Raport.

AWBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Wybrane dane finansowe dotycz?ce ?r?drocznego skr?conego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzeda?y 159 148 189 146 37 389 43 295 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej (1 232) 3 491 (289) 799 Zysk (strata) przed opodatkowaniem (712) 3 104 (167) 710 Zysk (strata) netto (1 214) 2 198 (285) 503 Ca?kowite dochody netto (1 214) 2 198 (285) 503 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (24 084) (1 704) (5 658) (390) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 3 175 (30) 746 (7) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 18 251 (1 250) 4 288 (286) Przep?ywy pieni??ne netto razem (2 658) (2 984) (624) (683) Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadaj?ca na jedn? akcj? zwyk?? (0,15) 0,27 (0,04) 0,06 Aktywa razem 168 834 171 822 39 181 38 839 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 123 575 126 155 28 678 28 516 Zobowi?zania d?ugoterminowe 10 374 10 620 2 407 2 401 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 113 201 115 535 26 270 26 116 Kapita? w?asny 45 259 45 667 10 503 10 323 Kapita? podstawowy 4 121 4 121 956 932 Liczba akcji 8 242 946 8 242 946 8 242 946 8 242 946 Warto?? ksi?gowa i rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? 5,49 5,54 1,27 1,25 Wybrane dane finansowe dotycz?ce ?r?drocznego skr?conego jednostkowego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzeda?y 133 706 154 343 31 411 35 328 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej (348) 2 795 (82) 640 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 514 2 734 121 626 Zysk (strata) netto 103 2 146 24 491 Ca?kowite dochody netto 103 2 146 24 491 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (19 762) (2 066) (4 643) (473) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 2 346 (387) 551 (89) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 14 416 (322) 3 387 (74) Przep?ywy pieni??ne netto razem (3 000) (2 775) (705) (635) Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadaj?ca na jedn? akcj? zwyk?? 0,01 0,26 0,00 0,06 Aktywa razem 155 150 153 966 36 005 34 802 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 100 282 99 201 23 272 22 423 Zobowi?zania d?ugoterminowe 5 462 3 187 1 268 720 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 94 820 96 014 22 005 21 703 Kapita? w?asny 54 868 54 765 12 733 12 379 Kapita? podstawowy 4 121 4 121 956 932 Liczba akcji 8 242 946 8 242 946 8 242 946 8 242 946 Warto?? ksi?gowa i rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? 6,66 6,64 1,55 1,50

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Raport
  Grupy Kapitałowej AWBUD
  za III kwartał 2017 roku
  29 listopada 2017 roku


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  2
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Grupa Kapitałowa AWBUD – dane skonsolidowane
  Wybrane skonsolidowane dane finansowe
  (w tys. zł) (w tys. euro)
  9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  Przychody ze sprzedaży 159 148 189 146 37 389 43 295
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 232) 3 491 (289) 799
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (712) 3 104 (167) 710
  Zysk (strata) netto (1 214) 2 198 (285) 503
  Całkowite dochody netto (1 214) 2 198 (285) 503
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (24 084) (1 704) (5 658) (390)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 175 (30) 746 (7)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 251 (1 250) 4 288 (286)
  Przepływy pieniężne netto razem (2 658) (2 984) (624) (683)
  Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcję zwykłą (w zł, w euro) (0,15) 0,27 (0,04) 0,06
  Wybrane skonsolidowane dane finansowe
  (w tys. zł) (w tys. euro)
  Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
  Aktywa razem 168 834 171 822 39 181 38 839
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 123 575 126 155 28 678 28 516
  Zobowiązania długoterminowe 10 374 10 620 2 407 2 401
  Zobowiązania krótkoterminowe 113 201 115 535 26 270 26 116
  Kapitał własny 45 259 45 667 10 503 10 323
  Kapitał podstawowy 4 121 4 121 956 932
  Liczba akcji (w szt.) 8 242 946 8 242 946 8 242 946 8 242 946
  Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł, w euro) 5,49 5,54 1,27 1,25  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  3
  AWBUD S.A. – dane jednostkowe
  Wybrane jednostkowe dane finansowe
  (w tys. zł) (w tys. euro)
  9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  Przychody ze sprzedaży 133 706 154 343 31 411 35 328
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (348) 2 795 (82) 640
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 514 2 734 121 626
  Zysk (strata) netto 103 2 146 24 491
  Całkowite dochody netto 103 2 146 24 491
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (19 762) (2 066) (4 643) (473)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 346 (387) 551 (89)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 416 (322) 3 387 (74)
  Przepływy pieniężne netto razem (3 000) (2 775) (705) (635)
  Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcję zwykłą (w zł, w euro) 0,01 0,26 0,00 0,06
  Wybrane jednostkowe dane finansowe
  (w tys. zł) (w tys. euro)
  Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
  Aktywa razem 155 150 153 966 36 005 34 802
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100 282 99 201 23 272 22 423
  Zobowiązania długoterminowe 5 462 3 187 1 268 720
  Zobowiązania krótkoterminowe 94 820 96 014 22 005 21 703
  Kapitał własny 54 868 54 765 12 733 12 379
  Kapitał podstawowy 4 121 4 121 956 932
  Liczba akcji (w szt.) 8 242 946 8 242 946 8 242 946 8 242 946
  Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł, w euro) 6,66 6,64 1,55 1,50
  Powyższe dane finansowe za trzy kwartały 2017 roku i okres porównawczy zostały przeliczone na euro według następujących zasad:
   pozycje aktywów i pasywów  według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski odpowiednio na dzień 30 września 2017 roku  1 euro = 4,3091 zł oraz na dzień
  31 grudnia 2016 roku – 1 euro = 4,4240 zł,
   pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych  według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych
  przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku  1 euro = 4,2566 zł oraz w okresie od
  1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku  1 euro = 4,3688 zł.  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  4
  Spis treści
  WYBRANE DANE FINANSOWE ....................................................................................................................... 2
  Spis treści........................................................................................................................................................... 4
  1. KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY AWBUD ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU ..................................... 6
  1.1. Sytuacja makroekonomiczna i kondycja branży budowlanej .............................................................................. 6
  1.2. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej AWBUD ................................................................................................... 8
  1.2.1. Czynniki kształtujące wynik finansowy Grupy ........................................................................................... 8
  1.2.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej ........................................................................................................ 10
  1.2.3. Przepływy pieniężne ............................................................................................................................... 11
  1.2.4. Zmiany w kapitale własnym .................................................................................................................... 11
  1.2.5. Wskaźniki finansowe ............................................................................................................................... 11
  1.2.6. Udział poszczególnych segmentów operacyjnych w wyniku................................................................... 11
  1.3. Realizowane inwestycje ................................................................................................................................... 13
  1.4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz ......................... 14
  1.5. Czynniki, które mogą mieć wpływ na działalność Grupy w kolejnych kwartałach ............................................ 14
  1.5.1. Czynniki zewnętrzne ............................................................................................................................... 14
  1.5.2. Czynniki wewnętrzne .............................................................................................................................. 14
  2. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ............................15
  2.1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................................................................. 15
  2.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ...................................................................................... 16
  2.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych .............................................................................. 17
  2.4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ......................................................................... 18
  3. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .............................................................................................................19
  3.1. Oświadczenie o zgodności ............................................................................................................................... 19
  3.2. Oświadczenia Zarządu ..................................................................................................................................... 19
  3.3. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej AWBUD S.A. ........................................................................... 19
  3.4. Grupa Kapitałowa ............................................................................................................................................. 20
  3.5. Przedmiot działalności ...................................................................................................................................... 21
  3.6. Władze statutowe ............................................................................................................................................. 22
  3.7. Opis ważniejszych zasad rachunkowości ........................................................................................................ 23
  3.8. Prezentacja danych .......................................................................................................................................... 24
  3.9. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza ................................................................................................. 24
  3.10. Przychody ze sprzedaży .................................................................................................................................. 25
  3.11. Koszty według rodzaju ..................................................................................................................................... 25
  3.12. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych .............................................................................. 25
  3.13. Sezonowość lub cykliczność działalności ........................................................................................................ 25
  3.14. Segmenty operacyjne ...................................................................................................................................... 26
  3.15. Akcje i akcjonariat ............................................................................................................................................ 27
  3.15.1 Kapitał zakładowy i liczba akcji ............................................................................................................... 27
  3.15.2 Akcjonariusze .......................................................................................................................................... 27
  3.15.3 Stan posiadania akcji AWBUD S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące ....................................... 30
  3.15.4 Notowania akcji AWBUD ........................................................................................................................ 30
  3.16. Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne ............................................................................... 31
  3.17. Emisje, wykup i spłaty dłu
  żnych i kapitałowych papierów wartościowych ........................................................ 31
  3.18. Należności i zobowiązania warunkowe ............................................................................................................ 31
  3.19. Transakcje z podmiotami powiązanymi ............................................................................................................ 31
  3.20. Znaczące umowy ............................................................................................................................................. 32
  3.21. Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego .......................................................................... 34


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  5
  3.22. Sprawy sporne ................................................................................................................................................. 34
  3.23. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub
  udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna
  wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta ............. 35
  3.24. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej w prezentowanym
  okresie .............................................................................................................................................................. 35
  3.25. Pozostałe informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji
  zobowiązań przez Emitenta ............................................................................................................................. 36
  3.26. Zatrudnienie ..................................................................................................................................................... 36
  3.27. Inne istotne informacje ..................................................................................................................................... 36
  3.27.1 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ................................................... 36
  3.27.2 Zatwierdzenie sprawozdania .................................................................................................................. 36
  4. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ...................................37
  4.1. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów ...................................................................................... 37
  4.2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej ............................................................................................ 38
  4.3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................................................................... 39
  4.4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym .............................................................................. 40  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  6
  1. KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY AWBUD ZA III KWARTAŁY 2017 ROKU
  1.1. Sytuacja makroekonomiczna i kondycja branży budowlanej
  Po niższym od oczekiwań wzroście PKB w 2016 roku, wyniki pierwszego półrocza 2017 roku wskazują na przyspieszenie tempa
  wzrostu gospodarczego (4,0%), potwierdzone danymi za trzeci kwartał 2017 roku, w którym wzrost polskiej gospodarki wyniósł
  4,7%
  1 i w którym nastąpiło wyhamowanie, obserwowanego w 2016 roku, pogłębiającego się regresu wydatków inwestycyjnych.
  Oznaki ożywienia gospodarczego w okresie trzech kwartałów 2017 roku potwierdzają również dane dotyczące wzrostu produkcji
  przemysłowej (5,9%) oraz sprzedaży detalicznej przedsiębiorstw (8,4%). Dobra sytuacja na rynku pracy nadal wspiera konsumpcję
  prywatną, a produkcja przemysłowa notuje dynamikę wzrostową nie tylko dzięki popytowi krajowemu, ale także stabilnemu
  wzrostowi gospodarczemu w strefie euro. Jednak wyraźny wzrost sektora budownictwa, uzależniony od napływu środków
  z funduszy Unii Europejskiej i zakończenia opóźnionych procedur zamówień publicznych, jest przewidywany dopiero na koniec
  2017 roku a w latach 2018–2019 prognozowane jest dalsze przyspieszenie napływu funduszy unijnych. Wzrost produkcji
  budowlano-montażowej, wspierany efektem niskiej bazy, w okresie trzech kwartałów bieżącego roku wyniósł 13,0% w porównaniu
  z analogicznym okresem 2016 roku, w którym to odnotowano spadek o 14,9%. Przewiduje się, że wzrost rynku budowlanego
  w kolejnych latach uzależniony będzie głównie od dynamiki nakładów publicznych na infrastrukturę oraz kontynuacji ożywienia
  w segmencie mieszkaniowym.
  Według prognoz analityków, wyraźne sygnały poprawy dynamiki inwestycji publicznych oraz sprzedaż
  y detalicznej wskazują na
  możliwość wzrostu PKB w 2017 roku powyżej 4,0%, na co znaczący wpływ będzie miał popyt konsumpcyjny gospodarstw
  domowych wynikający z poprawy na rynku pracy oraz wypłat świadczeń wychowawczych. Według projekcji NBP z listopada
  bieżącego roku, wzrost gospodarczy w kolejnych latach spowolni do 3,6% w 2018 roku i 3,3% w kolejnym, wobec spadku wpływu
  środków pochodzących z programu Rodzina 500+ na wzrost dynamiki popytu konsumpcyjnego przy jednoczesnym, coraz większym
  udziale nakładów inwestycyjnych we wzroście PKB.
  Źródło: GUS, NBP Raport o inflacji, listopad 2017; * – prognoza
  Pomimo poprawy dynamiki produkcji budowlano-montażowej, w okresie trzech kwartałów 2017 roku, zanotowano, w porównaniu
  z analogicznym okresem roku ubiegłego, 17% wzrost liczby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych firm budowlanych
  2.
  Skala ubiegłorocznej korekty, spowodowana zahamowaniem inwestycji infrastrukturalnych nadal znajduje odzwierciedlenie
  w spadku przychodów wielu firm budowlanych, notujących problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Na pogarszającą się
  sytuację płatniczą branży wskazuje wzrost zadłużenia firm budowlanych odnotowanego w Krajowym Rejestrze Długów. W okresie
  dwóch ostatnich lat całkowite zadłużenie branży wzrosło ponad dwukrotnie a ilość firm budowlanych zarejestrowanych w KRD
  wzrosła o 16 tysięcy tj. o 35,6%.
  1 Źródło: GUS, Biuletyny Statystyczne, Szybki Szacunek PKB Za I Kwartał 2017 r. 2 Źródło: Euler Hermes, Raporty o upadłościach
  0,0 1,0
  2,0
  3,0
  4,0
  5,0
  I kw.2014
  II kw.2014
  III kw.2014
  IV kw.2014
  I kw.2015
  II kw.2015
  III kw.2015
  IV kw. 2015
  I kw 2016
  II kw 2016
  III kw 2016
  IV kw 2016
  I kw 2017
  II kw 2017
  III kw 2017
  IV kw 2017*
  2018*
  2019*
  Dynamika PKB w %
  Mediana prognoz
  Minimum
  prognoz
  Maksimum
  prognoz


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  7
  W okresie trzech kwartałów bieżącego roku, pomimo wzrostu produkcji przemysłowej, pogłębił się spadek nakładów inwestycyjnych
  sektora przedsiębiorstw o 1,0% (o 1,1% w pierwszym półroczu), w tym nakładów na budynki i budowle o 6,3%. Do osiągnięcia
  dodatniej dynamiki inwestycji ogółem w gospodarce przyczyniły się głównie jednostki samorządowe, które na nakłady inwestycyjne
  w trzecim kwartale bieżącego roku przeznaczyły o 44,0% więcej niż przed rokiem.
  Kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji branży budowlanej w kolejnych latach będzie miał wzrost absorbcji środków
  pochodzących z perspektywy finansowej na lata 2014–2020 przez sektor publiczny. Alokacja dofinansowania dla Polski w ramach
  polityki spójności na lata 2014–2020 wynosi 82,5 mld euro, z czego do końca pierwszego półrocza 2017 roku Unia Europejska
  wypłaciła około 5% całkowitej kwoty alokacji. Pod koniec 2017 roku i w kolejnych latach, wraz z napływem funduszy unijnych, należy
  spodziewać się znacznego przyspieszenia wzrostu wydatków inwestycyjnych. Z tego powodu rynek budowlany ma przed sobą duży
  potencjał rozwojowy, również z uwagi na trwające od 2014 roku ożywienie w segmencie mieszkaniowym. W okresie trzech
  kwartał
  ów 2017 roku liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wzrosła o 20,9%. We wrześniu bieżącego roku rozpoczęto
  budowę 17 tysięcy mieszkań tj. o 9,0% więcej niż we wrześniu ubiegłego roku. W perspektywie krótkoterminowej oczekuje się
  utrzymania tego trendu z uwagi na jeden z najniższych w Europie współczynników liczby mieszkań na 1000 osób oraz wsparcie
  budownictwa mieszkaniowego w ramach programów rządowych. Z uwagi na niskie stopy procentowe lokat bankowych, część
  popytu na mieszkania jest generowana przez transakcje o charakterze inwestycyjnym. W perspektywie średnioterminowej oczekuje
  się jednak wyhamowania dynamicznego wzrostu w segmencie budownictwa mieszkaniowego z uwagi na zakończenie w 2018 roku
  programu Mieszkanie dla Młodych, nasycenie rynku oraz rosnące ograniczenia w dostępie do kredytów hipotecznych.
  Źródło: GUS, miesięczne biuletyny statystyczne
  Tak jak w latach poprzednich, także i w okresie trzech kwartałów bieżącego roku, pomimo wzrostu cen produkcji
  budowlano-montażowej o 0,4%, firmy budowlane borykały się z niskimi marżami realizowanych kontraktów a branża budowlana
  odnotowała najsilniejsze osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto ze wszystkich badanych przez GUS branż. Przyczyn tego
  zjawiska należy upatrywać w konkurencji cenowej przy przetargach na kontrakty, w których, w dużej liczbie przypadków, niska cena
  stanowi główne kryterium wyboru oferty. Dodatkowo zwiększa się odczuwalność utrudnień związanych z niedoborem
  wykwalifikowanych pracowników przy jednocześnie rosnących kosztach pracy – w okresie trzech kwartałów 2017 roku,
  w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wzrost wynagrodzeń w branży budowlanej wyniósł 5,7% przy wzroście
  o 4,5% za 9 miesięcy 2016 roku. Prognozuje się, że w kolejnych latach, wraz z uruchomieniem inwestycji infrastrukturalnych ceny
  podstawowych materiałów budowlanych – stali, betonu i kruszyw, będą wykazywać tendencję wzrostową, podobnie jak zwiększone
  zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą spowoduje dalszy wzrost kosztów pracy.
  Od kwietnia bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany pozytywnie, niemal po sześciu latach
  utrzymywania się ocen negatywnych, jednak w październiku oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są słabsze niż
  przed miesiącem. Pogorszyły się pozytywne oceny bieżące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej oraz negatywne
  diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W ocenie branży, moce produkcyjne w budownictwie wykorzystywane są obecnie
  w 84,3%, tj. w nieco większym stopniu niż przed rokiem (80,3%)
  3.
  3 Źródło: GUS „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I-III kwartał 2017”
  97 98
  99 100
  2014 I
  2014 III
  2014 VI
  2014 IX
  2014 XII
  2015 III
  2015 VI
  2015 IX
  2015 XII
  2016 III
  2016 VI
  2016 IX
  2016 XII
  2017 III
  2017 VI
  2017 IX
  w %
  Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (grudzień 2013 roku = 100%)


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  8
  Źródło: GUS - koniunktura w budownictwie
  1.2. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej AWBUD
  1.2.1. Czynniki kształtujące wynik finansowy Grupy
  W okresie trzech kwartałów 2017 roku Grupa Kapitałowa AWBUD S.A. („Grupa”, „Grupa AWBUD”, „Grupa Kapitałowa AWBUD”)
  wygenerowała stratę brutto na poziomie 712 tys. zł wobec zysku brutto w wysokości 3 104 tys. zł w analogicznym okresie 2016 roku.
  Kluczowe czynniki wpływające na rezultaty finansowe Grupy:
   Niższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do wykonania trzech kwartałów 2016 roku o 29 998 tys. zł tj. o 15,9%;
   Marża brutto realizowanych kontraktów na poziomie 2,2%;
   Utrzymanie kosztów sprzedaży na zbliżonym poziomie w porównaniu do wykonania trzech kwartałów 2016 roku;
   Wzrost kosztów ogólnego zarządu o 549 tys. zł tj. o 8,1% w porównaniu do wykonania trzech kwartałów 2016 roku;
   Zysk na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 6 295 tys. zł;
   Dodatni wynik na działalności finansowej w wysokości 520 tys. zł, podczas gdy w okresie porównawczym odnotowano stratę
  na działalności finansowej w wysokości 387 tys. zł.
  Istotnym czynnikiem, który wpłynął na pogorszenie, w relacji do okresu porównawczego, wyników Grupy była niska marża brutto
  realizowanych kontraktów oraz wzrost wskaźnika udziału kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w przychodach. Niższy od
  przewidywanego wzrost rynku budowlanego spowodował dalsze nasilenie konkurencji w obszarze działalności Spółki. Pomimo
  trudnego rynku, sytuacja Grupy AWBUD jest stabilna. Grupa zawarła w okresie trzech kwartałów 2017 roku umowy na roboty
  budowlane o wartości 210 mln zł a portfel zamówień na rok 2017 i kolejne lata w dniu sporządzenia niniejszego sprawozdania
  ukształtował się na poziomie 290 mln zł.
  W ocenie Grupy, za wyjątkiem zdarzenia mającego charakter jednorazowy tj. sprzedaży wierzytelności oraz rozliczenia kosztów
  zakończonych kontraktów ujętych w pozostałych kosztach operacyjnych, w 2017 roku nie wystąpiły czynniki i nietypowe zdarzenia
  mające wpływ na osiągnięty wynik finansowy.
  -24 -18 -12-60 6 12
  2014 I
  2014 III
  2014 VI
  2014 IX
  2014 XII
  2015 III
  2015 VI
  2015 IX
  2015 XII
  2016 III
  2016 VI
  2016 IX
  2016 XII
  2017 III
  2017 VI
  2017 IX
  Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie
  Ogółem Firmy zatrudniające 250 osób i więcej


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  9
  Przychody
  W okresie trzech kwartałów 2017 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 159 148 tys. zł, tj. o 15,9 % niższe niż
  w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  Przychody z tytułu sprzedaży usług budowlano-montażowych wyniosły 133 701 tys. zł i były o 13,4% niższe od przychodów
  zanotowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zmniejszeniu uległy również przychody ze sprzedaży usług
  instalacyjnych – ich wartość wyniosła 25 784 tys. zł (spadek o 30,1% w ujęciu rok do roku).
  * - Bez wyłączeń konsolidacyjnych
  Główny udział w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej AWBUD za 9 miesięcy 2017 roku, w podziale na charakter realizowanych
  obiektów, miało budownictwo przemysłowe. Przychody z tego tytułu wynosiły 68 190 tys. zł i stanowiły 51,0% przychodów ze
  sprzedaży produkcji budowlano-montażowej Grupy.
  (502)
  (1 214)
  Przychody ze sprzedaży Koszty działania* Wynik na pozostałej
  działalności operacyjnejWynik na działalności
  finansowejPodatek dochodowy Wynik netto
  Źródła kreacji wyniku netto Grupy AWBUD z działalności kontynuowanej w okresie trzech
  kwartałów 2017 roku (w tys. zł)
  159 148 (166 675)
  6 295 520
  133 701154 343 25 78436 701164
  I-III kw. 2017 I-III kw. 2016
  Przychody ze sprzedaży netto w podziale
  na segmenty operacyjne*
  Sprzedaż towarów
  Usługi instalacyjne
  Usługi budowlano -
  montażowe
  50 100
  39 503 68 190
  73 060 13 38740 454 2 0241 326
  I-III kw. 2017 I-III kw. 2016
  Przychody ze sprzedaży produkcji
  budowlano – montażowej w podziale na
  branże*
  Pozostałe
  Ekologia i Energetyka
  Budownictwo
  przemysłowe
  Budownictwo
  komercyjne (w tym
  rewitalizacja)


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  10
  Koszty
  Główny element kosztów Grupy (59,6% całości kosztów rodzajowych) stanowiły koszty usług obcych, głównie koszty prac zleconych
  podwykonawcom. W okresie 9 miesięcy 2017 roku wyniosły one 99 305 tys. zł i były o 18,6% niższe od wykonania
  w porównywalnym okresie 2016 roku. Zmniejszony udział kosztów usług obcych w kosztach rodzajowych wynikał głównie ze
  zmniejszonej liczby kontraktów, w których podwykonawcy świadczyli usługi obejmujące dostawy materiałów, czego efektem jest
  wzrost o 4,4 p.p. udziału w kosztach rodzajowych zużycia materiałów i energii (22,4% za trzy kwartały 2017 roku wobec 18,0%
  w okresie porównawczym).
  Znaczny udział w strukturze kosztów posiadały ponadto koszty świadczeń pracowniczych – zamknęły się kwotą 26 350 tys. zł, a ich
  udział w kosztach rodzajowych wzrósł o 1,4 p.p.
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Za trzy kwartały 2017 roku wynik Grupy z pozostałej działalności operacyjnej był dodatni i wyniósł 6 295 tys. zł, wobec ujemnego
  wyniku w wysokości 252 tys. zł w okresie 9 miesięcy 2016 roku. Zwię
  kszenie zysku na pozostałej działalności operacyjnej
  w stosunku do ubiegłego roku wynika ze wzrostu pozostałych przychodów operacyjnych o 7 842 tys. zł, za sprawą dokonanej
  sprzedaży wierzytelności, które w części jako roszczenia sporne nie były ujmowane w bilansie – na tej operacji rozpoznano zysk
  w wysokości 6 138 tys. zł.
  Wynik na działalności finansowej
  Saldo działalności finansowej za trzy kwartały 2017 roku było dodatnie i wyniosło 520 tys. zł, wobec 387 tys. zł straty w roku
  poprzednim. Znacząca poprawa salda na działalności finansowej wynika głównie ze wzrostu przychodów finansowych (wzrost
  o 977 tys. zł), w związku z wykonaniem przez Gminę Stężyca prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego z powództwa Emitenta,
  o zapłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie.
  1.2.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Na dzień 30 września 2017 roku aktywa ogółem Grupy AWBUD wyniosły 168 834 tys. zł i były o 1,7% niższe w porównaniu ze
  stanem na koniec 2016 roku.
  Główne elementy aktywów Grupy stanowią:
   Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności o wartości 81 677 tys. zł, stanowiące 48,4% aktywów ogółem;
  ich wartość ich była niższa do stanu na koniec 2016 roku o 14,3%;
   Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów o wartości 29 279 tys. zł (17,3% aktywów ogółem);
  wzrosły one w stosunku do stanu na koniec 2016 roku o 14 051 tys. zł;
   Rzeczowe aktywa trwałe o wartości 9 211 tys. zł, tj. 5,5% aktywów ogółem; ich wartość była niższa do stanu na koniec
  2016 roku o 1 104 tys. zł;
   Wartość firmy wykazana w wysokości 9 172 tys. zł (5,4% aktywów);

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 13 022 tys. zł, tj. 7,7% aktywów ogółem; wzrosły one
  w stosunku do stanu na koniec 2016 roku o 4 780 tys. zł;
   Nieruchomości inwestycyjne o wartości 13 461 tys. zł (8,0% aktywów ogółem).
  Na dzień 30 września 2017 roku kapitał własny wyniósł 45 259 tys. zł i był niższy od stanu na koniec 2016 roku o 408 tys. zł.
  Znaczący udział w pasywach Grupy stanowią:
   Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania w wysokości 80 514 tys. zł (47,7%
  pasywów ogółem); w stosunku do stanu na koniec 2016 roku uległy one zmniejszeniu o 22 287 tys. zł;
   Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów na poziomie 3 766 tys. zł, tj. 2,2% pasywów ogółem;
  w stosunku do stanu na koniec 2016 roku uległy zmniejszeniu o 1 809 tys. zł;
   Rezerwy (w tym rezerwy na świadczenia pracownicze, rozliczenia międzyokresowe kosztów i sprawy sporne) w kwocie
  5 426 tys. zł (3,2% pasywów ogół
  em).  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  11
  1.2.3. Przepływy pieniężne
  W okresie trzech kwartałów 2017 roku Grupa AWBUD zanotowała ujemne przepływy pieniężne na poziomie 2 658 tys. zł
  (w analogicznym okresie 2016 roku ujemne przepływy wyniosły 2 984 tys. zł). Złożyły się na nie:
   Ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 24 084 tys. zł, głównie z powodu zmniejszenia wartości
  zobowiązań z tytułu dostaw i usług;
   Dodatnie przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w wysokości 3 175 tys. zł;
   Dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 18 251 tys. zł.
  Na dzień 30 września 2017 roku Grupa AWBUD posiadała środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 2 583 tys. zł, wobec
  5 684 tys. zł na dzień
  30 września 2016 roku.
  Od 2015 roku AWBUD korzysta z tarczy podatkowej (łącznie 47 mln zł), wobec czego nie występuje do zapłaty podatek dochodowy
  od osób prawnych.
  1.2.4. Zmiany w kapitale własnym
  Kapitał własny na koniec trzeciego kwartału 2017 roku wyniósł 45 259 tys. zł i w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2016
  roku uległ zmniejszeniu o 408 tys. zł.
  1.2.5. Wskaźniki finansowe
  W okresie 9 miesięcy 2017 roku Grupa AWBUD uzyskała dodatni wskaźnik rentowności sprzedaży brutto w wysokości 2,2%.
  Wskaźnik kosztów ogólnych wzrósł o 1,7 p.p., obniżeniu uległ poziom marż EBIT i EBITDA. Na koniec września 2017 roku poziom
  ogólnego zadłużenia Grupy ukształtował się na poziomie 73,2% i pozostał na poziomie zbliżonym do wykonania 2016 roku.
  Obniżeniu uległ stopień finansowania majątku trwałego kapitałem własnym.
  Sytuacja płatnicza Grupy AWBUD pozostała bez zmian. Wysokość wskaźnika płynności bieżącej świadczy
  o posiadaniu przez Grupę zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań handlowych.
  Wskaźnik 9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  Rok zakończony 31.12.2016
  Rentowność sprzedaży brutto w % 2,2% 6,5%
  Marża EBIT w % (0,8%) 1,5%
  Marża EBITDA w % (0,0%) 2,1%
  Wskaźnik kosztów ogólnych w % 6,9% 5,2%
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia w % 73,2% 73,4%
  Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym w % 87,5% 89,2%
  Wskaźnik płynności bieżącej 1,0 1,0
  Rentowność sprzedaży brutto – relacja wyniku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży.
  Marża EBIT – iloraz wyniku z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży.
  Marża EBITDA – relacja wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację do przychodów ze sprzedaży.
  Wskaźnik kosztów ogólnych – relacja kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży.
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania ogółem do aktywów ogółem.
  Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym – relacja kapitału własnego do aktywów trwałych.
  Wskaźnik płynności bieżącej – stosunek aktywów obrotowych ogółem do zobowiązań krótkoterminowych.
  1.2.6. Udział poszczególnych segmentów operacyjnych w wyniku
  Grupa Kapitałowa AWBUD wyróżnia w swej działalności segmenty operacyjne:
   Usługi budowlano-montażowe, obejmujące kompleksową obsługę inwestycji budowlanych (czyli zarządzanie procesem
  inwestycyjnym, projektowanie, realizację prac jako generalny wykonawca);
   Usługi instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  12
  W okresie 9 miesięcy 2017 roku segment Usługi budowlano-montażowe wygenerował zysk netto w wysokości 105 tys. zł.
  Na wynik segmentu złożyły się:
   Przychody ze sprzedaży w wysokości 133 701 tys. zł, czyli o 13,4% niższe od uzyskanych w okresie 9 miesięcy 2016 roku;
   Koszty działania
  4 w łącznej kwocie 141 195 tys. zł (spadek o 6,7% w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku);
   Dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej na poziomie 7 141 tys. zł (ujemny wynik w wysokości 169 tys. zł rok
  wcześniej);
   Dodatni wynik na działalności finansowej w wysokości 880 tys. zł (ujemny wynik w wysokości 48 tys. zł w analogicznym
  okresie poprzedniego roku);
   Podatek odroczony, który obniżył wynik brutto o 422 tys. zł.
  Segment Usługi instalacyjne wygenerował w okresie trzech kwartałów 2017 roku stratę netto w wysokości 1 342 tys. zł (24 tys. zł
  zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku).
  Na wynik segmentu złożyły się:
   Przychody ze sprzedaży, które wyniosły 25 784 tys. zł i były o 30,1% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku;
   Koszty działania na poziomie 25 846 tys. zł, niższe o 28,4% w porównaniu do trzech kwartałów 2016 roku;
   Ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej – strata w wysokości 1 206 tys. zł (422 tys. rok
  wcześniej);
   Podatek dochodowy w wysokości 74 tys. zł (wobec 309 tys. zł rok wcześniej).
  4 Koszty działania obejmują: koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu.
  Usługi budowlano-montażowe Usługi instalacyjne Wyłączenia Wynik netto
  Udział poszczególnych segmentów w tworzeniu wyniku Grupy AWBUD w
  okresie trzech kwartałów 2017 roku
  105 (1 214) (1 342)
  23


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  13
  1.3. Realizowane inwestycje
  W okresie trzech kwartałów 2017 roku Grupa AWBUD realizowała m.in. następujące inwestycje:
  Inwestycja Zakres prac
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: ZGH Bolesław S.A.
  w Bukownie
  Budowa Hali Namiarowni Wsadu oraz nowej
  Hali Wanien w ZGH Bolesław S.A.
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Lafarge Cement S.A.
  w Bielawach
  Wykonanie hali magazynowej paliw
  alternatywnych i związanego z nią budynku
  administracji wraz z infrastrukturą
  Wykonawca; AWBUD S.A. (jako lider
  konsorcjum)
  Zamawiający: Zakład Separacji Popiołów
  Siekierki Sp. z o.o.
  Budowa kompletnej instalacji separacji
  popiołów wraz z projektowaniem i rozruchem
  w formule „pod klucz”
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Medico Investment
  Sp. z o.o. we Wrocławiu
  Wykonanie w systemie generalnego
  wykonawstwa Wrocławskiego Centrum
  Rehabilitacji i Medycyny Sportowej
  Wykonawca AWBUD S.A.
  Zamawiający: Partner S.A. w Bielsku
  Białej
  Kompleksowe wykonanie stanu
  surowego budynku wielorodzinnego
  mieszkalno-usługowego w Warszawie
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: P.A. Nova S.A.
  w Gliwicach
  Budowa sklepu Ikea w Lublinie –
  kompleksowe wykonanie prac żelbetowych
  monolitycznych
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Tymbark MWS Sp. z o.o.
  Sp. K. w Tymbarku
  Budowa Centrum Innowacji, Badań
  i Rozwoju marek Tymbark i Kubuś,
  obejmująca halę produkcyjną wraz
  z magazynami surowców oraz zapleczem
  technicznym
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Amica S.A. we Wronkach
  Budowa magazynu wysokiego składowania
  wraz z łącznikiem na terenie zakładów
  Amica S.A. we Wronkach
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Zabrzańskie
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i
  Kanalizacji Sp. z o.o.
  Przebudowa Oczyszczalni Ścieków
  Mikulczyce w Zabrzu
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Biuro Inwestycji
  Kapitałowych Sosnowiec 2 Sp. z o.o.
  w Krakowie
  Wykonanie projektów i realizacja w systemie
  generalnego wykonawstwa Hali nr 5
  w Śląskim Centrum Logistycznym
  w Sosnowcu
  Wykonawca: Instal-Lublin Sp. z o.o.
  Zamawiający: Polimex Mostostal S.A.
  Wykonanie instalacji centralnego
  ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji
  HVAC wraz z automatyką w Elektrowni
  Kozienice
  Wykonawca: Instal-Lublin Sp. z o.o.
  Zamawiający: Polimex Opole Sp. z o.o.
  Sp. K. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu
  HVAC w Elektrowni Opole, instalacji
  wodnych i kanalizacyjnych
  Wykonawca: Instal-Lublin Sp. z o.o.
  Zamawiający: GE Power Sp. z o.o.
  Zaprojektowanie, zakup i montaż
  kompletnych systemów ogrzewania,
  wentylacji i klimatyzacji HVAC dla
  maszynowni bloków 5 i 6 Elektrowni Opole
  Wrocławskie Centrum Medycyny
  Centrum Serwisowe Stali dla Konsorcjum
  Stali S.A.
  Budynek mieszkalno-usługowy budowany
  w ramach projektu „Parki Warszawy”
  Hala Magazynowa Paliw Alternatywnych
  dla
  Lafar ge Cement S.A. Rozbudowa Centrum Logistycznego dla
  ILS Sp. z o.o.


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  14
  1.4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz
  Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.
  1.5. Czynniki, które mogą mieć wpływ na działalność Grupy w kolejnych kwartałach
  1.5.1. Czynniki zewnętrzne
  Kondycję sektora budowlanego w najbliższych kilku kwartałach będzie określać głównie tempo wzrostu gospodarczego Polski,
  a także poziom inwestycji, finansowanych zarówno z funduszy unijnych w ramach perspektywy 2014-2020, jak i ze środków
  krajowych. Kluczowym wyzwaniem dla sektora w najbliższym okresie jest przetrwanie tymczasowego zastoju w wielkich
  inwestycjach infrastrukturalnych, uzależnionych od finansowania publicznego i aktualizacji istniejących programów w zakresie
  budownictwa. Przewidywane przyspieszenie tempa realizacji projektów infrastrukturalnych, głównie drogowych i kolejowych,
  pozwala oczekiwać w kolejnych latach na wzrost wartości rynku budowlanego. Z uwagi na czas potrzebny do dokończenia
  przetargów i wyboru wykonawców, wyraźny wzrost produkcji budowlano-montażowej nastąpi prawdopodobnie na przełomie lat
  2017/2018.
  Ponieważ popyt krajowy będzie mieć decydujący wpływ na rozwój gospodarki, wśród analityków panuje przekonanie, że koniunktura
  globalna będzie wpływać w ograniczonym stopniu na dynamikę polskiego PKB.
  1.5.2. Czynniki wewnętrzne
  Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu portfel zamówień (backlog) Grupy AWBUD wynosi 290 mln zł, rozumiany jako wartość
  przyszłych przychodów, które będą realizowane w roku 2017 i kolejnych latach. Portfel zamówień uwzględnia kontrakty zarówno z
  tytułu usług generalnego wykonawstwa (168 mln zł), jak i usług podwykonawczych (122 mln zł), w wewnętrznej terminologii Grupy
  określanych jako tzw. znormalizowana sprzedaż. Grupa AWBUD intensywnie pracuje nad zdobywaniem nowych kontraktów i,
  z zastrzeżeniem możliwego wpływu czynników zewnętrznych, niezależnych od Grupy, ocenia, że prowadzone negocjacje powinny
  przynieść wzrost wartości portfela zamówień na rok 2017 i kolejne lata.
  Usługi
  budowlano-
  montażowe 77% Usługi
  instalacyjne 23%
  Portfel zamówień w podziale na segmenty operacyjne


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  15
  2. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  2.1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  3 miesiące zakończone 30.09.2017
  9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  3 miesiące zakończone 30.09.2016
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 853 159 148 66 504 189 146
  Koszt własny sprzedaży (48 648) (155 671) (61 329) (174 997)
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 205 3 477 5 175 14 149
  Pozostałe przychody operacyjne 312 8 234 159 392
  Koszty sprzedaży (1 218) (3 685) (1 226) (3 636)
  Koszty ogólnego zarządu (2 481) (7 319) (2 381) (6 770)
  Pozostałe koszty operacyjne (137) (1 939) (253) (644)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 319) (1 232) 1 474 3 491
  Przychody finansowe 55 1 496 84 519
  Koszty finansowe (431) (976) (282) (906)
  Odpisy aktualizujące wartość firmy 0 0 0 0
  Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0 0 0 0
  Zysk (strata) ze sprzedaży udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0
  Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (1 695) (712) 1 276 3 104
  Podatek dochodowy 244 (502) (209) (906)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 451) (1 214) 1 067 2 198
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
  Zysk (strata) netto (1 451) (1 214) 1 067 2 198
  Inne całkowite dochody netto, w tym: 0 0 0 0 Które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty 0 0 0 0 Które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty 0 0 0 0
  Całkowity dochód netto ogółem (1 451) (1 214) 1 067 2 198
  Zysk (strata) przypadający
  Akcjonariuszom jednostki dominującej (1 451) (1 214) 1 067 2 198
  Akcjonariuszom niekontrolującym 0 0 0 0
  Całkowity dochód przypadający
  Akcjonariuszom jednostki dominującej (1 451) (1 214) 1 067 2 198
  Akcjonariuszom niekontrolującym 0 0 0 0
  Zysk (strata) na jedną akcję
  Podstawowy z zysku (straty) za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (0,18) (0,15) 0,13 0,27
  Podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego
  akcjonariuszom jednostki dominującej (0,18) (0,15) 0,13 0,27
  Rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (0,18) (0,15) 0,13 0,27
  Rozwodniony z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego
  akcjonariuszom jednostki dominującej (0,18) (0,15) 0,13 0,27  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  16
  2.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  AKTYWA
  Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 9 211 10 315
  Nieruchomości inwestycyjne 13 461 13 461
  Wartość firmy 9 172 11 114
  Pozostałe wartości niematerialne 2 756 2 728
  Inwestycje długoterminowe – udzielone pożyczki 3 520 4 890
  Pozostałe aktywa długoterminowe 612 438
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 13 022 8 242 Aktywa trwałe razem 51 754 51 188
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 770 854
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 81 677 95 251
  Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów 29 279 15 228
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0 0
  Należności z tytułu podatku dochodowego 0 0
  Pozostałe aktywa finansowe 1 231 2 814
  Pozostałe aktywa niefinansowe 1 540 1 246
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 583 5 241
  Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0
  Aktywa obrotowe razem 117 080 120 634
  Aktywa razem 168 834 171 822
  PASYWA
  Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 4 121 4 121
  Kapitał zapasowy 46 410 43 343
  Kapitał rezerwowy 0 0
  Kapitał z aktualizacji wyceny 209 209
  Zyski zatrzymane (5 481) (2 006)
  Udziały niekontrolujące 0 0
  Kapitał własny razem 45 259 45 667
  Zobowiązania długoterminowe
  Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne 752 3 532
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 083 6 549
  Rezerwy 539 539
  Pozostałe zobowiązania 0 0
  Zobowiązania długoterminowe razem 10 374 10 620
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne 23 493 1 664
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 80 514 102 801
  Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów 3 766 5 575
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0
  Rezerwy 5 426 5 476
  Rozliczenia międzyokresowe 2 19
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 113 201 115 535
  Zobowiązania razem 123 575 126 155
  Pasywa razem 168 834 171 822  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  17
  2.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (712) 3 104
  Korekty o pozycje:
  Amortyzacja 1 169 1 270
  Zyski z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0 0
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 307 155
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (104) (77)
  Inne korekty zysku (straty) 0 0
  Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 660 4 452
  Zmiana stanu zapasów 84 (360)
  Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (486) (6 498)
  Zmiana stanu pozostałych aktywów (215) (72)
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (23 807) 2 503
  Zmiana stanu rezerw (50) (607)
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (270) (1 122)
  Inne zmiany w kapitale obrotowym 0 0
  Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym (24 084) (1 704)
  Zapłacony podatek dochodowy 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (24 084) (1 704)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 155 96
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (133) (130)
  Sprzedaż aktywów finansowych 0 0
  Nabycie aktywów finansowych 0 0
  Udzielone pożyczki 0 0
  Spłacone pożyczki 2 712 0
  Odsetki i dywidendy otrzymane 441 4
  Inne wpływy z działalności inwestycyjnej 0 0
  Inne wydatki z działalności inwestycyjnej 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 175 (30)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych 0 0
  Otrzymane kredyty i pożyczki 23 734 3 500
  Spłacone kredyty i pożyczki (4 699) (3 887)
  Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
  Odsetki i podobne płatności (403) (417)
  Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (381) (446)
  Inne wpływy finansowe 0 0
  Inne wydatki finansowe 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 18 251 (1 250)
  Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 658) (2 984)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 5 241 8 668
  Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych 0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 2 583 5 684  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  18
  2.4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  Rok zakończony 31.12.2016
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  Kapitał własny na początek okresu 45 667 45 513 45 513
  Korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości 0 0 0
  Kapitał własny na początek okresu, po korektach 45 667 45 513 45 513
  Kapitał podstawowy na początek okresu 4 121 4 121 4 121
  Zwiększenie z tytułu emisji udziałów (akcji) 0 0 0
  Zmniejszenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji 0 0 0
  Zmniejszenie z tytułu umorzenia akcji bez wypłat 0 0 0
  Kapitał podstawowy na koniec okresu 4 121 4 121 4 121
  Rozliczenie przejęcia odwrotnego na początek okresu 0 0 0
  Zmiana prezentacji kapitałów z tytułu rozliczenia przejęcia odwrotnego 0 0 0
  Rozliczenie przejęcia odwrotnego na koniec okresu 0 0 0
  Kapitał zapasowy na początek okresu 43 343 43 343 43 343
  Zwiększenie z tytułu podziału zysku 3 067 0 0
  Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z lat ubiegłych 0 0 0
  Zwiększenie z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
  Zmiana prezentacji kapitałów z tytułu rozliczenia przejęcia odwrotnego 0 0 0
  Zmniejszenie z tytułu umorzenia z czystego zysku 0 0 0
  Kapitał zapasowy na koniec okresu 46 410 43 343 43 343
  Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 209 209 209
  Zwiększenie z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 0
  Zmniejszenie z tytułu aktualizacji wyceny 0 0 (90)
  Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 209 209 119
  Kapitał rezerwowy na początek okresu 0 0 0
  Zwiększenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji 0 0 0
  Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z lat ubiegłych 0 0 0
  Zmniejszenie z tytułu rozliczenia wyniku z lat ubiegłych 0 0 0
  Zmiana składu Grupy 0 0 0
  Kapitał rezerwowy na koniec okresu 0 0 0
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 104 5 327 5 327
  Korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości 0 0 0
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3 104 5 327 5 327
  Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z lat ubiegłych (3 104) (5 327) (5 327)
  Zmniejszenie z tytułu podziału zysku 0 0 0
  Zmiana prezentacji kapitałów z tytułu rozliczenia przejęcia odwrotnego 0 0 0
  Zwiększenie z tytułu rozliczenia wyniku z lat ubiegłych 0 0 0
  Inne zmiany 0 0 0
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu (5 110) (7 487) (7 487)
  Korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości 0 0 0
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (5 110) (7 487) (7 487)
  Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z lat ubiegłych 37 5 327 5 327
  Zmiana prezentacji kapitałów z tytułu rozliczenia przejęcia odwrotnego 0 0 0
  Zmiana składu Grupy 0 0 0
  Zmniejszenie z tytułu rozliczenia wyniku z lat ubiegłych 0 0 0
  Inne zmiany 806 (2 748) 90
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (4 267) (4 908) (2 070)
  Wynik netto (1 214) 2 902 2 198
  Kapitał własny na koniec okresu 45 259 45 667 47 711  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  19
  3. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
  3.1. Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE, w szczególności zgodnie
  z wymaganiami MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
  19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.).
  3.2. Oświadczenia Zarządu
  Zarząd AWBUD S.A. („AWBUD”, „Emitent”, „Jednostka Dominująca”, „Jednostka”, „Spółka”) oświadcza, że wedle jego najlepszej
  wiedzy, niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie
  z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
  i finansową
  Grupy Kapitałowej AWBUD S.A. oraz jej wynik finansowy. Jednocześnie oświadczamy, że sprawozdanie Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis
  podstawowych zagrożeń i ryzyk.
  3.3. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej AWBUD S.A.
  Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej AWBUD jest AWBUD S.A. Na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego dane
  Emitenta przedstawiały się następująco:
  Nazwa AWBUD S.A.
  Forma prawna Spółka Akcyjna
  Kraj siedziby Rzeczypospolita Polska
  Siedziba i adres Fugasówka, ul. Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec
  Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Częstochowie,
  XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Nr KRS 0000023958
  Data rejestracji w KRS 28.06.2001
  Regon 430046288
  NIP 712-01-57-618
  Kapitał zakładowy 4 121 473 zł, w pełni opłacony
  PKD Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
  niemieszkalnych (PKD 4120Z)
  Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy nie jest ograniczony.  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  20
  3.4. Grupa Kapitałowa
  Na dzień 30 września 2017 roku struktura Grupy Kapitałowej AWBUD przedstawiała się następująco:
  W okresie sprawozdawczym skład Grupy Kapitałowej AWBUD nie uległ zmianie.
  W okresie sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej nie wystąpiło połączenie jednostek gospodarczych, przejęcie lub sprzedaż
  jednostek Grupy. Nie wystąpiły również zdarzenia gospodarcze podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. W omawianym
  okresie nie odnotowano inwestycji długoterminowych.
  W omawianym okresie sprawozdawczym Emitent i zależne od niego jednostki nie zawarły transakcji z podmiotami powiązanymi na
  warunkach innych niż rynkowe.
  Grupa AWBUD oferuje klientom kompleksową obsługę inwestycji w ramach formuły Design & Build. Składa się ona z następujących
  etapów prac:
   koncepcyjnego, obejmującego identyfikację potrzeb inwestora, wykonanie założeń programowo-przestrzennych,
  wariantowanie projektu, tworzenie harmonogramu inwestycji i ostateczny wybór koncepcji;
   projektowego, czyli opracowania projektu budowlanego, przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budow
  ę,
  doprowadzenia do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz opracowania projektu wykonawczego (np. w zakresie
  instalacji);
   wykonawczego, obejmującego m.in. realizację i nadzorowanie robót budowlanych, montaż maszyn i urządzeń, odbiór
  końcowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
  W ramach usług generalnego wykonawstwa Grupa wyspecjalizowała się w:
   budownictwie komercyjnym i ogólnym (obiekty handlowe i biurowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty użytku
  publicznego takie jak: dworce, szpitale i hotele);
   budownictwie przemysłowym – Grupa realizuje zarówno obiekty od zera (greenfield) jak również prowadzi prace na terenie
  użytkowanych obiektów przemysłowych, tj. bez przerywania prowadzonej w nich produkcji;
   rewitalizacji obiektów komercyjnych (galerii handlowych, biurowców i obiektów użyteczności publicznej);
   budownictwie ekologicznym i na rzecz branży energetycznej.
  Obok umów realizowanych w ww. formule generalnego wykonawstwa, ważną rolę w działalności Grupy AWBUD odgrywają również
  zlecenia w zakresie prac żelbetowych (prowadzone przez AWBUD) i instalacyjnych (realizowane przez INSTAL-LUBLIN).
  Przedmiotem działalności Probau Invest Sp. z o.o. („PROBAU INVEST”) jest działalność o charakterze inwestycyjnym.


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  21
  * Prace żelbetowe oraz prace instalacyjne są realizowane przez Grupę AWBUD w ramach usług podwykonawczych
  Grupa AWBUD posiada własną infrastrukturę, niezbędną do realizacji dużych i średnich projektów w postaci:
   Biura projektowego – zatrudnieni w nim projektanci i koordynatorzy wspierają klientów w sprecyzowaniu potrzeb
  i wygenerowaniu właściwych rozwiązań.
   Sił wykonawczych i aktywów w zakresie prac żelbetowych. Składają się one z ponad 100 pracowników
  wyspecjalizowanych w robotach żelbetowych, własnych szalunków oraz maszyn budowlanych. Ponadto Grupa regularnie
  współpracuje z kadrą 200 specjalistów, zatrudnionych w podmiotach zewnętrznych.
   Potencjału wykonawczego w instalacjach mechanicznych. Jest on skupiony w jednej z największych firm instalacyjnych
  w Polsce – INSTAL-LUBLIN. Spółka ta zatrudnia prawie 170 wykwalifikowanych pracowników, co pozwala na realizację
  dużych przedsięwzięć (np. na największych budowanych energetycznych realizowanych obecnie w Polsce), o krótkim
  terminie realizacji.
  Grupa AWBUD posiada certyfikaty EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 3834 oraz certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego na
  prowadzone przez Spółki Grupy rodzaje działalności.
  3.5. Przedmiot działalności
  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A. to zdywersyfikowana grupa budowlana. Specjalizuje się w generalnym wykonawstwie (budowie,
  rozbudowie, przebudowie i rewitalizacji) obiektów komercyjnych (magazynowych, handlowych i biurowych), obiektów ochrony
  środowiska i energetyki odnawialnej oraz obiektów przemysłowych (od hutnictwa, energetyki do branży spożywczej
  i farmaceutycznej). Grupa realizuje przede wszystkim inwestycje średniej wielkości, z przedziału od 10 mln zł do 100 mln zł.
  W ramach pionu DESIGN & BUILD, AWBUD oferuje kompleksową realizację procesów inwestycyjnych, a w tym: zarządzanie
  procesem inwestycyjnym (nadzór, zastępstwo inwestorskie), projektowanie (koncepcja, projekt budowlany, projekty wykonawcze)
  oraz generalne wykonawstwo robót budowlanych. W ramach Spółki działa także pion AWBUD ŻELBET świadczący kompleksowe
  prace żelbetowe dla przemysłu i budownictwa ogólnego.
  Od początku powstania, tj. od 1989 roku, AWBUD zrealizował ponad 450 projektów w generalnym wykonawstwie oraz zadań
  „zaprojektuj i wybuduj”, w tym dla największych firm działających w Polsce z branży paliwowej, chemicznej oraz hutniczej.
  Grupa AWBUD prowadzi działalność na terenie całej Polski. Szybkiemu dotarciu do klientów i podwykonawców służy sieć biur,
  zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu oraz siedziba AWBUD S.A. w Fugasówce. Od marca 2011 roku
  AWBUD S.A. obecny jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  22
  3.6. Władze statutowe
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku w skład Zarządu Emitenta wchodzili:
   Michał Wuczyński Prezes Zarządu,
   Robert Kasprzak Członek Zarządu.
  W dniu 15 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały, na mocy których ze składu Zarządu zostali odwołani Michał
  Wuczyński, Prezes Zarządu oraz Robert Kasprzak, Członek Zarządu. Z tym samym dniem do składu Zarządu na okres trzyletniej
  kadencji zostali powołani Michał Wuczyński, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Michał Sapota, do pełnienia funkcji
  Wiceprezesa Zarządu.
  W dniu 15 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła decyzję o rozszerzeniu składu Zarządu do czterech członków poprzez
  powołanie do Zarządu Roberta Kasprzaka oraz Nikodema Iskra, przy czym, zgodnie z podjętą decyzją, ich powołanie nastąpi po
  zmianie Statutu Emitenta w zakresie zasad reprezentacji oraz po rejestracji tej zmiany.
  W dniu 3 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwał
  y, na mocy których do składu Zarządu zostali powołani na
  okres trzyletniej kadencji Nikodem Iskra, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz Robert Kasprzak, do pełnienia funkcji
  Członka Zarządu. Ich powołanie nastąpiło po dokonanej w dniu 26 lipca 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział
  Gospodarczy KRS rejestracji zmiany Statutu Emitenta w zakresie zasad reprezentacji.
  Jednolity tekst statutu jest dostępny na stronie internetowej Emitenta pod adresem:
  http://www.awbud.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dokumenty-korporacyjne/
  Na dzień 30 września 2017 roku w skład Zarządu Emitenta wchodzili:
   Michał Wuczyński Prezes Zarządu,
   Michał Sapota Wiceprezes Zarządu,
   Nikodem Iskra Wiceprezes Zarządu,
   Robert Kasprzak Członek Zarządu.
  W dniu 18 października 2017 roku Nikodem Iskra złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Emitenta z tym
  samym dniem.
  W dniu 23 października 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na mocy której do składu Zarządu został powołany
  Arkadiusz Wierciński.
  Na dzień publikacji niniejszego Raportu, w skład Zarządu Emitenta wchodzili:
   Michał Wuczyński Prezes Zarządu,
   Michał Sapota Wiceprezes Zarządu,
   Robert Kasprzak Członek Zarządu,
   Arkadiusz Wierciński Członek Zarządu.
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku udzielona prokura łączna do reprezentowania Emitenta, z zastrzeżeniem działania łącznie
  z członkiem Zarządu, obejmowała następujące osoby:
   Wojciech Górecki,
   Arkadiusz Mączka.
  W dniu 1 lutego 2017 roku Zarząd Spółki udzielił prokury łącznej Michałowi Szczęśniak.
  W dniu 15 maja 2017 roku Zarząd Emitenta odwołał prokurę łączną Wojciechowi Góreckiemu, Arkadiuszowi Mączka oraz Michałowi
  Szczęśniak.
  Na dzień 30 września 2017 roku oraz na dzień publikacji niniejszego Raportu Emitent nie udzielił prokury.  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  23
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku skład Rady Nadzorczej AWBUD S.A. przedstawiał się następująco:
   Andrzej Witkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej,
   Andrzej Wuczyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Tomasz Wuczyński Sekretarz Rady Nadzorczej,
   Paweł Czupryna Członek Rady Nadzorczej,
   Jerzy Klasicki Członek Rady Nadzorczej.
  Z dniem 28 lutego 2017 roku został odwołany ze składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  Emitenta Jerzy Klasicki.
  W dniu 28 lutego 2017 roku Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało z dniem 1 marca 2017 roku do
  składu Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji Jakuba Kocjan.
  W dniu 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady
  Nadzorczej na okres nowej, trzyletniej kadencji Andrzeja Wuczyńskiego, Jakuba Kocjan, Wiesława Cholewa, Franciszka Kołodziej
  oraz Michała Feist.
  W dniu 3 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały, zgodnie z którymi do pełnienia funkcji Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej został powołany Wiesław Cholewa, do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powo
  łano
  Andrzeja Wuczyńskiego a do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej powołano Michała Feist.
  Na dzień 30 września 2017 roku skład Rady Nadzorczej AWBUD S.A. przedstawiał się następująco:
   Wiesław Cholewa Przewodniczący Rady Nadzorczej,
   Andrzej Wuczyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Michał Feist Sekretarz Rady Nadzorczej,
   Jakub Kocjan Członek Rady Nadzorczej,
   Franciszek Kołodziej Członek Rady Nadzorczej.
  W dniu 12 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały, na mocy których ze składu Rady
  Nadzorczej zostali odwołani Michał Feist i Jakub Kocjan. Z tym samym dniem do składu Rady Nadzorczej zostali powołani na okres
  trzyletniej, wspólnej kadencji Artur Olejnik oraz Marek Płonka.
  Na dzień publikacji niniejszego Raportu skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:
   Wiesław Cholewa Przewodniczący Rady Nadzorczej,

  Andrzej Wuczyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Artur Olejnik Członek Rady Nadzorczej,
   Marek Płonka Członek Rady Nadzorczej,
   Franciszek Kołodziej Członek Rady Nadzorczej.
  3.7. Opis ważniejszych zasad rachunkowości
  Do sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano te same zasady
  rachunkowości, jakie obowiązywały przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016.
  Nowe i zmienione standardy i interpretacje, które zostały opublikowane i zatwierdzone przez UE, a które nie weszły w życie
  w okresie sprawozdawczym
  Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie standardów, które obowiązywać będą począwszy od 2018 roku lub
  później, a zostały już zatwierdzone przez UE. Są to następujące standardy i zmiany standardów:
   MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
  roku lub po tej dacie);
   MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
  1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).
  Grupa nie zakończyła jeszcze procesu analizy wpływu tych zmian na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości.  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  24
  Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE
   MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności”– Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu
  zatwierdzania standardu do stosowania na terenie UE do czasu zakończenia prac nad jego całościowym kształtem;
   MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej
  dacie);
   Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji (obowiązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
   Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz z MSSF 4 „Umowy
  ubezpieczeniowe” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 lub po tej
  dacie);
   Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną
  lub wspólnym przedsięwzięciem – proces zatwierdzania standardu przez UE został wstrzymany do czasu zakończenia prac
  nad jego całościowym kształtem;
   Wyjaśnienie do MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się od 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
   Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie);
   Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Rozpoznanie aktywów z tytułu podatku odroczonego od niezrealizowanych strat
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie);
   Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych (obowiązujące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
   Zmiany do rożnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)” – dokonane zmiany w ramach procedury
  wprowadzenia dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na rozwiązania
  niezgodności i uściślenia słownictwa (zmiany do MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów rozpoczynających się
  1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie, a zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynają
  cych się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
   Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” (obowiązująca w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
   Interpretacja KIMSF23 „Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego” (obowiązująca w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie);
   MSSF 17 ,,Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2021 roku lub po tej dacie).
  Według szacunków Zarządu w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na politykę
  rachunkowości Grupy, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień sporządzenia niniejszego skróconego, skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej przez jednostki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
  śródrocznego
  skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
  kontynuowania działalności przez jednostki Grupy.
  3.8. Prezentacja danych
  Dane zawarte w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dotyczące 2017 roku oraz dane
  porównawcze dotyczące roku 2016, stanowią skonsolidowane dane AWBUD, PROBAU INVEST oraz INSTAL-LUBLIN.
  3.9. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty
  jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Jednostki Dominującej. Dane w sprawozdaniu finansowym zostały wykazane w tysiącach
  złotych, chyba że w konkretnych przypadkach zostały podane z większą dokładnością.


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  25
  3.10. Przychody ze sprzedaży
  Informacje dotyczące branż 9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  Budownictwo przemysłowe 68 190 73 044
  Budownictwo komercyjne (w tym rewitalizacja) 49 830 37 912
  Ekologia i energetyka 13 387 40 454
  Usługi instalacyjne 25 712 36 701
  Pozostałe 2 029 1 035
  Razem 159 148 189 146
  Informacje dotyczące głównych klientów 9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  Klient A 29 556 1 541
  Klient B 16 067 0
  Klient C 13 879 0
  Klient D 8 899 2 778
  Klient E 8 293 3 439
  Klient F 4 657 7 307
  Klient G 3 836 41 942
  Klient H 1 496 16 169
  Klient I 570 9 628
  Klient J 237 26 257
  3.11. Koszty według rodzaju
  9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  Amortyzacja (1 169) (1 270)
  Zużycie materiałów i energii (37 324) (33 466)
  Usługi obce (99 305) (121 951)
  Podatki i opłaty (811) (785)
  Koszty świadczeń pracowniczych (26 350) (26 754)
  Pozostałe koszty rodzajowe (1 586) (1 712)
  Koszty według rodzaju ogółem (166 545) (185 938)
  Zmiana stanu produktów 53 1 078
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów (183) (543)
  Koszty własne okresu, w tym: (166 675) (185 403)
  Koszty sprzedanych wyrobów i usług (155 671) (174 997)
  Koszty ogólnego zarządu (7 319) (6 770)
  Koszty sprzedaży (3 685) (3 636)
  3.12. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych
  Stan na 31.12.2016 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 30.09.2017
  Rezerwa na świadczenia pracownicze 2 232 281 0 2 513
  Rezerwa na naprawy gwarancyjne 329 0 0 329
  Rezerwa na pozostałe zobowiązania 3 454 455 (786) 3 123
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 549 2 534 0 9 083
  Odpisy aktualizujące należności (26 588) (323) 6 175 (20 736)
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 242 4 780 0 13 022
  3.13. Sezonowość lub cykliczność działalności
  Działalność Grupy AWBUD w prezentowanym okresie nie podlegała sezonowości lub cykliczności.


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  26
  3.14. Segmenty operacyjne
  Dla celów zarządczych Grupa została podzielona na segmenty operacyjne w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi.
  Żaden z segmentów operacyjnych Grupy nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia sprawozdawczych segmentów
  operacyjnych. Grupa wydziela następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne:
   Usługi budowlano-montażowe – kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych (zarządzanie procesem inwestycyjnym,
  projektowanie, realizacja prac jako generalny wykonawca),
   Usługi instalacyjne – instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe, klimatyzacyjne i wentylacyjne.
  W związku z dokonanym na dzień 30 września 2016 roku połączeniem INSTAL-LUBLIN z GEOCLIMA, Emitent począwszy od roku
  obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 roku nie wyodrębnia segmentu Sprzedaż towarów, prezentowanego w okresach
  wcześniejszych. W niniejszym Raporcie segment ten zaprezentowano jedynie przy prezentacji danych porównawczych za
  9 miesięcy 2016 roku.
  Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych,
  podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.
  Dane dotyczące okresu sprawozdawczego Usługi budowlano-montażowe Usługi instalacyjne Wyłączenia Ogółem
  Przychody od klientów zewnętrznych 133 436 25 712 0 159 148 Sprzedaż między segmentami 265 72 (337) 0 Przychody ze sprzedaży ogółem 133 701 25 784 (337) 159 148 Koszt własny dotyczący sprzedaży na zewnątrz (133 000) (22 671) 0 (155 671) Koszt własny dotyczący sprzedaży między segmentami (72) (265) 337 0 Koszt własny razem (133 072) (22 936) 337 (155 671) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 629 2 848 0 3 477 Koszty sprzedaży (2 849) (836) 0 (3 685) Koszty ogólnego zarządu (5 274) (2 074) 29 (7 319) Pozostałe przychody i koszty operacyjne 7 141 (846) 0 6 295 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (353) (908) 29 (1 232) Saldo działalności finansowej 880 (360) 0 520 Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0 0 0 0 Zysk (strata) brutto 527 (1 268) 29 (712) Podatek dochodowy (422) (74) (6) (502)
  Zysk (strata) netto 105 (1 342) 23 (1 214)
  Dane dotyczące okresu porównawczego Usługi budowlano-montażowe Usługi instalacyjne Sprzedaż towarów Wyłączenia Ogółem
  Przychody od klientów zewnętrznych 153 849 35 292 5 0 189 146 Sprzedaż między segmentami 494 1 409 159 (2 062) 0 Przychody ze sprzedaży ogółem 154 343 36 701 164 (2 062) 189 146 Koszt własny dotyczący sprzedaży na zewnątrz (141 850) (33 112) (35) 0 (174 997) Koszt własny dotyczący sprzedaży między segmentami (1 573) (483) (6) 2 062 0 Koszt własny razem (143 423) (33 595) (41) 2 062 (174 997) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 920 3 106 123 0 14 149 Koszty sprzedaży (2 978) (658) 0 0 (3 636) Koszty ogólnego zarządu (4 983) (1 745) (71) 29 (6 770) Pozostałe przychody i koszty operacyjne (169) (60) (23) 0 (252) Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 790 643 29 29 3 491 Saldo działalności finansowej (48) (337) (2) 0 (387) Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0 0 0 0 0 Zysk (strata) brutto 2 742 306 27 29 3 104 Podatek dochodowy (591) (303) (6) (6) (906)
  Zysk (strata) netto 2 151 3 21 23 2 198
  Dane dotyczące okresu sprawozdawczego Usługi budowlano-montażowe Usługi instalacyjne Wyłączenia Ogółem
  Amortyzacja (763) (435) 29 (1 169) Utworzenie i rozwiązanie odpisów na zapasy 0 0 0 0 Utworzenie i rozwiązanie odpisów na należności 6 175 (323) 0 5 852 Utworzenie i rozwiązanie odpisów na inne aktywa 0 0 0 0
  Dane dotyczące okresu porównawczego Usługi budowlano-montażowe Usługi instalacyjne Sprzedaż towarów Wyłączenia Ogółem
  Amortyzacja (775) (524) 0 29 (1 270) Utworzenie i rozwiązanie odpisów na zapasy 0 0 0 0 0 Utworzenie i rozwiązanie odpisów na należności (5 289) (121) 0 0 (5 410) Utworzenie i rozwiązanie odpisów na inne aktywa 0 0 0 0 0


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  27
  Dane dotyczące okresu sprawozdawczego Usługi budowlano-montażowe Usługi instalacyjne Wyłączenia Ogółem
  Aktywa segmentu 157 274 49 637 (38 077) 168 834 Inwestycje w jednostkach wycenionych metodą praw własności 0 0 0 0 Aktywa nieprzypisane 0 0 0 0 Aktywa razem 157 274 49 637 (38 077) 168 834
  Zobowiązania segmentu 100 287 24 559 (1 271) 123 575 Zobowiązania nieprzypisane 0 0 0 0 Zobowiązania razem 100 287 24 559 (1 271) 123 575
  Nakłady inwestycyjne na aktywa finansowe 0 0 0 0 Nakłady inwestycyjne na aktywa niefinansowe 134 0 0 134 Nakłady inwestycyjne razem 134 0 0 134
  Dane dotyczące okresu porównawczego Usługi budowlano-montażowe Usługi instalacyjne Sprzedaż towarów Wyłączenia Ogółem
  Aktywa segmentu 156 831 58 082 0 (43 091) 171 822 Inwestycje w jednostkach wycenionych met. praw własności 0 0 0 0 0 Aktywa nieprzypisane 0 0 0 0 0 Aktywa razem 156 831 58 082 0 (43 091) 171 822
  Zobowiązania segmentu 99 949 31 662 0 (5 456) 126 155 Zobowiązania nieprzypisane 0 0 0 0 0 Zobowiązania razem 99 949 31 662 0 (5 456) 126 155
  Nakłady inwestycyjne na aktywa finansowe 0 0 0 0 0 Nakłady inwestycyjne na aktywa niefinansowe 176 104 0 0 280 Nakłady inwestycyjne razem 176 104 0 0 280
  Grupa Kapitałowa AWBUD prowadzi działalność na rynku krajowym, z którego w ciągu trzech kwartałów 2017 roku uzyskała całość
  przychodów ze sprzedaży produktów.
  3.15. Akcje i akcjonariat
  3.15.1 Kapitał zakładowy i liczba akcji
  Na dzień 30 września 2016 roku kapitał akcyjny Emitenta wynosił 4 121 473,00 zł i dzielił się na 8 242 946 akcji zwykłych serii A1
  o wartości nominalnej 0,50 zł każda. W jednostce dominującej ani w spółkach zależnych nie miały miejsca zdarzenia emisji, wykupu
  i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
  W ciągu trzech kwartałów 2017 roku wysokość kapitału zakładowego Emitenta nie uległa zmianie.
  3.15.2 Akcjonariusze
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku akcjonariuszami posiadającymi 5 i więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta były
  następujące podmioty:
  Akcjonariusz Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
  % ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich udział w kapitale zakładowym
  Petrofox Sp. z o.o 4 617 419 56,02
  Noble Funds TFI S.A. 704 786 8,55
  Altus TFI S.A. 599 528 7,27
  Na skutek rozliczonej w dniu 1 lutego 2017 roku transakcji pakietowej, Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zbyło
  411 000 szt. akcji Spółki stanowiących 4,99% w ogólnej liczbie głosów.
  W dniu 30 listopada 2016 roku Murapol S.A.(„Murapol”) nabył 411 000 szt. akcji stanowiących 4,99% w ogólnej liczbie głosów. Na
  skutek nabycia 1 lutego 2017 roku oraz 3 lutego 2017 roku przez Abadon Real Estate S.A.(„Abadon”), spółkę zależną od Murapol,
  łącznie 781 000 szt. akcji stanowiących 9,47% w ogólnej liczbie głosów, uległa zwiększeniu liczba akcji Emitenta posiadanych,
  w sposób pośredni i bezpośredni, przez Murapol do wysokości 14,46% ogólnej liczby głosów.


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  28
  W dniu 31 stycznia 2017 roku pomiędzy Abadon a Wspólnikami Petrofox, którymi są Andrzej Wuczyński, Małgorzata Wuczyńska,
  Michał Wuczyński i Tomasz Wuczyński została zawarta umowa inwestycyjna, której przedmiotem było planowane nabycie przez
  Abadon 100% udziałów w kapitale zakładowym Petrofox, a tym samym przejęcie przez Abadon pośredniej kontroli nad Emitentem
  i powiązanymi z nim podmiotami. Umowa inwestycyjna przewidywała również nabycie przez wspólników Petrofox akcji Emitenta
  w ramach konwersji części zobowiązań pożyczkowych Petrofox wobec wspólników na akcje AWBUD. Do warunków zawieszających
  zawarcie umowy należały:
   przeniesienie przez Petrofox na Michała Wuczyńskiego i Andrzeja Wuczyńskiego, części akcji Emitenta posiadanych przez
  Petrofox;
   uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji,
  w tym polegającej na przejęciu pośredniej kontroli nad Emitentem.
  W dniu 21 kwietnia 2017 roku Emitent został powiadomiony o decyzji z dnia 6 kwietnia 2017 roku wydanej przez Prezesa Urzędu
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w której została wyrażona zgoda na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez
  Abadon Real Estate S.A. kontroli nad Petrofox Sp. z o.o. W związku z wydan
  ą decyzją został spełniony jeden z dwóch warunków
  zawieszających określonych w umowie inwestycyjnej.
  W dniu 4 maja 2017 roku Emitent otrzymał powiadomienie od Andrzeja Wuczyńskiego o przekroczeniu przez niego 5% ogólnej
  liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku dokonania w dniu 28 kwietnia 2017 roku transakcji przeniesienia
  412 972 akcji AWBUD przez Petrofox na Andrzeja Wuczyńskiego. Przed dniem 28 kwietnia 2017 roku Andrzej Wuczyński posiadał
  7 696 akcji Emitenta. Po dokonaniu opisanej transakcji Andrzej Wuczyński posiada 420 668 akcji Emitenta, stanowiące 5,10%
  ogólnej liczby głosów. Przeniesienie akcji, w celu zwolnienia z zobowiązania pieniężnego Petrofox wobec Andrzeja Wuczyńskiego,
  było jednym z warunków zawieszających wykonanie umowy inwestycyjnej.
  W dniu 4 maja 2017 roku Emitent otrzymał powiadomienie od Michała Wuczyńskiego o przekroczeniu przez niego 5% ogólnej liczby
  głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku dokonania w dniu 28 kwietnia 2017 roku transakcji przeniesienia 823 470 akcji
  AWBUD przez Petrofox na Michała Wuczyńskiego. Przed dniem 28 kwietnia 2017 roku Michał Wuczyński nie posiadał akcji
  Emitenta. Po dokonaniu opisanej transakcji Michał Wuczyński posiada 823 470 akcji Emitenta, stanowiące 9,99% ogólnej liczby
  głosów. Przeniesienie akcji, w celu zwolnienia z zobowiązania pieniężnego Petrofox wobec Michała Wuczyńskiego, było jednym
  z warunków zawieszających wykonanie umowy inwestycyjnej.
  W dniu 9 maja 2017 roku Petrofox nabył 217 szt. akcji AWBUD. Po rozliczeniu transakcji Petrofox posiada łącznie 3 381 194 szt.
  akcji Emitenta stanowiących 41,02% w ogólnej liczbie głosów.
  W dniu 16 maja 2017 roku Emitent otrzymał powiadomienie o zwiększeniu przez Murapol S.A., w sposób pośredni i bezpośredni,
  stanu posiadania akcji AWBUD oraz osiągnięciu progu 55,48% w ogólnej liczbie głosów. Nastąpiło to na skutek nabycia w dniu
  15 maja 2017 roku przez Abadon S.A., Spółkę zależną od Murapol S.A., 100% udziałów w Petrofox, reprezentującego 41,02%
  kapitału zakładowego AWBUD (3 381 194 akcji). Po rozliczeniu transakcji Murapol S.A. posiada, pośrednio i bezpośrednio,
  4 573 194 akcji AWBUD.
  W dniu 1 czerwca 2017 roku Abadon Real Estate S.A. nabył od Murapol S.A. 411 000 akcji AWBUD stanowiących 4,99% w ogólnej
  liczbie głosów. Po dokonaniu transakcji Murapol S.A. nie posiada w sposób bezpośredni akcji AWBUD, natomiast Abadon Real
  Estate S.A. jest w posiadaniu 1 192 000 akcji AWBUD stanowiących 14,46% w ogólnej liczbie głosów.
  W dniu 12 lipca 2017 roku Emitent otrzymał powiadomienie o zmniejszeniu przez Andrzeja Wuczyńskiego stanu posiadania akcji
  AWBUD w wyniku dokonania w dniu 10 lipca 2017 roku transakcji sprzedaży 412 972 akcji stanowiących 5,01% w ogólnej liczbie
  głosów. Po dokonaniu opisanej transakcji Andrzej Wuczyński posiada 7 699 akcji stanowiących 0,09% ogólnej liczby głosów.
  W dniu 12 lipca 2017 roku Emitent otrzymał powiadomienie o zwiększeniu przez Michała Wuczyńskiego stanu posiadania akcji
  AWBUD w wyniku dokonania w dniu 10 lipca 2017 roku zakupu 412 972 akcji stanowiących 5,01% w ogólnej liczbie głosów. Po
  dokonaniu opisanej transakcji Michał Wuczy
  ński posiada 1 236 442 akcje stanowiące 15,00% ogólnej liczby głosów.
  Zgodnie z umową inwestycyjną, Michał Wuczyński i Andrzej Wuczyński posiadają pakiet łącznie 15,0% akcji Emitenta oraz kontrolę
  nad jego zarządzaniem, pozostając na dotychczas zajmowanych stanowiskach.  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  29
  Na dzień 30 września 2017 roku akcjonariuszami posiadającymi 5 i więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta były
  następujące podmioty:
  Akcjonariusz Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
  % ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich udział w kapitale zakładowym
  Murapol S.A.** 4 573 194 55,48
  Michał Wuczyński 1 236 442 15,00
  Noble Funds TFI S.A. 704 786 8,55
  **poprzez spółki zależne Abadon i Petrofox
  W dniu 11 października 2017 roku Emitent otrzymał powiadomienie o zwiększeniu przez Abadon Real Estate S.A. stanu posiadania
  akcji AWBUD w wyniku rozliczenia transakcji nabycia 867 150 akcji, dokonanego w ramach wezwania do zapisywania się na
  sprzedaż akcji. Po dokonaniu opisanej transakcji Abadon Real Estate S.A. posiada bezpośrednio 2 059 150 akcji AWBUD
  stanowiących 24,98% ogólnej liczby głosów oraz pośrednio, poprzez spółkę zależną Petrofox, 3 381 194 akcji AWBUD
  stanowiących 41,02% ogólnej liczby głosów.
  W dniu 12 października 2017 roku Emitent otrzymał powiadomienie o zmniejszeniu przez Noble Funds TFI S.A., w wyniku
  rozliczonej w dniu 11 października transakcji sprzedaży, stanu posiadania akcji AWBUD. Po dokonaniu opisanej transakcji Noble
  Funds TFI S.A. posiadają 383 743 akcji AWBUD stanowiących 4,66% ogólnej liczby głosów.
  Na dzień publikacji niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi 5 i więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
  były następujące podmioty:
  Akcjonariusz Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
  % ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ich udział w kapitale zakładowym
  Murapol S.A.** 5 440 344 66,00
  Michał Wuczyński 1 236 442 15,00
  **poprzez Spółki zależne Abadon i Petrofox
  Michał Wuczyński
  15,00%
  Murapol S.A.**
  66,00% Pozostali
  19,00%
  Akcjonariusze AWBUD S.A. (stan na 29.11.2017).)
  8 242 946
  akcji


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  30
  3.15.3 Stan posiadania akcji AWBUD S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące
  Osoba Funkcja Stan posiadania na dzień 29.11.2017 Stan posiadania na dzień 02.10.2017 Zmiana
  Michał Wuczyński Prezes Zarządu 1 236 442 1 236 442 0
  Michał Sapota Wiceprezes Zarządu 0 0 0
  Nikodem Iskra Członek Zarządu Nie dotyczy 0 Nie dotyczy
  Robert Kasprzak Członek Zarządu 2 000 1 000 1 000
  Arkadiusz Wierciński Członek Zarządu 0 Nie dotyczy Nie dotyczy
  Andrzej Wuczyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 7 696 7 696 0
  Jakub Kocjan Członek Rady Nadzorczej Nie dotyczy 0 Nie dotyczy
  Wiesław Cholewa Przewodniczący Rady Nadzorczej 0 0 0
  Franciszek Kołodziej Członek Rady Nadzorczej 0 0 0
  Michał Feist Członek Rady Nadzorczej Nie dotyczy 0 Nie dotyczy
  Artur Olejnik Członek Rady Nadzorczej 0 Nie dotyczy Nie dotyczy
  Marek Płonka Członek Rady Nadzorczej 0 Nie dotyczy Nie dotyczy
  3.15.4 Notowania akcji AWBUD
  W okresie trzech kwartałów 2017 roku kurs akcji AWBUD w momencie zamknięcia sesji na GPW wahał się w przedziale od 5,14 zł
  (zanotowany w dniu 12 stycznia) do 7,84 zł (zanotowany na sesji w dniu 10 kwietnia). Od początku roku cena akcji Spółki wzrosła
  o 17,1%, podczas gdy indeks giełdowy WIG wzrósł o 24,2%, a subindeks WIG-Budownictwo o 9,4%
  5.
  W dniu 30 września 2017 roku wartość rynkowa AWBUD ukształtowała się na poziomie 55,2 mln zł, podczas gdy jej wartość
  księgowa wynosiła 45,3 mln zł. Relacja P/BV dla Spółki wynosiła 1,22 podczas gdy dla spółek wchodzących w skład WIG
  Budownictwo ukształtowała się na poziomie 1,67
  6.
  W okresie 9 miesięcy 2017 roku Emitent nie wypłacił ani nie zadeklarował wypłaty dywidendy.
  5 AWBUD S.A. nie wchodzi w skład żadnego indeksu giełdowego. 6 Źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, wrzesień 2017
  70% 90% 110%
  130% 150% 170%
  190% 210% 230%
  250% 270%
  2016-01-04
  2016-01-29
  2016-02-29
  2016-03-31
  2016-04-29
  2016-05-31
  2016-06-30
  2016-07-29
  2016-08-31
  2016-09-30
  2016-10-31
  2016-11-30
  2016-12-30
  2017-01-31
  2017-02-28
  2017-03-31
  2017-04-28
  2017-05-31
  2017-06-30
  2017-07-31
  2017-08-31
  2017-09-30
  Notowania akcji AWBUD S.A. w latach 2016-2017
  (04.01.2016 r. = 100%)
  AWBUD
  WIG
  WIG - BUDOWNICTWO


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  31
  3.16. Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne
  Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
  Zobowiązania długoterminowe, w tym: 752 3 532
  pożyczki od jednostek powiązanych 0 0
  kredyty bankowe i pożyczki od jednostek niepowiązanych 0 2 450
  obligacje i podobne papiery dłużne wyemitowane przez jednostkę 0 0
  zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 752 1 082
  inne zobowiązania finansowe 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 23 493 1 664
  pożyczki od jednostek powiązanych 12 097 0
  kredyty bankowe i pożyczki od jednostek niepowiązanych 8 921 1 144
  obligacje i podobne papiery dłużne wyemitowane przez jednostkę 0 0
  zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 401 520
  inne zobowiązania finansowe 2 074 0
  Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne razem 24 245 5 196
  3.17. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
  W okresie objętym niniejszym raportem nie przeprowadzono emisji, wykupu bądź spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
  wartościowych.
  3.18. Należności i zobowiązania warunkowe
  Należności warunkowe
  Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
  Gwarancje 9 903 13 262
  Weksle 703 986
  Inne poręczenia 0 0
  Należności warunkowe razem 10 606 14 248
  Zobowiązania warunkowe
  Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
  Gwarancje 45 903 40 760
  Weksle 1 012 2 980
  Inne poręczenia 1 220 1 269
  Zobowiązania warunkowe razem 48 135 45 009
  3.19. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Transakcje z jednostką dominującą Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
  Należności z tytułu dostaw i usług 0 0
  Należności z tytułu pożyczek 0 0
  Należności pozostałe 7 000 0
  Zobowiązania z tytułu pożyczek 12 097 0
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0 0
  Transakcje z jednostką dominującą 9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  Przychody ze sprzedaży 0 0
  Przychody finansowe 0 0
  Koszty finansowe (97) 0
  Pozostałe przychody operacyjne 7 000 0
  Zakup towarów i usług 0 0
  Zakup środków trwałych 0 0


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  32
  Transakcje z jednostkami pozostałymi Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
  Należności z tytułu dostaw i usług 5 269 3
  Należności z tytułu pożyczek 3 520 6 473
  Należności pozostałe 0 0
  Zapasy 157 0
  Zobowiązania z tytułu pożyczek 0 0
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 7 995 0
  Transakcje z jednostkami pozostałymi 9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  Przychody ze sprzedaży 7 773 5
  Przychody finansowe 189 256
  Koszty finansowe 0 0
  Pozostałe przychody operacyjne 0 0
  Zakup towarów i usług (7 540) (72)
  Zakup środków trwałych 0 0
  W omawianym okresie sprawozdawczym Emitent i zależne od niego jednostki nie zawarły transakcji z podmiotami powiązanymi na
  warunkach innych niż rynkowe.
  3.20. Znaczące umowy
  Znaczące umowy kontraktowe zawarte przez Grupę AWBUD za trzy kwartały 2017 roku
  Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: DL Project Management
  w Katowicach
  Wykonanie obiektu Galerii Handlowej Siemianowice
  Śląskie II w systemie generalnego wykonawstwa 5,1 mln zł
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Asetino Sp. z o.o. w Krakowie
  Wykonanie hali magazynowej w systemie „zaprojektuj
  i buduj” 8,2 mln zł
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Partner S.A. w Bielsku Białej
  Kompleksowe wykonanie stanu surowego budynku
  wielorodzinnego mieszkalno–usługowego w Warszawie 13,3 mln zł
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Genfer Hotel Łódź Sp. z o.o.
  w Warszawie
  Wykonanie robót budowlanych stanowiących część
  budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym
  w Łodzi
  7,2 mln zł
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Biuro Inwestycji Kapitałowych
  Sosnowiec 2 Sp. z o.o. w Krakowie
  Wykonanie projektów i realizacja w systemie
  generalnego wykonawstwa Hali nr 5 w Śląskim Centrum
  Logistycznym w Sosnowcu
  18,8 mln zł
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Hosso Star Sp. z o.o.
  w Szczecinie
  Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa
  budynku handlowo – usługowego wraz z
  kompleksowym zagospodarowaniem terenu
  21,0 mln zł
  Wykonawca: Instal-Lublin Sp. z o.o.
  Zamawiający: Budimex S.A., Tecnicas
  Reunidas S.A. – Turów spółka cywilna
  Dostawa i montaż instalacji ogrzewania, wentylacji
  i klimatyzacji HVAC w ramach realizacji budowy nowego
  bloku energetycznego w Elektrowni Turów
  18,7 mln zł
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: ZGH Bolesław S.A.
  w Bukownie
  Budowa Hali Namiarowni i Wsadu 22,6 mln zł
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: ZGH Bolesław S.A.
  w Bukownie
  Prace przygotowawcze do budowy Hali Wanien 4,2 mln zł
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrzu
  Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Mikulczyce
  w Zabrzu 17,1 mln zł
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Komarko Sp. z o.o.
  w Ożarowie
  Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego
  w Ożarowie Mazowieckim 5,1 mln zł
  Wykonawca: Instal-Lublin Sp. z o.o.
  Zamawiający: Mostostal Power Development
  Sp. z o.o. w Warszawie
  Zawarcie aneksu nr 3 i nr 4 do umowy o dostarczeniu
  i montażu instalacji kanalizacyjnej i wodnej w ramach
  realizacji budowy bloków energetycznych Elektrowni
  Opole. Wartość umowy ogółem wynosi 5,4 mln zł
  2,9 mln zł


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  33
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: GPI Centrum Południowe
  Sp. z o.o. w Warszawie
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego we
  Wrocławiu 32,6 mln zł
  Znaczące umowy kontraktowe zawarte przez Grupę AWBUD po dniu 30 września 2017 roku
  Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: ZGH Bolesław S.A.
  w Bukownie
  Wykonanie prac fundamentowych w ramach realizacji
  inwestycji budowy Hali Wanien 12,2 mln zł
  Wykonawca: AWBUD S.A.
  Zamawiający: Vista Development Sp. z o.o.
  w Warszawie
  Nadbudowa i przebudowa Wrocławskich Zakładów
  Papierniczych na budynki mieszkalne, budowa nowych
  budynków wraz z garażem podziemnym,
  zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną
  29,3 mln zł
  Odstąpienie od umów kontraktowych
  31 lipca 2017 roku nie spełniły się warunki wejścia w życie umowy zawartej w dniu 19 grudnia 2016 roku pomiędzy konsorcjum,
  którego Emitent jest liderem a Ekotekno Sp. z o.o. w Częstochowie a której przedmiotem jest Budowa Regionalnego Zakładu
  Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne. Wejście umowy w życie zostało
  warunkowane uzyskaniem przez Inwestora zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz akceptacją przez pożyczkodawcę ustanowionych zabezpieczeń spłaty pożyczki i innych
  należności przeznaczonych na realizację umowy. Niespełnienie się powyższych warunków wejścia w życie umowy spowodowało, że
  z dniem 31 lipca 2017 roku umowa uległa rozwiązaniu bez obowiązku składania oświadczeń przez którąkolwiek ze stron.
  2 listopada 2017 roku Emitent otrzymał od Zakładu Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. (ZSPS) pismo zawierające oświadczenie
  o odstąpieniu z dniem 31 pa
  ździernika 2017 roku od umowy na budowę kompletnej instalacji separacji popiołów na terenie
  Elektrociepłowni Siekierki wraz z projektowaniem, dostawą i rozruchem w formule „pod klucz” zawartej 12 marca 2015 roku. Jako
  przyczynę odstąpienia od umowy ZSPS wskazał nienależyte wykonanie umowy w zakresie terminu przekazania instalacji do
  eksploatacji oraz nieprzedłożenie nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. AWBUD uznaje odstąpienie od umowy za
  pozbawione podstaw wskazując, że przed odstąpieniem od umowy przez ZSPS Emitent zawiesił jej realizację z powodu
  przekraczającej 30 dni zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ze strony ZSPS. Emitent wskazuje również, że odstąpienie od umowy
  nastąpiło po wykonaniu kompletnej instalacji, na etapie rozruchu próbnego, który nie mógł zostać przeprowadzony z wynikiem
  pozytywnym z przyczyn dotyczących ZSPS, w tym z powodu braku dostawy surowców o parametrach zgodnych z umową. Ponadto
  Emitent informuje, że nie był zobowiązany do złożenia ZSPS nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. AWBUD
  zamierza dochodzić od ZSPS zapłaty całości wynagrodzenia, w tym zaległego, oraz wszelkich praw wynikających z niewykonania
  lub nienależytego wykonania umowy i bezpodstawnego odstąpienia od umowy przez ZSPS.
  Umowy po
  życzek zawarte przez Grupę AWBUD w okresie trzech kwartałów 2017 roku
  W dniu 28 lipca 2017 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy AWBUD a Abadon Real Estate S.A. w Bielsku Białej, na
  mocy której została udzielona Emitentowi pożyczka pieniężna w wysokości 5 mln zł podlegająca wypłacie w dniu zawarcia umowy.
  Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 6,5% w skali roku i podlega spłacie do dnia 27 lipca 2018 roku.
  Znaczące umowy bankowe i ubezpieczeniowe zawarte przez Grupę AWBUD w okresie trzech kwartałów 2017 roku
  W dniu 11 stycznia 2017 roku AWBUD zawarł umowę o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z Powszechnym
  Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie. Zawarty w ramach umowy maksymalny limit zaangażowania wynosi 10 mln zł.
  i obowiązuje do dnia 10 stycznia 2018 roku z możliwością jego przedłużenia.
  W dniu 1 lutego 2017 roku AWBUD zawarł aneks do umowy faktoringowej z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia 20 lipca 2016 roku
  podwyższający odnawialny limit faktoringowy do wysokości 9 mln zł.
  W dniu 22 marca 2017 roku AWBUD zawarł umowę wykupu wierzytelności odwrotnego z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach.
  Zawarty w ramach umowy maksymalny limit kredytowy został ustalony w wysokości 1,2 mln zł
  . Umowa obowiązuje do dnia
  8 lutego 2018 roku.


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  34
  W dniu 20 lipca 2017 roku AWBUD zawarł aneks do umowy faktoringowej zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia 20 lipca
  2016 roku. Na mocy aneksu przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 1 października 2018 roku dla odnawialnego limitu
  faktoringowego w wysokości 9 mln zł. W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian w zakresie umowy.
  W dniu 26 lipca 2017 roku AWBUD zawarł aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia 16 lipca 2016
  roku. Na mocy aneksu przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 29 czerwca 2018 roku a limit wierzytelności został
  powiększony do wysokości 16 mln zł. Ostateczny dzień spłaty gwarancji ustalono na dzień 30 czerwca 2023 roku. W ramach limitu
  wierzytelności ustanowiono kredyt w rachunku bankowym do wysokości 3 mln zł. W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza
  istotnych zmian w zakresie warunków umowy.
  W dniu 31 sierpnia 2017 roku pomiędzy Instal-Lublin Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A. w Katowicach została podpisana umowa
  wieloproduktowa, na mocy której Bank przyznał spółce odnawialny limit kredytowy w wysokości 10 mln zł. Określony w umowie limit
  może być wykorzystany :
   w formie kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym do kwoty 3 mln zł w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku;
   w formie kredytów obrotowych na rachunkach bankowych do kwoty 4 mln zł w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku;
   w formie gwarancji bankowych do kwoty 5 mln zł. Ostateczny dzień spł
  aty gwarancji został ustalony na dzień 31 sierpień
  2023 roku.
  W dniu 26 września 2017 roku AWBUD zawarł aneks do umowy wykupu wierzytelności odwrotnego z ING Bank Śląski S.A.
  w Katowicach z dnia 22 marca 2017 roku. Na mocy aneksu, limit kredytowy został zwiększony do wysokości 11,2 mln zł. a okres
  jego dostępności został wydłużony do dnia 28 września 2018 roku. W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian
  w zakresie warunków umowy.
  Umowy pożyczek zawarte przez Grupę AWBUD po dniu bilansowym
  W dniu 2 października 2017 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy AWBUD a Abadon Real Estate S.A. w Bielsku Białej,
  na mocy której została udzielona Emitentowi pożyczka pieniężna w wysokości 4 mln zł. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości
  6,5% w skali roku i podlega spłacie do dnia 21 grudnia 2017 roku.
  Znaczące umowy bankowe i ubezpieczeniowe zawarte przez Grupę AWBUD po dniu bilansowym
  W dniu 19 października 2017 roku AWBUD zawarł aneks do umowy faktoringowej z Bank Millennium S.A. z dnia 26 września 2016
  roku. Na mocy aneksu przedłużono okres obowiązywania limitu do dnia 25 września 2018 roku a faktoring pełny zosta
  ł powiększony
  do wysokości limitu 8 mln zł. W ramach zawartego aneksu udostępniono Emitentowi usługę faktoringu niepełnego do wysokości
  limitu 8 mln zł. W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian w zakresie warunków umowy.
  3.21. Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  Nie wystąpiły inne, niż opisane w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zdarzenia, które
  wystąpiły po dniu bilansowym, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy.
  3.22. Sprawy sporne
  OZEN Plus
  W związku z odstąpieniem od umowy z OZEN Plus Sp. z o.o. dotyczącej budowy, rozruchu i przekazania do eksploatacji
  elektrociepłowni opalanej biomasą o mocy 7,23 MW, w księgach rachunkowych ujęto i w sprawozdaniu zaprezentowano należność
  od OZEN Plus w wysokości 5 958 tys. zł, odpowiadającą kwocie wypłaconej przez TUiR Allianz na rzecz OZEN Plus tytułem
  udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej.
  Emitent stoi na stanowisku, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przez OZEN Plus jest nieskuteczne, a żądanie przez
  OZEN Plus kar w kwocie 19 355 tys. zł całkowicie bezpodstawne. Opierając się na opiniach prawnych wydanych na rzecz Emitenta
  (ze względu na brak podstaw prawnych wymagalności kar umownych, odszkodowań i innych potencjalnych roszczeń od OZEN
  Plus), Zarząd Emitenta uznał, że nie istnieje konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość należności od OZEN Plus
  odpowiadającej kwocie wypłaconej przez TUiR Allianz tytułem udzielonej gwarancji, jak również, iż nie jest uzasadnione tworzenie
  rezerwy na poczet kar umownych, odszkodowań i innych potencjalnych roszczeń.


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  35
  Jednocześnie Emitent złożył do Sądu Okręgowego w Koszalinie pozew przeciwko OZEN Plus o zapłatę kwoty 15 361 tys. zł tytułem
  wynagrodzenia za wykonane prace, kary umownej i odszkodowań. W dniu 22 czerwca 2017 roku Emitent zbył wierzytelności wobec
  OZEN Plus za wyjątkiem roszczenia w wysokości 5 958 tys. zł, odpowiadającego kwocie wypłaconej przez TUiR Allianz na rzecz
  OZEN Plus tytułem udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej.
  Powyżej przedstawiony stan prawny jest aktualny na dzień bilansowy.
  Adgar
  Emitent prowadzi spór związany z realizacją umowy o wykonawstwo robót budowlanych zawartej pomiędzy Emitentem a Adgar
  BC III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Warszawie („Adgar”).
  Emitent wystąpił przeciwko Adgar z roszczeniem w kwocie 10 383 tys. zł wraz z odsetkami, należnej Emitentowi tytułem
  wynagrodzenia za roboty podstawowe, wynagrodzenia za roboty dodatkowe, wynagrodzenia za koordynację i odszkodowania za
  opóźnienie realizacji umowy. Postępowanie toczy się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
  Adgar wystąpił przeciwko Emitentowi z roszczeniem w kwocie 2 978 tys. zł wraz z odsetkami tytułem kar umownych za rzekome
  przekroczenie terminów określonych w umowie. W dniu 5 października 2017 roku Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej
  w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od Emitenta na rzecz Adgar kwotę 616 tys. zł wraz z odsetkami tytułem kary umownej
  za opóźnienie oraz zasądził od Adgar na rzecz Emitenta kwotę 253 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
  Powyżej przedstawiony stan prawny jest aktualny na dzień bilansowy.
  TimberOne
  W związku z realizacją przez Spółkę umowy o wykonanie prac projektowo-kosztorysowych, Spółka posiada wierzytelność wobec
  TimberOne S.A. w upadłości likwidacyjnej („TimberOne”) w kwocie 1 250 234,91 zł. Kwota wierzytelności obejmuje kwotę należności
  głównej 1 145 190,00 zł oraz kwotę 105 044,91 zł tytułem odsetek za opóźnienie w zapłacie (w księgach prezentowana jest kwota
  netto 1 145 tys. zł).
  Kwota wierzytelności została uwzględniona na liście wierzycieli, na której zawarto informacj
  ę, że wierzytelność Spółki wobec
  TimberOne jest zabezpieczona wpisem hipoteki. Lista jest prawomocna. W związku z powyższym Zarząd Spółki uznał, że nie
  istnieje konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość należności od TimberOne.
  Powyżej przedstawiony stan sprawy jest aktualny na dzień bilansowy.
  We wszystkich opisanych powyżej sprawach Zarząd stoi na stanowisku, iż wartość bilansowa należności dochodzonych na drodze
  sądowej jest bezsporna i właściwie udokumentowana i zostanie odzyskana od dłużników na drodze postępowania sądowego, stąd
  nie utworzono na te aktywa odpisów aktualizujących.
  3.23. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu
  lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce
  zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji
  stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta
  W omawianym okresie sprawozdawczym Emitent i jednostki od niego zależne nie udzieliły jednemu podmiotowi poręczeń kredytu,
  pożyczek oraz gwarancji o wartości spełniających co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
  3.24. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej
  w prezentowanym okresie
  Działalność Emitenta oraz jednostek zależnych w prezentowanym okresie nie podlegały sezonowości lub cykliczności.


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  36
  3.25. Pozostałe informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji
  kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które
  są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta
  W dniu 6 czerwca 2017 roku Emitent otrzymał potwierdzenie wpływu na rachunek bankowy kwoty 2,0 mln zł wraz z odsetkami za
  zwłokę w zapłacie w kwocie 1,1 mln zł i kosztami procesu zapłaconych przez Gminę Stężyca. Zapłata stanowi wykonanie
  prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 5 sierpnia 2016 roku wydanego w sprawie z powództwa Emitenta
  wobec Gminy Stężyca o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz robotami
  elektrycznymi.
  Na dzień sporządzenia raportu nie wystąpiły inne niż ujawnione w tym i w pozostałych punktach Raportu informacje, które są istotne
  dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian.
  3.26. Zatrudnienie
  Na dzień 30 września 2017 roku Grupa Kapitałowa AWBUD zatrudniała 432 pracowników.
  Zatrudnienie w etatach Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
  AWBUD S.A. 266 255
  Spółki zależne 166 184
  Grupa Kapitałowa AWBUD razem 432 439
  3.27. Inne istotne informacje
  3.27.1 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  W dniu 27 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza AWBUD S.A. podjęła uchwałę o wyborze Grant Thornton Polska Spółka
  z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu do przeprowadzenia przeglądu półrocznego
  skróconego sprawozdania finansowego AWBUD S.A. i półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej AWBUD za I półrocze 2017 roku oraz przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego AWBUD S.A. oraz
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD za 2017 rok.
  Grant Thornton Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest wpisana na listę podmiotów
  uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055.
  3.27.2 Zatwierdzenie sprawozdania
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Emitenta
  w dniu 29 listopada 2017 roku.


  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  37
  4. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  4.1. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
  3 miesiące zakończone 30.09.2017
  9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  3 miesiące zakończone 30.09.2016
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 441 133 706 55 006 154 343
  Koszt własny sprzedaży (42 332) (133 077) (50 967) (143 423)
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 109 629 4 039 10 920
  Pozostałe przychody operacyjne 266 8 152 81 278
  Koszty sprzedaży (1 012) (2 849) (1 008) (2 978)
  Koszty ogólnego zarządu (1 838) (5 269) (1 751) (4 978)
  Pozostałe koszty operacyjne (92) (1 011) (171) (447)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 567) (348) 1 190 2 795
  Przychody finansowe 55 1 483 77 453
  Koszty finansowe (265) (621) (162) (514)
  Odpisy aktualizujące wartość akcji (udziałów) jednostek zależnych 0 0 0 0
  Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (1 777) 514 1 105 2 734
  Podatek dochodowy 374 (411) (8) (588)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 403) 103 1 097 2 146
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
  Zysk (strata) netto (1 403) 103 1 097 2 146
  Inne całkowite dochody netto, w tym: 0 0 0 0 Które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty 0 0 0 0 Które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty 0 0 0 0 Całkowity dochód netto ogółem (1 403) 103 1 097 2 146
  Zysk (strata) przypadający
  Akcjonariuszom jednostki dominującej (1 403) 103 1 097 2 146 Akcjonariuszom niekontrolującym
  Całkowity dochód przypadający
  Akcjonariuszom jednostki dominującej (1 403) 103 1 097 2 146 Akcjonariuszom niekontrolującym 0
  Zysk (strata) na jedną akcję
  Podstawowy z zysku (straty) za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (0,17) 0,01 0,13 0,26 Podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego
  akcjonariuszom jednostki dominującej (0,17) 0,01 0,13 0,26
  Rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (0,17) 0,01 0,13 0,26 Rozwodniony z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadającego
  akcjonariuszom jednostki dominującej (0,17) 0,01 0,13 0,26  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  38
  4.2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
  AKTYWA
  Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 5 814 6 435
  Nieruchomości inwestycyjne 670 670
  Wartość firmy 0 0
  Pozostałe wartości niematerialne 2 745 2 724
  Należności długoterminowe 0 0
  Inwestycje długoterminowe – akcje i udziały w jednostkach zależnych 35 012 35 012
  Inwestycje długoterminowe – pożyczki 3 520 4 890
  Pozostałe długoterminowe aktywa niefinansowe 612 438
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10 267 8 284
  Aktywa trwałe razem 58 640 58 453
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 319 299
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 71 186 79 014
  Kwoty należne od odbiorców oraz inne kwoty wynikające z kontraktów 22 184 9 310
  Należności z tytułu podatku dochodowego 0 0
  Pozostałe aktywa finansowe 0 1 110
  Pozostałe aktywa niefinansowe 1 002 961
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 819 4 819
  Aktywa obrotowe razem 96 510 95 513
  Aktywa razem 155 150 153 966
  PASYWA
  Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 4 121 4 121
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 0 0
  Kapitał zapasowy 50 644 47 577
  Kapitał rezerwowy 0 0
  Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0
  Zyski zatrzymane 103 3 067
  Udziały niekontrolujące 0 0
  Kapitał własny razem 54 868 54 765
  Zobowiązania długoterminowe
  Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne 381 500
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 938 2 544
  Rezerwy 143 143
  Pozostałe zobowiązania 0 0
  Zobowiązania długoterminowe razem 5 462 3 187
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Pożyczki i kredyty bankowe oraz inne instrumenty dłużne 15 016 261
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 71 664 85 223
  Kwoty należne odbiorcom oraz inne kwoty wynikające z kontraktów 3 739 5 561
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0
  Rezerwy 4 399 4 950
  Rozliczenia międzyokresowe 2 19
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 94 820 96 014
  Zobowiązania razem 100 282 99 201
  Pasywa razem 155 150 153 966  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  39
  4.3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 514 2 734
  Korekty o pozycje:
  Amortyzacja 763 775
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10 (189)
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (100) (67)
  Inne korekty zysku (straty) 0 0
  Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 1 187 3 253
  Zmiana stanu zapasów (20) (257)
  Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
  należności (5 056) (5 558)
  Zmiana stanu pozostałych aktywów (215) (72)
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
  zobowiązań (15 090) 1 304
  Zmiana stanu rezerw (551) (733)
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych
  okresów (17) (3)
  Inne zmiany w kapitale obrotowym 0 0
  Wynik operacyjny po zmianach w kapitale obrotowym (19 762) (2 066)
  Zapłacony podatek dochodowy 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (19 762) (2 066)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 110 79
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (134) (106)
  Sprzedaż aktywów finansowych 0 0
  Nabycie aktywów finansowych 0 0
  Udzielone pożyczki 0 (480)
  Spłacone pożyczki 1 890 120
  Odsetki i dywidendy otrzymane 480 0
  Inne wpływy z działalności inwestycyjnej 0 0
  Inne wydatki z działalności inwestycyjnej 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 346 (387)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych 0 0
  Otrzymane kredyty i pożyczki 15 507 0
  Spłacone kredyty i pożyczki (800) 0
  Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
  Odsetki i podobne płatności (88) (60)
  Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (203) (262)
  Inne wpływy finansowe 0 0
  Inne wydatki finansowe 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 14 416 (322)
  Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów (3 000) (2 775)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 4 819 8 000
  Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach
  obcych 0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  sprawozdawczego 1 819 5 225  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  40
  4.4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  9 miesięcy zakończone 30.09.2017
  Rok zakończony 31.12.2016
  9 miesięcy zakończone 30.09.2016
  Kapitał własny na początek okresu 54 765 51 698 51 698
  Korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości 0 0 0
  Kapitał własny na początek okresu, po korektach 54 765 51 698 51 698
  Kapitał podstawowy na początek okresu 4 121 4 121 4 121
  Zmniejszenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji 0 0 0
  Kapitał podstawowy na koniec okresu 4 121 4 121 4 121
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 0 0 0
  Zwiększenie z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
  Zmniejszenie z tytułu pokrycia strat z lat ubiegłych 0 0 0
  Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 0 0 0
  Kapitał zapasowy na początek okresu 47 577 42 395 42 395
  Zwiększenie z tytułu podziału zysku 3 067 5 182 5 182
  Zmniejszenie z tytułu umorzenia z czystego zysku 0 0 0
  Zmniejszenie z tytułu pokrycia strat z lat ubiegłych 0 0 0
  Kapitał zapasowy na koniec okresu 50 644 47 577 47 577
  Kapitał rezerwowy na początek okresu 0 0 0
  Zwiększenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji 0 0 0
  Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z lat ubiegłych 0 0 0
  Kapitał rezerwowy na koniec okresu 0 0 0
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 067 5 182 5 182
  Korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości 0 0 0
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3 067 5 182 5 182
  Zmniejszenie z tytułu przekazania na kapitał zapasowy 0 0 0
  Zmniejszenie z tytułu wypłaty dywidendy 0 0 0
  Zmniejszenie z tytułu podziału zysku (3 067) (5 182) (5 182)
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
  Korekty błędów i zmiany zasad rachunkowości 0 0 0
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0 0 0
  Zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z lat ubiegłych 0 0 0
  Inne zmiany 0 0 0
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
  Wynik netto 103 3 067 2 146
  Kapitał własny na koniec okresu 54 868 54 765 53 844  Grupa Kapitałowa AWBUD S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku (w tys. zł)
  41
  Niniejszy Raport śródroczny został autoryzowany przez Zarząd Emitenta w dniu 29 listopada 2017 roku.
  Podpisy członków Zarządu AWBUD S.A.:
  Michał Wuczyński
  Prezes Zarządu
  Michał Sapota
  Wiceprezes Zarządu
  Robert Kasprzak
  Członek Zarządu
  Arkadiusz Wierciński
  Członek Zarządu
  Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  Arkadiusz Mączka
  Dyrektor Finansowy  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AWBUD SA
ISIN:PLINSTL00011
NIP:712-015-76-18
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Reja 4 42-440 Ogrodzieniec
Telefon:+48 32 6715201
www:www.awbud.pl
Kalendarium raportów
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
2020-06-30Raport roczny
2020-07-29Raport za I kwartał
Komentarze o spółce AWBUD
2020-05-29 21-05-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649