Raport.

AWBUD SA (1/2019) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 t.j.) ("Ustawa"), Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.802.602 akcji Spółki ("Wezwanie"), stanowiących 34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcje").
Wezwanie zostało ogłoszone w dniu 27 grudnia 2018 r. przez Abadon Real Estate S.A. w Bielsku-Białej ("Wzywający 1", "Nabywający") oraz Petrofox Sp. z o.o. w Bielsku-Białej ("Wzywający 2") za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A. w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy. Podmiotem nabywającym Akcje jest Abadon Real Estate S.A. w Bielsku-Białej.
Wezwaniem objętych jest 2.802.602 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Wezwaniem, zapisy na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania będą przyjmowane w okresie od dnia 21 stycznia 2019 r. do dnia 20 lutego 2019 r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać przesunięty lub być przedłużany na zasadach określonych w Wezwaniu. Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 1,08 zł za każdą spośród Akcji.
Nabywający, na dzień ogłoszenia Wezwania, posiada wraz z Wzywającym 2 (podmiotem zależnym od Nabywającego) łącznie 5.440.344 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku Wezwania, Nabywający wraz z Wzywającym 2 zamierza osiągnąć łącznie 8.242.946 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z treścią Wezwania, Nabywający nie warunkuje nabycia Akcji osiągnięciem przez Nabywającego minimalnej ilości Akcji objętych zapisami. Jednocześnie Wezwanie ogłoszone zostało pod łącznym spełnieniem się określonych w Wezwaniu warunków, z zastrzeżeniem jednak, iż Nabywający ma prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się jednego lub większej liczby warunków, o czym poinformuje w odpowiednim trybie.
Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Stanowisko Zarządu Awbud S.A.
  dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Awbud S.A. ogłoszonego
  w dniu 27 grudnia 2018 r. przez spółkę Abadon Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku -Białej
  oraz spółkę Petrofox sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku -Białej

  Działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych („ Ustawa ”), Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („ Emitent ”, „Spółka ”) przekazuje
  do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki w sprawie wezwania do zapisywania się na
  sprzedaż 2.802.602 akcji Spółki, reprezentujących 34 % ogólnej liczby głosów w Spółce („Akcje ”),
  ogłoszonego w dniu 27 grudnia 2018 r. przez sp ółkę Abadon Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku -
  Białej („ Abadon ”, „Nabywający” ) oraz spółkę Petrofox sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku -Białej
  („Petrofox ”, a łącznie z Abadon „ Wzywający ”) na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy („ Wezwanie ”).
  Zgodnie z treścią Wezwania podmiotem nabywającym Akcje jest Abadon . W wyniku Wezwania
  Abadon zamierza nabyć 2.802.602 Akcji, reprezentujących 34% kapitału zakładowego Spółki,
  uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów na walny m zgromadzeni u Emitenta,
  stanowiąc ej 34% ogólnej liczby głosów w Spółce . Spośród Akcji 2.802.447 papierów
  wartościowych ma formę zdematerializowaną, zostało oznaczonych przez Krajowy Depozyt
  Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLINSTL00011, a także pozostaje wprowadzonych do
  obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. („GPW ”).
  W dniu ogłoszenia Wezwania Abadon wraz z Petrof ox (tj. podmiotem zależnym wobec Abadon
  w rozumieniu Ustawy), posiada łącznie 5.440.344 akcji Spółki, repre zentujących 66% kapitału
  zakładowego Emitenta, uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów na walny m
  zgromadzeni u Emitenta, stanowiąc ej 66% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  Po przeprowadzeniu Wezwania Abadon zamierza osiągnąć wraz z Petrof ox 8.242.946 akcji Spółki ,
  reprezentujących 100% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do wykonywania takiej
  samej liczby głosów na walny m zgromadzeni u Emitenta, stanowiąc ej 100% ogólnej liczby głosów
  w Spółce.
  Zarówno Abadon, jak i Petrofox, należą do Grupy Kapitałowej (w rozumieniu Ustawy) , której
  jednostką dominującą jest spółk a Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku -Białej („ Murapol ”).
  Zgodnie z Wezwaniem, zapisy na sprzedaż Akcj i w ramach Wezwania będą przyjmowane w okresie
  od dnia 21 stycznia 2019 r. do dnia 20 lutego 2019 r. włącznie , w dni robocze od poniedziałku do
  piątku , z zastrzeżeniem, iż termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może
  zostać przesunięty lub być przedłużany przez Abadon na zasadach określonych w Rozporządzeniu
  M inistra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania
  się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz
  warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań .
  Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 1,08 zł ( jeden złoty i osiem groszy)
  za każdą spośród Akcji.

  W związku z ogłoszeniem Wezwania , na mocy art. 80 Ustawy, Zarząd Spółki obowiązany jest do
  przekazania Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości swojego stanowiska
  dotyczącego ogłoszonego Wezwania, zawierającego w szczególności opinię dotyczącą wpływu
  Wezwania na interes Spółki, w tym zatrudnienie w Emitencie, strategicznych planów Wzywając ych
  wobec Spółki i ich prawdopodob nego wpływu na zatrudnienie w Emitencie oraz na lokalizację
  prowadzenia jej działalności. Wspomniane stanowisko ma zawierać również stwierdzenie, czy
  zdaniem Zarządu Emitenta cena proponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki,
  przy czym dotychc zasowe notowania na rynku regulowanym nie mogą być jedynym miernikiem tej
  wartości.

  1. Zastrzeżenia
  Na potrzeby sporządzenia niniejsze go stanowiska , Zarząd Spółki dokonał analizy następujących
  dostępnych mu zewnętrznych źródeł informacji i danych:
  a) dokumentu Wezwania ;
  b) cen rynkowych akcji Spółki w ramach obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
  GPW w okresie trzech oraz sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania ;
  c) dostępnych publicznie informacji o kondycji finansowej, operacyjnej i cenach rynkowy ch
  akcji wybranych spółek prowadzących porównywalną działalność do działalności Emitenta
  z polskiego rynku giełdowego;
  d) wybranych raportów bieżących i okresowych Abadon oraz Murapol.
  Formułując niniejsze stanowisko Zarząd Emitenta wziął pod uwagę wszelkie r elewantne czynniki
  wewnętrzne odnoszące się do Spółki, a także jej sytuacji finansowej aktualnej w czasie ogłoszenia
  Wezwania.
  Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że Abadon jest spółką publiczną, której akcje zostały
  dopuszczone do obrotu na rynku regul owanym prowadzonym przez GPW, zaś Murapol jest
  emitentem obligacji wprowadzonych do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu
  Catalyst. Z uwagi na te okoliczności, oba wzmiankowane podmioty przekazują do publicznej
  wiadomości raporty bieżące oraz okres owe w formie i zakresie określon ym właściwymi przepisami
  prawa oraz regulacjami obowiązującymi odpowiednio na ww. rynkach . Sporządzając niniejsze
  stanowisko Zarząd Spółk i zapoznał się z wybranymi spośród wspomnianych raportów Abadon oraz
  Murapol – Emitent nie dysponuje jednak możliwością weryfikacji zawartych w nich informacji.
  Zawarte w niniejszym stanowisku wszelkie oświadczenia dotyczące przyszłości stanowią wyłącznie
  opis przewidywań, zamiarów, przypuszczeń lub opinii Zarządu Spółki, a także nie mogą być
  traktowane jako prognozy czy tym bardziej zobowiązania o charakterze gwa rantującym osiągnięcie
  określonego rezultatu.
  Stanowisko Zarządu Emitenta przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowi informacji
  rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej, o których
  mowa w Rozporządzeniu Pa rlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć
  na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE
  Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ¸
  a także w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r.
  uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu
  do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów
  obiekty wnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub
  sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań
  konfliktów interesów .
  Każda osoba podejmująca decyzję inwestycyjną dotyczącą Akc ji, po zapoznaniu się z niniejszym
  stanowiskiem Zarządu Emitenta w sprawie Wezwania, powinna dokonać – na podstawie wszelkich
  dostępnych informacji, w tym dostarczonych przez Wzywając ych i przez Spółkę w związku
  z wykon yw aniem obowiązków informacyjnych – własnej oceny ryzyka inwestycyjnego
  związanego ze zbyciem, dalszym posiadaniem lub nabyciem instrumentów finansowych, w tym
  (w przypadku takiej potrzeby) uzyskać indywidualną poradę lub rekomendację od doradców
  posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wi edzę.
  Decyzja dotycząca sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinna być niezależną decyzją
  każdego z akcjonariuszy Spółki, podjętą samodzielnie oraz w sposób dobrowolny. W szczególności
  zaś każdy akcjonariusz Emitenta , analizując możliwość złożenia z apisu w ramach odpowiedzi na
  Wezwanie, powinien ocenić ryzyko inwestycyjne z tym związane oraz wszelkie implikacje prawne
  lub podatkowe w tym zakresie.

  2. Plany strategiczne wobec Spółki oraz wpływ Wezwania na interes Spółki
  W treści Wezwania wskazano, że:
  „Wzywający traktują nabycie akcji Spółki jako inwestycję długoterminową. Wzywający zamierzają
  rozwijać dotychczasową działalność Spółki, nie zmieniając zasadniczo jej profilu działania.
  Realizacja tych zadań wymaga jednak szeregu zmian w zakresie finansowan ia Spółki oraz jej dalszej
  integracji w ramach Grupy Kapitałowej Murapol. Z tego względu, w ocenie Nabywającego,
  niezbędnym jest ustrukturyzowanie bieżącego wsparcia finansowego Spółki przekazywanego przez
  Nabywającego, tak by następnie móc ograniczyć jego wielkość. Działania te powinny być połączone
  z restrukturyzacją zadłużenia Spółki wobec podmiotów z Grupy Kapitałowej Murapol, przy czym
  restrukturyzacja ta ma mieć charakter kompleksowy i nie może polegać na umorzeniu tego
  zadłużenia . (…) Wzywający nie wykluczają prowadzenia w przyszłości działań zmierzających do
  wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ”.
  W tym kontekście Zarząd Emitenta przypomina, iż Wezwanie zostało ogłoszone pod łącznym
  spełnieniem się poniż szych warunków:
  a) zawarcia przez Murapol, Abadon oraz Spółkę umowy organizacyjnej dotyczącej ustanowienia
  współpracy strategicznej pomiędzy tymi podmiotami, zasad integracji Spółki w ramach
  Grupy Kapitałowej Murapol, a także ustrukturyzowania sposobu zapewni ania przez Abadon
  bieżącego wsparcia finansowego w zakresie wyłącznie niezbędnym dla zachowania płynności
  Spółki oraz opracowania planu restrukturyzacji aktualnego zadłużenia Spółki wobec Abadon
  oraz Murapol skutkującego zmniejszeniem jego wysokości o co n ajmniej
  50% (z zastrzeżeniem, że wskazany plan restrukturyzacji nie będzie zakładał w żadnym
  stopniu umorzenia przedmiotowego zadłużenia);
  b) powzięcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
  umowy określonej w pkt. a) powyże j;
  c) powzięcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie zatwierdzenia opracowanego
  przez Zarząd Spółki nowego planu strategicznego oraz wieloletniego planu finansowego dla
  Spółki i jej Grupy Kapitałowej, uwzględniających warunki współpracy Spółki z Grup ą
  Kapitałową Murapol wynikające z umowy określonej w pkt. a) powyżej, a w szczególności
  odzwierciedlającego plan restrukturyzacji aktualnego zadłużenia Spółki wobec Abadon oraz
  Murapol.
  Zgodnie z zawartą w Wezwaniu deklaracją, Wzywający oczekują, że wszyst kie wymienione wyżej
  warunki zostaną spełnione co do zasady najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów,
  tj. najpóźniej w dniu 20 lutego 2019 r., o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony.
  Jednocześnie Abadon zastrzegł sobie prawo do pod jęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo
  niespełnienia jednego lub większej liczby wymienionych wyżej warunków.
  Zarząd Emitenta wyraża pozytywną opinię w odniesieniu do planów strategicznych wyrażonych
  przez Wzywających w treści Wezwania.
  W pierwszej kolejno ści należy podkreślić, że współpraca Emitenta z podmiotami należącymi do
  Grupy Kapitałowej Murapol, w tym z Abadon, ma charakter strategiczny dla Spółki oraz
  tworzonego przez nią holdingu. W tym kontekście należy wspomnieć o licznych pożyczkach
  udzielonych dotychczas Spółce oraz jednostce wobec niej zależnej w rozumieniu Ustawy – tj. spółce
  Instal -Lublin sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, a także poręczeniach czy gwarancjach, którymi
  beneficjentami były te podmioty. Otrzymane wsparcie finansowe od Grupy Kapi tałowej Murapol
  okazało się w przeszłości niezbędne dla prowadzenia przez Emitenta bieżącej działalności w sposób
  niezakłócony. Co więcej, opisywana kooperacja ma wymiar również operacyjny. W tym kontekście
  warto odnotować choćby zawarcie pomiędzy Murapol a Emitentem w dniu 21 września 2018 r. listu
  intencyjnego , w którym Murapol wyraził wolę powierzenia Spółce , jako generalnemu wykonawcy
  w systemie open book , w latach 2018, 2019, 2020 i 2021 realizacji inwestycji mieszkaniowych
  prowadzonych na terenie Polski, w ramach których spółki celowe holdingu Murapol występować
  będą jako inwestorzy (o przedmiotowym zdarzeniu Emitent informowa ł w raporcie bieżącym
  nr 43/2018). Z tej perspektywy, realizacja sformułowanej przez Wzywających zapowiedzi dalszej
  integrac ji Spółki w ramach Grupy Kapitałowej Murapol, wydaje się pozostawać zbieżna z interesem
  Emitenta, a także może skutkować stabilizacją sytuacji finansowej Spółki . Ostateczn ie jednak efekt
  opisywanej kooperacji (także w przypadku jej zintensyfikowania) zależ y nie tylko od Emitenta,
  więc na chwilę obecną pozostaje trudny do przewidzenia.
  Z perspektywy skali wsparcia finansowego udzielonego dotychczas Spółce przez Grupę Kapitałową
  Murapol pozostaje zrozumiałe, że Abadon zamierza – przed zwiększeniem zaangażowan ia
  kapitałowego w strukturach właścicielskich Emitenta – doprowadzić do ustrukturyzowania sposobu
  zapewniania przez Abadon takiej pomocy w przyszłości oraz określić długoterminowy plan
  stopniowego ograniczania poziomu zadłużenia Spółki względem Grupy Kapit ałowej Murapol.
  Wskazana intencja, która przybrała postać warunków ogłoszonego Wezwania, również pozostaje
  zbieżna z interesem Spółki, jeżeli efektem dwustronnych uzgodnień będzie strategia zmierzająca do
  zapewnienia stabilności oraz wzrostu efektywności b iznesowej aktywności Emitenta.
  Potencjalne zaś wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
  (w perspektywie przyszłej oraz po wykonaniu przez akcjonariusza , będącego podmiotem
  dominującym nad Emitent em, odpowiednich obowiązkó w przewidzianych prawem), a także
  przywrócenie im formy dokumentu, również może pozostawać zbieżne z interesem Emitenta
  z uwagi na możliwość ograniczenia wówczas kosztów bieżących funkcjonowania Spółki.

  3. Wpływ Wezwania na zatrudnienie w Spółce oraz lokalizację prowadzenia przez nią
  działalności
  W dokumencie Wezwania nie zawarto wprost informacji na temat jego wpływu na zatrudnienie
  w Spółce, czy na lokalizację prowadzenia przez nią działalności. Z zaprezentowanych w Wezwaniu
  szczegółowych zamiarów wz ględem Emitenta również nie sposób jest jednoznacznie określić jak
  zakończenie Wezwania miałoby przekładać się na opisywane w tym punkcie okoliczności.
  Mając jednak na uwadze dotychczasową współpracę Emitenta z Grupą Kapitałową Murapol, w tym
  z Abadon, w opinii Zarządu Spółki Wezwanie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na poziom
  zatrudnienia w Emitencie lub na lokalizację prowadzenia działalności Spółki.

  4. Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące ceny za Akcje zaproponowanej w Wezwaniu
  W odniesieniu do ceny zaproponowanej w Wezwaniu, Zarząd Spółki zwraca uwagę, że zgodnie
  z art. 79 Ustawy, cena ta nie może być niższa od:
  a) średniej ceny rynkowej z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania,
  w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spó łki na rynku głównym;
  b) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem Wezwania podmiot obowiązany do jego
  ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące
  stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy,
  zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania;
  c) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia Wezwania,
  podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami
  zawa rtego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wydały
  w zamian za akcje będące przedmiotem Wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem
  Wezwania.
  Za średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, d ziennych cen
  akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
  w odpowiednim okresie.
  Zaproponowana w ramach Wezwania cena za jedną Akcję w wysokości 1,08 zł (jeden złoty i osiem
  groszy), uwzględniając oświadczenia zawarte w tym dokumencie, nie jest niższa niż cena
  minimalna ustalona zgodnie z wymogami określonymi w art. 79 Ustawy.
  Uwzględniając sytuację rynkową odnoszącą się do podmiotów prowadzących tożsamą do Emitenta
  działalność gospodarczą, uwarunkowania odnoszące się bezpośrednio do Spółki ujawnion e
  w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata ubiegłe,
  I kwartał 20 18 r., I półrocze 2018 r. oraz III kwartał 2018 r., a w szczególności poziom zadłużenia
  Emitenta (uwzględniając dodatkowo fakt, iż ponad 87% zobowiązań Grupy Kapitałowej Spółki ma
  charakter krótkoterminowy) oraz wartość księgową przypadającą na jedną akcję w wysokości
  1,22 zł (jeden złoty i dwadzieścia dwa grosze) wedle stanu na dzień 30 września 2018 r. , w ocenie
  Zarządu Emitenta cena za Akcje zaproponowana w Wezwaniu mieści się w zakresie cen
  odpowiadających wartości godziwej Spółki.
  Zarząd Emitenta info rmuje, że nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu (biegłego) na temat ceny
  Akcji w Wezwaniu.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AWBUD SA
ISIN:PLINSTL00011
NIP:712-015-76-18
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Reja 4 42-440 Ogrodzieniec
Telefon:+48 32 6715201
www:www.awbud.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-06-28Raport roczny
Komentarze o spółce AWBUD
2019-05-24 17-05-30
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649