Raport.

ATM GRUPA SA (10/2018) Zmniejszenie liczby głosów na WZA poniżej 10%

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ATM Grupa S.A. o następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("ALTUS TFI S.A.") zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły udział w ogólnej liczbie głosów w ATM Grupa S.A. ("Spółka") poniżej progu 10%.
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 10% nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 31 lipca 2018 r. transakcji zbycia na rynku regulowanym 640.200 akcji Spółki.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz w liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 10.730.369 akcji Spółki, stanowiących 12,73% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10.730.369 głosów, co stanowiło 10,00% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 10.090.169 akcji Spółki, stanowiących 11,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10.090.169 głosów w Spółce, co stanowi 9.40% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 107.300.000. Kapitał akcji Spółki wynosi 84.300.000.
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.
Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ATM Grupa SA
ISIN:PLATM0000021
NIP:897-10-08-712
EKD: 92.11 Produkcja filmów i nagrań wideo
Adres: ul. Dwa Światy 1 55-040 Bielany Wrocławskie
Telefon:+48 71 7764700
www:www.atmgrupa.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ATM GRUPA
2021-09-16 17-09-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor