Raport.

ATM SA (47/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: "Spółka") przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 31 października 2018 roku: uchwały zostały zawarte w załączonym pliku pdf.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Nie podjęto innych uchwał poza wymienionymi w załączniku, nawet w sprawach porządkowych.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  UCHWAŁA NR 1
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
  W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  Pana Macieja Kowalskiego.

  W głosow aniu nad uchwałą nr 1 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na
  NWZ, czyli 94,48 7 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów,
  przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.


  UCHWAŁA NR 2
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
  W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć proponowany porządek obrad Walnego
  Zgromadzenia Spółki bez zmian w brzmieniu zamieszczonym n a stronie int ernetowej Spółki w dniu
  piątego października dwa tysiące osiemnastego roku (2018 -10 -05), tj.:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołani a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów
  subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów
  subskrypcyjnych serii A w całości, uprawniających do objęcia akcji serii C oraz warunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz pozbawienia dotychczaso wych
  akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  .

  W głosowaniu nad uchwałą nr 2 odd ano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na
  NWZ, czyli 94,48 7 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów,
  przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.
  UCHWAŁA NR 3
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
  W SPRAWIE WPROWADZENIA W SPÓŁCE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
  § 1
  Niniejszym Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie w spółce programu
  motywacyjnego dla członków organów oraz pracowników lub współpracownikó w o istotnym znaczeniu
  dla Spółki, którzy zostaną wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki według jej uznania ("Osoby
  Uprawnione") ("Program Motywacyjny").
  § 2
  Celem Programu Motywacyjnego jest zwiększenie motywacji Osób Uprawnionych do realizacji strategii
  Spó łki i budowania długoterminowego wzrostu jej wartości, a tym samym wzrostu wartości akcji
  posiadanych przez akcjonariuszy. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego zakładanego w
  długoterminowej strategii motywowania ma również na celu stabilizację składu osobow ego organów
  Spółki oraz jej kluczowej kadry kierowniczej, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania
  Spółką jak również stworzenie silnych związków pomiędzy Spółką a Osobami Uprawnionymi.
  § 3
  Program Motywacyjny będzie oparty na warrantach su bskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę.
  Warranty subskrypcyjne będą uprawniały Osoby Uprawnione do objęcia akcji Spółki serii C.
  § 4
  Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że wśród Osób Uprawnionych, będących
  beneficjentami Programu Motywacyjnego , będzie członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Piotr Sieluk, który
  otrzyma łącznie nie więcej niż 363.434 warranty subskrypcyjne.
  § 5
  Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki do ustalenia
  warunków i przyjęcia Programu Mot ywacyjnego, w którym wszelkie kwestie związane z wdrożeniem oraz
  wykonaniem Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności ustalanie Osób Uprawnionych do objęcia
  warrantów subskrypcyjnych, powierzone zostaną Radzie Nadzorczej.
  § 6
  Przydział warrantów subskr ypcyjnych, w ramach Programu Motywacyjnego, nastąpi w latach 2018 -2019.

  W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na
  NWZ, czyli 94,48 7 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 5 67 głosów,
  przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.


  UCHWAŁA NR 4
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
  W SPRAWIE EMISJI, W CELU REALIZACJI PROGRAMU MOTYWACYJNEGO, WARRANTÓW
  SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ POZBAWI ENIA DOTYCHCZASOWYCH
  AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A W
  CAŁOŚCI, UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA AKCJI SERII C ORAZ WARUNKOWEGO
  PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DRODZE EMISJI AKCJI SERII C ORAZ
  POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARI USZY PRAWA POBORU AKCJI SERII C
  W CAŁOŚCI ORAZ ZWIĄZANEJ Z TYM ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
  §1
  W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę
  1.657.256 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwi eście pięćdziesiąt sześć złotych)
  w drodze emisji 1.744.480 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta
  osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt
  pięć groszy) każda ( "Akcje Nowej Emisji").
  §2
  Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie wykonania prawa do objęcia
  Akcji Nowej Emisji z warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej
  uchwały, co umożliwi Spółce wdrożen ie programu motywacyjnego dla członków organów Spółki oraz
  pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki, którzy zostaną wybrani przez Radę
  Nadzorczą Spółki według jej uznania, o którym mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzen ia Spółki z dnia 31 października 2018 roku ("Program Motywacyjny").
  §3
  1. Prawo objęcia Akcji Nowej Emisji będzie przysługiwało posiadaczom imiennych warrantów
  subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały.
  2. Akcje Nowej Emisji obejmowan e będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed
  ich wydaniem.
  3. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych będą mogli wykonać wynikające z warrantów prawa do
  objęcia Akcji Nowej Emisji w terminie do dnia 31 października 2028 roku.
  4. Prawa z warrantów s ubskrypcyjnych niewykonane w powyższym terminie wygasają z upływem
  tego terminu.
  §4
  Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do określenia ceny emisyjnej Akcji Nowej
  Emisji.
  §5
  1. Akcje Nowej Emisji uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok ob rotowy na następujących
  zasadach:
  a) Akcje Nowej Emisji wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
  Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku
  za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego
  bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
  b) Akcje Nowej Emisji wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w
  uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie
  począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane.
  §6
  1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o
  którym mowa w §1 powyżej, na podstawie art. 453 § 1 i 2 KSH, w celu realizacji programu
  motywacyjnego, wprowadzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku, uchwala się emisję od 1 (słownie: jeden)
  do 1.744.480 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt)
  imiennych wa rrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia Akcji Nowej Emisji ("Warranty
  Subskrypcyjne").
  2. Liczba Osób Uprawnionych nie będzie większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), w związku z
  czym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, a następnie objęcie w wykonaniu Warrantów
  Subskrypcyjnych Akcji Nowej Emisji, przez Osoby Uprawnione nie będą następować w trybie
  oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r oku o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
  o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 512 ze zm.).
  §7
  1. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentu, mog ą być wydawane w odcinkach
  zbiorowych.
  2. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
  3. W przypadku podziału lub scalenia akcji Spółki, podjęte zostaną działania mające na celu
  odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie liczby niezrealizowanych do tej daty Warrantów w
  takim stosunku, w jakim następuje podział lub scalenie akcji Spółki.
  4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Nowej
  Emisji.
  5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieod płatnie.
  6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, poza poniższymi wyjątkami:
  a) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia, na warunkach określonych
  w Regulaminie Programu Motywacyjnego (zgodnie z definicją poniżej);
  b) zbycie Warrantów Subskrypcyjnyc h na rzecz podmiotu wskazanego przez Osobę
  Uprawnioną pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki w
  formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  7. Warranty Subskrypcyjne nie mogą być obciążane bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki,
  wyr ażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  8. Rozporządzenie Warrantem Subskrypcyjnym z naruszeniem postanowienia ust. 6 lub 7,
  powodować będzie automatyczne umorzenie Warrantu Subskrypcyjnego, którym rozporządzono
  z naruszeniem postanowienia ust. 6 lu b 7, z chwilą rozporządzenia takim Warrantem
  Subskrypcyjnym z naruszeniem postanowienia ust. 6 lub 7.
  9. Warranty Subskrypcyjne będą wydawane w maksymalnie pięciu transzach. Daty przyznawania
  poszczególnych transz Warrantów Subskrypcyjnych określi Rada Nadzor cza.
  10. Do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych uprawnieni są wyłącznie członkowie organów Spółki
  oraz pracownicy oraz współpracownicy o istotnym znaczeniu dla Spółki, którzy zostaną określeni
  przez Radę Nadzorczą.
  §8
  1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Rad ę Nadzorczą do określenia szczegółowych zasad
  emisji oraz warunków wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych poprzez przyjęcie
  regulaminu Programu Motywacyjnego ("Regulamin Programu Motywacyjnego").
  2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zaoferowania i wydania W arrantów Subskrypcyjnych osobom
  uprawnionym będącym członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki do zaoferowania i wydania
  Warrantów Subskrypcyjnych pozostałym osobom uprawnionym, na warunkach określonych w
  uchwale nr 3 z dnia 31 października 2018 roku Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego, w niniejszej uchwale oraz
  Regulaminie Programu Motywacyjnego.
  §9
  W interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy Walne Zgromadzenie pozbawia w całości akcjonariuszy p rawa
  poboru Akcji Nowej Emisji oraz Warrantów Subskrypcyjnych. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca
  powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji i Warrantów
  Subskrypcyjnych oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji N owej Emisji i nieodpłatnego
  emitowania Warrantów Subskrypcyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Walne
  Zgromadzenie podziela przedstawioną mu przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody
  pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa pobor u Akcji Nowej Emisji i sposób ustalenia ich ceny emisyjnej
  jak również uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów
  Subskrypcyjnych oraz ich nieodpłatnej emisji - wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych
  prawa pobo ru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w opinii akcjonariuszy Spółki ekonomicznie
  uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również akcjonariuszy Spółki.
  §10
  1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadz enie
  Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie następujących punktów:
  a. nowego §6a w brzmieniu:
  "§6a
  1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.657.256 zł (słownie: jeden milion sześćset
  pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 1.744.480
  (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji
  zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,95 złotych każda akcja.
  2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego je st przyznanie prawa do objęcia
  akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie
  uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018
  roku, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz y.
  3. Akcje serii C pokrywane będą wkładami pieniężnymi.
  b. nowego ust. 5 w §7 w brzmieniu:
  "5. Akcje imienne Spółki mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, na wniosek akcjonariusza
  posiadającego dane akcje imienne Spółki."
  2. Pozostałe postanowienia Statutu p ozostają bez zmian.
  § 11
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §
  5 Kodeksu niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
  uwzględniającego jego zmiany p rzyjęte w § 1 0 niniejszej uchwały.

  W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na
  NWZ, czyli 94,48 7 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów,
  przeciwko oddano 0 głosów , zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.


  UCHWAŁA NR 5
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
  W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RA DY NADZORCZEJ SPÓŁKI

  Stosownie do zapisów art. 358 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt c Statutu ATM S.A.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana
  Przemysława Czichona.

  W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na
  NWZ, czyli 94,48 7 % w kapitale zakładowym Sp ółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów,
  przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.


  UCHWAŁA NR 6
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
  W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RA DY NADZORCZEJ SPÓŁKI

  Stosownie d o zapisów art. 358 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt c Statutu ATM S.A.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje do Rady Nadzorczej ATM S.A. Pana Sebastiana
  Millinder.

  W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano głosy z 34 339 567 akcji , tj. 34 339 567 ważnych głosów na
  NWZ, czyli 94,48 7 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów,
  przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.


  UCHWAŁA NR 7
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
  W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RA DY NADZORCZEJ SPÓŁKI

  Stosownie do zapisów § 13 ust. 2 pkt c Statutu ATM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A.
  powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A. członkowi Rady Nadzorc zej
  ATM S.A . Panu Mariuszowi Grendowiczowi.

  W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano głosy z 34 339 567 akcji, tj. 34 339 567 ważnych głosów na
  NWZ, czyli 94,48 7 % w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 34 339 567 głosów,
  przeciwko oddano 0 głosów, zaś głosów wstrzymujących się oddano 0.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ATM SA
ISIN:PLATMSA00013
NIP:113-00-59-989
EKD: 72.60 pozostała działalność związana z informatyką
Adres: ul. Grochowska 21A 04-186 Warszawa
Telefon:+48 22 5156100
www:www.atm.com.pl
gpwlink:atm.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-20Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-20Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
Komentarze o spółce ATM
2018-02-26 17:38:40
Art
czy firma dala zarzadowi, prezesowi rady i dyrmakowi opcje na akcje? czy akcje z tego powodu tak spadaja?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649