Raport.

AWBUD SA (2/2018) Zawarcie umowy na wykonanie robót żelbetowych dla Magazynu Wysyłkowego w Łodzi.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 stycznia 2018 roku otrzymał obustronnie podpisaną umowę opatrzona datą 4 grudnia 2017 r. zawartą pomiędzy ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA Sp. z o.o. w Łodzi jako Inwestorem a Emitentem jako Wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie robót żelbetowych wraz ze skompletowaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę Magazynu Centralnego Inwestora, zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Św. Teresy 109 o Magazyn Wysyłkowy ("Umowa").
Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie ustalone powykonawczo w oparciu o faktyczną ilości wykonanych robót i ceny jednostkowe określone w Umowie. W ocenie Emitenta, dokonanej na podstawie dokumentacji umownej i cen jednostkowych określonych w Umowie, szacowana wartość wynagrodzenia wynosi około 5.050.000,00 złotych (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), które podlega powiększaniu o podatek VAT.
Zakończenie wykonywania przedmiotu Umowy powinno nastąpić w marcu 2018 r.
Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekraczać 15% całkowitego wynagrodzenia netto należnego Emitentowi na podstawie Umowy.
Umowa zastrzega uprawnienie Inwestora do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.
Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AWBUD SA
ISIN:PLINSTL00011
NIP:712-015-76-18
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Reja 4 42-440 Ogrodzieniec
Telefon:+48 32 6715201
www:www.awbud.pl
Kalendarium raportów
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
2020-06-30Raport roczny
2020-07-29Raport za I kwartał
Komentarze o spółce AWBUD
2020-05-29 20-05-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649