Raport.

ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Komentarz do skons olidowanego rapo rtu kwartal nego za trzy kwartał y 201 8r. 1 | S t r o n a

  Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego
  za trzy kwartał y 201 8 roku

  I. Zasady rachunkowości

  Skrócone s konsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MS SF). Nini ejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego.
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych (PLN).

  II. Informacje o standardach, które zostały zastos owane od 1 stycznia 2018 roku

  Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku, są spójne z zasadami zastosowanymi
  przy sporządzaniu skonsolidowan ego spra wozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,
  za wyjątkiem standardów, zmian do standardów i interpretacji, które obowiązują dla okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 stycznia 2018 roku.
  W niniejszym skróconym skonsolidow anym spr awo zdaniu finansowym Grupa zastosowała standard
  MSSF 9 Instrumenty finansowe oraz standard MSSF 15 Przychody z umów z klientami obowiązujące
  od 1 stycznia 2018 roku. O skutkach zmian zasad rachunkowości Grupa raportowała w punk cie
  4 śródrocznego skonsoli do wanego sprawozdania finan sowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca
  201 8 roku . Wp ływ wdro żenia MSSF 15 na pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
  Gru py na dzie ń 30 wr ześnia 2017 przedstawiono poni żej:
  30 września 30 września
  2017 korekty 2017
  przed zmian ą po przek ształceniu
  Aktywa trwałe
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.502 (187) 2.315

  KAPITAŁ WŁASNY
  Zatrzymane zyski 25.278 496 25.774
  Wynik finansowy bieżącego okresu 20.615 310 20.925
  Zobowiązania długoterminowe
  Zob owiązania z tytułu umów z klientami - 393 393
  Zobowiązania pozostałe 5.120 (202 ) 4.918
  Rozliczenia m iędzyokresowe przychodów 19.986 (747) 19.239
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania h andlowe i z tytułu umów z klientami 11.269 11.676 22.945
  Zobowiązania pozostałe 12.445 (1.682) 10.763
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 14.895 (10.431 ) 4.464  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  2 | S t r o n a

  III. Info rmacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym
  o korektach z tytułu rezer w, rezerw ie i akt ywach z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składn ików
  aktywów

  W trzecim kwartale 201 8 roku utworzo no :
  • reze rwy na przyszłe zobowiązania – 387 tys. zł,
  • rezerwy na wynagrodzenia – 1.828 tys. zł,
  • rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 1.12 5 tys . zł,
  • aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 1.745 tys. zł,
  • szacunek przy chodów na podstawie zawartych kont raktów proporcjonalnie do wysokości
  poniesionych kosztów – 19.882 tys. zł.

  W trzeci m kwartal e 201 8 roku rozwiązano:
  • rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 397 tys. zł,
  • rezerwy na wynagrodz enia – 1.864 tys. zł,
  • rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 989 tys. zł,
  • aktywa z tyt. odroczoneg o podatk u dochodo wego – 2.061 tys. zł,
  • szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości
  poniesionych ko sztów – 11.614 tys. zł.


  IV. Zwięzły opis istotnych dokonań lub n iepowodzeń emitenta w okresie, którego
  dotyczy raport, wraz z wyk azem najw ażniejszy ch zdarzeń ich dotyczących

  Grupa Kapitałowa ATM Grupa działa w ramach sześciu segmentów: produkcja telew izyjna i filmowa,
  zarządzanie aktywami trwałymi, nadawanie , działaln ość deweloperska , produkcja gier komputerowych oraz
  działalność p ozostała.

  Produkcj a telew izyjna i filmowa to największy i najważniejszy segment w Grupie Kapitałowej ATM Grupa.
  Spółki wchodzące w sk ład tego segme ntu co roku t worzą set ki godzin seriali i pr ogramów oglądanych przez
  miliony telewidzów, emitowanych m.in. na antenach stacji t elewizy jnych, takich jak TVP1, TVP2, POLSAT,
  TVN, TV4, Super Polsat, TV Puls, AXN, TLC, TTV, 13 ULICA, HIS TORY oraz na k anałach premium
  i tem atycznych, taki ch jak HBO, Canal+ Discovery, Comedy Central.
  Do końca trzeciego kwartału na 36 antenach można było oglą dać aż 55 produkcji ATM Grupa.
  Dominującą pozycję w strukt urze realizowanych przez Grupę programów telewizyjnych stanowią seriale. Do
  ko ńca trzeciego kwartału 2018 ro ku kontynuowane były prace nad serialami: „Pierwsza Miłość”, „Po licjantki
  i Policjanci”, „Sprawiedliw i - Wydział Kryminalny” – realizowane dl a Telew izji Polsat i TV4, „Ojciec
  Mateusz” – realizowany d la Telewizji Polskiej, „L ombard. Życie p od zastaw” – real izowany dla stacji TV Puls.
  Po rocznej przerwie na plan p owróc iła ekipa serialu realizowanego dla Tel ewizji Polsat – „Świat według
  Kiepskich” . W Gór ach Sowich rozpoczęły się natomiast zdjęcia do ośmi oodcinkowego serialu „Zn aki” dla AXN,


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  3 | S t r o n a

  którego premiera odbyła się w październiku bieżącego roku. W sierpniu na antenie TVP1 został
  wyemitowany pierwszy odcinek serialu „D rogi Wolności” którego oglądalność przek roczyła 2,2 mln widzów.
  Produkcje spółek Grupy Kapitałowej ATM Grupa odnotowują bardzo dobre wyni ki oglądalności, co w oblicz u
  szerokiej oferty programowej nadawców i bardzo silnej konkurencji należy uznać za istotn e dokonanie.
  Większość kontynuowanych produkcji ma mocno u gruntowaną pozycję na rynku i stałą widownię. Każdy
  kolejny se zon seriali: „Ojci ec Mateusz”, „Pierwsza Miłoś ć”, „Policjantki i Policjanci”, „Sprawi edliwi - Wydział
  Kryminalny”, „Druga Szansa” gromad zi przed odbiornikami miliony widzów, dając emitują cym je stacjom
  telewizyjnym wysoki udział w widowni ogółem i niejedno krotnie pozycję li dera w paśmie, w k tórym seri ale są
  emitowane. Dobre wyniki oglądaln ości pr odukcji są bardzo często czynnikiem decydują cym o zamówieniu
  przez nadawcę kolejnych serii.
  Najlepiej oglądany m seria lem produkowanym przez ATM Gr upa do końc a trzeciego kwartału 20 18 roku był
  „Ojciec Mateusz”. Odcinek wyemit owany 15 marca 2018 rok u o godz. 20.35 na antenie TVP1 zgromadził
  przed telewizorami 3,7 mln widzów, przy udziale 22,8%.
  Poza serialami, w segmencie p rodukcj i telewizyjnej istotną pozy cję zajmują programy nief abu larne.
  W trzecim kwartale 2018 roku ATM Gru pa kontynuowa ła współpr acę z grup ą Discovery Networks na
  opracowanie i realizację pakietu programów na potrzeby kanału Canal+ Discovery. W ra mach te j umowy
  ATM Grupa S.A. kontynuowała prace nad produkcjami takimi jak „Apetyt na sławę”, „Małe kraje, wielki
  sport”, „Pola cy z wybor u”.
  Do portfolio teleturniejów produkowanych przez ATM Grupa dołączyła „Hipn oza” dl a stacji TVN. Program na
  licencji BBC prowadził Filip Chajzer. Z kolei „Koło f ortuny ” cieszy się ogromną popularnością i nadawca
  zdecydował się zamówić kolejne od cinki tele turnieju.
  O popularności produkcji realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej ATM Gru pa świadczą otrzymywane
  nagrody. 12 lutego 2018 roku odbyła się uroczysta g ala wręczania nagród Telekamery Tele Tygodnia 2018.
  W kategorii najlepszy serial nominowa ne zos tały dwie produkcje Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A.: „Ojciec
  Mateusz” i „Dziew czyny z e Lwowa” - flagowe produkcje TVP1. W kategorii serial fabularno -dokumentaln y
  nominację otrzymali „Policjant ki i Policjanci” realizowane dla TV4 oraz „Lombard. Życie pod z astaw”
  realizowane dla TV Puls, który zdobył najwięcej głosów i został niekwest ionowan ym zwycięzcą tej kategorii.
  Nominowane do Telekamery było również „ Koło For tuny” te leturniej realizowany dl a TVP2.
  Podczas 20. ceremonii wręczenia Polskich Nagród F ilmow ych Orły, która odbyła się 26 marca 2018 roku
  w Warszawie, w kategorii najlepsz y filmo wy serial fabularny zwyciężył produkowany przez Grupę Kapitałową
  ATM Grupa S.A. serial „Wataha” (drugi sez on ) pokonując takie seriale jak „Belfer 2” (Canal+) oraz
  „D iagn oza” (TVN). Z kolei realizowana dla TVN „Druga Szansa” nagrodzona została Srebrn ym Glob em na
  World Media Festival 2018.
  Działalność związaną z zarządzaniem aktyw ami trwałym i prowadzą w Grupie K apitałowej ATM Grupa spółki:
  AT M System (obsługa sprzętowa oraz świadczenie usług związanych z postprodukcją ), ATM Studi o (wyna jem
  powierzchni studyjnych), a także ATM Grupa i ATM Inwestycje (przede wszystkim wynajem obiektó w).
  W trze ch kwartałach 2018 ro ku spółka ATM System zrealizowała większość założeń produkcyjny ch
  zaplanowanych na ten okres. Spółka kontyn uowała współp racę z Ek straklasa Livepark w z akresie produkcji
  sygnału telewizyjnego z rozgrywek piłkarskiej ekstrakla sy, a także reali zowała posiadan ymi wozami


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  4 | S t r o n a

  real izacyjnymi wiele innych wydarzeń sportowych, kul turalnych oraz rozrywkowych. Wśród nich wymi enić
  można ro zgrywki Superligi Piłki Rę cznej, mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz realizacje
  produkcji ro zrywkowych takich jak The Wall, Big Music Quiz czy SNL Polska. Przy wielu produkcjac h
  roz rywkowych jak na przykład Twoja Twarz B rzmi Znajomo, Taniec z Gwiazdami, Top Chef, Voice of Poland
  oraz Voice Kids, Joker czy Koło Fortuny ATM System świadc zy również usługi sprzętem oświe tleniowy m.
  Spółka dysponuje znaczącymi zasobami najwyższej jako ści sprzętu zdjęciowego. Dzięki temu ATM Sys tem
  nie tylko obsług uje produkcje nadzoro wane przez ATM Grupa, ale również w różnym zakresie jest obecna
  przy bardzo wielu produ kcjach fabularnych i telewizyjnych realizowanych w kraju. Wymienić tutaj można
  produ kcje takie jak „Korona Królów ”, „Pod Powierzchn ią”, „Broad Pea k”, „Safe Inside ”, „Gareth Jones ”,
  „Klatka ”, „Ocaleni ”, „Komisarz Alex ”, „Nielegalni ” czy „Stulecie Winnych ”. Spółka św iadczy również usłu gi
  sprzętowe przy rea lizacji spektakli teatralnych dla T VP. Znaczącym dopełnieniem dla świadczonych usług
  sprzętowych są usługi postprodukcji, archiwiz acji oraz własne profesjonalne zaplecze serwisowe.
  Większość z wymienionych program ów rozrywkowych reali zowana jest w Warszawie w halach studyjnych
  należących d o ATM Studio. Uruchomienie nowoczesnego kompl eksu studyjnego w W arszawi e daje w raz
  z usługami świadczonymi przez ATM System możliwość oferowania kompleksowych usług realizacji
  tel ewizyjnych dla rynku producenckiego, co istotnie umacnia pozycję Grupy Kapit ałowej ATM na rynku.
  W A TM Studio swoje siedziby ma wiele spółek z branż y telewi zyjnej i reklamowej, które zajmują
  powierzchnię biurową budynku. Ponadto, budynek ATM Studio stał si ę popularnym miejsc em na realizację
  produkcji telewizyjnych, filmów reklamo wych, spektakli teatralny ch i koncertów oraz różnego rodzaju impre z
  takic h jak po kazy promocyjne, prezentacje, konferencje, szkolenia i kongresy. W trzecim kwartale 2018 roku
  Spółka ATM Studio kontynu owała współpracę w zakresie wynajmu hal studyjnych z tel ewizją Polsat, TVN
  oraz T elewizją Polską przy produkcji programów rozrywk ow ych, d alszą długoterminową współpracę
  z Teatrem Rozmaitości oraz współpracę z domami produkcyjnymi w zakr esie realizacji fil mów reklamowych.

  Kolejnym segmentem jest działalność zw iązana z nadawaniem, które pr owadzą w Grupie Kapitałowej ATM
  Gru pa spółki: ATM Grupa S.A. (kanał telewizyjny ATM Rozrywka) oraz Echo 24 Sp. z o.o .
  ATM Rozrywka to kanał t elewizyjny o charak terz e rozrywkowo – filmowym, dostępny na pierwszym
  multipleksie na ziemnej tele wizji cyfrowej (MUX1), na platformie Cyfrowe go Pols atu oraz nc+, a także
  w zdecydowanej większości sieci kablowych, w tym w sieciach dominujących na rynku, tak ich jak U PC
  Polska , Vectra i Multimedia. Stacja zyskała wierne grono sympatyków, co przejawia si ę w dość stabilnych
  wynikach oglądalności. Śr edni wy nik oglądalności telewizji ATM Rozrywka w pierwszych trz ech kwartałach
  2018 roku w grupie komercyjnej 16 -49 wyniósł 0 ,84% SHR (w analogicznym ok resie w roku pop rzednim
  0,88%), natomiast w grup ie wszystkic h badanych 0,70% SHR (w roku poprzednim 0,79% ). W za sięgu
  naziemnej telewizji cyfrowej (DTT) wyniki oglądalności ukształtowały się następująco: 2,00% SHR (16 -49 )
  i 1,6 7% SHR (4 +).

  *wszystkie dane dotyczące oglądalności pochodzą za Nielsen Au dience Measurement  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  5 | S t r o n a

  Echo 24 Sp. z o.o. ma status operatora m ultiple ksu lokalnego i świadczy usługi emisji sygnału telewizyjnego
  dla różnych nadawców na obszarze Wrocławia i Św idnicy . Częstotli wość, która zosta ła przydzielona spółce
  przez Urząd Komunikacji Elektronicznej umożliwia nadawanie kanałów telewizyjnych ora z progr am ów
  radiowych. Od września 2015 roku spółka zar ządza multipleksem , na którym aktualni e nadawane są kanały:
  4fu n.T V, 4fun Gold, Eska TV Extra, Mango 24, Tele5, Polsat HD, STARS.TV oraz TVN HD. Spółka nadawała
  także własny ka nał tel ew izyjny Echo24 , jednak zapotrzebowanie lokalnego rynku na reklam ę w stacj i okazał o
  się niewystarczając e i z końcem marca 2018 rok u podjęta został a decy zja o zap rzestaniu jego nadawania .
  Działalno ść związana z nada waniem programów telewi zyjnych i nnych nadawców w oparciu o przyznaną
  spółce przez Urząd Komunikacji Elektronicznej częstotliwość regionalną (tzw. lo kalny M UX L4) będzie
  kontynuowana .

  W segmencie działalności deweloperskiej w analizowanym okresie spółka AT M Inwes tycje Sp. z o. o.
  kontynuowała prace oraz sprzedała jednostki mieszkalne w przedsięwzięciu deweloperskim „Błękitne Aleje”
  w Bielanach Wrocław skich. Spółka A TM Living prowadz iła natomiast przygotowania do rozpoczęcia inwestycji
  w Szwecji.

  W segmenc ie produkcji gier komputerowych dobry wynik odnotowała spółka BoomBit S.A. (dawniej Aidem
  Media Sp. z o.o. ) będąca producentem gier i aplikacji mobilnych na platformy iOS i Android .

  W segmencie działalności pozostałej spółka FM Aldentro Sp. z o.o. realizowała z sukcesem cykl programów
  dedykowan ych p t. "Z tymi co się znają". Projekt został zrealizowany dla Browaru Namysłów. Działalnoś ci te
  związane s ą z prowadzoną p rzez Grupę Kapitałową ATM Grupa strategią dywersyfikacji p rzychodów
  i obecności również na innych niż tylko związanych z medi ami ryn ka ch.


  Istotne wydarzenia w trzech k wartałach 2018 roku zostały ujęte poniżej w porządku chronologicznym:

  1. W dniu 16 styczn ia 2018 roku zawarta została umowa produkcyjna pomięd zy ATM Gr upa S.A., a TVN
  S.A. na realizację kolejnej serii serialu „Druga szan sa”.
  2. W dniu 18 stycznia 2018 roku ATM Grupa zarejestrowała nową spółkę ATM Living AB z siedzibą w Oxie
  w Szwecji. Spółka będ zie prowadzić działalno ść budowlaną związaną z budową do mów mi eszkalnych
  i innych budynków. ATM Grupa posiada 100% udziałów w tej spółc e.
  3. W dniu 30 stycznia 2 018 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A.,
  a Telewizją Polsat Sp. z o.o . na realizację kolejnej serii teleturnieju "Joker".
  4. W dniu 5 lutego 2018 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grup a S.A .,
  a Telewizją Polsat Sp. z o.o . na realizację kolejnych odcinków programu "Więzienie ".
  5. W dniu 28 lutego 2018 roku odby ło się zgromadzenie wspólników spółki Aidem Media sp. z o.o.
  („Aidem”), podczas którego zostały podjęte uchwały o podwyższeniu kapi tału zakładowego Aidem
  z kwoty 4.000 .000,00 PLN do kwoty 6.000.000,00 PLN poprzez utworzenie 20.000 nowych udziałów


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  6 | S t r o n a

  o warto ści nominalnej 100 PLN każdy („Nowe Udziały Aidem”). Now e Ud ziały Aidem zostały
  przeznaczone do objęcia przez spółkę We Are One Lim ited z siedzibą w Larnace, Cypr („We Are One”).
  Po zarejestrowaniu po dwyższenia kapitału zakładowego Aidem w rejestrze przeds iębiorców KRS udział
  ATM Grupa w kapitale zakładowym Aid em z mi eni się z dotychczasowego udziału 50% na 33,33%.
  Ponadto w dniu 28 lu tego 2018 roku Aidem zawarła z We Are One umowę aportową, na podstawi e
  której We Are One wniosła do Aidem na pokrycie Nowych Udziałów Aidem wkład niepieniężny w postaci
  3 udziałó w w kap itale zakładowym spółki BoomBit Games Limited z siedzibą w Londynie, Wi elka Brytania
  („BoomBit ”), stanowiący ch 100% udział ów w kapitale zakładowym BoomBit , o wartości zbywczej
  44.887.000,00 PLN.
  6. W dniu 6 marca 2018 roku ATM Grupa dokonała zakupu 66, 67% udz iałów spółki Echo 24 Sp. z o.o. Tym
  samym ATM Grupa posiada w spó łce 10 0% ud ziałów.
  7. W dniu 9 marca 201 8 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A.,
  a Telewizją Polską S.A. na realizację kolejnych odcinków teleturnieju "Koło fort uny ".
  8. W dniu 16 kwietnia 2018 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A.,
  a Telewizją Polsat Sp . z o.o. na realizację kolejnych odcinków programu "Więzienie" .
  9. W dniu 16 kwietnia 2018 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM G rupa S .A.,
  a Telewizją Polsat Sp. z o.o. na realizację odcinka specjalnego s erialu "Druga Szansa" .
  10. W dniu 9 maja 20 18 roku zawarta została umowa licencyjna pomiędzy ATM Grupa S.A., a AXN Central
  Europe LLC na udzielenie licencji do serialu "Znaki" .
  11. W dniu 23 maj a 2018 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy Studio A Sp. z o.o. a Telewizją
  Puls Sp. z o.o. na rea lizację kolejnej serii serialu "Lombard. Życie pod zastaw".
  12. W dniu 5 czerwca 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki FM Pro Sp. z o. o. podjęło
  uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 100 000,00 zł poprzez utworzenie
  100 n owych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy. Nowe udziały w podwyższonym ka pitale
  zostały przeznaczone do objęcia przez nowego udz iałowc a powiązanego osobowo . Od tego momentu
  ATM Grupa posiada w spółce 33,3 3% udziałów.
  13. W dniu 7 czerwca 2018 roku zawarte zostały um owy produkcyjne pomiędzy ATM Grupa S.A., a Te lewizją
  Polsat Sp. z o.o. na realizację dwóch filmów pod tytułem "Selekcja " or az "Sel ekcja : Odwrócony ".
  14. W dniu 18 czerwca 2018 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A., a MTV
  Netwo rks Eur ope na realizację kolejnej serii programu "Drunk History"
  15. W dniu 2 lipca 2018 roku zaw arta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A., a Tele wizją
  Polsat Sp. z o.o. na realizację kolejn ej s erii serialu „Sprawiedliwi: Wydział kryminalny ".
  16. W dniu 2 li pca 2018 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A., a Telewizją
  Polsat Sp. z o.o. na realizację kolejn ej serii serialu „Policja ntki i policjanci ".
  17. W dniu 20 lipca 201 8 roku zawart a została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A.,
  a Telewizją Polską S.A. na realizację kolejnych odcinków teleturnieju "Koło fortuny".
  18. W dni u 23 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy Gd ańsk -Pó łnoc w Gdań sku zar ejestrował w KRS spółkę
  BoomBit S.A. Spółka ta pow stała z przekształc enia spółki Aidem Media Sp. z o.o.
  19. W dniu 3 sierpnia 2018 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki FM Pro Sp. z o.o. na FM Aldentro Sp. z o.o.


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  7 | S t r o n a

  20. W dniu 23 sierpnia 2018 r oku zawarta została umowa produk cyjna p om iędzy ATM Grupa S.A.,
  a Discov ery Corporate Services Limited na realizację kolejnej serii programu " Hungry for fame "
  21. W dniu 27 sierpnia 2018 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy AT M Grupa S.A.,
  a Telewi zją Polsat Sp. z o.o. na realizacj ę kolej nej s erii serialu „Świat według Ki epskich ".

  V. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
  znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

  Grup a Kapit ałowa ATM G rupa działa w ramach sze ściu segmentów: produkcja telewizyjna i filmowa,
  zarządza nie aktywami trw ałym i, nadawanie , działalność deweloperska , produkcja gier komputerowych oraz
  działalność pozostała.
  Poniżej w tabeli zaprezentowano struktu rę przy ch odów ze s przedaży (z wyłączeniem transakcji
  z j ednostkami powiązanymi konsolidowanych met odą pełną) w pod ziale na odpowie dnie segmenty za
  trzy kwartał y 201 8 roku w porównaniu do trzech kwartał ów 201 7 roku .

  Wartościowa struktura przychodów ze sprzed aży wg segment ów G rupy Kapitałowej ATM Grupa (tys. zł)

  Przychody ze sprzedaży
  3 kwartał y 201 8 3 kwartał y 2017
  Wartość Udział Wartość Udział
  Produkcja telewizyjna 101.625 66,5% 93.364 53,33%
  Zarządzanie aktywami trwałymi 29.57 0 19,4% 40.766 23,29%
  Nadawanie 16.758 11,0% 15.713 8,98%
  Dzia łalność dew eloperska 4.512 3,0% 24.835 14,19%
  Produkcja gier komputerowych 0 0,0% 0 0,00%
  Działalność pozostała 318 0,2% 384 0,22%
  Razem 152.783 100,0% 175.062 100,0%


  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za trzy kwartał y 201 8 roku wyniosły 152.783 tys. zł, co
  w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi spade k o 12,7 % tj. o 22.279 tys. zł ,
  głównie w se gmencie działalności deweloperskiej .
  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  8 | S t r o n a

  Produkcja telewizyjna
  3 kwartał y
  2018
  3 kwartał y
  2017 Zmi ana
  Przychody ze sprzedaży 101.74 8 93.364 8.384
  w tym z Grupy 123 - 123
  Zysk / Strata z działalności opera cyjnej 6.399 9.806 (3.407)
  EBITDA 8.065 11.866 (3.801)
  Zysk / Stra ta netto 4.939 7.908 (2.969)
  Rentowność działalności operacyjnej (w %) 6,3 10,5 (4,2)
  Rentowność EBITDA (w %) 7,9 12,7 (4,8)
  Rent ownoś ć netto (w %) 4,9 8,5 (3,6)

  Głównym źródłem przyc hod ów Grupy Kapitałowej ATM Grupa jest produkcja t elewizyjna i filmowa.
  W trzech k wartałach 201 8 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów
  wyniosły w tym segmencie 101.625 tys. z ł, co stanowi 66,5 % przychodów ze sprz edaży ogółem.
  W porównaniu do trzech kwartałów 2017 roku przych ody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych
  kontrahentów wzrosły o 8,8 %, tj. o 8.261 tys. zł. Wzrost przychodów w trzech kwartałac h 201 8 roku
  względ em ana logi cznego okresu roku poprzednie go związany jest z realizacją większ ej liczby nowych
  produkcji przez spółk i Grupy Kapitałowe j (między innymi seriali „Lombard: Życie pod zastaw” , „Drogi
  Wolności”, teleturniejów „Hipnoza”, „Joker ”, „ Koło Fortun y” oraz progr amów realizowanych dla stacji Canal+
  Discovery jak na przykład „ Hungry for fame” czy „Małe kraje wielk i sport ”).
  Spadek rentowności ze sprzedaży związany jest z przesunięciem wypłat tan tiem dla producentów z trzeciego
  na czwarty kw artał (tantiemy wpłynęł y do sp ółek w październiku ). Grupa ponios ła również dodatkowe koszty
  związane z uruchomieniem pierwszych serii nowy ch produkcji (m. in. Drogi Wo lności ). Spadek zysku
  z działalności operacyjnej segment u produkcji telewizyjnej prze łoż ył się również na spade k zysk u nett o
  w porównaniu z trzema kwartałami 201 7 roku .

  Zarządzanie aktywami trwałymi
  3 kwartał y
  2018
  3 kwartał y
  2017 Zmiana
  Przychody z e sprze daży 47.821 54.438 (6.617)
  w tym z Grupy 18.251 13.672 4.579
  Zysk / Strata z dział alności operacyjnej 10.499 12.2 02 (1.703)
  EBITDA 20.941 22.201 (1.260)
  Zysk / Str ata netto 7.948 9.218 (1.270)
  Rentowność działalności operacyjnej (w %) 22,0 22,4 (0,4)
  Rentowność EBITDA (w %) 43,8 40,8 3,0
  Rentowność netto (w %) 16,6 16,9 (0,3)


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  9 | S t r o n a

  W trzech kwartałach 201 8 roku łącz ne przychody ze sprzedaż y segme ntu wynosiły 47.821 tys. zł . P rzychody
  pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły 29.5 70 tys. zł, co s tanowi 61, 8% przychodów ze
  sprzedaży segmentu oraz 19,4 % przychodów ze sprzedaży ogółem . W p orównaniu do trzech kwart ałów
  2017 roku przychody ze spr zedaży pocho dzące od z ewnętrznych kontrahentów zmniejszyły się o 27,5 %,
  tj. o 11.196 tys. zł . Wysokie przycho dy ze sprzedaży w 2017 r oku związan e są głównie z jednorazowym
  kontraktem - koordynac ją wydarzeni a Światow ych Igrzysk Sportow ych The World Games 20 17 przez sp ółkę
  ATM Syste m.
  Pom imo spadku przychodów ze spr zedaży wskaźniki rentowności zysku z działalności operacyjne j oraz
  rentowności n etto utrzymał y się na zbliżonym p oziomie jak w analogi cznym okresie r oku poprzedniego .
  Spółka ATM System Sp. z o.o. w dalszym ciągu prowadzi inwest ycje w innowacyjne technologie, co
  przekłada się na zwiększenie liczby zleceń na obsługę techniczną różnego rodzaju programów telewizyjnych,
  wydarzeń kulturalnych i sportowych a także na wzrost wynajmu samego sprzę tu.
  Na ko ńcowy wynik segmentu w pły w mają ko szty finansowania zewnętrznego związanego z wybudowanym
  studi em filmow ym w Warszawie oraz nabyciem wozu HD.

  Nadawanie
  3 kwartał y
  201 8
  3 kwartał y
  201 7 Zmiana
  Przyc hody ze sprzedaży 16.787 15. 713 1.074
  w tym z Grupy 29 - 29
  Zysk / Strata z działalności operacyjnej 1.453 1.569 (116)
  EBITDA 3.456 3.252 204
  Zysk / Strata netto 955 1.082 (127)
  Rentowność działalności oper acyjnej (w %) 8,7 10,0 (1,3)
  Rentowność EBIT DA (w %) 20,6 20,7 (0,1)
  Rentowność net to (w %) 5,7 6,9 (1,2)

  Pre zentowany segment obejmuje działalność związaną z nadawaniem kanału telewizyjnego ATM Rozrywka,
  którą rea lizuje ATM Grupa S.A. oraz działalność spółki Echo 24 Sp. z o.o. (związaną z nadawa niem kanału
  telewizyjnego Echo24 i obsługą multipleksu lo kalnego MUX L4).
  Przychody ze sprzedaży czasu reklamowego na antenie własnej stacji telewizyjnej ATM Rozrywk a TV są
  stabilne. W trzec h kwartałach 2018 roku utrzymały się na podobnym poziomie jak w a nalogicznym okresie
  roku poprzedniego.
  W analizowanym okr esie sp ółka Ech o 24 poniosła stratę związaną z nadawaniem własnego kanału
  telewizyjne go. Spółka nadawała także własny informacyjno -publicystyczny ka nał tel ew izyjny Echo24 , jednak
  zapotrzebowanie loka lnego rynku na reklam ę w stacj i okazał o się niewystarczając e i z koń cem ma rca 2018
  rok u podjęta został a decy zja o zap rzestaniu jego nadawania . Tym samym spółka poniosła dodatkowe koszty


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  10 | S t r o n a

  związane z wygaszaniem umów o nadaw anie kanału Echo24. Spółka kont ynuu je d ziałalność związana
  z nadawaniem programów telewizyjnych innych nadawców w oparciu o przyznaną spółce przez U rząd
  Komunikacji Elektronicznej częstotliwość regionalną (tzw. lokalny MUX L4) .

  Działalność deweloperska
  3 kwartał y
  201 8
  3 kwarta ły
  2017 Zmi ana
  Przychody ze sprzedaży 4.512 24.835 (20.323)
  w tym z Grupy - - -
  Zysk / Strata z działalności operacyjnej (439) 3.77 7 (4.216)
  EBITDA (387) 3.795 (4.182)
  Zysk / Strata netto (368) 3.058 (3.426)
  Rentowność działalności operacyjnej (w %) (9,7) 15,2 (24,9)
  Rentowność EBITDA (w %) (8,6) 15,3 (23,9)
  Rentown ość netto (w %) (8,2) 12,3 (20,5)

  W segmencie działalności deweloperskiej przycho dy ze sprzedaży są niższe o 20.323 tys . zł, tj. o 81,8 %.
  Liczba jednostek, która została sprzedana w trzech kwa rtałach 2018 roku była niższa niż w analogicz nym
  okres ie roku poprzednie go, jednak utrzymała się na planowanym poziomie. Dodatkowo w analizow anym
  okresie nastąpił wzrost kosztów budowy, co przełożyło si ę na spadek rentowności sprzedaży. Spółka
  ATM Inwesty cje zakończyła prace oraz sprzedała jednostki mieszkal ne w dw óch etapach przedsięwzięcia
  „Błękitne Aleje”, a także kontynuowała realizację ko lejnych projektów deweloperskich w Ślęzie („Osiedle przy
  Zamk u IV”) i Bielanach Wrocławskich („Błękitne A leje”).

  Produkcja gier komputerowych
  3 kwartał y
  20 18
  3 kw artał y
  2017 Zmiana
  Przychod y ze sprzedaży - - -
  w tym z Grupy - - -
  Zysk / Str ata z działalności operacyjnej (779) (62) (717)
  EBITDA (779) (62) (717)
  Zysk / Strata netto 12.360 924 11.43 6
  Rent owność d ziałalno ści operacyjnej (w %) - - -
  Rentowność EBITDA (w %) - - -
  Rent owność net to (w %) - - -

  Na wypracowany zysk w segmencie produkcji gier komputerowych wpływ mają wyniki osiągnięte przez
  spółkę konsolidowan ą metodą praw własności tj. Boom Bit S.A. ( dawniej Aidem Media Sp. z o.o. ) w zakresie
  sprzedaży gier komputerowych oraz udostępniania w nich mie jsc reklamowych . W dniu 28 lutego 2018 roku


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  11 | S t r o n a

  odbyło się zgromadzenie wspólników sp ółki Aidem Media Sp. z o.o. („Aidem”), podczas którego zostały
  podjęte uch wały o podwyż szeniu kapitału zakładowego Aidem z kwoty 4 .000 tys. zł do kwoty 6 .000 tys. zł
  poprzez utworzenie 20 .000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy („Nowe Udzia ły Aidem”).
  Nowe Udziały Aidem zostały przeznaczone do objęcia przez spółkę We Are One L imited z siedzibą w Larnace,
  Cypr („We Are One”). Obj ęcie u działów nastąpiło poprzez ap ort Spółek BoomBit Games Ltd oraz BommBit
  Inc. Ponadto w dniu 28 lutego 2018 rok u Aidem zawarła z We Are One umowę aportową, na podstawie
  której We Are One wnio sła do Aidem na pokrycie Nowych Udziałów Aidem wkład niepieniężny w postaci
  3 udziałów w kapital e zakładowym spółki BoomBit Games Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytani a
  („BoomBit ”), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym BoomBit , o wartoś ci zbywcz ej
  44. 887.000,00 PLN. W wyniku tej transakcji posiadane przez ATM Grupa S.A. udziały w spółce zostały
  wycenione do wartości godziwej (wzrost inwestycji o 10.650 tys. zł).

  Działa lność pozostała
  3 kwartał y
  2018
  3 kwartał y
  2017 Zmiana
  Przyc hody ze s przedaż y 1.161 881 280
  w tym z Grupy 843 497 346
  Zysk / Strata z dz iałalności operacyjn ej 364 (224) 588
  EBITDA 372 (206) 578
  Zysk / Strata nett o 525 (996) 1.521
  Re ntowność działaln ości operacyjnej (w % ) 31,4 (25,4 ) 56,8
  Rentowność EBITDA (w %) 32,0 (23,4) 55,4
  Rentowno ść netto (w %) 45,2 (113,1) 158,3

  Na pozostały segment składają się przede wszystkim przychody związane m.in. z e sprzedażą towarów,
  sprzedażą ni eruchomoś ci, ods etk i od zdeponowanych środków pieniężnych na lokatach bankowych oraz
  odsetki od udzielonych pożyczek.
  Na wynik w segmencie działalno ść pozostała znaczący wpływ ma ją także wyniki osiągane przez spółkę
  FM Aldentro Sp. z o.o. (dawniej FM Pro Sp. z o.o .) w za kresie organizacji różnego rodzaju wydarzeń
  artystycznych i kulturalnych. Spółka FM Aldentro w analizowanym okresie odnotowała niewie lką stratę.

  VI. Objaśnienia doty czące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta
  w prezentowanym okres ie

  Zjawisko sez onow ości i cykliczno ści nie występuje w działalności emitenta.
  VII. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudzi ałowych i kapitałowych
  papierów wartościowyc h

  Nie wystąpiły.


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  12 | S t r o n a

  VIII. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywiden dy, łącznie
  i w prze liczeni u na jedn ą akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

  W dniu 25 maja 201 8 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło u chwałę o wypłacie
  dywidendy w kwocie 0,22 zł na jedną akcję.
  Łączna wartość dy widendy, która została wypła cona przez Spółkę, wynosi 18.546 tys. zł. Dzień ustalenia
  dywidendy przypada ł na 7 czerwca 201 8 roku, nat omiast dzień wypłaty w dniu 15 czerwca 201 8 roku.
  Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 84.300 tys. sztuk.
  IX. W skazanie zda rzeń, któ re wyst ąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone
  kwartalne sprawozdanie finansowe, n ieujętych w tym sprawozda niu,
  a mogących w znaczący sposób wpłynąć n a przyszłe wyniki finansowe emitenta

  Nie wystąpiły.

  X. Wskazanie skutków zmian w strukturze jedn os tk i gospo darczej, w tym
  w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprze daży
  jednostek grupy kapi tałowej, inwestycji długoterminowych, podzia łu,
  restrukturyzacji i zaniechania działalności

  Listę spółek zależnych, które na dzień prz ekaza nia niniejs zego raportu za trzy kwarta ły 201 8 roku do
  publicznej wiadomości , tj. 29 l istopada 201 8 roku, wraz z emitentem sta nowią Grupę Kapitałową ATM Grupa
  S.A., przedstawia tabela.

  Nazwa Spółki Siedziba Procent posiadanych udziałów
  Cha rakte rystyka pow iązan ia kapitałowego / metoda konsolidacji
  ATM Grupa S.A. Bielany Wr ocławskie Nie dotyczy Jednostka dominująca
  ATM System Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie 100% Zależna / pełna
  Studio A Sp. z o.o. Warszawa 75% Zależna / pełna
  ATM Studio Sp. z o.o. Wars zawa 100% Zależna / pełna
  ATM In westycje Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie 100% Zależna / pełna
  Drogi Wolności Sp. z o.o. Warszawa 62% Zależna / pełna
  ATM Liv ing AB Malmö (Szwecja) 100% Zależna / pełna
  Echo 2 4 Sp. z o.o. Bielany Wrocławs kie 100% Zależn a / pełna
  KarkonoszePlay Sp. z o.o. Bie lany Wroc ławskie 100%
  (poprzez Echo 24 Sp. z o.o.)
  Zależna / pełna  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  13 | S t r o n a

  Grupa Kapita łowa na dzień 29 listopada 2018 roku po siada inwestycje w następujących jednostkach
  współko ntrolow anyc h:
  Nazw a Spółki Siedziba Procent posiadanych udziałów
  Charakterystyka powiązania kapita łowego / metoda konsolidacji

  BoomBit S.A. (dawniej Aidem
  Media Sp. z o.o. )

  Gdańsk 33,3 % Wspólne przedsi ęwzięcie /
  praw wła sności
  FM Aldentro Sp. z o.o. (dawniej FM Pro Sp. z o.o. ) Wa rszawa 33,3 % Wsp ólne przedsięwzięcie /
  praw własności
  Fundacja Miasto Dziec i Bielany Wrocławskie 50% Wspólne przedsięwzięcie /
  niekonsolidowana

  Zmiany, jakie miały miejsce w trakcie trzech kwartałów 201 8 roku w strukturze Grupy Kapitałowej AT M
  Grupa zos tały op isane p oniżej.
  W dniu 18 stycznia 2018 roku ATM Grupa zarejestrowała nową spółkę ATM Living AB z siedzibą w Oxie
  w Szwecj i (obecnie w Malmö w Szwecji ). Spółka będzie prowadzić działalność budowlaną związaną z budową
  domów mieszk alnych i innych budynków. ATM Grup a p osiada 100% udział ów w tej spółce.
  W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się zgromadzenie wspólników s półki Aidem Media sp. z o.o. („Aidem”),
  podczas którego zos tały podjęte uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Aidem z kwoty 4.000 tys. zł
  do kwoty 6. 000 tys. z ł po przez u tworzenie 20.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy
  („Nowe Udzi ały Aidem”). Nowe Udziały Aidem zostały przeznaczone do obj ęcia przez spółkę We Are One
  Limited z siedzibą w Larnac e, Cypr („We Are One”). Po zarejestrowan iu podwyżs zeni a kapit ału zakładowego
  Aidem w rejestrze przedsiębiorców KRS udział ATM Grupa w kapital e zakładowym Aidem zmieni się
  z dotychczasowego udziału 50 % na 33,33%.
  W dniu 6 marca 2018 roku ATM Grupa dokonała zakupu 66,67% udziałów spółki Echo 24 S p. z o.o. Tym
  samym A TM Grupa posiada w spółce 100% udziałów.
  W dniu 5 czerwca 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki FM Pro Sp. z o. o. podjęło
  uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwo tę 100 000,00 zł poprzez utworzenie
  100 now ych udz iałó w o war tości nominalnej 1 .000,00 zł każdy. Nowe udziały w podwyższonym kapitale
  zostały przeznaczone do objęcia przez nowego udziałowca powiązane go osobowo . Od tego momentu ATM
  Grupa posiada w spółce 33,33% udziałów.
  W dni u 23 lipca 2018 rok u Sąd Rejonowy Gdańsk -Pó łnoc w Gdań sku zar ejestrował w KRS spółkę BoomBit
  S.A. Spółka ta powstała z przekształcenia spółki Aidem Media Sp. z o.o.
  W dniu 3 sierp nia 2018 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki FM Pro Sp. z o.o. na FM Aldentro Sp. z o.o.


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  14 | S t r o n a

  XI. Informac je dotyczące zmian zobowiązań warun kowych lub aktywów
  warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
  obrotoweg o

  Dnia 18 lutego 2018 roku sp ółka ATM System zawar ła umow ę por ęczenia po życzki na kwot ę 390 tys. zł.
  Dodatkowo ATM Grupa zosta ła por ęczycielem wierzytelno ści sp ółki zale żnej ATM System za zobowi ązania
  wynikaj ące z zawartej umowy kredytu inwestycyjnego z d nia 7 c zerw ca 2018 roku, na pod sta wie kt órej bank
  ten udzieli ł spółce ATM System Sp. z o.o. kredyt u w wysoko ści 13.500 tys. z ł.
  W wyniku udzielonych por ęcze ń sta n zobowi ązań warunkowych na koniec bie żącego okresu, w por ównaniu
  ze stanem na koniec ostatnie go roku obr otowego zwi ększy ł się o 13.890 tys. z ł i wynosi ł 96.690 tys. z ł.
  XII. Stanowisko zarządu odnośnie m ożliwości zrea lizowan ia wcześniej
  publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników
  zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników
  prognozowanych

  Spółka nie publiko wała prognozy wyników.

  XIII. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bez pośrednio lub pośredni o przez
  podmioty zależne, co najmni ej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz
  ze wskaz aniem l icz by posia danych przez te podmioty akcji, ich procentowego
  udziału w kapital e zakładowym, liczby g łosów z nich wynikających
  i ich pr ocentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
  oraz wskazanie zmian w strukturze własności znac znych p aki etów akc ji
  emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowe go

  W okresie od przek azania poprzedniego raportu, tj. ra portu za pierwsze półrocze 201 8 rok w dniu
  1 października 2018 roku do momentu przekazani a ninie jsze go rapo rtu, tj. raportu za trzy kwartał y 201 8
  roku w dniu 29 listopada 201 8 roku, Sp ółka ATM Grupa S.A. otrzyma ła jedno zawiadomienie o zmianach
  w struktu rze w łasno ści znacznych pakiet ów akcji.

  W dniu 6 sier pnia 2018 roku Zarząd ATM Grupa S.A. otrzymał zawiadomienie od Altus T owarzystwo
  Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie o zmniej szen iu udzi ału
  poniżej progu 10% w o gólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzen iu Spółki ATM Grupa S.A.
  Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce po niżej progu 10% nastąpiło na skutek rozliczenia
  w dniu 31 lipca 2018 r. transakcji zbyc ia na r ynku regulo wanym 640.200 akcji Spółk i. Przed zmianą udziału
  fundusze inwestycy jne zarządzan e przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 10.730.369 akcji Spółki,
  stan owiących 12,73% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10.730.369 gł osów, c o
  stanowiło 10,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po zmianie udziału fundu sze inwestycy jne zarządzane
  przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 10.090.169 akcji Spółki, stanowiących 11,97% kapitału zakładowego
  Spółki, uprawniających do wykonywania 10.090. 169 głosów w Spółce, co stanowi 9.40 % w ogólnej liczbie
  głosów w Spółce.  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  15 | S t r o n a

  Pona dto ALTUS TFI S.A. poinformował, że nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od n iego, posiadające
  akcje Spółki, jak również nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmi otem byłoby przekazanie
  uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

  Powyższa in formacja została podana w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 6 sierpn ia 2018 roku.

  Tabela poniżej przedstawia akcjonariuszy ATM Grupa S.A., którzy według ot rzymany ch z awiadom ień przez
  Spółkę posiadaj ą co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgr oma dzeniu Akcjonariuszy Spółki
  na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego, tj. 29 listopada 2018 roku.

  Akcjonariusz Liczba
  akcji
  Procent
  kapitału
  Liczba
  gło sów
  Procent
  głosów
  Dorota Micha lak-Kurzewska i Tomasz Kurzewski
  za pośrednictwe m spółki Kurzewski Investment S.á.r.l 34.420.000 40,83 57.420. 000 53,51
  Zygmunt Solorz -Żak
  poprzez spółkę zależną Karswell L td. 14.688.000 17,42 14.688.000 13,69
  ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwe stycyjn ych S.A. 10. 090.169 11,97 10.090.169 9,40
  Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 6.955.000 8,25 6.955.0 00 6.48

  XIV. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień d o nich
  (opcji) przez osoby za rządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi
  przez emitenta informacjami, w okr esie od przekazania poprzedniego rapor tu
  okre sowe go

  Na dzień przekaz ania niniejszego raportu za trzy kwar tały 201 8 roku , tj. 29 listopada 2018 roku , stan
  posiadania akcji przez członków władz ATM Grupa S.A. był następujący:
  Akcjonariusz Liczba
  akcji
  Procent
  ka pita łu
  Licz ba
  głosów
  Procent
  głosów
  Dorota Michalak -Kurzewska i Tomasz Kurzewski
  za pośred nictwem spółki Kurzewski Investment S.á.r.l 34.420.000 40,83 57.4 20.000 53,51

  Nie wystąpił y zmiany od daty przekazania ostatniego raportu okresow ego.

  XV. Wskaz anie po stęp owań to czących się przed sądem, organem właściwy m dla
  postępowania arbitrażowego lub or ganem administracji publicznej

  Nie toczą się istotne postępowani a przed sąd ami, organami wła ściwymi dla postępowania arbitrażowego lub
  organami administracji publicznej. Za istotne postępowania Grupa uważa te, w któr ych kwota sporna
  przekra cza 10% kap itałów własnych emitenta.


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  16 | S t r o n a

  XVI. Transakcje z podmiotami powiązanymi

  Wszyst kie transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych w ramach
  normalnej działalności prowadzonej przez podmioty Grup y.
  XVII. Informacj e o udzi eleniu prze z emite nta lub przez jednostkę od niego zależną
  poręczeń kredytu lub pożyczki lub udz ieleniu gwarancji - łącznie jednemu
  podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość
  istniejących poręczeń lub gwa rancji jest z nacząca

  ATM Gr upa jest po ręczycielem poniższych znaczących kredytów w ATM System Sp. z o.o. (100% udzia łów):
  Umowa
  Data
  zawarcia
  um owy
  kredytowej
  Data
  zakończenia
  gwarancji
  Kwota
  poręczenia
  [tys. zł]
  Bankowy
  tytuł
  egzekucyjny
  Maksymalna
  wartość
  roszczeń
  [tys. zł]
  Wynagr odze nie ATM
  Grupa z tytułu
  poręczenia
  Kredyt
  inwestycyjny
  8 września
  2015
  31 sierpnia
  2021 10 .800
  do 31 si erpnia
  2024 16 .200
  0,40% wartości kwoty
  kredytu rocznie
  Prowadzenie
  rachunku
  1 kwietnia
  2010
  30 września
  2021 1.300
  do 30 wrze śnia
  2024 1.950
  0,40% wartości kwoty
  zobowiązania rocznie
  Kredyt na
  rachunku
  bieżącym 9 maja 2012 8 maja 2019 4.000 - 4.500
  0,40% wartości kredytu
  na rachunku
  Kredyt
  inwestycyjny
  7 czerwca
  2018 31 lipca 2 024 13.500
  do 31 lipca
  2027 13 .500
  0,40% wartości kredytu
  rocznie

  ATM Grupa jest poręczyciele m poniższych kredytów w ATM Studio Sp. z o.o. (100% udziałów):
  Umowa
  Data
  zawarcia
  umowy
  kredytowej
  Data
  zakończenia
  gwaranc ji
  Kwota
  poręcz enia
  [tys. zł]
  Bankowy
  tytuł
  egzekucyjny
  Maksymalna
  wartość
  roszczeń
  [tys. zł]
  Wynagrodze nie ATM
  Grupa z tytułu
  poręc zenia
  Kredyt
  inwestycyjny
  21 września
  2010
  31 marca
  2026 25 .000
  do 31 grudnia
  2028 37.500
  0,15% wartośc i kwoty
  faktycz nego zadłuż enia
  ustalanego na dzień 30.12.
  każdego roku trwania
  poręczenia

  XVIII. Inne informa cje, które zdaniem emiten ta są istotne dla oceny jego sytuacji
  kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz
  informacje, które są istotne dla oceny możliwości realiz acji zobowi ązań przez
  emitenta

  Nie wystąpiły.


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  17 | S t r o n a


  XIX. Wskaza nie czynnik ów, które w ocenie emiten ta będą miały wpływ na osiągnięte
  przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

  • Sytuacja na rynku reklamy t ele wizyjnej

  Sytuacja na rynku reklam y te lewizyj nej uzależniona jest przede wszystkim od ogólnej sytuac ji
  makroekonomicznej w kr aju oraz na świecie. Ma ona znaczący wpływ na zachowania reklamodawców,
  co przekłada się, w zależności od panującej koniunktur y, na wzrost a lbo spadek wydatk ów prze znac zanych
  na reklamę telewizyjną. W efekcie powoduje to odpowiedn io wzrost/spadek wykorzys tan ia czasu
  reklamowego u nadawców oraz wzrost/spadek cen za wykorzystanie czasu reklamowego. Sytuacja
  na rynku reklamy przekł ada się zatem bezpośrednio na p rzychod y os iągane przez naszą stację ATM
  Rozrywka TV (wpływy z tytułu spr zedaży czasu antenowego), a także na cały segment produkcji telewizyjnej
  – sytuacja dekoniunktury na rynku reklamy telewizyjnej przekłada się na zmniejs zenie budżetó w nadawców
  przezna czonych na zewnętr zną produkcję telewizyjną, co wywołuje presję na obniża nie cen uzyskiwanych
  prze z p roducentów telewizyjnych za swoje programy, natomiast w okresie dobrej koniunktury nadawcy są
  skłonni wydawać więcej na pozy skanie atrakc yjnych treści prog ramowyc h. T ym samy m sytuacja na rynku
  reklamy telewizyjnej ma znaczący wp ływ na wyniki zarówno spó łki ATM Grupa, jak i całej Grupy Kapitałowej.

  • Uruchomienie nowych projektów produkcyjnych

  Spółki Grupy Kapitałowej ATM Grupa aktywnie ucz estniczą w kreowan iu treś ci p rogramo wych na polskim
  rynku telewizyjnym. Posiadamy własną bi bliotekę programową, któr ą s tanowią scenariusze, a także opisy
  pomysłów na nowe programy. Co roku uczestniczymy także w wielu targach branżowych, na któ rych
  pozyskuj emy interesujące w naszej opi nii opc je i licencje programowe. Posiadamy również odpowiedni
  potencjał techniczny, któ ry pozwala nam na kompleksowe realizacje nawet najbardziej wymagających
  produkcji we własnym zakresie. Posiadając bogatą ofertę programową, kilka razy w roku prezent ujem y
  nasze pomysły nadawcom telewizyjnym, w celu zainteresowania ich poszczególnymi projek tam i. Coraz
  częściej decydujemy się także na realizację odcinków pilotowych, by nadawcy mogli bezpośrednio ocenić
  atrakcyjność naszych progr amów - w ten sposó b preze ntow aliśmy nadawcom m.in. takie seriale jak:
  „Policjantki i policj anci”, „Galeria”, „Na kra węd zi”, „Wataha”, „Pielęgniarki” - na które następnie podpisaliśmy
  umowy produkcyjne. Aktywne działania by zainteresować stacje telewizyjne naszymi nowymi pro jektami
  mog ą się p rzełożyć na zawarcie kontraktów dotyczących ich realiza cji. Uruchomienie nowych pro dukcji może
  mieć natomiast znaczący wpływ na wyniki naszej Grupy w najbliższych okresach.  • Udział w międzynarodowych targa ch telewizyjny ch

  ATM Grupa co r oku ucz estn iczy w różnego rodzaju targach telewizyjnych. Każdy taki wyj azd jest dla naszej
  Grupy o kaz ją do nawiązania nowych, cennych kontaktów w branży i zawarcia atrakcyjnych kontraktów,


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  18 | S t r o n a

  zarówno na sprzedaż naszych format ów, jak i na z akup ciekawych lice ncji bą dź g otowych programów na
  rynek polski.

  • Realizacja pierwszych s erii nowych produkcji - osi ągn ięte przez nie wyniki oglądalności

  W przypadku nowych produkcji czynnikiem decydującym o ich późniejszej kontynuacji są o siągnięte prze z
  te programy dobr e wynik i og lądalno ści. Jeśli wyniki te będą niezadowalające dla emitent a, może
  on zrezygnować z z amó wień kolejnych serii. Pomimo dbałości o wysoką jakość naszych produkcji oraz
  interesującą widza tematykę nie możemy zagwar antować, że pr ogram zyska popular ność i odpo wiednio
  liczną widownię.

  • Kontynuacja realizowanych do tej p ory produkcji – utrzymanie dob rych wyników
  oglądalności

  Dobra oglądalność naszych programów jest dla nas najlepszym gwarantem zamówień przez nadawcę
  ko lejnych serii odcinków. Oglądalno ść prog ramó w uzale żniona jest jednak od wielu czynników, przede
  wszystk im od zmieniających się gus tów i preferencji widzów oraz oferty konkurencji na pozostałych kanałach
  w tym samym paśmie. Spółki Grupy dbają o wysoką jako ść i atrakcyjn ość produkowanych p rogramó w,
  możliwoś ci te są jednak ograniczone jedynie do oferowanej tre ści wizyjnej. Pozostałe czy nni ki, które mogą
  mieć duży wpływ na oglądalność naszych programów leżą po stronie stacji telewizyjnych (promocja, pora
  emisj i, itd.). Nie jesteśmy zatem w st anie pr zewi dzieć, czy dobra oglądalność naszych programów utrzyma
  się w kolejnych okresach, a tym sam ym czy nadawcy zamówią ich dalsze serie.

  • Sprzedaż gier i aplikacji przeznaczonych na smartfony, tablety i telefony komór kowe

  ATM Grup a S.A. posiada 33% udziałó w Sp ółki Bo omBit S.A. (dawniej Aidem Media Sp. z o.o.) , producen ta
  gier oraz programów mobi lny ch działających na różnych platformach sprzętowych. BoomBit S.A. zajmuje
  wysoką pozycję w segmencie gier na urządzenia mob ilne (smartfony, tablety) działaj ące pod kon trolą
  zarówno systemu iOS jak i Android, publikując miesięcz nie średnio po kilka nowych gier, w których
  udostępnia miejsca reklamowe. Wpływ spółki na skon solidowane wyniki Grupy Kapitałowej jest
  uwarunkowany od b ieżącej koniunktury na tym rynku oraz il ości tych p roduktów spółki, które osiągają
  wysoką pozycję w rank ingach popularności. Spółka bę dzie kontynuowała produkcję i sprzedaż własnych
  aplikacji, a ta kże realizowała usługi na rzecz innych podmiotów z tego ryn ku.

  • Rozpowszechnianie własnego program u te lewizyj nego pod nazwą „ATM Rozrywka TV”
  w ramach otrzymanej koncesji o nadawanie nazie mne w sygnale MUX1

  Bezpośredni dostęp do rynku reklamy mają przede wszystkim nadawcy telewizyjni i domy mediowe.
  Działalnoś ć ATM Grupa S.A. na rynku telewiz yjnym o pier a się n a posiadanej koncesji nr 468/2011 -T
  na rozpowszechni anie w sposób rozsiewczy na zie mny w ramach mult ipleksu pierwszego (MUX1) programu
  telewizyjnego pod nazwą ATM Rozrywka TV, przyznanej Spółce przez Krajo wą Radę Radiofonii i Telewizji
  (KRRiT) n a cz as okre ślony do 24 lutego 2021 roku. Uzyskanie przez ATM Gru pę statusu nadawcy poprzez


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  19 | S t r o n a

  otr zymanie koncesji na uruchomienie własnego kanału telewizyjnego sprawia, że ATM Grupa otrzymuje
  przychody również z tego ty tułu. Uzyskanie statusu nadawcy z wiązane jes t z kon iecznością ponoszenia
  wysokich kosztów związanych m.i n. z opłatami koncesyjnymi i n adawczymi. Wysoki e koszty wejścia na rynek
  telewizyjnych nadawców sprawia, że jest to inwestycja długoterminowa. Posiadani e własnego kanału
  telewizyjnego m a istot ny w pływ na wyniki Grupy ATM w kolejnych okresach.

  XX. Zasa dy prz yjęte do przeliczenia PLN na E URO

  Poszczególne pozycje aktywów i pasyw ów bila nsu zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego
  przez Narodowy Bank Polski na os tatni dzień okresu.
  Poszcz ególne pozycje zestawienia całkowitych dochodów oraz ra chunku przepływu środków pieniężnych
  zostały przeliczone według średniego kur su dane go o kresu o bliczeniowego, skalkulowanego jako średnia
  arytmetyczna kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na o statni dzień każdego miesiąca
  w danym okresie.
  Średni kurs w okresie 9 miesięcy zakończon ych 30 września 201 8r. 4,2535
  Kurs na ostatni dzi eń okresu, tj. 30 września 2018r . 4,2714
  Kurs najniższy w okres ie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2018r . 4,1488
  Kur s najwyższy w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 wrz eśnia 2018r . 4,3616


  XXI. Spr aw ozdawczoś ć d otyc ząca segmentów działalności

  Segmenty dział alności zostały ustalone na bazie ra portów zarządczych , które są wykorzystywane
  przez Zarząd przy podejmowaniu decyz ji strategicznych. Grupa Kapitałowa ATM Grupa pro wadzi działa lność,
  której wy niki prezen towane są w podziale na sześć segment ów operacyjn ych: produkcja telewizyjna
  i filmowa, zarządzanie aktywami trwa łymi, nadawanie , działalność deweloperska , produkcja gi er
  komputerowych oraz działalność pozostała.

  Pr odukcja telewizyjna i filmow a
  Segment t en obej muje realizację wszystkich form telewizyjnyc h na zlecenie lub potrzeby własne, p rodukcję
  i koprodukcję fi lmów fabularnych, sprzedaż licencji do gotowych produkcji lub form atów, zarówno własnych
  jak i stron trz ecich, wpływy z tantiem z ty tułu reemis ji zrea lizowanych programów.
  Spółki, które mają wpł yw na wyniki tego segmentu to: ATM G rupa S.A., Studio A Sp. z o.o. , Drogi Wolności
  Sp. z o.o.

  Zarządzanie aktywami trwałymi
  Segment ten obejmuje świadczen ie wszelkie go rodzaju usług pomocniczyc h dla produ kcji te lewizyjnej,
  filmowej, teatralnej i innej, op artej o posiadane zasoby technologic zne i nieruchomości. W szc zególności


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  20 | S t r o n a

  zostają do nich zaliczane usługi wykonywane przy użyciu wozów realizacyjnych HD, u sługi dźwię kowe,
  montażowe, oświetlenio we , operato rskie, realizacja efektów specjalnych, usługi infor matycz ne, transportowe
  oraz wynajem powierzchni studyjnych i b iurowych.
  Spółki, które mają wpływ na wyniki tego segmentu to: ATM Grupa S.A., ATM System Sp. z o.o., AT M Studio
  Sp. z o.o. oraz ATM Inwestycje Sp. z o.o.

  Nadawanie
  Segment ten obejmuje działa lność związaną z nadawaniem kanału t elewizyjnego ATM Rozrywka, którą
  realizuje ATM Grupa S.A. W jego wynikach ujmowane są również wyniki spółki ECHO 24 Sp. z o.o. ora z
  KarkonoszePlay Sp. z o.o.

  Działalnoś ć dewel operska
  Segment ten o bejmuje realizację proj ektów budowlanych związanych ze wzno szeniem budynków
  mieszkaln ych i niemieszkalnych. Spółki, które mają wpływ na wyniki tego segmentu to : ATM Inwestycje
  Sp. z o.o. , Agro Ślęza Sp. z o.o. (p ołączona z ATM Inw estycje 21 grudnia 20 17 roku) oraz ATM Living AB.

  Produkcja gi er komputerowych
  Segment ten obejmuj e działalność w zakresie produkcj i gier i aplikacji mobilnych na platform y iOS, Android,
  MAC oraz udostępniania w n ich miejsc reklamowych . Spółki, które wpływ ają na wyni ki tego segmentu to:
  BoomBi t S.A. (dawniej Aidem M edia Sp. z o.o.) oraz ATM Grupa S.A.

  Działalność pozostała
  Se gment ten obejmuje pozostałą działalność, w tym m.in. produkcj ę i sprzedaż gier i program ów
  komputerowych , sprzedaż towarów, usł ugi biura rachu nkowego , sp rzedaż nieruchomości inwestycyjnych ,
  org anizację wydarzeń , wpływy odsetkowe z lokat bankowych oraz z p ożyczek udzielonych podmiotom spoza
  Grupy Kapitałowej. Spółki, które mają wpływ na wyniki tego segmentu to: ATM Grupa S.A., ATM Inwe stycje
  Sp. z o.o. oraz FM Ald entro Sp. z o.o. (dawniej FM Pro Sp. z o.o.) .

  Informacje dotyczące przychodów segmentów działal ności oraz opisu czynników i zdarzeń mających
  znaczący wpływ na osiągnięte wyniki został y zap rezento wane w pk t. V niniejszego Komentar za.


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  21 | S t r o n a

  Kom entarz do skróconego jednostkowego r aportu kwartalnego
  za trzy kwartał y 201 8 roku


  I. Zasady rachunkowości
  Skrócone s prawoz danie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standarda mi
  Sprawozdaw czości Finansowej ( MSSF). Niniejsze sprawoz danie fi nansowe zostało sporząd zone w oparci u
  o zasadę kosztu historycznego.
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych (PLN).

  II. Informacje o nowych standardach, które zos tały zastoso wane od 1 stycznia
  2018 roku

  Zasady rachunk owości zastosowane przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego, za okres
  9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku, są spójne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu
  spra wozdania finan sowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, za wyjątkiem standardów, zmian do
  standardów i interpretacji, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpocz ynających się
  po 1 stycznia 2018 roku.
  W niniejszym skróconym spr awozdaniu finansowym Spó łka zastosowała standard MSSF 9 Instrumenty
  finansowe oraz standard MSSF 15 Przychody z umów z klientami obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku.
  O skut kach zmian zasad rachunkowości Spółka raportowała w punk cie 4 śródrocznego sprawozdania
  finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 roku . Wp ływ wdro żenia MSSF 15 na pozycje
  sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki na dzie ń 30 wr ześnia 2017 przedstawiono poni żej:

  30 wrze śnia 30 wrze śnia
  2017 korekty 2017
  przed zmianą po przekształceniu
  Aktywa trwałe
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.857 (187) 1.670

  KAPITAŁ WŁASNY
  Zatrzymane zyski 9.716 496 10.212
  Wynik finansowy bieżącego okresu 13.614 310 13.924
  Zobowiązania d ługoterminowe
  Rozliczenia międzyokresowe przycho dów 13.254 (556 ) 12.698
  Zobowiązan ia krótkoterminowe
  Zobowiązania hand lowe i z tytułu umów z klientami 9.712 5.588 15.300
  Zobowiązania pozost ałe 6.274 35 6.309
  Rozliczenia międzyokresowe przy chodów 7.962 (6.060 ) 1.902  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartał y 201 8r.
  22 | S t r o n a

  III. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym
  o korektach z tytułu rezerw, rezerw ie i ak tywach z tytułu odrocz onego p odatku
  dochodowego oraz dokonanych odpis ac h aktualizujących war tość składników
  aktywów

  W trzecim kwartale 2018 roku utwo rzono:
  • rezerwy na przyszłe zobowiązania – 293 tys. zł,
  • rezerwy na wynagrodzenia – 1.679 tys. zł,
  • rezerw ę z tyt . odroczonego pod atku dochod owego – 373 tys. zł,
  • aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodoweg o – 317 tys. zł,
  • szacunek przychodów na podstawie za wartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości
  poniesionych kosztów – 15.110 tys. zł .


  W trzecim kwar tale 201 8 roku rozwiązano :
  • rezerwy na pr zyszłe zobow iązania z tyt. dostaw towarów i usług – 32 3 tys. zł,
  • rezerwy na wynagrodzenia – 1.723 tys. zł,
  • rezerw ę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 264 tys. zł,
  • aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod owego – 694 tys. zł,
  • szacunek pr zychodów na pod stawie zawartyc h kontraktów proporcjonalnie do wysokości
  poniesionych kosztów – 11.564 tys . zł.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 152.783 175.062 35.920 41.127
  2Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17.009 26.669 3.999 6.265
  3Zysk (strata) brutto 29.627 26.127 6.965 6.138
  4Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 26.359 21.194 6.197 4.979
  5Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 26.359 21.194 6.197 4.979
  6Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 26.536 20.925 6.239 4.916
  7Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17.030 20.841 4.004 4.896
  8Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10.187) (1.929) (2.395) (453)
  9Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (23.347) (24.207) (5.489) (5.687)
  10 Przepływy pieniężne netto, razem (16.504) (5.295) (3.880) (1.244)
  11 Aktywa razem 344.116 324.849 80.563 75.387
  12 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 98.904 87.093 23.155 20.211
  13 Zobowiązania długoterminowe 47.886 46.855 11.211 10.874
  14 Zobowiązania krótkoterminowe 51.018 40.238 11.944 9.338
  15 Kapitał własny 245.212 237.756 57.408 55.175
  16 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 245.122 237.158 57.387 55.037
  17 Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.974 1.956
  18 Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
  w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
  19 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,315 0,248 0,074 0,058
  20 Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
  21 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,315 0,248 0,074 0,058
  22 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,91 2,81 0,68 0,65
  23 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,91 2,81 0,68 0,65
  24 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 0,22 0,05 0,05
  25 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2714 4,3091
  26 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,2535 4,2566
  Uwaga: pozycje od 11 do 17 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
  Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków istrat oraz rachunku przepływów pieniężnych zprezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów ipasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
  Poszczególne pozycje rachunku zysków istrat oraz sprawozdania zprzepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe
  w tys. zł w tys. EUR
  III kwartały(rok bieżący) okres od 01.01.2018 r.do 30.09.2018 r.
  III kwartały(rok poprzedni) okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.przekształcony
  III kwartały(rok bieżący) okres od 01.01.2018 r.do 30.09.2018 r.
  III kwartały(rok poprzedni) okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.przekształcony


  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  30 września 30 czerwca 31 grudnia 30 września
  2018 2018 2017 2017
  przekształcone przekształcone
  Aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałe 144.985 146.501 139.358 137.171 Aktywa programowe 1.852 1.969 2.718 3.078 Aktywa niematerialne pozostałe 5.176 5.693 5.129 5.558 Wartość firmy 201 201 201 201 Nieruchomości inwestycyjne 25.080 25.034 24.910 25.755 Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach 21.243 21.853 9.127 4.407 Aktywa finansowe pozostałe 6.422 7.001 8.175 8.722 Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.314 1.932 1.256 2.315 Aktywa trwałe pozostałe 81 81 151 151 206.354 210.265 191.025 187.358
  Aktywa obrotoweAktywa programowe 6.541 4.600 1.462 852 Zapasy pozostałe 47.433 43.594 34.727 34.617 Należności handlowe i z tytułu umów z klientami 45.525 26.595 39.877 50.029 Należności z tytułu podatku dochodowego 660 283 280 308 Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe 13.343 12.467 10.953 16.814 Aktywa finansowe pozostałe 7.477 9.025 13.248 13.178 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16.783 29.183 33.277 23.446 137.762 125.747 133.824 139.244 Aktywa przeznaczone do sprzedaży - - - - Razem aktywa 344.116 336.012 324.849 326.602
  KAPITAŁ WŁASNYKapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującejKapitał zakładowy 8.430 8.430 8.430 8.430 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 178.343 178.343 178.343 178.343 Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 5 5 - - Zatrzymane zyski 31.808 31.808 22.233 25.774 Wynik finansowy bieżącego okresu 26.536 21.739 28.152 20.925 245.122 240.325 237.158 233.472 Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 90 222 598 531 Razem kapitał własny 245.212 240.547 237.756 234.003 ZOBOWIĄZANIAZobowiązania długoterminoweZobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 451 456 90 224 Kredyty i pożyczki 21.189 18.097 17.925 18.483 Zobowiązania finansowe pozostałe 3.391 3.466 2.209 418 Zobowiązania z tytułu umów z klientami 387 2.004 - 393 Zobowiązania pozostałe 3.391 3.362 4.960 4.918 Rezerwy 2.175 2.175 2.805 3 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 16.902 17.595 18.866 19.239 47.886 47.155 46.855 43.678 Zobowiązania krótkoterminoweKredyty i pożyczki 5.392 4.590 4.154 4.169 Zobowiązania finansowe pozostałe 1.311 1.371 991 733 Zobowiązania handlowe i z tytułu umów z klientami 28.741 26.009 20.130 22.945 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 972 993 1.624 3.068 Zobowiązania pozostałe 6.998 8.263 5.718 10.763 Rezerwy 4.051 3.835 4.168 2.779 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 3.553 3.249 3.453 4.464 51.018 48.310 40.238 48.921
  Razem zobowiązania 98.904 95.465 87.093 92.599 Razem kapitał własny i zobowiązania 344.116 336.012 324.849 326.602
  Pozycje pozabilansoweZobowiązania 96.690 96.690 82.800 82.800 - weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu - - - - - weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych - - - - - poręczenie umowy kredytu 15.690 15.690 15.300 15.300 - poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego 51.000 51.000 37.500 37.500 - hipoteka łączna zwykła 25.000 25.000 25.000 25.000 - hipoteka łączna kaucyjna 5.000 5.000 5.000 5.000


  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  III kwartał III kwartały III kwartał III kwartały
  okres od 01.07.2018 r.do 30.09.2018 r.
  okres od 01.01.2018 r.do 30.09.2018 r.
  okres od 01.07.2017 r.do 30.09.2017 r.
  okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.
  przekształcone przekształcone Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacjiPrzychody ze sprzedaży usług 49.062 152.353 84.465 174.509 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 1 12 96 Dochód z dotacji 141 429 222 457 49.204 152.783 84.699 175.062 Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów Koszt sprzedanych usług (39.831) (125.783) (62.151) (137.961) Koszty sprzedanych towarów i materiałów (1) (1) (14) (107) Odpisy z tytułu utraty wartości - - (487) (487) (39.832) (125.784) (62.652) (138.555)
  Zysk brutto ze sprzedaży 9.372 26.999 22.047 36.507
  Koszty ogólnego zarządu (3.339) (11.714) (4.371) (11.667) Przychody operacyjne pozostałe 700 3.092 661 3.061 Koszty operacyjne pozostałe (102) (1.368) (645) (1.232) Zysk z działalności operacyjnej 6.631 17.009 17.692 26.669
  Przychody finansowe 122 484 182 564 Koszty finansowe (318) (987) (193) (1.058) Udział w inwestycjach rozliczanych metoda praw własności (610) 13.121 (237) (48) Zysk przed opodatkowaniem 5.825 29.627 17.444 26.127
  Podatek dochodowy (1.160) (3.268) (3.304) (4.933) Zysk netto roku obrotowego 4.665 26.359 14.140 21.194
  Pozostałe dochody całkowite - - - - Dochody całkowite razem 4.665 26.359 14.140 21.194 z tego : - przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 4.797 26.536 13.886 20.925 - przypadające na udziały niekontrolujące (132) (177) 254 269
  Zysk netto roku obrotowego 4.665 26.359 14.140 21.194 z tego : - przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 4.797 26.536 13.886 20.925 - przypadające na udziały niekontrolujące (132) (177) 254 269
  Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) 0,057 0,315 0,165 0,248
  - podstawowy / rozwodniony 0,057 0,315 0,165 0,248


  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zatrzymane zyski Wynik finansowy bieżącego okresu Razem
  Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku 8.430 178.343 - - 49.674 - 236.447 598 237.045
  Wpływ zastosowania MSSF 9 i MSSF 15 680 680 680
  Na 1 stycznia 2018 r. po korektach 8.430 178.343 - - 50.354 - 237.127 598 237.725
  przekształcone
  Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku - - - - - 26.536 26.536 (177) 26.359
  -
  Wypłata dywidendy - - - - (18 546) - (18.546) (331) (18 877)
  Pozostałe - - - 5 - - 5 - 5
  Na dzień 30 września 2018 roku 8.430 178.343 - 5 31.808 26.536 245.122 90 245.212
  Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zatrzymane zyski Wynik finansowy bieżącego okresu Razem
  Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 8.430 178.343 - 43.824 - 230.597 356 230.953
  Wpływ zastosowania MSSF 9 i MSSF 15 496 - 496 496
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 8.430 178.343 - 44.320 - 231.093 356 231.449 przekształconeCałkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku przekształcone - - - - 20.925 20.925 269 21.194
  Wypłata dywidendy - - - (18.546) - (18.546) (100) (18.646) Pozostałe - - - - - - 6 6
  Na dzień 30 września 2017 rokuprzekształcone 8.430 178.343 - 25.774 20.925 233.472 531 234.003
  Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
  Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej


  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  III kwartał III kwartały III kwartał III kwartały
  okres od 01.07.2018 r.do 30.09.2018 r.
  okres od 01.01.2018 r.do 30.09.2018 r.
  okres od 01.07.2017 r.do 30.09.2017 r.
  okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.
  przekształcone przekształcone
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 5.825 29.627 17.444 26.127 Korekty: (15.457) (12.597) (8.271) (5.286) Udział w zyskach (stratach) we wspólnych przedsięwzięciach 686 (12.211) 144 3.498
  Amortyzacja 4.690 14.171 4.491 13.478
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 (32) (45) (219)
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (104) 495 762 694
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (911) 8.322 (11.314) (1.324)
  Zmiana stanu rezerw 257 (521) 1.171 15
  Zmiana stanu aktywów programowych obrotowych (1.941) (5.054) 310 400
  Zmiana stanu zapasów (3.776) (12.695) 6.307 7.657
  Zmiana stanu należności (22.190) (10.454) (11.485) (23.559)
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9.087 10.108 2.629 510
  Zmiana stanu pozostałych aktywów 19 46 (1) (5)
  Inne korekty z działalności operacyjnej (141) (134) (22) (36)
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony (1.134) (4.637) (1.218) (6.395)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9.632) 17.030 9.173 20.841
  Działalność inwestycyjna
  Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 276 456 - 168
  Zbycie nieruchomości inwestycyjnych - - 613 4.441
  Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek 869 1.128 47 3.624
  Wpływy z lokat - 15.000 5.003 20.005
  Odsetki otrzymane 170 298 57 265
  Inne wpływy inwestycyjne 633 2.339 1.200 2.592
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (4.066) (17.547) (2.867) (9.529)
  Nabycie nieruchomości inwestycyjnych (48) (172) (1) (25) Nabycie aktywów programowych - - - - Udzielone pożyczki 101 (1.385) (1.445) (3.220)
  Wydatki na lokaty - (10.000) (5.000) (20.000) Nabycie udziałów - (304) - - Inne wydatki na aktywa finansowe 500 - - (250)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.565) (10.187) (2.393) (1.929)
  Działalność finansowa
  Wpływy z kredytów i pożyczek - - (407) - Wpływ z dotacji - - (1.070) - Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli (331) (18.877) (100) (18.646)
  Spłaty kredytów i pożyczek (298) (1.339) (2.391) (4.243)
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (431) (1.470) (218) (695)
  Odsetki (139) (561) (204) (623)
  Inne wydatki finansowe - (1.100) - -
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1.199) (23.347) (4.390) (24.207)
  Przepływy pieniężne netto razem (12.396) (16.504) 2.390 (5.295)
  Środki pieniężne na początek okresu 29.183 33.291 21.056 28.741
  Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych (4) (4) - -
  Środki pieniężne na koniec okresu w tym: 16.783 16.783 23.446 23.446
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - - 1.919 1.919


  Wybrane istotne informacje finansowe Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością za 9 miesiący zakończone 30 września 2018 roku
  2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
  Sprzedaż do stron trzecich 101.625 93.364 29.570 40.766 16.758 15.713 4.512 24.835 - - 318 384 - - 152.783 175.062
  Sprzedaż z Grupy 123 - 18.251 13.672 29 - - - - - 843 497 (19.246) (14.169) - -
  Amortyzacja (1.666) (2.060) (10.442) (9.999) (2.003) (1.683) (52) (18) - - (8) (18) - 300 (14.171) (13.478)
  Utrata wartości aktywów - (487) - - - - - - - - - - - - - (487)
  Przychody z tyt. odsetek 131 20 358 735 58 16 32 120 - - 483 460 (534) (495) 528 856
  Koszty z tyt. odsetek (125) (56) (1.054) (1.191) (212) (170) (32) (40) - - (19) (14) 534 445 (908) (1.026)
  Udział w wynikach jednostek rozliczanych metodą praw własności - - - - 144 (42) - - 12.991 974 (14) (980) - - 13.121 (48)
  Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej* 6.399 9.806 10.499 12.202 1.453 1.569 (439) 3.777 (779) (62) 364 (224) (488) (399) 17.009 26.669
  Zysk/(Strata) netto** 4.939 7.908 7.948 9.218 955 1.082 (368) 3.058 12.360 924 525 (996) - - 26.359 21.194
  Nakłady inwestycyjne (96) (707) (15.320) (6.991) (4.899) (5) (921) (302) - - (159) (96) - - (21.395) (8.101)
  Wyjaśnienia do segmentów operacyjnych:
  * zysk/strata z działalności operacyjnej segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu i pozostałej działalności operacyjnej.
  ** zysk/strata netto segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu, pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej i podatku dochodowego.
  Informacje o całkowitych dochodach segmentu
  Informacje o pozostałych pozycjach segmentu
  [9 miesięcy 2018 / 9 miesięcy 2017]
  [9 miesięcy 2018 / 9 miesięcy 2017]
  Razem Produkcja telewizyjna i filmowa
  Zarządzanie aktywami trwałymi Nadawanie Działalność pozostała
  Wyłączenia i korekty konsolidacyjne
  Działalność deweloperska Produkcja gier komputerowych


  1Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 92.911 101.855 21.844 23.928
  2Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13.583 15.855 3.193 3.725
  3Zysk (strata) brutto 13.613 15.807 3.200 3.713
  4Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 11.985 13.924 2.818 3.271
  5Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 11.985 13.924 2.818 3.271
  6Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6.758 (7.975) 1.589 (1.874)
  7Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (489) 17.681 (115) 4.154
  8Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18.986) (19.013) (4.464) (4.467)
  9Przepływy pieniężne netto, razem (12.717) (9.307) (2.990) (2.186)
  10 Aktywa razem 239.908 250.366 56.166 58.102
  11 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 35.027 38.893 8.200 9.026
  12 Zobowiązania długoterminowe 16.770 18.646 3.926 4.327
  13 Zobowiązania krótkoterminowe 18.257 20.247 4.274 4.699
  14 Kapitał własny 204.881 211.473 47.966 49.076
  15 Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.974 1.956
  16 Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
  w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
  17 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,142 0,165 0,033 0,039
  18 Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
  19 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,142 0,165 0,033 0,039
  20 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,43 2,51 0,57 0,58
  21 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,43 2,51 0,57 0,58
  22 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 0,22 0,05 0,05
  23 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2714 4,3091
  24 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,2535 4,2566
  Uwaga: pozycje od 10 do 15 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
  Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków istrat oraz rachunku przepływów pieniężnych zprezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów ipasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
  Poszczególne pozycje rachunku zysków istrat oraz sprawozdania zprzepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
  KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe
  w tys. zł w tys. EUR
  III kwartały(rok bieżący) okres od 01.01.2018 r.do 30.09.2018 r.
  III kwartały(rok poprzedni) okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.przekształcony
  III kwartały(rok bieżący) okres od 01.01.2018 r.do 30.09.2018 r.
  III kwartały(rok poprzedni) okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.przekształcony


  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  30 września 30 czerwca 31 grudnia 30 września
  2018 2018 2017 2017
  przekształcone przekształcone
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 45.914 45.981 46.664 46.307
  Aktywa programowe 2.002 2.133 2.718 3.078
  Aktywa niematerialne pozostałe 3.818 4.213 5.011 5.421
  Nieruchomości inwestycyjne 15.212 15.182 15.182 16.001
  Inwestycje w jednostkach zależnych i we wspólnych przedsięwzięciach 95.188 95.188 95.387 95.387
  Pozostałe aktywa finansowe 12.500 12.560 10.979 10.988
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego 356 566 676 1.670
  Pozostałe aktywa trwałe 81 81 151 151
  175.071 175.904 176.768 179.003
  Aktywa obrotowe
  Aktywa programowe 6.142 4.233 1.214 536
  Należności handlowe i z tytułu umów z klientami 28.127 16.071 31.819 38.254
  Należności z tytułu podatku dochodowego 548 195 - -
  Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe 1.864 5.431 3.020 9.910
  Aktywa finansowe pozostałe 15.435 14.320 12.107 13.733
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12.721 20.285 25.438 15.038
  64.837 60.535 73.598 77.471
  Aktywa przeznaczone do sprzedaży - - - -
  Razem aktywa 239.908 236.439 250.366 256.474
  KAPITAŁ WŁASNY
  Kapitał zakładowy 8.430 8.430 8.430 8.430
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 178.343 178.343 178.343 178.343
  Zatrzymane zyski 6.123 6.123 10.212 10.212
  Wynik finansowy bieżącego okresu 11.985 9.687 14.488 13.924
  204.881 202.583 211.473 210.909
  ZOBOWIĄZANIA
  Zobowiązania długoterminowe
  Zobowiązania finansowe pozostałe 866 830 900 230
  Zobowiązania z tytułu umów z klientami 300 300 - -
  Zobowiązania pozostałe 3.391 3.362 4.960 4.918
  Rezerwy 276 276 306 -
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 11.937 12.154 12.480 12.698
  16.770 16.922 18.646 17.846
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania finansowe pozostałe 280 353 567 474
  Zobowiązania handlowe i z tytułu umów z klientami 10.890 9.343 12.460 15.300
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - 735 1.706
  Zobowiązania pozostałe 3.762 4.354 3.232 6.309
  Rezerwy 2.095 1.836 2.075 2.028
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1.230 1.048 1.178 1.902
  18.257 16.934 20.247 27.719
  Razem zobowiązania 35.027 33.856 38.893 45.565
  Razem kapitał własny i zobowiązania 239.908 236.439 250.366 256.474
  Pozycje pozabilansowe
  Zobowiązania 96.690 0 96.690 82.800 82.800
  - weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu - - - -
  - weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych - - - -
  - poręczenie umowy kredytu 15.690 15.690 15.300 15.300
  - poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego 51.000 51.000 37.500 37.500
  - hipoteka łączna zwykła 25.000 25.000 25.000 25.000
  - hipoteka łączna kaucyjna 5.000 5.000 5.000 5.000


  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  III kwartał III kwartały III kwartał III kwartały okres od 01.07.2018 r.do 30.09.2018 r.
  okres od 01.01.2018 r.do 30.09.2018 r.
  okres od 01.07.2017 r.do 30.09.2017 r.
  okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.
  przekształcone przekształcone Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacjiPrzychody ze sprzedaży usług 27.357 92.482 40.165 101.398
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
  Dochód z dotacji 141 429 222 457 27.498 92.911 40.387 101.855
  Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów Koszt sprzedanych usług (22.180) (75.979) (30.230) (82.294)
  Odpisy z tytłu utraty wartości - - (487) (487) (22.180) (75.979) (30.717) (82.781)
  Zysk brutto ze sprzedaży 5.318 16.932 9.670 19.074
  Koszty ogólnego zarządu (2.722) (9.691) (3.607) (9.920)
  Przychody operacyjne pozostałe 314 7.087 338 7.482
  Koszty operacyjne pozostałe (27) (745) (575) (781) Zysk z działalności operacyjnej 2.883 13.583 5.826 15.855
  Przychody finansowe 29 224 46 208
  Koszty finansowe (62) (194) (65) (256) Zysk przed opodatkowaniem 2.850 13.613 5.807 15.807
  Podatek dochodowy (552) (1.628) (1.150) (1.883) Zysk netto roku obrotowego 2.298 11.985 4.657 13.924
  Pozostałe dochody całkowite - - - -
  Dochody całkowite razem 2.298 11.985 4.657 13.924
  z tego : - przypadające na akcjonariuszy Spółki 2 298 11.985 4.657 13.924
  Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)- podstawowy / rozwodniony 0,027 0,142 0,055 0,165


  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitał z rozliczenia połączenia Zatrzymane zyski Wynik finansowy bieżącego okresu Razem kapitał własny
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku 8.430 178.343 23.989 - 210.762
  Wpływ zastosowania MSSF 9 i MSSF 15 680 680
  Na 1 stycznia 2018 r. po korektach 8.430 178.343 - 24.669 - 211.442
  Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku - - - 11.985 11.985
  Wypłata dywidendy - - - (18.546) (18.546) Podział kapitału z rozliczenia połączenia spółek - - - -
  Na dzień 30 września 2018 roku 8.430 178.343 - 6.123 11.985 204.881
  Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitał z rozliczenia połączenia Zatrzymane zyski Wynik finansowy bieżącego okresu Razem kapitał własny
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 8.430 178.343 (1.680) 29.942 - 215.035
  Wpływ zastosowania MSSF 9 i MSSF 15 496 496
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 8.430 178.343 (1 680) 30.438 - 215.531
  Całkowite dochody za okres 9 miesiecy zakończony 30 września 2017 roku - - - 13.924 13.924
  Wypłata dywidendy - - - (18.546) - (18.546) Podział kapitału z rozliczenia połączenia spółek - - 1.680 (1 680) - -
  Na dzień 30 września 2017 rokuprzekształcone 8.430 178.343 - 10.212 13.924 210.909


  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  III kwartał III kwartały III kwartał III kwartały
  okres od 01.07.2018 r.do 30.09.2018 r.
  okres od 01.01.2018 r.do 30.09.2018 r.
  okres od 01.07.2017 r.do 30.09.2017 r.
  okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.
  przekształcony przekształcony
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 2.850 13.613 5.807 15.807
  Korekty: (11.949) (6.855) (12.660) (23.782) Amortyzacja 1.015 3.569 1.350 4.218 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (278) (6.586) (262) (7.187) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - (19) 674 631 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (35) (491) (193) (709) Zmiana stanu rezerw 259 (10) 914 (155) Zmiana stanu aktywów programowych obrotowych (1.909) (4.928) 324 65 Zmiana stanu należności (11.508) 4.548 (18.024) (18.277) Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1.206 (886) 3.170 1.845 Inne korekty z działalności operacyjnej (4) 539 (29) (52) Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony (695) (2.591) (584) (4.161) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9.099) 6.758 (6.853) (7.975)
  Działalność inwestycyjna
  Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 49 88 - 2 Zbycie nieruchomości inwestycyjnych - - 613 4.441 Wpływy z tytułu dywidend 2.990 6.200 2.099 3.199 Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek 1.519 3.693 5.048 17.698 Wpływy z lokat - 15.000 5.000 20.000 Odsetki otrzymane 333 791 57 263 Inne wpływy z aktywów finansowych - 550 - - Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (586) (2.361) (100) (3.058) Nabycie nieruchomości inwestycyjnych (30) (30) (3) (11) Udzielone pożyczki (2.611) (14.116) (2.444) (4.594) Wydatki na lokaty - (10.000) (5.000) (20.000) Nabycie udziałów - (304) (9) (9) Inne wydatki na aktywa finansowe - - - (250) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1.664 (489) 5.261 17.681
  Działalność finansowa
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - (18.546) - (18.546) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (115) (399) (150) (446) Odsetki (14) (41) (6) (21) Inne wydatki finansowe - - - - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (129) (18 986) (156) (19 013)
  Przepływy pieniężne netto razem (7.564) (12.717) (1.748) (9.307)
  Środki pieniężne na początek okresu 20.285 25.438 16.786 24.345 Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych - - Środki pieniężne na koniec okresu w tym: 12.721 12.721 15.038 15.038 - o ograniczonej możliwości dysponowania - - - -


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ATM Grupa SA
ISIN:PLATM0000021
NIP:897-10-08-712
EKD: 92.11 Produkcja filmów i nagrań wideo
Adres: ul. Dwa Światy 1 55-040 Bielany Wrocławskie
Telefon:+48 71 7764700
www:www.atmgrupa.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce ATM GRUPA
2019-05-20 07-05-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649