Raport.

AWBUD SA (8/2018) Zawarcie ugody przez Emitenta

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, iż w dniu 6 marca 2018 roku na rozprawie przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w imieniu Emitenta oraz w imieniu Adgar BC III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Warszawie ("Adgar") została podpisana ugoda ("Ugoda"). Ugoda dotyczy sporu pomiędzy Adgar jako zamawiającym i Emitentem jako wykonawcą związanego z zawarciem i wykonaniem umowy o wykonawstwo robót budowlanych z dnia 31 lipca 2014 r. ("Umowa"). Przedmiotem Umowy była rozbudowa, remont i modernizacja kompleksu biurowo-usługowego Adgar Park West w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 181, 181B i 181C. Na podstawie Ugody, Adgar zapłaci Emitentowi w terminie (1) kwotę 1.639.034,37 zł i 23% podatek VAT jako wynagrodzenie za roboty podstawowe; (2) kwotę 1.383.192,93 zł i 23% podatek VAT jako wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz (3) kwotę 2.977.772,70 zł jako zatrzymaną jako kaucję należytego wykonania umowy. Ugoda uwzględnia i reguluje także kwestie związane z rozliczeniami wynagrodzeń podwykonawców zatrudnionych przez Emitenta dla realizacji przedmiotu Umowy. Na podstawie Ugody, Adgar zwolnił Emitenta z wszystkich i wszelkich wad i usterek związanych z wykonaniem przez Emitenta wszelkich prac oraz robót w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy. Ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia jej stron wynikające z Umowy lub związane z Umową. Zgodnie z treścią Ugody, jej strony wniosły o nadanie Ugodzie formy wyroku sądu arbitrażowego w zakresie postanowień Ugody dotyczących zobowiązania do zapłaty przez Adgar na rzecz Emitenta.
O zawarciu Umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku.
O wszczęciu postępowania arbitrażowego przeciwko Adgar Emitent informował raportem bieżącym nr 47/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku.
Zawarcie Ugody zostało uznane za informację poufną ze względu na przedmiot i wartość sporu pomiędzy Emitentem a Adgar oraz jego definitywne zakończenie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AWBUD SA
ISIN:PLINSTL00011
NIP:712-015-76-18
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Reja 4 42-440 Ogrodzieniec
Telefon:+48 32 6715201
www:www.awbud.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce AWBUD
2020-04-04 03-04-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649