Raport.

ATM SA (25/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść raportu w załączonych plikach.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 201 8 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki ATM Spółka Akcyjna na dzień 27 sierpnia 201 8 r.


  Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, dz iałając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 §1 i 2 oraz art. 402 2 Kodeksu
  spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w
  Warszawie w dniu 27 sierpnia 201 8 r. o godz. 10:00 , w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym
  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
  4. Przyjęcie porządku obrad .
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustan owienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części
  przedsiębiorstwa .
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgroma dzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia,
  tj. na dzień 11 sierpnia 201 8 r.

  Prawo do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  W Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni
  przed datą Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 11 sierpnia 201 8 r., w dniu rejestracji uczestnictwa w
  Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
  Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki ATM S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
  uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. dnia 13 sierpnia 2018 r., zgłaszają do podmiotu
  prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
  w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać
  wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
  Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:
  a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  b) liczbę akcji,
  c) rodzaj i kod akcji,
  d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
  e) wartość nominalną akcji,
  f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  h) cel wystawienia zaświadczenia,
  i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

  Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia

  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
  zgłoszone Zarządowi Spółki nie później ni ż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 sierpnia 201 8 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały


  dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie póź niej niż na osiemnaście dni przed
  wyznaczonym terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 sierpnia 201 8 r., ogłasza zmiany
  porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego
  Zgr omadzenia. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres:
  sekretariat@atm.com.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego
  żądania.

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
  lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudzi estą kapitału zakładowego Spółki mogą
  przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadz wyczajnego
  Waln ego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z
  uzasadnieniem należy przesyłać na adres sied ziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@atm.com.pl.

  Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień
  do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzen ia do czasu zamknięcia
  dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz
  z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i
  nazwisk a albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Zgodnie z art. 412 oraz 412 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki ATM S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
  Akcjonariusz będący osob ą fizyczną może uczestniczyć w Nadzw yczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
  Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocników.
  Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpi sy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby
  uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się
  właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
  Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz
  zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji
  niniejszego ogłoszenia na stroni e internetowej Spółki www.atm.com.pl w zakładce Inwestor – Walne Zgromadzenia oraz
  w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a w godzinach od 9:00 do 16:00.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może
  być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwali fikowanego certyfikatu.
  Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
  Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres e -mail: sekretariat@atm.com.pl
  najpóźn iej do godziny rozpoczęcia Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji
  przesłanej pocztą elektroniczną na adre s: sekretariat@atm.com.pl. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna


  zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu
  osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu osób. Inf ormacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna
  wskazywać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, oraz datę i nazwę Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
  Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza
  lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e -mail
  wskazany powyżej. Obowiązkowo wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy prze słać dokumenty potwierdzające
  uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest
  okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
  Jeżeli pełnomocnikiem na Nadz wyczajne Walne Zg romadzenie Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady
  Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na Nadz wyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 sierpnia 201 8 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonarius zowi okoliczności
  wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
  wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

  Dokumentacja

  Pełny tekst dokumentac ji, który ma być przedstawiony Nadz wyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał
  wraz z uzasadnieniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  jest umieszczony od dnia zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Dokumenty
  te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółe k handlowych.
  Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji
  w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a.

  Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Lis ta uprawnionych do uczestnictwa na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu
  akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w
  Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a w godzinach od 9:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy
  akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wy słana. Zaleca się
  akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu oraz sprawdzanie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
  Nadz wyczajnym Walnym Zgromadz eniu.

  Uczestnictwo w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej i drogą korespondencyjną

  Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikac ji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje
  również możliwości wypowiadania się w trakcie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia
  określonych spraw w porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał
  dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, któ re mają zostać wprowadzone do porządku obrad
  przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na
  adres e -mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

  Transmisja obrad  Obra dy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 7 sierpnia 201 8 roku nie będą transmitowane
  w sieci Internet.


  podpisy:
  Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu
  Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu


  WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
  (osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 k.c.) :

  Ja …………………………….. (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się …………………………… (wskazać
  dokument tożsamości) o numerze …………………………. (wskazać numer i serię dokumentu) / d ziałając w i mieniu
  ………………………………. (wskazać nazwę podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS1 i NIP) niniejszym
  udzielam/udzielamy Pani/Panu ……………………………… (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej się
  ………………………….. (wskazać dokument tożsamości) o numerze ……… …………………… (wskazać numer i serię
  dokumentu), zamieszkałemu/ej ……………………………. (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i
  wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez …………….. (wskazać podmiot) akcji ATM Spółki Akcyjnej
  na Nadz wyczajnym Waln ym Zgromadze niu ATM S.A. zwołanym na dzień 27 sierpnia 201 8 r.

  ……………………………… (podpis/podpisy)

  ……………………. dnia ……………… 201 8 r. (wskazać miejscowość i datę)

  ……………………………… (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)
  1 odpis z KRS należy przesłać wraz z pełnomocnictwem


  WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
  (osoba fizyczna) :

  Ja …………………………….. (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się …………………………… (wskazać
  dokument tożsamości) o numerze …………………………. (wskazać numer i serię dokumen tu) niniejszym udzielam/udzielamy
  Pani/Panu ……………………………… (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej się …………………………..
  (wskazać dokument tożsamości) o numerze …………………………… (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej
  ……………………………. (wskazać adres) pełno mocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z
  posiadanych przeze mnie / przez …………….. (wskazać podmiot) akcji ATM Spółki Akcyjnej na Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu ATM S.A. zwołanym na dzień 27 sierpnia 201 8 r.

  ……………………………… (podpis/podpisy)

  ……………………. dnia ……… ……… 201 8 r. (wskazać miejscowość i datę)

  ……………………………… (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika )


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁ Y ZGŁOSZONEJ PRZEZ ZARZĄD
  ATM S.A. NA NADZWYCZAJ NE WALNE ZGROMADZENIE ATM S.A. ZWOŁANE
  NA DZIEŃ 27 SIERPNIA 2018 ROKU

  W dniu 28 czerwca 2018 roku podpisana została dokumentacja związana z refinansowaniem
  zadłużenia ATM S.A. („Spółka”, „Emitent”) . Zarząd Spółki informował o szczegółach tej
  transakcji w raporcie bieżącym nr 19 /2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Pod stawowym c elem
  transakcji było zapewnienie Emitentowi długoterminowego bezp ieczeństwa finansowego poprzez
  dostosowanie wielkości i struktury finansowania kapitałem obcym do aktualnych potrzeb Spółki
  oraz umożliwienie wypłaty dywidendy do Akcjonariuszy . W zakresie zabezpieczeń na rzecz
  instytucji finansujących jeden z wymogów banków – typowy dla tego r odzaju transakcji – dotyczy
  ustanowienia zabezpieczenia na mieniu ruchomym Emitenta. W szczególności zastawem
  rejestrowym objęte mają zostać aktywa stanowiące wyposażenie kampusów, na których Spółka
  świadczy usług centrów danych . Zgodnie z art. 393 pkt 3 K odeksu Spółek Handlowych, u chwały
  walnego zgromadzenia wymaga „zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego
  zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego ”. W opisanym
  powyżej przypadku, od strony formalno -prawnej, mam y do czynienia z ustanowieniem zastawów
  rejestrowych na zbiorach wszystkich rzeczy ruchomych należących do ATM S.A. znajdujących się
  w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 21 A, Jubilerskiej 8, Jubilerskiej 8a ("zbiór 1") oraz
  Konstruktorskiej 5 ("zbiór 2"), wykorzystywanych przez Spółkę do świadczenia usług Segmentu
  Usług Centrów Danych, które to zbiory stanowią (każdy z osobna) całość gospodarczą o
  zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 punkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów .
  W związku z powyższym, w celu wypełnienia zobowiązania wobec banków finansujących,
  niezbędne jest podjęcie przez Akcjonariuszy uchwały, której projekt przedstawiony został przez
  Zarząd Spółki równolegle z ogłoszeniem NWZ.
  W ocenie Zarządu ustanowienie prze z Spółkę ww. zastawów rejestrowych leży w interesie Spółki .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Strona 1 z 2

  Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami pr awa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd przekazuje do
  publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia:


  UCHWAŁA NR 1
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
  W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia


  UCHWAŁA NR 2
  NADZWYCZAJNEGO WAL NEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
  W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć proponowany porządek obrad Walnego
  Zgromadzenia Spółki bez zmian w brzmieniu zamieszczonym na stronie int ernetowej Spółki w dniu
  1 sierpnia 201 8 roku.

  UCHWAŁA NR 3
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATM SPÓŁKA AKCYJNA
  W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA U STANOWIENIE ZASTAWÓW REJESTROWYCH NA
  ZORGANIZOWANEJ CZĘŚC I PRZEDSIĘBIORSTWA

  Stosownie do zapisów art. 393 pkt 3 kodeksu spół ek handlowych Walne Zgromadzenie ATM S.A. wyraża
  zgodę na ustanowienie na rzecz ING Bank Śląski S.A. działającego jako administrator zastawu
  i kredytodawca („Zastawnik”) na podstawie umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorach
  rzeczy z dnia 28 c zerwca 2018 roku pomiędzy Zastawnikiem a ATM S.A. („Umowa Zastawów”),
  zastawów rejestrowych o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na zbiorach wszystkich rzeczy
  ruchomych należących do ATM S.A. znajdujących się w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 21 A,
  Jubilerskiej 8, Jubilerskiej 8a (zbiór 1) oraz Konstruktorskiej 5 (zbiór 2), wykorzystywanych przez ATM
  S.A. do świadczenia usług Segmentu Usług Centrów Danych (tj. segmentu działalności ATM S.A.
  obejmującego usługi kolokacyjne oraz inne usługi związane z i nfrastrukturą centrów danych (takie jak np.
  dzierżawa serwerów dedykowanych, usługi cloud computingu i usługi biur zapasowych)), które to zbiory
  stanowią (każdy z osobna) całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 punkt 3
  ustawy o za stawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku z późniejszymi zmianami,
  jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności (jak zdefiniowano w Umowie Zastawów) do
  najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 440.000.000 PLN (czter ysta czterdzieści milionów złotych),


  Strona 2 z 2

  w związku z umową kredytów i linii gwarancyjnej na łączną kwotę do 271.000.000 PLN pomiędzy mBank
  S.A, Zastawnikiem a ATM S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku („Umowa Kredytu”).  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ATM SA
ISIN:PLATMSA00013
NIP:113-00-59-989
EKD: 72.60 pozostała działalność związana z informatyką
Adres: ul. Grochowska 21A 04-186 Warszawa
Telefon:+48 22 5156100
www:www.atm.com.pl
Komentarze o spółce ATM
2018-02-26 17:38:40
Art
czy firma dala zarzadowi, prezesowi rady i dyrmakowi opcje na akcje? czy akcje z tego powodu tak spadaja?
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor