Raport.

AWBUD SA (90/2017) Zawarcie umowy na ukończenie inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych we Wrocławiu.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu 16 listopada 2017 r. pomiędzy Vista Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Inwestorem a Emitentem jako Generalnym Wykonawcą została zawarta umowa dotycząca inwestycji: Etap II Osiedla "Nowa Papiernia" we Wrocławiu obejmującej nadbudowę i przebudowę Wrocławskich Zakładów Wyrobów Papierniczych na budynki mieszkalne "A" i "B", budowę budynku mieszkalnego "D" oraz budowę garażu podziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kościuszki 140a, 142a we Wrocławiu na działkach ewidencyjnych 71, 72, 73, 65/58, 65/61, 76, 65/15, 65/60 AM-9, obręb południe (dalej "Umowa").
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Emitenta gotowych do użytkowania budynków C1, C2 wraz z otoczeniem i infrastrukturą zewnętrzną oraz budynku H.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 29.300.000,00 złotych (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych i 00/100), które podlega powiększaniu o podatek VAT.
Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w dniu 20 listopada 2017 roku. Przedmiot Umowy podlega odbiorowi końcowemu w dwóch etapach, z których pierwszy został ustalony na dzień 7 listopada 2018 roku, a drugi na dzień 13 lutego 2019 roku.
Łączna wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie i naliczonych na podstawie Umowy nie może przekraczać 10% wynagrodzenia umownego netto należnego Emitentowi na podstawie Umowy. Umowa zastrzega uprawnienie Stron do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.
Zawarcie przez Emitenta Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi określonego Umową.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AWBUD SA
ISIN:PLINSTL00011
NIP:712-015-76-18
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Reja 4 42-440 Ogrodzieniec
Telefon:+48 32 6715201
www:www.awbud.pl
Kalendarium raportów
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
2020-06-30Raport roczny
2020-07-29Raport za I kwartał
Komentarze o spółce AWBUD
2020-05-29 21-05-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649