Raport.

AWBUD SA (92/2017) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy w ramach realizacji budowy instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii na terenie Elektrociepłowni Rzeszów.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r. INSTAL - LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółka zależna Emitenta ("Spółka zależna", "INSTAL- LUBLIN") poinformowała o otrzymaniu w dniu 4 grudnia 2017 r. obustronnie podpisanych: (1) umowy opatrzonej datą 28 listopada 2017 r. w ramach realizacji budowy instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE) zlokalizowanej na ternie PGE GiEK S.A. - Oddział Elektrociepłownia Rzeszów ("Umowa") oraz (2) aneksu nr 1 do Umowy opatrzonego datą 28 listopada 2017 r., zawartych pomiędzy Spółką zależną jako Wykonawcą a TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia z siedzibą w Mediolanie i i Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie - wspólnikami spółki cywilnej ASTER RESOVIA TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, ASTALDI S.p.A s.c. z siedzibą w Warszawie, jako Zamawiającym.
Przedmiotem Umowy jest wykonanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych nadposadzkowych wraz z białym montażem, instalacji wentylacji bytowej (oddymiającej i napowietrzającej), instalacji klimatyzacji, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w ramach realizacji budowy instalacji termicznego
przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE) na terenie Elektrociepłowni Rzeszów.
Wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze zmianą wprowadzoną aneksem nr 1, powinno nastąpić do dnia 31.08.2018 r.
Wynagrodzenie ryczałtowe należne Spółce zależnej za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone w Umowie na kwotę 6.610.000,00 złotych (sześć milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych i 00/100) plus podatek VAT.
W Umowie zostały zastrzeżone kary umowne m.in. z tytułu:
1) braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty, który jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconych czynności - w wysokości 10.000,00 złotych;
2) opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek etapu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w odniesieniu do danego terminu - w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej 10% całkowitego wynagrodzenia umownego netto;
3) wypowiedzenia/odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy (niezależnie czy w zakresie całości czy części przedmiotu Umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto;
4) opóźnienia w usunięcia wad i dokonaniu uzupełnień tej części w stosunku do ustalonej przez Zamawiającego daty usunięcia wady lub dokonania uzupełnienia w wysokości 0,025% całkowitego wynagrodzenia brutto, jednak nie więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia brutto;
5) wykonania robót niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Robót Wykonawcy, Programem Zapewnienia Jakości, Planem BIOZ lub Procedurą BHP i przepisami bhp i p.poż - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek wykonania robót niezgodnie z w/w regulacjami;
6) nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 10.000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
7) nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 10.000,00 złotych za każdą nie przedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
8) braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 10.000,00 złotych;
9) dopuszczenia przez Wykonawcę w ramach Umowy do wykonywania robót, dostaw, świadczenia usług lub jakiejkolwiek innej aktywności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie uzyskał akceptacji przez Zamawiającego - w wysokości 10.000,00 złotych w każdym jednostkowym wypadku takiego dopuszczenia.
Umowa zastrzega uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.
Zawarcie Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Spółce zależnej na podstawie Umowy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AWBUD SA
ISIN:PLINSTL00011
NIP:712-015-76-18
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Reja 4 42-440 Ogrodzieniec
Telefon:+48 32 6715201
www:www.awbud.pl
Kalendarium raportów
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
2020-06-30Raport roczny
2020-07-29Raport za I kwartał
Komentarze o spółce AWBUD
2020-05-29 22-05-30
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649