolejową w transporcie krajowym i międzynarodowym. Transport drogowy wykonywany jest w oparciu o własny wyspecjalizowany i nowoczesny tabor samochodowy.
Ponadto w zakres świadczonych usług wchodzi handel
i dzierżawa kontenerów oraz dzierżawa agregatów prądotwórczych.
Depoty w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie oferują kompleksowy serwis kontenerów zwykłych i chłodniczych Transicold Carrier, Thermo King, Daikin, Star Cool, Mitsubishi.
II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,
2Q2019 jest drugim z kolei kwartałem malejącej dynamiki obrotów = +13% i pierwszym kwartałem w którym Spółka zanotowała stratę brutto.
Pomimo tego narastająco Spółka nadal notuje zysk brutto a EBITDA po 2 kwartałach 2019 jest nadal wyższa, niż w 2018.
Rozpoczęcie inwestycji budowy terminalu intermodalnego, dofinansowanej ze środków unijnych powoduje wzrost kosztów powiązanych z inwestycją, które nie są finansowane ani z kredytu ani z dofinansowania UE.

Dotkliwe jest pogorszenie wyników działu handlowego, wyraźnie widoczne jako spadek sprzedaży kontenerów r/r. Dotkliwe zwłaszcza w perspektywie zdecydowanie dobrych wyników w przeszłości.
Zarząd Spółki nie zadowalając się w miarę pozytywnymi wynikami pierwszego półrocza, intensywnie analizuje przyczyny pogorszenia wyników w drugim kwartale 2019 i podejmie adekwatne kroki zaradcze.
Pomimo widocznego spowolnienia dynamiki rozwoju Spółki na rynku lokalnym, w dwóch sektorach rozwój Spółki pozostaje niezmiennie dynamiczny.
- Cyfryzacja firmy jest stale rozwijana i doskonalona. Na 3Q2019 planowane są testy wdrożeniowe nowego systemu zarządzania depot.
- Spółka nadal rozwija się na rynkach zagranicznych.
- Podjęto decyzję o zwiększeniu zaangażowania w Hiszpanii i stworzenia samodzielnego biura Spółki Balticon Contenedores na terenie Hiszpanii.
- Realizowane jest rozpoczęcie działalności w drugiej lokalizacji w Niemczech na terenie Zagłębia Ruhry.
Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.
III. AKCJONARIAT SPÓŁKI
Na dzień 14 sierpnia 2019 roku, według informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariat przedstawiał się następująco:
Nazwa Liczba posiadanych akcji Procentowy udział Procentowy udział
w kapitale zakładowym posiadanych akcji w głosach na WZA
BLT ASSETS Sp. z o.o. 1.614.600 52,00% 52,00%
Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński S.J. 1.339.991 43,16% 43,16%
Pozostali (poniżej 5% w ogólnej
liczbie głosów na WZA) 150.409 4,84% 4,84%
SUMA 3.105.000 100% 100%
IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
Na koniec II kwartału 2019 roku, Spółka tworzy grupę kapitałową i jest podmiotem dominującym względem następujących podmiotów:
Lp Nazwa Siedziba % posiadanych udziałów Data rozpoczęcia powiązania
1 Balticon Contenedores S.L. Walencja, Hiszpania 100% 2015-06-01
2 Eco Produkcja Sp. z o.o. Gdynia 100% 2017-02-10
3 Balticon Transport Sp. z o.o. Gdańsk 100% 2017-01-16
4 Depot Serwis Sp. z o.o. Gdańsk 100% 2018-10-15
Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją ww. jednostek zależnych na podstawie
art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z uwagi na nieistotność danych jednostki zależnej dla rzetelnego jasnego przedstawiania sytuacji finansowej Spółki. W związku z tym przedstawione zostały wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta.
Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.
V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - II kwartał II kwartał Narastająco Narastająco
Balticon S.A. 01.04.2019- 30.06.2019 01.04.2018- 30.06.2018 01.01.2019- 30.06.2019 01.01.2018- 30.06.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 42 975 431 39 464 969 84 181 664 74 784 975
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 730 409 30 610 038 70 354 702 60 304 449
II. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 0 0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 244 986 8 854 932 13 826 927 14 480 526
B. Koszty działalności operacyjnej 43 779 043 38 108 193 82 992 718 71 823 950
I. Amortyzacja 2 466 862 1 791 247 4 364 951 3 478 204
II. Zużycie materiałów i energii 3 035 736 2 208 722 5 508 442 4 321 682
III. Usługi obce 30 229 165 26 722 904 58 178 783 51 248 431
IV. Podatki i opłaty, w tym: 182 455 82 381 285 361 246 892
V. Wynagrodzenia 1 007 011 719 344 2 027 703 1 315 060
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 472 185 218 060 781 970 411 941
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 378 892 149 255 659 815 338 394
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 006 736 6 216 280 11 185 693 10 463 346
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -803 612 1 356 776 1 188 946 2 961 024
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 095 408 878 836 2 132 294 1 797 752
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 130 072 146 698 136 572 304 011
II. Dotacje 15 974 15 974 31 947 31 947
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 27 678 3 557 48 678
IV. Inne przychody operacyjne 949 363 688 486 1 960 218 1 413 116
E. Pozostałe koszty operacyjne 866 619 1 090 063 1 906 026 2 135 137
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 55 400 98 972 61 373 98 972
III. Inne koszty operacyjne 811 220 991 091 1 844 653 2 036 165
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -574 823 1 145 550 1 415 214 2 623 639
G. Przychody finansowe 36 366 31 533 174 881 34 300
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 29 400 0 29 400 0
II. Odsetki, w tym: 17 106 4 109 17 106 6 876
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
V. Inne -10 140 27 424 128 376 27 424
H. Koszty finansowe 196 805 300 949 398 887 670 804
I. Odsetki, w tym: 188 964 176 016 384 388 321 891
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
IV. Inne 7 841 124 933 14 500 348 913
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -735 263 876 134 1 191 208 1 987 135
J. Podatek dochodowy -85 659 448 698 239 434 606 800
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) 0 0 0 0
L. Zysk (strata) netto (K-L-M) -649 604 427 436 951 774 1 380 335
Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A. Stan na 30.06.2019 Stan na 30.06.2018
A. Aktywa trwałe 52 373 252 46 383 156
I. Wartości niematerialne i prawne 10 918 408 11 954 133
II. Rzeczowe aktywa trwałe 40 941 891 33 806 390
III. Należności długoterminowe 0 0
IV. Inwestycje długoterminowe 300 824 531 608
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 212 130 91 026
B. Aktywa obrotowe 45 959 282 40 373 061
I. Zapasy 11 504 003 10 678 078
II. Należności krótkoterminowe 31 663 127 28 544 874
III. Inwestycje krótkoterminowe 1 827 643 752 762
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 964 509 397 348
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0
D. Udziały (akcje) własne 0 0
Aktywa razem 98 332 534 86 756 218

A. Kapitał własny 41 065 551 38 824 442
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 31 050 000 31 050 000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 9 012 887 6 394 107
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 50 889 0
VI. Zysk (strata) netto 951 774 1 380 335
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 266 983 47 931 776
I. Rezerwy na zobowiązania 24 698 78 296
II. Zobowiązania długoterminowe 20 574 324 15 632 058
III. Zobowiązania krótkoterminowe 36 314 327 32 036 378
IV. Rozliczenia międzyokresowe 353 634 185 044
Pasywa razem 98 332 534 86 756 218
Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A. Stan na 30.06.2019 Stan na 30.06.2018
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 951 774 1 380 335
II Korekty razem -438 077 1 196 290
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) 513 697 2 576 626
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 450 078 317 112
II Wydatki 600 500 991 435
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -150 422 -674 323
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 2 337 583 1 663 439
II Wydatki 3 391 834 3 588 088
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 054 251 -1 924 649
D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) -690 976 -22 346
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -690 976 -22 346
F Środki pieniężne na początek okresu 1 600 922 50 610
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D) 909 946 28 264
Zestawienie zmian w kapitale własnym - II kwartał II kwartał Narastająco Narastająco
Balticon S.A. 01.04.2019- 30.06.2019 01.04.2018- 30.06.2018 01.01.2019- 30.06.2019 01.01.2018- 30.06.2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 618 139 38 201 121 38 824 442 37 248 222
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 41 065 551 38 824 442 41 065 551 38 824 442
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41 065 551 38 824 442 41 065 551 38 824 442

VI. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- Wybrane dane finansowe Balticon Contenedores S.L.
Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - II kwartał II kwartał Narastająco Narastająco
Balticon Contenedores S.L. 01.04.2019- 30.06.2019 01.04.2018- 30.06.2018 01.01.2019- 30.06.2019 01.01.2018- 30.06.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 488 636 612 623 1 192 064 612 623
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów -3 3 629 858 6 609
II. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 0 0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 488 639 608 995 1 191 206 943 833
B. Koszty działalności operacyjnej 524 437 525 008 1 158 474 825 838
I. Amortyzacja 0 0 0 0
II. Zużycie materiałów i energii 987 512 1 055 541
III. Usługi obce 172 907 153 117 352 691 250 069
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0 0 0 0
V. Wynagrodzenia 0 0 0 0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 0 0 0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6 357 257 8 722 259
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 344 186 371 123 796 006 574 969
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -35 495 87 615 33 896 124 603
D. Pozostałe przychody operacyjne 36 905 19 429 38 896 21 404
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
II. Dotacje 0 0 0 0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
IV. Inne przychody operacyjne 36 905 19 429 38 896 21 404
E. Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 0
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
III. Inne koszty operacyjne 0 0 0 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 104 107 044 72 485 146 006
G. Przychody finansowe 0 0 0 0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
II. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
V. Inne 0 0 0 0
H. Koszty finansowe 0 0 0 0
I. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
IV. Inne 0 0 0 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 1 104 107 044 72 485 146 006
J. Podatek dochodowy 0 0 0 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) 0 0 0 0
L. Zysk (strata) netto (K-L-M) 1 104 107 044 72 485 146 006
Balticon Contenedores S.L. Stan na 30.06.2019 Stan na 30.06.2018
A. Aktywa trwałe 0 0
I. Wartości niematerialne i prawne 0 0
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0
III. Należności długoterminowe 0 0
IV. Inwestycje długoterminowe 0 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0
B. Aktywa obrotowe 482 850 305 907
I. Zapasy 171 675 100 117
II. Należności krótkoterminowe 58 360 1 430
III. Inwestycje krótkoterminowe 251 847 204 361
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 969 0
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0
D. Udziały (akcje) własne 0 0
Aktywa razem 482 850 305 907

A. Kapitał własny 222 413 189 490
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14 457 14 829
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 211 676 217 132
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -75 596 -192 683
VI. Zysk (strata) netto 72 485 146 006
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
IX Różnice kursowe z przeliczenia -609 4 205
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 260 437 116 417
I. Rezerwy na zobowiązania 0 0
II. Zobowiązania długoterminowe 0 0
III. Zobowiązania krótkoterminowe 260 437 116 417
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0
Pasywa razem 482 850 305 907

- Wybrane dane finansowe Eco Containers Sp. z o.o.
Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - II kwartał II kwartał Narastająco Narastająco
Eco Containers Sp. z o.o. 01.04.2019- 30.06.2019 01.04.2018- 30.06.2018 01.01.2019- 30.06.2019 01.01.2018- 30.06.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 032 564 417 168 1 910 406 610 429
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 032 564 371 598 1 910 406 564 859
II. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 0 0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 45 570 0 45 570
B. Koszty działalności operacyjnej 815 867 407 458 1 779 676 558 146
I. Amortyzacja 5 853 7 256 8 927 8 096
II. Zużycie materiałów i energii 281 188 169 472 788 502 184 220
III. Usługi obce 385 889 77 663 674 638 85 592
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0 232 0 319
V. Wynagrodzenia 102 763 103 309 216 687 208 889
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 36 595 23 271 84 880 44 716
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 579 2 855 6 042 2 915
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 23 400 0 23 400
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 216 697 9 710 130 730 52 283
D. Pozostałe przychody operacyjne 702 0 703 0
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
II. Dotacje 0 0 0 0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
IV. Inne przychody operacyjne 2 702 0 2 703 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 4 108 1 801 4 663 1 997
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
III. Inne koszty operacyjne 4 108 1 801 4 663 1 997
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 215 292 7 909 128 770 50 286
G. Przychody finansowe 0 0 0 0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
II. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
V. Inne 0 0 0 0
H. Koszty finansowe 0 68 0 68
I. Odsetki, w tym: 0 68 0 68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
IV. Inne 0 0 0 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 215 292 7 841 128 770 50 218
J. Podatek dochodowy 11 833 7 542 11 833 7 542
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) 0 0 0 0
L. Zysk (strata) netto (K-L-M) 203 459 299 116 937 42 676

Jednostkowy skrócony Bilans - Eco Containers Sp. z o.o. Stan na 30.06.2019 Stan na 30.06.2018
A. Aktywa trwałe 66 460 13 275
I. Wartości niematerialne i prawne 0 0
II. Rzeczowe aktywa trwałe 66 460 13 275
III. Należności długoterminowe 0 0
IV. Inwestycje długoterminowe 0 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0
B. Aktywa obrotowe 338 167 189 000
I. Zapasy 291 922 5 150
II. Należności krótkoterminowe 17 162 173 829
III. Inwestycje krótkoterminowe 5 879 9 009
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 204 1 012
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0
D. Udziały (akcje) własne 0 0
Aktywa razem 404 627 202 275

A. Kapitał własny -217 301 38 683
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000 5 000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 43 677 43 677
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -382 915 -52 670
VI. Zysk (strata) netto 116 937 42 676
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 621 928 163 592
I. Rezerwy na zobowiązania 0 0
II. Zobowiązania długoterminowe 0 20 000
III. Zobowiązania krótkoterminowe 621 928 143 592
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0
Pasywa razem 404 627 202 275

- Wybrane dane finansowe Balticon Transport Sp. z o.o.
Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - II kwartał II kwartał Narastająco Narastająco
Balticon Transport Sp. z o.o. 01.04.2019- 30.06.2019 01.04.2018- 30.06.2018 01.01.2019- 30.06.2019 01.01.2018- 30.06.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 338 920 1 692 019 4 231 950 4 359 736
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 338 920 1 692 019 4 231 950 4 033 226
II. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 0 0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
B. Koszty działalności operacyjnej 1 947 585 2 256 072 3 716 514 4 951 343
I. Amortyzacja 3 141 1 999 5 218 3 967
II. Zużycie materiałów i energii 834 696 996 001 1 751 155 2 297 098
III. Usługi obce 496 913 758 453 930 304 1 539 720
IV. Podatki i opłaty, w tym: 53 71 65 87
V. Wynagrodzenia 448 577 320 809 737 957 738 517
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 68 537 40 069 126 437 90 089
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 95 668 138 669 165 379 281 864
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 391 336 -237 544 515 435 -591 607
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 848 797 4 079 4 791
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
II. Dotacje 0 0 0 0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
IV. Inne przychody operacyjne 1 848 797 4 079 4 791
E. Pozostałe koszty operacyjne 8 006 11 332 16 500 30 713
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
III. Inne koszty operacyjne 8 006 11 332 16 500 30 713
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 385 177 -248 079 503 015 -617 529
G. Przychody finansowe 0 0 0 0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
II. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
V. Inne 0 0 0 0
H. Koszty finansowe 1 499 954 1 698 954
I. Odsetki, w tym: 1 499 954 1 698 954
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
IV. Inne 0 0 0 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 383 678 -249 033 501 317 -618 483
J. Podatek dochodowy 85 680 0 108 191 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) 0 0 0 0
L. Zysk (strata) netto (K-L-M) 297 998 -249 033 393 126 -618 483
Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon Transport Sp. z o.o. Stan na 30.06.2019 Stan na 30.06.2018
A. Aktywa trwałe 71 312 62 652
I. Wartości niematerialne i prawne 11 908 0
II. Rzeczowe aktywa trwałe 59 404 62 652
III. Należności długoterminowe 0 0
IV. Inwestycje długoterminowe 0 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0
B. Aktywa obrotowe 414 124 354 555
I. Zapasy 64 466 64 456
II. Należności krótkoterminowe 242 139 136 600
III. Inwestycje krótkoterminowe 36 289 28 833
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 71 229 124 666
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0
D. Udziały (akcje) własne 0 0
Aktywa razem 485 436 418 676

A. Kapitał własny -286 925 -918 252
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000 50 000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 0 0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -730 051 -349 768
VI. Zysk (strata) netto 393 126 -618 483
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 772 361 1 336 927
I. Rezerwy na zobowiązania 0 0
II. Zobowiązania długoterminowe 0 0
III. Zobowiązania krótkoterminowe 772 361 1 336 927
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0
Pasywa razem 485 436 418 676
- Wybrane dane finansowe Depot Serwis Sp. z o.o.
Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - II kwartał II kwartał Narastająco Narastająco
Depot Serwis Sp. z o.o. 01.04.2019- 30.06.2019 01.04.2018- 30.06.2018 01.01.2019- 30.06.2019 01.01.2018- 30.06.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 518 832 0 2 851 286 0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 518 832 0 2 851 286 0
II. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 0 0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
B. Koszty działalności operacyjnej 1 488 348 0 2 952 531 0
I. Amortyzacja 0 0 0 0
II. Zużycie materiałów i energii 13 525 0 28 452 0
III. Usługi obce 103 222 0 210 326 0
IV. Podatki i opłaty, w tym: 2 0 2 0
V. Wynagrodzenia 1 141 853 0 2 212 066 0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 200 266 0 463 942 0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 29 480 0 37 743 0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 30 484 0 -101 244 0
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 542 0 4 010 0
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
II. Dotacje 0 0 0 0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
IV. Inne przychody operacyjne 1 542 0 4 010 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 31 286 0 52 844 0
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
III. Inne koszty operacyjne 31 286 0 52 844 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 741 0 -150 078 0
G. Przychody finansowe 0 0 0 0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
II. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
V. Inne 0 0 0 0
H. Koszty finansowe 0 0 0 0
I. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0 0 0 0
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
IV. Inne 0 0 0 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 741 0 -150 078 0
J. Podatek dochodowy 0 0 0 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty) 0 0 0 0
L. Zysk (strata) netto (K-L-M) 741 0 -150 078 0

Jednostkowy skrócony Bilans - Depot Serwis Sp. z o.o. Stan na 30.06.2019 Stan na 30.06.2018
A. Aktywa trwałe 0 0
I. Wartości niematerialne i prawne 0 0
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0
III. Należności długoterminowe 0 0
IV. Inwestycje długoterminowe 0 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0
B. Aktywa obrotowe 510 018 0
I. Zapasy 0 0
II. Należności krótkoterminowe 495 301 0
III. Inwestycje krótkoterminowe 6 073 0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 644 0
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0
D. Udziały (akcje) własne 0 0
Aktywa razem 510 018 0

A. Kapitał własny -287 210 0
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000 0
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 0 0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -142 132 0
VI. Zysk (strata) netto -150 078 0
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 797 228 0
I. Rezerwy na zobowiązania 0 0
II. Zobowiązania długoterminowe 0 0
III. Zobowiązania krótkoterminowe 797 228 0
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0
Pasywa razem 510 018 0
Podsumowanie zysku netto według spółek:
II kwartał II kwartał
01.04.2019- 30.06.2019 01.04.2018- 30.06.2018
Balticon S.A. -649 604 427 436
Balticon Contenedores S.L. 71 381 38 962
Eco Containers Sp. z o.o. -86 522 42 377
Balticon Transport Sp. z o.o. 95 127 -369 451
Depot Serwis Sp. z o.o. -150 819 0
GK Balticon -720 436 139 325

KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH
Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2019 r. wyniosły 43 mln zł i były wyższe o 9%
w porównaniu do II kwartału 2018 roku. Łącznie przychody ze sprzedaży za dwa kwartały 2019 roku wyniosły 84,2mln i były o 13% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Główną przyczyną obniżenia dynamiki przychodów jest działalność kolejowa, której przychody zmalały
z 6 mln zł za dwa kwartały 2018 roku do 0,02 mln zł w tym roku.
Koszty z działalności operacyjnej wyniosły 43,8 mln zł i wzrosły o 15% w stosunku do II kwartału 2018. Spółka odnotowała wynik ze sprzedaży na poziomie -803 tys. zł. To efekt wzrostu kosztów, których dynamika była większa niż przychodów oraz spadku cen kontenerów, który spowodował obniżenie marż. Wzrost kosztów działalności operacyjnej wynika głównie z:
- wzrostu amortyzacji o 11% względem II kwartału 2018 – jest to efekt kolejnych wydatków inwestycyjnych,
- wzrostu zużycia materiałów i energii o 37% względem II kwartału 2018, na ich wartość główny wpływ miał wzrost kosztów dotyczących części do układarek, ciągników i naczep oraz wzrost cen energii elektrycznej.
- wzrostu kosztów wynagrodzeń o 40% w porównaniu z poprzednim rokiem, co było związane przede wszystkim z rozwojem Spółki i zmianami organizacyjnymi.
Podsumowując analizę rachunku zysków i strat za II kwartał Spółka odnotowała stratę brutto w wysokości -735 tys. zł. Z kolei wynik EBITDA spadł do poziomu 1,92 mln zł względem 2,84 mln zł r/r. Łącznie za dwa kwartały 2019 spółka odnotowała wzrost EBITDA do poziomu 5,94 mln zł względem 5,78 mln zł r/r.
Analizując bilans należy zauważyć, że majątek spółki wzrósł o 13% w porównaniu
z analogicznym okresem poprzedniego roku. Dzięki prowadzonym inwestycjom wzrost ten występuje zarówno w obszarze aktywów rzeczowych jak i obrotowych. Aby było to możliwe, Spółka oprócz reinwestowania nadwyżki finansowej wspomaga się w większym stopniu finansowaniem dłużnym.
W II kwartale 2019 roku Spółka Balticon SA odnotowała przepływy pieniężne na poziomie
-691 tys. zł w stosunku do przepływów wielkości -22 tys. zł na 30.06.2018, na ich wartość wpływ miały:
- niższe przepływy z działalności operacyjnej względem II kwartału 2018, które są efektem spadku zysku netto wygenerowanego przez spółkę oraz korekt w wysokości -438 tys. zł,
- ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej -150 tys. zł to przede wszystkim efekt zakupu aktywów rzeczowych,
- ujemne przepływy z działalności finansowej -1.054 tys. zł, które są głównie rezultatem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje stosunkowo wysoki poziom środków pieniężnych, które na koniec drugiego kwartału wyniosły 910 tys. zł.
Adrian Kiedrowski
Wiceprezes Zarządu BALTICON S.A.
VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się według poniższych zasad:
Kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 1.000zł do 10.000zł zaliczone są do środków trwałych niskocennych.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środka trwałego niskocennego zalicza się do kosztów materiałów.
Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).
Amortyzacja głównych składników majątkowych Balticon S.A. wynosi:
Składnik majątku Okres amortyzowania
Kontenery chłodnicze 120 miesięcy
Ciągniki siodłowe 84 miesięcy
Naczepy podkontenerowe 84 miesięcy
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
- prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych,
- koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,
- wartość firmy, know-how.
O przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Wartość firmy amortyzowana jest przez okres 20 lat zaczynając od dnia 01-10-2010 r.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Zapasy na dzień zakupu wyceniane są w cenach zakupu. Wartość rozchodu towarów (kontenery) wyceniany jest według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen. Wartość rozchodu materiałów (paliwo) wyceniane jest metodą FIFO. Wartość rozchodu materiałów (części do kontenerów) w momencie zakupu jest ewidencjonowany w koszty, na koniec każdego miesiąca wartość niezużytych materiałów odpowiednio zmniejsza koszty podstawowe a zwiększa stan magazynowy. Na dzień bilansowy dokonuje się ich inwentaryzacji. W razie trwałej utraty wartości materiałów lub towarów dokonuje się odpisu aktualizującego wyrażającego tę utratę odpowiednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia.
Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
Kredyty bankowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej kredytu dolicza się narosłe niespłacone odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się wymagalne.
Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.
Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
VIII. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOSCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
Brak istotnych dokonań lub niepowodzeń. Spółka kontynuuje działalność rozwijając się w stabilnym tempie. W sposób ciągły analizujemy i modyfikujemy plany dalszego rozwoju.
Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.
IX. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM
Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2019 rok.
Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

X. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI
Nie dotyczy.
XI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Spółka stale realizuje zadania skierowane na rozwój jej działalności, szczególnie w dziedzinie cyfryzacji procesów zarządzania.
Spółka wkrótce będzie uczestniczyć w testowaniu i rozwoju logistycznego systemu blockchain o nazwie „Tradelens”.
Ten blockchain jest rozwijany i będzie wykorzystywany przez 6 globalnych armatorów (w tym trzech już będących klientami Spółki). Udział w pracach rozwojowych i dostęp do systemu od początku jego funkcjonowania gwarantuje Spółce przewagę konkurencyjną a tym samym wymierne korzyści.
Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

XII. ZATRUDNIENIE
Na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 68,38 osób.
Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Balticon SA
ISIN:PLBLT0000013
NIP:9581639003
EKD: 49.41 transport drogowy towarów
Adres: ul. Janka Wiśniewskiego 31 81-156 Gdynia
Telefon:+48 58 6630079
www:www.balticon.pl
Komentarze o spółce BALTICON
2019-11-18 00-11-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649