Raport.

ATM SA (43/2020) Korekta Raportu Bieżącego nr 43/2020 ATM S.A.

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym korektę Raportu Bieżącego nr 43/2020 z dnia 17 października 2020 r. Korekta dotyczy doprecyzowania informacji zawartych w oryginalnym raporcie.
Treść raportu przed korektą:
Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zarząd ATM S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 17 października 2020 r. otrzymał wspólne zawiadomienie od MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu MCI.Privateventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - Subfundusz MCI.Euroventures 1.0 ("MCI"), AMC Capital IV Albatros S.A R.L ("AMC") oraz Terve Bidco S.à r.l. ("Kupujący") o zawarciu przez MCI, AMC oraz Kupującego umowy przedwstępnej przewidującej między innymi: (i) sprzedaż przez MCI 606.438 akcji w kapitale zakładowym Emitenta na rzecz Kupującego; (ii) sprzedaż przez MCI 596.278 udziałów w kapitale zakładowym spółki AAW III sp. z o.o., będącej akcjonariuszem większościowym Emitenta, posiadającym 98,33% akcji w kapitale zakładowym Emitenta ("AAW"), na rzecz Kupującego; oraz (iii) sprzedaż przez AMC 199.821 udziałów w kapitale zakładowym AAW na rzecz Kupującego ("Transakcja").
Zgodnie z zawiadomieniem zamknięcie Transakcji jest uzależnione od, między innymi, uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji.
W wyniku zawarcia umów przyrzeczonych w wykonaniu Umowy Przedwstępnej (po spełnieniu się warunków zawieszających Transakcji), Kupujący nabędzie 100 % udziałów w kapitale zakładowym AAW oraz bezpośrednio 606.438 akcji w kapitale zakładowym Emitenta (tj. 1,67% wszystkich akcji Emitenta na datę niniejszego raportu bieżącego) oraz pośrednio (przez AAW) 98.33% akcji Emitenta.
Treść raportu po korekcie:
Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Zarząd ATM S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 17 października 2020 r. otrzymał wspólne zawiadomienie od MCI.PrivateVentures FIZ - subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 ("MCI"), AMC Capital IV Albatros S.A. R.L. ("AMC") oraz Terve Bidco S.à r.l. ("Kupujący"), z którego wynika, że MCI oraz AMC, którzy są wspólnikami spółki AAW III sp. z o. o. ("Akcjonariusz Większościowy"), która posiada 35.736.906 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 98,33% kapitału zakładowego Emitenta oraz Kupujący zawarli przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą nabycia 100% udziałów Akcjonariusza Większościowego oraz nabycia 606.438 akcji na okaziciela w Emitencie stanowiących 1,67% kapitału zakładowego Emitenta przez Kupującego ("Transakcja").
Zgodnie z zawiadomieniem, zamknięcie Transakcji jest uzależnione od, między innymi, uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji stanowiącej Transakcję oraz uzyskania oświadczeń wybranych klientów Emitenta potwierdzających, że Transakcja nie doprowadzi do rozwiązania istniejących umów z takimi klientami.
W zawiadomieniu wskazano również, że o ile znajdzie to zastosowanie, po zamknięciu Transakcji, strony dokonają stosownego zawiadomienia zgodnie z przepisami art. 69 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz wykonają pozostałe obowiązki informacyjne zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ATM SA
ISIN:PLATMSA00013
NIP:113-00-59-989
EKD: 72.60 pozostała działalność związana z informatyką
Adres: ul. Grochowska 21A 04-186 Warszawa
Telefon:+48 22 5156100
www:www.atm.com.pl
Komentarze o spółce ATM
2018-02-26 17:38:40
Art
czy firma dala zarzadowi, prezesowi rady i dyrmakowi opcje na akcje? czy akcje z tego powodu tak spadaja?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649