Raport.

AWBUD SA (91/2017) Zawarcie przez Emitenta umowy związanej z realizacją budowy nowej Hali Wanien dla Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. w Bukownie.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2017 z dnia 2 października 2017 r., informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę opatrzoną datą 6 listopada 2017 r. zawartą pomiędzy Zakładami Górniczo-Hutniczymi Bolesław S.A. w Bukownie ("ZGH "Bolesław" S.A.") jako Zamawiającym a Emitentem jako Wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie przez Emitenta prac fundamentowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego obejmującego budowę nowej Hali Wanien ("Umowa"), w ramach realizacji którego Emitent wykonuje prace przygotowawcze na podstawie umowy, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 71/2017 z dnia 18.09.2017 r.
Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 12.241.000,00 złotych (dwanaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych i 00/100), które podlega powiększaniu o podatek VAT.
Wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 30.04.2018 r.
Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekraczać 20% całkowitego wynagrodzenia netto należnego Emitentowi na podstawie Umowy. Umowa zastrzega uprawnienie Stron do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.
Zawarcie przez Emitenta Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi określonego Umową.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AWBUD SA
ISIN:PLINSTL00011
NIP:712-015-76-18
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Reja 4 42-440 Ogrodzieniec
Telefon:+48 32 6715201
www:www.awbud.pl
Kalendarium raportów
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
2020-06-30Raport roczny
2020-07-29Raport za I kwartał
Komentarze o spółce AWBUD
2020-05-29 21-05-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649