Raport.

AWBUD SA (47/2019) Oddalenie powództwa Spółki o zapłatę

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, Zarząd Awbud S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka powzięła informację o oddaleniu wyrokiem z dnia 9 lipca 2019 r. przez Sąd Okręgowy
w Szczecinie ("Wyrok") powództwa Spółki wniesionego w dniu 29 listopada 2011 r. przeciwko Ozen sp. z o.o.
w restrukturyzacji (dawniej: OZEN Plus sp. z o.o.) ("OZEN") o zapłatę 15.360.839,85 zł wraz z ustawowymi odsetkami.
Wyrok nie jest prawomocny.
Spółka wystąpi z pisemnym wnioskiem o doręczenie Wyroku z uzasadnieniem w przepisanym prawem terminie. Po zapoznaniu się z treścią Wyroku wraz z jego pisemnym uzasadnieniem Spółka podejmie decyzję co do wniesienia apelacji od Wyroku.
Jednocześnie Spółka wskazuje, że w dniu 22 czerwca 2017 roku zbyła wierzytelności wobec OZEN za wyjątkiem roszczenia w wysokości 5 958 tys. zł, odpowiadającego kwocie wypłaconej przez TUiR Allianz na rzecz OZEN tytułem udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej. Należność od OZEN w wysokości 5 958 tys. zł została ujęta
w księgach rachunkowych Spółki i została w całości objęta odpisem aktualizacyjnym ("Odpis").
W związku z utworzeniem Odpisu, zdaniem Spółki ewentualne uprawomocnienie się Wyroku nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki i jej wynik finansowy.
Spółka będzie informowała o dalszych istotnych etapach ww. postępowania.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AWBUD SA
ISIN:PLINSTL00011
NIP:712-015-76-18
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Reja 4 42-440 Ogrodzieniec
Telefon:+48 32 6715201
www:www.awbud.pl

Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
2020-06-30Raport roczny
2020-07-29Raport za I kwartał
Komentarze o spółce AWBUD
2020-06-01 03-06-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649