nr 2 z dnia 12 pa..." />

Raport.

AWBUD SA (46/2018) Zawarcie aneksu nr 2 do umowy na wybudowanie obiektu hotelowego w Międzyzdrojach

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, iż otrzymał dwustronnie podpisany aneks
nr 2 z dnia 12 października 2018 r. ("Aneks") do umowy z dnia 14 czerwca 2018 r. ("Umowa") zawartej pomiędzy Emitentem a MINDE Sp. z o.o. w Kołobrzegu jako Inwestorem, której przedmiotem jest wybudowanie obiektu hotelowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Międzyzdrojach przy Alei Gwiazd 15. Emitent informował o zawarciu Umowy w raporcie bieżącym nr 19/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., a o zawarciu aneksu nr 1 do Umowy w raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r.
Aneks przedłuża do dnia 12 lutego 2019 r. termin ziszczenia się warunków wejścia w życie Umowy. Wobec zmiany wprowadzonej Aneksem, Umowa wchodzi w życie pod warunkiem łącznego ziszczenia się następujących warunków:
a) wydania przez właściwy organ ostatecznego pozwolenia na budowę Przedmiotu Umowy,
b) wydania decyzji o udzieleniu kredytu na sfinansowania budowy Przedmiotu Umowy wykonania Przedmiotu Umowy przez bank, w którym Inwestor złożył już wniosek o udzielenie kredytu na sfinansowanie wykonania Przedmiotu Umowy lub przez inny bank, do którego Inwestor złoży taki wniosek,
c) w terminie do 12 lutego 2019 r. Inwestor przekaże Wykonawcy na piśmie informację o ziszczeniu się warunków wskazanych w lit a) oraz lit b) powyżej bądź informację o braku ziszczenia się obu tych warunków łącznie lub ziszczeniu się tylko jednego z nich.
W przypadku, w którym nie ziszczą się warunki wskazane w lit a) oraz lit b) powyżej w terminie wskazanym w pkt 3) powyżej, Umowę uważa się za niezawartą z zastrzeżeniem zdania następnego.
W przypadku nieziszczenia się tych warunków i nie wejścia w życie niniejszej Umowy, Strony podejmą dalsze negocjacje dotyczące zawarcia umowy na realizację przedmiotu Umowy i wszelkie niezbędne czynności umożliwiające zawarcie i wejście w życie tej umowy.
Zawarcie Aneksu do Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AWBUD SA
ISIN:PLINSTL00011
NIP:712-015-76-18
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Reja 4 42-440 Ogrodzieniec
Telefon:+48 32 6715201
www:www.awbud.pl
gpwlink:awbud.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce AWBUD
2019-04-20 14-04-30
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649