Raport.

BALTICON SA (26/2017) Raport miesięczny za październik 2017.

Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2017.
Raport zawiera:
I. Wyniki finansowe Emitenta za wrzesień 2017.
II. Zestawienie raportów EBI i ESPI opublikowanych przez Emitenta w październiku 2017.
III. Kalendarz inwestora na listopad 2017.
I.
RZiS - wybrane pozycje
Narastająco_________________________01-09/2017[PLN]__01-09/2016[PLN]__Dynamika
Przychody ze sprzedaży________________87 857 267______69 285 172______127%
Zysk/strata ze sprzedaży_________________4 138 092_______1 480 864______279%
Zysk/strata z działalności operacyjnej____3 413 175_______1 456 771______234%
Zysk/strata brutto________________________3 603 904_______1 291 693 ______279%
EBITDA__________________________________8 594 287________5 721 750______150%
II.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. opublikowała raport EBI:
1. EBI 25/2017 bieżący w dniu 2017-10-14 - Raport miesięczny za wrzesień 2017.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. nie publikowała raportów ESPI.
III.
W grudniu Spółka planuje opublikować raport miesięczny za listopad 2017, który zostanie opublikowany do 14 grudnia 2017 roku,
Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami.
Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport miesięczny za październik 201 7
  Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku , przekazuje niniejszym do publicznej wiadom ości raport miesięczny
  za październik 201 7.
  Raport zawiera:
  I. Wyniki finansowe Emitenta za wrzesień 201 7.
  II. Zestawienie raportów EBI i ESPI opublikowanych przez Emitenta w październiku 201 7.
  III. Kalendarz inwestora na listopad 201 7.
  I.
  RZiS - wybrane pozycje 01 -09/2017 [PLN] 01 -09/2016 [PLN] Dynamika
  Narastająco
  Przychody ze sprzedaży 87 857 267 69 285 172 127%
  Zysk/strata ze sprzedaży 4 138 092 1 480 864 279%
  Zysk/strata z działalności operacyjnej 3 413 175 1 456 771 234%
  Zysk/strata brutto 3 603 904 1 291 693 279%
  EBITDA 8 594 287 5 721 750 150%
  II.
  W okresie objętym niniejszym raportem spółka Ba lticon S.A. opublikowała raport EBI:
  1. EBI 2 5/2017 bieżący w dniu 2017 -10 -14 - Raport miesięczny za wrzesień 2017 .
  W okresie objętym niniejszym raportem spółka Balticon S.A. nie publikowała raportów ESPI.
  III.
  W grudniu Spółka planuje opublikować raport miesięczny za listopad 201 7, k tóry zostanie opublikowany
  do 14 grudnia 2017 roku.
  Niezależnie od powyższego Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji
  inwestorskich, z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów kontaktu z inwestorami.
  Podstawa prawna:
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31
  października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect ".


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Balticon SA
ISIN:PLBLT0000013
NIP:9581639003
EKD: 49.41 transport drogowy towarów
Adres: ul. Janka Wiśniewskiego 31 81-156 Gdynia
Telefon:+48 58 6630079
www:www.balticon.pl
Komentarze o spółce BALTICON
2019-04-22 15-04-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649