Raport.

AUTO-SPA SA (22/2018) Przydział obligacji serii J / Allocation of series J bonds

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 r. dokonał przydziału 228 dwuletnich, zabezpieczonych obligacji imiennych serii J o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Obligacje”). Łączna wartość przydzielonych obligacji wynosi 228.000 zł.
Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 8,00%, z okresami odsetkowymi wynoszącymi trzy miesiące. Obligacje zostaną wykupione do dnia 2 sierpnia 2020 r.
Zabezpieczenie Obligacji stanowi:
a) depozyt ceny emisyjnej, przy czym ustanowienie tego zabezpieczenia nastąpi każdorazowo (i w odpowiedniej części) z chwilą wpłaty przez Obligatariuszy środków pochodzących z emisji Obligacji bezpośrednio na wydzielony rachunek bankowy. Przez depozyt ceny emisyjnej należy rozumieć przechowanie środków pochodzących z emisji Obligacji na rachunku wydzielonym, do czasu ich wykorzystania zgodnie z celem emisji i zasadami rozdysponowania określonymi w warunkach emisji.
b) oświadczenie o poddaniu się przez Emitenta egzekucji zobowiązań wynikających z Obligacji, do maksymalnej kwoty stanowiącej 130% (sto trzydzieści procent) całości przydzielonych Obligacji, złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz.296 z późn.zm.).
Podstawa prawna
§3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Auto-Spa SA
ISIN:PLAUTSP00014
NIP:1010004483
EKD: 96.09 pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Sycowska 44 51-319 Wrocław
Telefon:+48 71 3207138
www:www.auto-spa.eu
Komentarze o spółce Auto-Spa
2021-06-19 03-06-52
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor