Raport.

ATM GRUPA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 KWARTALNE SKR?CONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przychody ze sprzeda?y i dochody z dotacji 174.698 121.871 41.041 27.896 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 26.287 16.097 6.176 3.684 Zysk (strata) brutto 25.745 18.694 6.048 4.279 Zysk (strata) netto z dzia?alno?ci kontynuowanej 20.884 15.906 4.906 3.641 Zysk (strata) netto z dzia?alno?ci kontynuowanej i zaniechanej 20.884 15.906 4.906 3.641 Zysk (strata) netto z dzia?alno?ci kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 20.615 15.880 4.843 3.635 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 20.841 19.803 4.896 4.533 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (1.929) (22.310) (.453) (5.107) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (24.207) (26.779) (5.687) (6.130) Przep?ywy pieni??ne netto, razem (5.295) (29.286) (1.244) (6.703) Aktywa razem 326.789 318.592 75.837 73.885 Zobowi?zania, rezerwy na zobowi?zania i rozliczenia mi?dzyokresowe 93.592 95.155 21.720 22.067 Zobowi?zania d?ugoterminowe 44.234 53.158 10.265 12.328 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 49.358 41.997 11.454 9.740 Kapita? w?asny 233.197 223.438 54.117 51.818 Kapita? w?asny przypadaj?cy na akcjonariuszy jednostki dominuj?cej 232.666 223.156 53.994 51.752 Kapita? zak?adowy 8.430 8.430 1.956 1.955 Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000 w tym nabyte akcje w?asne (w szt.) - - - - Zysk (strata) netto na jedn? akcj? zwyk?? (w z? / EUR) 0,245 0,188 0,057 0,043 Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedn? akcj? zwyk?? (w z? / EUR) 0,245 0,188 0,057 0,043 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EUR) 2,76 2,65 0,63 0,60 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EUR) 2,76 2,65 0,63 0,60 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z? / EUR) 0,22 0,22 0,05 0,05 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzie? bilansowy 4,3091 4,3120 ?redni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,2566 4,3688 KWARTALNE SKR?CONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przychody ze sprzeda?y? i dochody z dotacji 101.491 88.616 23.843 20.284 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 15.473 15.061 3.635 3.447 Zysk (strata) brutto 15.425 14.969 3.624 3.426 Zysk (strata) netto z dzia?alno?ci kontynuowanej 13.614 13.391 3.198 3.065 Zysk (strata) netto z dzia?alno?ci kontynuowanej i zaniechanej 13.614 13.391 3.198 3.065 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (7.975) 5.962 (1.874) 1.365 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 17.681 (9.084) 4.154 (2.079) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (19.013) (19.286) (4.467) (4.415) Przep?ywy pieni??ne netto, razem (9.307) (22.408) (2.186) (5.129) Aktywa razem 256.661 256.956 59.563 59.591 Zobowi?zania, rezerwy na zobowi?zania i rozliczenia mi?dzyokresowe 46.558 45.192 10.805 10.481 Zobowi?zania d?ugoterminowe 18.402 21.876 4.270 5.073 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 28.156 23.316 6.534 5.407 Kapita? w?asny 210.103 211.764 48.758 49.110 Kapita? zak?adowy 8.430 8.430 1.956 1.955

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r. 1 | S t r o n a
  Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego
  za III kwartał 201 7 roku
  I. Zasady rachunkowości
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Niniej sze skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego.
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych (PLN).
  II. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym
  o korekta ch z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników
  aktywów
  W III kwartale 201 7 roku utworzono:
  • rezerwy na przyszłe zobowiązania – 2.515 tys. zł,
  • rezerwy na wynagrodz enia – 6.875 tys. zł,
  • rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 485 tys . zł,
  • aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 932 tys. zł,
  • szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości
  poniesionych kosztów – 13.54 7 tys. zł.
  W III kwartale 201 7 roku rozwiązano:
  • rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 857 tys. zł,
  • rezerwy na wynagrodzenia – 4.657 tys. zł,
  • rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 39 tys. zł,
  • aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 507 tys. zł,
  • szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości
  poniesionych kosztów – 6.283 tys. zł.
  III. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego
  dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
  Grupa Kapitałowa ATM Grupa działa w ramach czterech segmentów: produkcja telewizyjna i filmowa,
  zarządzanie aktywami trwałymi, nadawanie oraz działalność pozostała.
  Produkcja telewizyjna i filmowa to najw iększy i najważniejszy segment w Grupie Kapitałowej ATM Grupa.
  Spółki wchodzące w skład tego segmentu co kwartał tworzą setki godzin seriali i programów oglądanych


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  2 | S t r o n a
  przez miliony telewidzów, emitowanych m.in. na antenach stacji telewizyjnych, takich jak TV P1, TVP2,
  POLSAT, TVN, na kanałach premium i tematycznych, takich jak HBO, Canal+ Discovery, Comedy Central
  oraz na antenach stacji telewizyjnych TV4, Super Polsat, TV Puls, TLC, TTV, 13 ULICA, HISTORY.
  Dominującą pozycję w strukturze realizowanych przez Grupę programów telewizyjnych stanowią seriale.
  W trzech kwartałach 2017 roku kontynuowane były prace nad serialami: „Pierwsza Miłość”, „Świat według
  Kiepskich”, „Policjantki i Policjanci” , „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”, „Mecenas Lena
  Barska” - rea lizowane dla Telewizji Polsat i TV4 , „Ojciec Mateusz” i „ Dziewczyny ze Lwowa ” – rea lizowane dla
  Telewizji Polskiej, serial „Druga szansa” – realizowana z dużym sukcesem dla TVN oraz nowy serial dla stacji
  TV Puls „Lombard. Życie pod zastaw” .
  W tym okresie trwały również zdjęcia do drugiej serii ,,Watahy”, serialu realizowanego dla stacji HBO.
  Pierwszy odcinek drugiej serii serialu w yemitowany został 15 października 2017 roku . Przed telewizory
  przyciągnął 392 tys. osób, podczas gdy średnia oglądalność HBO w październiku wynosiła 11 tys. osób. Na
  uwagę zasługuje fakt, że pierwszy odcinek „Watahy ” był najlepiej oglądaną produkcją emitow aną w stacji
  HBO w 2017 r oku . Druga seria ma swoją równoległą premierę w 19 krajach .
  Poza serialami, w segmencie produkcji telewizyjnej istotną pozycję zajmują programy niefabularne. W trzech
  kwartałach 2017 roku ATM Grupa kontynuowała współpracę z grupą Discovery Networks na opracowanie
  i realizację pakietu programów na potrzeby kanału Canal+ Discovery. W ramach tej umowy ATM Grupa S.A.
  kontynuowała prace nad produkcjami takimi jak "Polacy z wyboru", "Wynalazcy przyszłości", "Herosi", „Dla
  siebie, dla świata”, "Superbohaterowie PRL" ,’ Mała liga Europy” czy „Hungry for fame” .
  Produkcje s półek Grupy Kapitałowej ATM Grupa odnotowują bardzo dobre wyniki oglądalności, co w obliczu
  szerokiej oferty programowej nadawców i bardzo silnej konkurencji należy uznać za istotne dokonanie.
  Większość kontynuowanych produkcji ma mocno ugruntowaną pozycję na rynku i stałą widownię. Każdy
  kolejny sezon seriali: „Ojciec Mateusz”, „Pierwsza Miłość”, „Świat według Kiepskich”, „Policjantki i Policjanci” ,
  „Sprawiedliwi: Wydział Kryminalny”, „Druga Szansa” gromadzi przed odbiornikami miliony widzów, dając
  emitują cym je stacjom telewizyjnym wysoki udział w widowni ogółem i niejednokrotnie pozycję lidera
  w paśmie, w którym seriale są emitowane. Dobre wyniki oglądalności produkcji są bardzo często czynnikiem
  decydującym o zamówieniu przez nadawcę kolejnych serii.
  Pierwszy odcinek trzeciej serii „Drugiej Szansy” wyemitowany w TVN w dniu 13 lutego 2017 roku obejrzało
  blisko 2 mln widzów, natomiast udział oglądalności w grupie 16 -49 wyniósł 16,4 %. Średnia oglądalność
  serialu w pierwszym półroczu 2017 roku (premierowe o dcinki emitowane były w poniedziałki o 21.30)
  w grupie komercyjnej osiągnęła udział 16,9% przy widowni (AMR4+) wynoszącej blisko 2 miliony widzów.
  Średnia oglądalność kanału TVN w okresie nadawania premier w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosła
  13,6 % (SH R%16 -49) przy widowni (AMR4+) 0,7 mln osób. Dobra oglądalność serialu sprawiła, że nadawca
  zamówił kolejną, 4 serię , do której zdjęcia rozpoczęły się w czerwcu, a emisja na kanale TVN rozpoczęła się
  jesienią. Produkcja przyniosła stacji 1, 7 mln widzów przy udziale bliskim 15% .
  W trzech pierwszych kwartałach trwały również zdjęcia do 17 i 18 serii serialu ,,Ojciec Mateusz”. Pierwszy
  odcinek 18 serii został wyemitowany 31 sierpnia 2017 roku. Jego oglądalność wyniosła 2,9 mln. Średni
  udział oglądalności seria lu do końca września 2017 roku w grupie wszystkich Polaków wyniósł blisko 20%.
  Na antenę w wielkim stylu powróciło „Koło Fortuny”. Teleturniej emitowan y od poniedziałku do piątku


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  3 | S t r o n a
  i w niedziele na antenie TVP2 przyciąga coraz wi ększą liczbę widzów. We wrześniu było ich średnio
  blisko 1 mln przy udziale 11,8%.
  We wrześniu na antenie telewizji PULS pojawił się serial „Lombard Życie pod zastaw” , którego liczba widzów
  z tygodn ia na tydzień rośnie. W pierwszym tygodniu września oglądalność serialu kształtowała się na
  poziomie 229 tys. widzów , a ostatni tydzień września to widownia na poziomie 326 tys. Średnia oglądalność
  stacji TV Puls we wrześniu to 176 tys.
  O popularności produkcji realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej ATM Grupa świadczą otrzymywane
  nagrody. W 7 lutego 2017 roku ogłoszono nominację do nagród filmowych Orły 2017. Produkowany przez
  Grupę Kapitałową ATM Grupa S.A. serial ,,Ranczo” był nominowany do nagrody w kategorii Najlepszy
  Filmowy Serial Fabularny.
  Z kolei w dniu 30 stycznia 2017 roku odbyła się uroczysta gala wręczania nagród Telekamery 2017.
  W kategorii najlepszy serial były nominowane aż trz y produkcje Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A.: „Świat
  wg Kiepskich”, „Druga Szansa” i „Ojciec Mateusz”, który został laureatem konkursu. Serial „Ranczo” otrzymał
  natomiast Złotą Telekamerę.
  Działalność związaną z zarządzaniem aktywami trwałymi prowadzą w G rupie Kapitałowej ATM Grupa spółki:
  ATM Grupa (przede wszystkim wynajem obiektów), ATM System (obsługa sprzętowa oraz świadczenie usług
  związanych z postprodukcją), ATM Studio (wynajem powierzchni studyjnych).
  W trzecim kwartale 2017 roku Spółka ATM Syste m koordynowała wydarzenie Światow e Igrzysk a Sportow e
  The World Games 2017. Spółka została wybrana na host broadcastera tej imprezy i była odpowiedzialna za
  przygotowanie produkcji telewizyjnej i transmisję krajową. The World Games 2017 to ponad 30 dyscyplin,
  takich jak sporty wodne, lotnicze czy drużynowe, kilka tysięcy zawodników i tysiące kibiców. Wszystkie
  działania przy tej produkcji przebiegały zgodnie z p lanem i zakładanym harmonogramem. W 2017 roku ATM
  System kontynuowała również współpracę ze spółką Ekstraklasa Live Park w zakresie produkcji sygnału
  telewizyjnego wozami HD z piłkarskich rozgrywek Ekstraklasy. Przy użyciu wozów HD Spółka zrealizowała
  takż e transmisję rozgrywek Pucharu Polski w piłce nożnej, Mistrzostwa Europy U -21 w Piłce Nożnej 2017,
  rozgrywki koszykówki w 1/16 FIBA Europe Cup czy rozgrywki piłki ręcznej. Oprócz tego Spółka
  kontynuowała obsługę sprzętową produkcji telewizyjnych realizowan ych w ramach Grupy Kapitałowej ATM
  Grupa S.A. m.in. takich jak: „Wataha”, „Druga Szansa”, „Pierwsza Miłość”, „Ojciec Mateusz”, „Policjantki
  i Policjanci”, „Herosi” czy „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”. Ponadto Spółka świadczyła usługi na rynku
  filmowym - realizowała krótkoterminowe zlecenia usług zdjęciowych przy produkcjach reklamowych
  i fabularnych. ATM System świadczyła także usługi związane z wynajmem sprzętu oświetleniowego i obsługą
  techniczną widowisk i programów rozrywkowych m.in. takich jak: „ Dancing with the stars. Taniec
  z Gwiazdami”, „Idol”, „The Voice of Poland” czy „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Większość z wymienionych
  programów rozrywkowych realizowana jest w Warszawie w halach studyjnych należących do ATM Studio.
  Uruchomienie nowoczesneg o kompleksu studyjnego w Warszawie daje wraz z usługami świadczonymi przez
  ATM System możliwość oferowania kompleksowych usług realizacji telewizyjnych dla rynku producenckiego,


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  4 | S t r o n a
  co istotnie umacnia pozycję Grupy Kapitałowej ATM na rynku. W ATM Studio swoje siedziby ma wiele spółek
  z branży telewizyjnej i reklamowej, które zajmują powierzchnię biurową i magazynową budynku. Ponadto
  budynek ATM Studio stał się popularnym miejscem na realizację filmów reklamowych, show telewizyjnych
  oraz różnego rodzaju imprez takich jak pokazy promocyjne, prezentacje, konferencje, szkolenia, kongresy
  i koncerty. W trzecim kwartale 2017 roku Spółka ATM Studio kontynuowała długoterminową współpracę
  z Teatrem Rozmaitości na wynajem hali studyjnej.
  Kolejnym znaczącym segmentem j est działalność związana z nadawaniem, które prowadzą w Grupie
  Kapitałowej ATM Grupa spółki: ATM Grupa S.A. (kanał telewizyjny ATM Rozrywka) oraz Echo 24 Sp. z o.o.
  ATM Rozrywka to kanał telewizyjny o charakterze rozrywkowo – filmowym, dostępny na pierws zym
  multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej (MUX1), na platformie Cyfrowego Polsatu oraz nc+, a także
  w zdecydowanej większości sieci kablowych, w tym w sieciach dominujących na rynku, takich jak UPC
  Polska, Vectra i Multimedia. Stacja zyskała wierne gr ono sympatyków, co przejawia się w dość stabilnych
  wynikach oglądalności. Średni wynik oglądalności telewizji ATM Rozrywka w trzech pierwszych kwartałach
  2017 roku w grupie komercyjnej 16 -49 wyniósł 0,88% SHR (w analogicznym okresie roku 0,85%), natomiast
  w grupie wszystkich badanych 0,79% SHR (w roku poprzednim 0,69%).
  *wszystkie dane dotyczące oglądalności pochodzą za Nielsen Audience Measurement
  Echo 24 Sp. z o.o. ma status operatora multipleksu lokalnego i świadczy usługi emisji sygnału telewizyjnego
  dla różnych nadawców na obszarze Wrocławia i Świdnicy. Częstotliwość, która została przydzielona spółce
  przez Urząd Komunikacji Elektronicznej umożliwia nadawanie kanałów telewizyjnych oraz programów
  radiowych. Od września 2015 roku spółka emituje multiple ks, na którym aktualnie nadawane są kanały:
  ECHO24, ESKA TV EXTRA, FOR FUN TV, STARS TV, Polsat HD, TVN HD, Telezakupy Mango 24.
  Od października 2016 roku spółka nadaje informacyjno -publicystyczny kanał telewizyjny Echo 24. Na
  podstawie koncesji rozszerzo nej przez KRRiT, telewizja ta w analizowanym okresie znalazła się w ofercie
  kolejnych sieci kablowych (Vectra, Netia, SGT, Moico, Korbank, OTVK), znacznie zwiększając zasięg. We
  wrześniu uruchomiona została dodatkowa stacja nadawcza w Pustkowie Żurawskim, której celem było
  powiększenie i polepszenie zasięgu na terenie Gminy Kobierzyce oraz południowej części Wrocławia.
  W trzecim kwartale 2017 rozszerzona została konc esja Telewizji Echo24 o kolejne sieci kablowe, w tym sieć
  UPC dzięki czemu telewizja znacznie powiększyła swój zasięg na terenie Dolnego Śląska. Spółka znajduje się
  w fazie rozwoju, w trzech kwartałach 2017 roku odnotowała stratę.
  W segmencie działalności pozostałej w analizowanym okresie spółka ATM Inwestycje zakończyła prace oraz
  sprzedała jednostki mieszkalne w przedsięwzięciu deweloperskim „Os iedle przy Zamku III” i „Osiedle przy
  Zamku II - Etap I”, a także kontynuowała realizację kolejnych projektów deweloperskich w Ślęzie („Osiedle
  przy Zamku II - Etap II”) i Bielanach Wrocławskich („Błękitne Aleje”). Ponadto dobry wynik odnotowała
  spółka Aid em Media, będąca producentem gier i aplikacji mobilnych na platformy: iOS, Android, MAC. Stratę
  odnotowała natomiast spółka FM PRO, zajmująca się organizacją różnego typu wydarzeń (w analizowanym


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  5 | S t r o n a
  okresie FM Pro odpowiadała m.in. za organizację koncertu „Wr ocław w rytmie disco” czy festiwalu „Europa
  na widelcu” ).
  Działalności spółek wchodzących w skład segmentu pozostałego związane są z prowadzoną przez Grupę
  Kapitałową ATM Grupa strategią dywersyfikacji przychodów i obecności również na innych niż tylko
  zw iązanych z mediami rynkach.
  Istotne wydarzenia w trzech kwartałach 201 7 roku zostały ujęte poniżej w porządku chronologicznym:
  1. W dniu 2 stycznia 2017 roku została zawarta umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A., a Telewizja
  Polsat Sp. z o.o. na reali zac ję drugiej serii serialu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”.
  2. W dniu 10 stycznia 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM System Sp. z o.o.,
  a Telewizją Polsat Sp. z o.o. na wynajem światła efektowego wraz z obsługą i montażem do progra mu
  "Twoja Twarz Brzmi Znajomo VII".
  3. W dniu 17 stycznia 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Studio Sp. z o.o.,
  a Telewizją Polsat Sp. z o.o. na wynajem hali do produkcji programu "Kabaret na żywo".
  4. W dniu 30 stycznia 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Studio Sp. z o.o.,
  a Telewizją Polsat Sp. z o.o. na wynajem hali do produkcji programu "Dancing w ith the Stars. Taniec
  z Gwiazdami".
  5. W dniu 14 lutego 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM System S p. z o.o.,
  a Telewizją Polsat Sp. z o.o. na obsługę techniczną do programu "Dancing with the Stars. Taniec
  z Gwiazdami VII".
  6. W dniu 1 marca 201 7 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A.
  a Telewizją Polsat Sp. z o.o. na realizację kolejnej serii serialu „ Pierwsza Miłość ”.
  7. W dniu 9 marca 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy Studio A Sp. z o.o.,
  a Telewizją PULS na realizację nowego serialu „Lombard. Życie pod zastaw”.
  8. W dniu 24 kwietnia 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A., a MTV
  Networks Europe na realizację nowego progr amu "Drunk History".
  9. W dniu 11 maja 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy Studio A Sp. z o.o.,
  a Telewizją Polską S. A. na realizację kolejnych serii serialu „Dziewczyny ze Lwowa”.
  10. W dniu 30 maja 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM System Sp. z o.o.,
  a Endemol Shine Sp. z o.o. na realizacj ę programu telewizyjnego „The Wall. Wygraj Marzenia”.
  11. W dniu 31 maja 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A., a Telewizją
  Polską S.A. na realizację kolejne j serii serialu „Ojciec Mateusz”.
  12. W dniu 31 maja 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A., a Telewizją
  Polsat Sp. z o.o. na realizację nowego serialu „Mecenas Lena Barska”.
  13. W dniu 31 maja 2017 roku zawarta została umowa produkcyj na pomiędzy ATM Grupa S.A., a TVN S.A.
  na realizację kolejnej serii serialu „Druga szansa”.


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  6 | S t r o n a
  14. W dniu 30 czerwca 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM System Sp. z o.o.,
  a Telewizją Polską S.A . na obsługę techniczną do programu " The Voice of Poland VIII” oraz „The Voice
  of Kids” .
  15. W dniu 6 lipca 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM System Sp. z o.o.,
  a Tabasco Jacek Stachera na usługi TV podczas XXIII Przystanku Woodstock.
  16. W dniu 10 lipca 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM System Sp. z o.o.,
  a Record - Outside Broadcasting s.r.o. na produkcję sygnału TV podczas rozgrywek Ekstraklasy i Nice
  Ligi Żużlowej.
  17. W dniu 11 lipca 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM System Sp. z o.o.,
  a Z łoty Melon Sp. z o.o., na usługi oświetleniowe podczas XXIII Przystanku Woodstock.
  18. W dniu 17 lipca 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A., a Aldentro
  Sp. z o.o. na realizację nowego programu "Grześki wracają do szkoły".
  19. W dniu 19 lipca 2017 roku spółka ATM Grupa S.A. nabyła 62% udziałów spółki Drogi Wolności Sp. z o.o.
  20. W dniach od 20 do 30 lipc a 2017 roku spółka ATM System koordynowała wydarzenie The World Games
  2017.
  21. W dni u 25 lipca 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM System Sp. z o.o.,
  a Telewizją Polską S.A. na usługę zdjęciową na potrzeby serialu „Komisarz Alex”.
  22. W dniu 1 sierpnia 2017 roku została zawarta umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A., a Telewizja
  Polsat Sp. z o.o. na realizację trzeciej serii serialu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”.
  23. W dniu 1 sierpnia 2017 roku została zawarta umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A., a Telewizja
  Polsat Sp. z o.o. na realizację siódmej serii serialu „Policjantki i policjanci”.
  24. W dniu 11 sierpnia 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A.,
  a Telewizją Polską S.A. na realizację nowego teleturnieju "Koło fortuny".
  25. W dniu 21 sierpnia 201 7 roku zawarta została umowa produkcyjna p omiędzy ATM Grupa S.A.
  a Telewizją Polsat Sp. z o.o. na realizację kolejnej serii serialu „ Pierwsza Miłość ”.
  26. W dniu 1 września 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM System Sp. z o.o.,
  a Ent One Investments Sp. z o.o. Sp. K. na usługi z djęciowe na potrzeby filmu „Pitbull 3”.
  27. W dniu 4 września 2017 roku zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A.,
  a Telewizją Polsat Sp. z o.o. na realizację nowego teleturnieju "Joker".
  IV. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypow ym charakterze, mających
  znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
  Grupa Kapitałowa ATM Grupa działa w ramach czterech segmentów: produkcja telewizyjna i filmowa,
  zarządzanie aktywami trwałymi, nadawanie oraz działalność pozostała.
  Poniżej w tabeli z aprezentowano strukturę przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem transakcji
  z jednostkami powiązanymi konsolidowanych metodą pełną) w podziale na odpowiednie segmenty za
  III kwartał y 201 7 roku w porównaniu do III kwartał ów 201 6 roku .


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  7 | S t r o n a
  Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży wg segmentów Grupy Kapitałowej ATM Grupa (tys. zł)
  Przychody ze sprzedaży
  III kwartał y 201 7 III kwartały 2016
  Wartość Udział Wartość Udział
  Produkcja telewizyjna 93.000 53,2% 78.053 64,0%
  Zarządzanie aktywami trwałymi 40.341 23,1% 26.768 22,0%
  Nadawanie 15.713 9,0% 15.927 13,1%
  Działalność pozostała 25.644 14,7% 1.123 0,9%
  Razem 174.698 100,0% 121.871 100,0%
  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za I II kwartał y 201 7 roku wyniosły 174.698 tys. zł, co
  w porównaniu do analo gicznego okresu roku poprzedniego stanowi wzrost o 43,3 % tj. o 52.827 tys. zł.
  Produkcja telewizyjna
  III kwartał y
  201 7
  III kwartał y
  201 6 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży 93.000 78.424 14.576
  w tym z Grupy - 371 (371)
  Zysk / Strata z działalności operacy jnej 9.452 7.760 1.692
  EBITDA 11.476 10.326 1.150
  Zysk / Strata netto 7.620 6.568 1.052
  Rentowność działalności operacyjnej (w %) 10,2 9,9 0,3
  Rentowność EBITDA (w %) 12,3 13,2 (0,9)
  Rentowność netto (w %) 8,2 8,4 (0,2)
  Głównym źródłem przychodów Gr upy Kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna i filmowa. W trzech
  kwarta łach 2017 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły w tym
  segmencie 93.000 tys. zł, co stanowi 53,2 % przychodów ze sprzedaży ogółem. W porówna niu do trzech
  kwartał ów 20 16 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wzrosły o 19,1 %,
  tj. o 14.947 tys. zł.
  Wzrost przychodów w trzech kwarta łach 2017 roku względem analogicznego okresu roku poprzedniego
  związany jest z realizac ją większej liczby nowych produkcji ( między innymi seriali „Wataha”, „Mecenas Lena
  Barska”, „Lombard: Życie pod zastaw”, teleturnieju „Koło Fortuny”, programów „Drunk History”, „Grześki
  wracają do szkoły” oraz programów realizowanych dla stacji Canal+ Dis covery ).


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  8 | S t r o n a
  Segment produkcji telewizyjnej, wraz ze wzrostem przychodów odnotował w analizowanym okresie wyższe
  zyski niż w trzech kwarta łach 201 6 roku .
  Zarządzanie aktywami trwałymi
  III kwartały
  201 7
  III kwartały
  201 6 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży 53.9 41 38.210 15.731
  w tym z Grupy 13.600 11.442 2.158
  Zysk / Strata z działalności operacyjnej 12.058 7.036 5.022
  EBITDA 21.789 16.750 5.039
  Zysk / Strata netto 9.102 4.805 4.297
  Rentowność działalności operacyjnej (w %) 22,4 18,4 4,0
  Rentowność EBITDA (w %) 40,4 43,8 (3,4)
  Rentowność netto (w %) 16,9 12,6 4,3
  W trzech kwarta łach 201 7 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów
  wyniosły w tym segmencie 40.341 tys. zł, co stanowi 23,1 % przychodów ze sprzedaży o gółem.
  W porównaniu do analogicznego okresu, przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych
  kontrahentów wzrosły o 50,7 %, tj. o 13.573 tys. zł.
  Na dobry wynik segmentu wpływ ma m. in. realizacja kontraktu związanego z koordynacją wydarzenia The
  World Games 2017 przez ATM System.
  Na końcowy wynik segmentu wpływ mają koszty finansowania zewnętrznego zw iązanego z budową studia
  filmowego w Warszawie oraz nabyciem wozu HD.
  Nadawanie
  III kwartały
  201 7
  III kwartały
  201 6 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży 15.713 15.927 (214)
  w tym z Grupy - - -
  Zysk / Strata z działalności operacyjnej 1.574 2.058 (484)
  EBIT DA 3.257 3.836 (579)
  Zysk / Strata netto 1.086 1.474 (388)
  Rentowność działalności operacyjnej (w %) 10,0 12,9 (2,9)
  Rentowność EBITDA (w %) 20,7 24,1 (3,4)
  Rentowność netto (w %) 6,9 9,3 (2,4)


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  9 | S t r o n a
  Prezentowany segment obejmuje działalność związaną z na dawaniem kanału telewizyjnego ATM Rozrywka,
  którą realizuje ATM Grupa S.A. oraz działalność spółki Echo 24 Sp. z o.o. (związaną z nadawaniem kanału
  telewizyjnego Echo24 i obsługą multipleksu lokalnego MUX L4).
  Wpływy z tytułu sprzedaży czasu antenowego na kanale ATM Rozrywka TV w trzech kwartałach 2017 roku
  wzrosły o 1,6% % w porównaniu do trzech kwartałów 2016 roku. Ze spadkiem przychodów segmentu
  związany jest fakt, że w trzech kwartałach 2016 roku na przychody segmentu wpływ miały przychody spółki
  Echo 2 4 Sp. z o.o., której ATM Grupa S.A. posiadała 100% udziałów. W 2017 roku ATM Grupa S. A. posiada
  33% udziałów spółki Echo 24 Sp. z o.o. i uwzględniana jest ona w segmencie jedynie wynikiem.
  W analizowanym okresie spółka Echo 24 Sp. z o.o. odniosła stratę, co przełożyło się na obniżenie wyników
  segmentu.
  Działalność pozostała
  III kwartały
  201 7
  III kwartały
  2016 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży 26.213 1.623 24.590
  w tym z Grupy 569 500 69
  Zysk / Strata z działalności operacyjnej 3.602 (275) 3.877
  EBITDA 3.641 (247) 3.888
  Zysk / Strata netto 3.076 3.134 (58)
  Rentowność działalności operacyjnej (w %) 13,7 (16,9) 30,6
  Rentowność EBITDA (w %) 13,9 (15,2) 29,1
  Rentowność netto (w %) 11,7 193,1 (181,4)
  Na pozostały segment składają się przede wszystkim p rzychody związane m.in. ze sprzedażą nieruchomości,
  którą realizuje spółka ATM Inwestycje, a także odsetki od zdeponowanych środków pieniężnych na lokatach
  bankowych oraz odsetki od udzielonych pożyczek.
  Wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie pozostał ym wynika głównie ze sprzedaży większej ilości
  domów w ramach inwestycji prowadzonych przez spółkę ATM Inwestycje Sp. z o.o. w miejscowościach Ślęza
  i Bielany Wrocławskie.
  Na wypracowany zysk w segmencie pozostałym wpływ mają także wyniki osiągnięte przez Spółki: Aidem
  Media w zakresie sprzedaży gier komputerowych oraz udostępniania w nich miejsc reklamowych oraz FM Pro
  w zakresie obsługi imprez (spółki konsolidowane metodą praw własności). Spółka Aidem Media osiągnęł a
  dobry, ale niższy wynik niż w okresie analogicznym, co spowodowane jest przesunięciem realizacji projektów
  na następne kwartał y, natomiast spółka FM Pro w analizowanym okresie odnotowała stratę w związku
  realizacją nierentownego, jednorazowego projektu.


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  10 | S t r o n a
  V. Objaśnienia dotyczące sezonowośc i lub cykliczności działalności emitenta
  w prezentowanym okresie
  Zjawisko sezonowości i cykliczności nie występuje w działalności emitenta.
  VI. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
  wartościowych
  Nie wystąpiły.
  VII. Inf ormacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie
  i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
  W dniu 18 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wypłacie
  dywi dendy w kwocie 0,22 zł na jedną akcję.
  Łączna wartość dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę, wynosi 18.546 tys. zł. Dzień ustalenia
  dywidendy przypadał na 26 maja 2017 roku, natomiast dzień wypłaty w dniu 2 czerwca 2017 roku.
  Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 84.300 tys. sztuk.
  VIII. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone
  kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu,
  a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finans owe emitenta
  Nie wystąpiły.
  IX. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym
  w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży
  jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału,
  restrukturyzacji i z aniechania działalności
  Listę spółek zależnych, które na dzień przekazania niniejszego raportu za I II kwartały 201 7 roku do
  publicznej wiadomości, tj. 22 listopada 201 7 roku, wraz z emitentem stanowią Grupę Kapitałową ATM Grupa
  S.A., przedstawia tabela.
  Nazwa Spółki Siedziba Procent posiadanych udziałów
  Charakterystyka powiązania kapitałowego / metoda konsolidacji
  ATM Grupa S.A.
  Bielany Wrocławskie Nie dotyczy Jednostka dominująca
  ATM System Sp. z o.o.
  Bielany Wrocławskie 100% Zależna / pełna
  Stu dio A Sp. z o.o.
  Warszawa 75% Zależna / pełna
  ATM Studio Sp. z o.o. Warszawa 100% Zależna / pełna


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  11 | S t r o n a
  ATM Inwestycje Sp. z o.o.
  Bielany Wrocławskie 100% Zależna / pełna
  AGRO Ślęza Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie
  100% (poprzez ATM Inwestycje Sp. z o.o. )
  Zależna / pełna
  Drogi Wolności Sp. z o.o. Warszawa 62% Zależna / pełna
  Grupa Kapitałowa na dzień 22 listopada 2017 roku posiada inwestycje w następujących jednostkach
  współkontrolowanych:
  Nazwa Spółki Siedziba Procent posiadanych udziałów
  Charakterys tyka powiązania kapitałowego / metoda konsolidacji
  Aidem Media Sp. z o.o.
  Gdańsk 50% Wspólne przedsięwzięcie /
  praw własności
  Echo 24 Sp. z o.o.
  (Dawniej Telewizja Dolnośląska Echo Sp. z o.o.)
  Wrocław 33% Wspólne przedsięwzięcie /
  praw własności
  FM P ro Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie 50% Wspólne przedsięwzięcie /
  praw własności
  Fundacja Miasto Dzieci Bielany Wrocławskie 50% Wspólne przedsięwzięcie /
  niekonsolidowana
  Zmiany, jakie miały miejsce w trakcie I II kwartałów 201 7 roku w strukturze Grupy K apitałowej ATM Grupa
  zostały opisane poniżej.
  W dniu 19 lipca 2017 roku spółka ATM Grupa S.A. nabyła 62% udziałów spółki Drogi Wolności Sp. z o.o.
  Podstawową działalnością spółki jest działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
  telewi zyjnych.
  X. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
  warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
  obrotowego
  Stan zobowiązań warunkowych na koniec bieżącego okresu, w porównaniu ze stanem na koniec ostatniego
  roku ob rotowego nie zmienił się i wynosił 82.800 tys. zł.
  XI. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej
  publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników
  zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników
  prognozowanych
  Spó łka nie publikowała prognozy wyników.  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  12 | S t r o n a
  XII. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
  podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz
  ze wskazani em liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego
  udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających
  i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
  oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczny ch pakietów akcji
  emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
  W okresie od przekazania poprzedniego raportu, tj. raportu za pierwsze półrocze 201 7 roku w dniu
  15 września 201 7 roku do momentu przekazania niniejszego raportu, tj. ra portu za trzy kwartały 201 7 roku
  w dniu 22 listopada 201 7 roku, Spółka ATM Grupa S.A. nie otrzymała żadnych zawiadomień o zmianach
  w strukturze własności znacznych pakietów akcji.
  Tabela poniżej przedstawia akcjonariuszy ATM Grupa S.A., którzy według ot rzymanych zawiadomień przez
  Spółkę posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
  na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego, tj. 22 listopada 201 7 roku.
  Akcjonariusz Liczba
  akcji
  Procent
  kapitału
  Liczba
  głosów
  Procent
  głosów
  Dorota Michalak -Kurzewska i Tomasz Kurzewski
  za pośrednictwem spółki Kurzewski Investment S.á.r.l 34.420.000 40,83 57.420.000 53,51
  Zygmunt Solorz -Żak
  poprzez spółkę zależną Karswell Ltd. 14.688.000 17,42 14.688.00 0 13,69
  ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 13.199.152 15,66 13.199.152 12,30
  Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 6.955.000 8,25 6.955.000 6,48
  XIII. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich
  (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi
  przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu
  kwartalnego
  Na dzień przekazania raportu niniejszego raportu za okres trzech kwartał ów 201 7 roku , tj. 22 listopada 201 7
  roku , stan posiadania akcji przez członków władz ATM Grupa S.A. był następujący:
  Akcjonariusz Liczba
  akcji
  Procent
  kapitału
  Liczba
  głosów
  Procent
  głosów
  Dorota Michalak -Kurzewska i Tomasz Kurzewski
  za pośrednictwem spółki Kurzewski Investment S.á .r.l 34.420.000 40,83 57.420.000 53,51
  Nie wystąpiły zmiany od daty przekazania ostatniego raportu okresowego.


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  13 | S t r o n a
  XIV. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Nie toc zą się postępowania przed sądami, organami właściwymi dla postępowania arbitrażowego
  lub organami administracji publicznej w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych emitenta.
  XV. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Wszystkie transakcje z podmiotami pow iązanymi są zawierane na warunkach rynkowych w ramach
  normalnej działalności prowadzonej przez podmioty Grupy.
  XVI. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną
  poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jed nemu
  podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość
  istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10%
  kapitałów własnych emitenta
  Żadna ze spółek wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ATM Grupa nie udzielił a trzecim kwartale 201 7 roku
  poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzielił a gwarancji innemu podmiotowi, których łączna wartość
  stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych ATM Grupa S.A.
  XVII. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji
  kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz
  informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez
  emitenta
  Nie wystąpiły.
  XVIII. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
  przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
  • Sytuacja na rynku reklamy telewizyjnej
  Sytuacja na rynku reklamy telewizyjnej uzależniona jest przede wszystkim od ogólnej sytuacji
  makroekonomicznej w kraju oraz na św iecie. Ma ona znaczący wpływ na zachowania reklamodawców,
  co przekłada się, w zależności od panującej koniunktury, na wzrost albo spadek wydatków przeznaczanych
  na reklamę telewizyjną. W efekcie powoduje to odpowiednio wzrost/spadek wykorzystania czasu
  reklamowego u nadawców oraz wzrost/spadek cen za wykorzystanie czasu reklamowego. Sytuacja
  na rynku reklamy przekłada się zatem bezpośrednio na przychody osiągane przez naszą stację ATM
  Rozrywka TV (wpływy z tytułu sprzedaży czasu antenowego), a także na ca ły segment produkcji telewizyjnej
  – sytuacja dekoniunktury na rynku reklamy telewizyjnej przekłada się na zmniejszenie budżetów nadawców
  przeznaczonych na zewnętrzną produkcję telewizyjną, co wywołuje presję na obniżanie cen uzyskiwanych
  przez producentów telewizyjnych za swoje programy, natomiast w okresie dobrej koniunktury nadawcy są
  skłonni wydawać więcej na pozyskanie atrakcyjnych treści programowych. Tym samym sytuacja na rynku
  reklamy telewizyjnej ma znaczący wpływ na wyniki zarówno spółki ATM Grupa, jak i całej Grupy Kapitałowej.


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  14 | S t r o n a
  • Uruchomienie nowych projektów produkcyjnych
  Spółki Grupy Kapitałowej ATM Grupa aktywnie uczestniczą w kreowaniu treści programowych na polskim
  rynku telewizyjnym. Posiadamy własną bibliotekę programową, którą stanowią sce nariusze, a także opisy
  pomysłów na nowe programy. Co roku uczestniczymy także w wielu targach branżowych, na których
  pozyskujemy interesujące w naszej opinii opcje i licencje programowe. Posiadamy również odpowiedni
  potencjał techniczny, który pozwala nam na kompleksowe realizacje nawet najbardziej wymagających
  produkcji we własnym zakresie. Posiadając bogatą ofertę programową, kilka razy w roku prezentujemy
  nasze pomysły nadawcom telewizyjnym, w celu zainteresowania ich poszczególnymi projektami.
  Coraz c zęściej decydujemy się także na realizację odcinków pilotowych, by nadawcy mogli bezpośrednio
  ocenić atrakcyjność naszych programów - w ten sposób prezentowaliśmy nadawcom m.in. takie seriale jak:
  „Policjantki i policjanci”, „Galeria”, „Na krawędzi”, „Wata ha”, „Pielęgniarki” - na które następnie podpisaliśmy
  umowy produkcyjne. Aktywne działania by zainteresować stacje telewizyjne naszymi nowymi projektami
  mogą się przełożyć na zawarcie kontraktów dotyczących ich realizacji. Uruchomienie nowych produkcji moż e
  mieć natomiast znaczący wpływ na wyniki naszej Grupy w najbliższych okresach.
  • Udział w międzynarodowych targach telewizyjnych
  ATM Grupa co roku uczestniczy w różnego rodzaju targach telewizyjnych. Każdy taki wyjazd jest dla naszej
  Grupy okazją do nawi ązania nowych, cennych kontaktów w branży i zawarcia atrakcyjnych kontraktów,
  zarówno na sprzedaż naszych formatów, jak i na zakup ciekawych licencji bądź gotowych programów na
  rynek polski.
  • Realizacja pierwszych serii nowych produkcji - osiągnięte prze z nie wyniki oglądalności
  W przypadku nowych produkcji czynnikiem decydującym o ich późniejszej kontynuacji są osiągnięte przez
  te programy dobre wyniki oglądalności. Jeśli wyniki te będą niezadowalające dla emitenta, może
  on zrezygnować z zamówień kole jnych serii. Pomimo dbałości o wysoką jakość naszych produkcji oraz
  interesującą widza tematykę nie możemy zagwarantować, że program zyska popularność i odpowiednio
  liczną widownię.
  • Kontynuacja realizowanych do tej pory produkcji – utrzymanie dobrych wyni ków
  oglądalności
  Dobra oglądalność naszych programów jest dla nas najlepszym gwarantem zamówień przez nadawcę
  kolejnych serii odcinków. Oglądalność programów uzależniona jest jednak od wielu czynników, przede
  wszystkim od zmieniających się gustów i prefer encji widzów oraz oferty konkurencji na pozostałych kanałach
  w tym samym paśmie. Spółki Grupy dbają o wysoką jakość i atrakcyjność produkowanych programów,
  możliwości te są jednak ograniczone jedynie do oferowanej treści wizyjnej. Pozostałe czynniki, które mogą
  mieć duży wpływ na oglądalność naszych programów leżą po stronie stacji telewizyjnych (promocja, pora


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  15 | S t r o n a
  emisji, itd.). Nie jesteśmy zatem w stanie przewidzieć, czy dobra oglądalność naszych programów utrzyma
  się w kolejnych okresach, a tym samym czy na dawcy zamówią ich dalsze serie.
  • Sprzedaż gier i aplikacji przeznaczonych na smartfony, tablety i telefony komórkowe
  ATM Grupa S.A. posiada 50% udziałów Spółki Aidem Media Sp. z o.o., producenta gier oraz programów
  komputerowych działających na różnych p latformach sprzętowych. Aidem Media Sp. z o.o. zajmuje wysoką
  pozycję w segmencie gier na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) działające pod kontrolą zarówno
  systemu iOS jak i Android, publikując miesięcznie średnio po kilka nowych gier, w których udos tępnia
  miejsca reklamowe. Wpływ spółki na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej jest uwarunkowany od
  bieżącej koniunktury na tym rynku oraz ilości tych produktów spółki, które osiągają wysoką pozycję
  w rankingach popularności. Spółka będzie kontynuowała produkcję i sprzedaż własnych aplikacji, a także
  realizowała usługi na rzecz innych podmiotów z tego rynku.
  • Rozpowszechnianie własnego programu telewizyjnego pod nazwą „ATM Rozrywka TV”
  w ramach otrzymanej koncesji o nadawanie naziemne w sygnale MUX1 oraz kanału
  telewizyjnego pod nazwą Echo 24 w ramach otrzymanej koncesji o nadawanie naziemne w
  sygnale MUX -L4
  Bezpośredni dostęp do rynku reklamy mają przede wszystkim nadawcy telewizyjni i domy mediowe.
  Działalność ATM Grupa S.A. na rynku telewizyjnym opiera się na posiadanej koncesji nr 468/2011 -T
  na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy naziemny w ramach multipleksu pierwszego (MUX1) programu
  telewizyjnego pod nazwą ATM Rozrywka TV, przyznanej Spółce przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
  (KRRiT) na czas określony do 21 lutego 2021 roku. Oprócz tego Spółka Echo24 Sp. z o.o. posiada koncesję
  nr 607/2015 -TK na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych, programu telewizyjnego pod nazwą
  Echo24 TV, przyznaną przez KRRiT na czas określony do 31 ma ja 2025 roku . Uzyskanie przez ATM Grupę
  statusu nadawcy poprzez otrzymanie koncesji na uruchomienie własnego kanału telewizyjnego sprawia, że
  ATM Grupa otrzymuje przychody również z tego tytułu. Uzyskanie statusu nadawcy związane jest
  z koniecznością pono szenia wysokich kosztów związanych m.in. z opłatami koncesyjnymi i nadawczymi.
  Wysokie koszty wejścia na rynek telewizyjnych nadawców sprawia, że jest to inwestycja długoterminowa.
  Posiadanie własnego kanału telewizyjnego ma istotny wpływ na wyniki Grupy A TM w kolejnych okresach.
  XIX. Zasady przyjęte do przeliczenia PLN na EURO
  Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego
  przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu.
  Poszczególne pozycje zestawi enia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływu środków pieniężnych
  zostały przeliczone według średniego kursu danego okresu obliczeniowego, skalkulowanego jako średnia


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  16 | S t r o n a
  arytmetyczna kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego m iesiąca
  w danym okresie.
  Średni kurs w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 201 7r. 4,2566
  Kurs na ostatni dzień okresu, tj. 30 września 201 7r. 4,3091
  Kurs najniższy w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 201 7r. 4,1737
  Kurs najwyższy w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 201 7r. 4,4157
  XX. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności
  Segmenty działalności zostały ustalone na bazie raportów zarządczych które są wykorzystywane
  przez Zarząd przy podejmowaniu decyzji strategi cznych. Grupa Kapitałowa ATM Grupa prowadzi działa lność,
  której wyniki prezentowane są w podziale na czter y segment y operacyjne : produkcja telewizyjna i filmowa,
  zarządzanie aktywami trwałymi, nadawanie oraz działalność pozostała.
  Produkcja telewizyjna i filmowa
  Segment ten obejmuje realizację wszystkich form telewizyjnych na zlecenie lub po trzeby własne, produkcję
  i koprodukcję filmów fabularnych, sprzedaż licencji do gotowych produkcji lub formatów, zarówno własnych
  jak i stron trzecich, wpływy z tanti em z tytułu reemisji zrealizowanych programów.
  Spółki , które mają wpływ na wyniki tego segmentu to: ATM Grupa S.A., S tudio A Sp . z o.o. , Drogi Wolności
  Sp. z o.o. (od 17 lipca 2017 roku).
  Zarządzanie aktywami trwałymi
  Segment ten obejmuje świadczenie wsz elkiego rodzaju usług pomocniczych dla produkcji telewizyjnej,
  filmowej, teatralnej i innej, opartej o posiadane zasoby technologiczne i nieruchomości. W szczególności
  zostają do nich zaliczane usługi wyk onywane p rzy użyciu wozów realizacyjnych HD, usługi dźwiękowe,
  montażowe, oświetleniowe, operatorskie, realizacja efektów specjalnych, usługi informatyczne, transportowe
  oraz wynajem powierzchni studyjnych i biurowych.
  Spółki, kt óre mają wpływ na wyniki tego segmentu to: ATM Grupa S.A., ATM System Sp. z o.o ., ATM Studio
  Sp. z o.o.
  Nadaw anie
  Segment ten obejmuje działalność związaną z nadawaniem kanału telewizyjnego ATM Roz rywka, kt órą
  realizuje ATM Grupa S.A. W jego wynikach ujmowane są również wyniki spółki ECHO 24 Sp. z o.o.
  Działalność pozostała
  Segmen t ten obejmuje pozostałą działalność, w tym m.in. działalność deweloperską, sprzedaż towarów,
  usługi biura rachunk owego, sp rzedaż budynków, produkcja i sprzedaż gier i programów komputerowych ,


  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  17 | S t r o n a
  organizację wydarzeń , wpływy odsetkowe z lokat bankowych oraz z pożyczek udzielonych podmiotom spoza
  Grupy Kapitałowej.
  Spółki, które mają wpływ na wyniki tego segmentu to: ATM Grupa S.A., ATM Inwestycje Sp. z o.o., Agro
  Ślęza Sp. z o.o., Aidem Media Sp. z o.o. oraz FM Pro Sp. z o.o.
  Informacje dotyczące przychodów s egmentów działalności oraz opisu czynników i zdarzeń mających
  znaczący wpływ na osiągnięte wyniki zostały zaprezentowane w pkt. IV niniejszego Komentarza.  Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 201 7r.
  18 | S t r o n a
  Komentarz do skróconego jednostkowego raportu kwartalnego
  za III kwartał 201 7 roku
  I. Zasady rach unkowości
  Sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało
  sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego.
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych (PLN).
  II. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym
  o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizują cych wartość składników
  aktywów
  W III kwartale 201 7 roku utworzono:
  • rezerwy na przyszłe zobowiązania – 1.399 tys. zł,
  • rezerwy na wynagrodzenia – 6.137 tys. zł,
  • rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 300 tys. zł,
  • aktywa z tyt. odroczonego podatk u dochodowego – 707 tys. zł,
  • szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości
  poniesionych kosztów – 11.327 tys. zł.
  W III kwartale 201 7 roku rozwiązano:
  • rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 76 tys. zł,
  • rezerwy na wynagrodzenia – 4.136 tys. zł,
  • rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 0 tys. zł,
  • aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 0 tys. zł,
  • szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości
  poniesionych kosztów – 6.283 tys. zł.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 174.698 121.871 41.041 27.896 2Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26.287 16.097 6.176 3.684 3Zysk (strata) brutto 25.745 18.694 6.048 4.279 4Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 20.884 15.906 4.906 3.641 5Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 20.884 15.906 4.906 3.641
  6Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 20.615 15.880 4.843 3.635
  7Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20.841 19.803 4.896 4.533 8Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.929) (22.310) (453) (5.107) 9Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24.207) (26.779) (5.687) (6.130) 10 Przepływy pieniężne netto, razem (5.295) (29.286) (1.244) (6.703) 11 Aktywa razem 326.789 318.592 75.837 73.885 12 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 93.592 95.155 21.720 22.067 13 Zobowiązania długoterminowe 44.234 53.158 10.265 12.328 14 Zobowiązania krótkoterminowe 49.358 41.997 11.454 9.740 15 Kapitał własny 233.197 223.438 54.117 51.818 16 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 232.666 223.156 53.994 51.752 17 Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.956 1.955 18 Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000 w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - - 19 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,245 0,188 0,057 0,043 20 Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000 21 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,245 0,188 0,057 0,043 22 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,76 2,65 0,63 0,60 23 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,76 2,65 0,63 0,60 24 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 0,22 0,05 0,05 25 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,3091 4,3120 26 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,2566 4,3688
  Uwaga: pozycje od 11 do 17 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
  Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków istrat oraz rachunku przepływów pieniężnych zprezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych naEURO. Poszczególne pozycje aktywów ipasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących naostatni dzień okresu.
  Poszczególne pozycje rachunku zysków istrat oraz sprawozdania zprzepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
  KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe
  w tys. zł w tys. EUR
  III kwartały(rok bieżący) okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.
  III kwartały(rok poprzedni) okres od 01.01.2016 r.do 30.09.2016 r.
  III kwartały(rok bieżący) okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.
  III kwartały(rok poprzedni) okres od 01.01.2016 r.do 30.09.2016 r.


  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  30 września 30 czerwca 31 grudnia 30 września 30 września 2017 2017 2016 2016 2015 r.
  Aktywa trwałeRzeczowe aktywa trwałe 137.171 137.909 145.715 147.653 148 574 Aktywa programowe 3.078 3.467 3.860 4.536 Nakłady na prace rozwojowe - - Aktywa niematerialne pozostałe 5.558 5.993 6.881 7.220 10 093 Wartośc firmy 201 201 201 201 201 Nieruchomości inwestycyjne 25.755 26.365 31.571 28.810 25 752 Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach 4.407 4.644 7.905 7.097 5 489 Należności z tytułu leasingu finansowego - Aktywa finansowe pozostałe 8.722 9.289 10.631 11.202 5 114 Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.502 2.381 1.239 1.221 1 630 Pozostałe aktywa trwałe 151 151 - - 290 187.545 190.400 208.003 207.940 197 143 Aktywa obrotoweAktywa programowe 852 1.049 1.473 1.690 Zapasy pozostałe 34.617 41.038 40.940 38.056 38 775 Należności handlowe i szacunkowe 50.029 32.810 28.746 39.255 45 104 Należności z tytułu podatku dochodowego 308 512 - - - Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe 16.814 23.894 9.785 7.425 3 632 Aktywa finansowe pozostałe 13.178 12.225 13.375 10.097 2 061 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23.446 21.056 28.741 14.129 32 629 139.244 132.584 123.060 110.652 122 201 Aktywa przeznaczone do sprzedaży - - - - - Razem aktywa 326.789 322.984 331.063 318.592 319 344
  KAPITAŁ WŁASNYKapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującejKapitał zakładowy 8.430 8.430 8.430 8.430 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 178.343 178.343 178.343 178.343 178 343 Zatrzymane zyski 25.278 25.278 20.503 20.503 22 311 Wynik finansowy bieżącego okresu 20.615 7.156 23.321 15.880 14 864 232.666 219.207 230.597 223.156 215 497 Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 531 271 356 282 508 Razem kapitał własny 233.197 219.478 230.953 223.438 216 005
  ZOBOWIĄZANIAZobowiązania długoterminoweZobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 224 296 262 259 Kredyty i pożyczki 18.483 19.394 21.212 22.126 16 325 Zobowiązania finansowe pozostałe 418 475 809 1.052 8 487 Zobowiązania pozostałe 5.120 4.950 6.569 6.435 - Rezerwy 3 21 26 28 156 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 19.986 20.530 21.508 23.258 24 072 44.234 45.666 50.386 53.158 49 040 Zobowiązania krótkoterminoweKredyty i pożyczki 4.169 6.056 5.678 6.968 5 218 Zobowiązania finansowe pozostałe 733 746 886 1.309 1 198 Zobowiązania handlowe 11.269 10.895 10.936 8.371 7 951 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 3.068 860 2.989 2.268 2 180 Zobowiązania pozostałe 12.445 13.870 10.625 9.487 15 640 Rezerwy 2.779 1.590 2.741 1.747 1 542 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 14.895 23.823 15.869 11.847 11 115 49.358 57.840 49.724 41.997 44 844
  Razem zobowiązania 93.592 103.506 100.110 95.155 93 884 Razem kapitał własny i zobowiązania 326.789 322.984 331.063 318.592 309 889
  Pozycje pozabilansoweZobowiązania 82.800 82 800 82.800 82.800 70 500 - weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu - - - - - - weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych - - - - - - poręczenie umowy kredytu 15.300 15 300 15.300 15.300 3 000 - poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego 37.500 37 500 37.500 37.500 37 500 - hipoteka łączna zwykła 25.000 25 000 25.000 25.000 25 000 - hipoteka łączna kaucyjna 5.000 5 000 5.000 5.000 5 000


  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  III kwartał III kwartały III kwartał III kwartały
  okres od 01.07.2017 r.do 30.09.2017 r.
  okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.
  okres od 01.07.2016 r.do 30.09.2016 r.
  okres od 01.01.2016 r.do 30.09.2016 r.
  Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji
  Przychody ze sprzedaży usług 83.945 174.145 44.598 121.701
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 12 96 - -
  Dochód z dotacji 222 457 117 170
  84.179 174.698 44.715 121.871
  Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów Koszt sprzedanych usług (62.157) (137.979) (33.641) (98.712)
  Koszty sprzedanych towarów i materiałów (14) (107) - -
  Odpisy z tytłu utraty wartości (487) (487) - (834)
  (62.658) (138.573) (33.641) (99.546)
  Zysk brutto ze sprzedaży 21.521 36.125 11.074 22.325
  Koszty ogólnego zarządu (4.371) (11.667) (3.390) (10.153)
  Przychody operacyjne pozostałe 661 3.061 1.293 5.100
  Koszty operacyjne pozostałe (645) (1.232) (457) (1.176)
  Zysk z działalności operacyjnej 17.166 26.287 8.520 16.097
  Przychody finansowe 182 564 (145) 558
  Koszty finansowe (193) (1.058) - (1.090)
  Udział w zyskach (stratach) netto we wspólnych przedsięwzięciach (237) (48) 340 3.129
  Zysk przed opodatkowaniem 16.918 25.745 8.715 18.694
  Podatek dochodowy (3.205) (4.861) (1.984) (2.788)
  Zysk netto roku obrotowego 13.713 20.884 6.731 15.906
  Pozostałe dochody całkowite - - - -
  Dochody całkowite razem 13.713 20.884 6.731 15.906
  z tego :
  - przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 13.459 20.615 6.723 15.880
  - przypadające na udziały niekontrolujące 254 269 8 26
  Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) 0,160 0,245 0,080 0,188
  - podstawowy / rozwodniony 0,160 0,245 0,080 0,188


  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Kapitał z aktualizacji wyceny Zatrzymane zyski Wynik finansowy bieżącego okresu Razem
  Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 8.430 178.343 - 43.824 - 230.597 356 230.953
  Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku
  - - - - 20.615 20.615 269 20.884
  Wypłata dywidendy - - - (18.546) - (18.546) (100) (18.646)
  Pozostałe - - - - - - 6 6
  Na dzień 30 września 2017 roku 8.430 178.343 - 25.278 20.615 232.666 531 233.197
  Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Kapitał z aktualizacji wyceny Zatrzymane zyski Wynik finansowy bieżącego okresu Razem
  Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
  na dzień 1 stycznia 2016 roku 8.430 178.343 (21) 39.049 - 225.801 571 226.372
  Całkowite dochody za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku
  - - - - 15.880 15.880 26 15.906
  Wypłata dywidendy - - - (18.546) - (18.546) (365) (18.911)
  Pozostałe - - 21 - - 21 50 71
  Na dzień 30 września 2016 roku 8.430 178.343 - 20.503 15.880 223.156 282 223.438
  Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
  Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej


  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  III kwartał III kwartały III kwartał III kwartały okres od 01.07.2017 r.do 30.09.2017 r.
  okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.
  okres od 01.07.2016 r.do 30.09.2016 r.
  okres od 01.01.2016 r.do 30.09.2016 r.
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 16.918 25.745 8.715 18.694 Korekty: (7.745) (4.904) (4.830) 1.109 Udział w zyskach (stratach) we wspólnych przedsięwzięciach 144 3.498 (340) (705) Amortyzacja 4.491 13.478 4.845 14.240 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (45) (219) (228) (83) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 762 694 2.082 (505) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (11.826) (1.251) 6.095 4.379 Zmiana stanu rezerw 1.171 15 411 (1.154) Zmiana stanu aktywów programowych obrotowych 310 400 - - Zmiana stanu zapasów 6.307 7.657 (3.166) (7.456) Zmiana stanu należności (11.485) (23.559) (13.066) (5.054) Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3.667 819 (1.576) 745 Zmiana stanu pozostałych aktywów (1) (5) 336 269 Inne korekty z działalności operacyjnej (22) (36) (25) (344) Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony (1.218) (6.395) (198) (3.222) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9.173 20.841 3.885 19.803
  Działalność inwestycyjna Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych - 168 148 2.581 Zbycie nieruchomości inwestycyjnych 613 4.441 - - Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek 47 3.624 526 1.562 Wpływy z lokat 5.003 20.005 - - Odsetki otrzymane 57 265 - - Inne wpływy z aktywów finansowych - - 3 3 Inne wpływy inwestycyjne 1.200 2.592 23 847 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (2.867) (9.529) (8.096) (24.648) Nabycie nieruchomości inwestycyjnych (1) (25) 48 (1.072) Nabycie aktywów programowych - - - - Udzielone pożyczki (1.445) (3.220) (855) (1.507) Wydatki na lokaty (5.000) (20.000) - - Nabycie udziałów - - - - Inne wydatki na aktywa finansowe - (250) - (76) Inne wydatki inwestycyjne - - 62 - Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2.393) (1.929) (8.141) (22.310)
  Działalność finansowa Wpływy z kredytów i pożyczek (407) - 1.097 1.097 Wpływ z dotacji (1.070) - - - Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli (100) (18.646) (365) (18.911) Spłaty kredytów i pożyczek (2.391) (4.243) (924) (2.458) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (218) (695) (491) (1.276) Odsetki (204) (623) (250) (5.231) Inne wydatki finansowe - - - - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4.390) (24.207) (933) (26.779)
  Przepływy pieniężne netto razem 2.390 (5.295) (5.189) (29.286)
  Środki pieniężne na początek okresu 21.056 28.741 19.318 43.415 Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych - - - - Środki pieniężne na koniec okresu w tym: 23.446 23.446 14.129 14.129 - o ograniczonej możliwości dysponowania 1.919 1.919 885 885


  Wybrane istotne informacje finansowe Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością za 9 miesięcy zakończone 30 WRZEŚNIA 2017 R.
  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
  Sprzedaż do stron trzecich 93.000 78.053 40.341 26.768 15.713 15.927 25.644 1.123 - - 174.698 121.871
  Sprzedaż z Grupy - 371 13.600 11.442 - - 569 500 (14.169) (12.313) - -
  Amortyzacja (2.060) (2.566) (9.996) (9.714) (1.683) (1.778) (39) (28) 301 (154) (13.478) (14.240)
  Utrata wartości aktywów (487) (834) - - - - - - - - (487) (834)
  Przychody z tyt. odsetek 20 6 735 785 16 2 580 774 (494) (502) 857 1.065
  Koszty z tyt. odsetek (56) - (1.191) (1.299) (170) (202) (54) (1) 445 428 (1.026) (1.074)
  Udział w wynikach jednostek rozliczanych metodą praw własności - - - - (42) (83) (6) 3.212 - - (48) 3.129
  Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej* 9.452 7.760 12.058 7.036 1.574 2.058 3.602 (275) (399) (483) 26.287 16.097
  Zysk/(Strata) netto** 7.620 6.568 9.102 4.805 1.086 1.474 3.076 3.134 - (76) 20.884 15.906
  Nakłady inwestycyjne (707) (4.498) (6.991) (11.596) (5) (63) (398) (4.852) - 825 (8.101) (20.184)
  Wyjaśnienia do segmentów operacyjnych:
  * zysk/strata z działalności operacyjnej segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu i pozostałej działalności operacyjnej.
  ** zysk/strata netto segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty z odpowiednią alokacją kosztów zarządu, pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej i podatku dochodowego.
  Informacje o całkowitych dochodach segmentu
  Informacje o pozostałych pozycjach segmentu
  [9 miesięcy 2017 / 9 miesięcy 2016]
  [9 miesięcy 2017 / 9 miesięcy 2016]
  Razem Produkcja telewizyjna i filmowa
  Zarządzanie aktywami trwałymi Nadawanie Działalność pozostała
  Wyłączenia i korekty konsolidacyjne


  1Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 101.491 88.616 23.843 20.284
  2Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15.473 15.061 3.635 3.447
  3Zysk (strata) brutto 15.425 14.969 3.624 3.426
  4Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 13.614 13.391 3.198 3.065
  5Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 13.614 13.391 3.198 3.065
  6Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7.975) 5.962 (1.874) 1.365
  7Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17.681 (9.084) 4.154 (2.079)
  8Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19.013) (19.286) (4.467) (4.415)
  9Przepływy pieniężne netto, razem (9.307) (22.408) (2.186) (5.129)
  10 Aktywa razem 256.661 256.956 59.563 59.591
  11 Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 46.558 45.192 10.805 10.481
  12 Zobowiązania długoterminowe 18.402 21.876 4.270 5.073
  13 Zobowiązania krótkoterminowe 28.156 23.316 6.534 5.407
  14 Kapitał własny 210.103 211.764 48.758 49.110
  15 Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.956 1.955
  16 Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
  w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
  17 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,161 0,159 0,038 0,036
  18 Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
  19 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,161 0,159 0,038 0,036
  20 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,49 2,51 0,57 0,57
  21 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,49 2,51 0,57 0,57
  22 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 0,22 0,05 0,05
  23 Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,3091 4,3120
  24 Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,2566 4,3688
  Uwaga: pozycje od 10 do 15 - dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
  Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków istrat oraz rachunku przepływów pieniężnych zprezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów ipasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących naostatni dzień okresu.
  Poszczególne pozycje rachunku zysków istrat oraz sprawozdania zprzepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
  KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe
  w tys. zł w tys. EUR
  III kwartały(rok bieżący) okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.
  III kwartały(rok poprzedni) okres od 01.01.2016 r.do 30.09.2016 r.
  III kwartały(rok bieżący) okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.
  III kwartały(rok poprzedni) okres od 01.01.2016 r.do 30.09.2016 r.


  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  30 września 30 czerwca 31 grudnia 30 września
  2017 2017 2016 2016
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 46.307 46.625 52.056 52.664
  Aktywa programowe 3.078 3.467 3.879 4.536
  Aktywa niematerialne pozostałe 5.421 5.831 6.652 7.062
  Nieruchomości inwestycyjne 16.001 16.611 20.390 19.186
  Inwestycje w jednostkach zależnych i we wspólnych przedsięwzięciach 95.387 95.378 95.378 95.378
  Pozostałe aktywa finansowe 10.988 12.565 13.743 14.972
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego 1.857 1.449 384 188
  Pozostałe aktywa trwałe 151 151 220 -
  179.190 182.077 192.702 193.986
  Aktywa obrotowe
  Aktywa programowe 536 860 935 1.068
  Zapasy pozostałe - - - -
  Należności handlowe i szacunkowe 38.420 20.314 20.966 32.190
  Rezerwa na nalezności handlowe i pozostałe 166 166 -
  Należności pozostałe i rozliczenia międzyokresowe 9.910 12.091 1.118 864
  Aktywa finansowe pozostałe 13.733 14.520 22.784 16.812
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15.038 16.786 24.345 12.036
  77.471 64.405 70.148 62.970
  Aktywa przeznaczone do sprzedaży - - - -
  Razem aktywa 256.661 246.482 262.850 256.956
  KAPITAŁ WŁASNY
  Kapitał zakładowy 8.430 8.430 8.430 8.430
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 178.343 178.343 178.343 178.343
  Kapitał z rozliczenia połączenia - - (1 680) (1 680)
  Zatrzymane zyski 9.716 9.716 13.280 13.280
  Wynik finansowy bieżącego okresu 13.614 9.384 16.662 13.391
  210.103 205.873 215.035 211.764
  ZOBOWIĄZANIA
  Zobowiązania długoterminowe
  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - -
  Zobowiązania finansowe pozostałe 230 223 431 605
  Zobowiązania pozostałe 4.918 4.875 6.391 6.337
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 13.254 13.457 13.942 14.934
  18.402 18.555 20.764 21.876
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Kredyty i pożyczki - - - -
  Zobowiązania finansowe pozostałe 474 480 568 895
  Zobowiązania handlowe 9.712 7.910 10.288 7.514
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1.706 831 2.583 1.890
  Zobowiązania pozostałe 6.274 3.929 4.193 5.761
  Rezerwy 2.028 1.114 2.183 1.318
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 7.962 7.790 7.236 5.938
  28.156 22.054 27.051 23.316
  Razem zobowiązania 46.558 40.609 47.815 45.192
  Razem kapitał własny i zobowiązania 256.661 246.482 262.850 256.956
  Pozycje pozabilansowe
  Zobowiązania 82.800 82.800 82.800 82.800
  - weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu - - - -
  - weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych - - - -
  - poręczenie umowy kredytu 15.300 15.300 15.300 15.300
  - poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego 37.500 37.500 37.500 37.500
  - hipoteka łączna zwykła 25.000 25.000 25.000 25.000
  - hipoteka łączna kaucyjna 5.000 5.000 5.000 5.000


  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  III kwartał III kwartały III kwartał III kwartały okres od 01.07.2017 r.do 30.09.2017 r.
  okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.
  okres od 01.07.2016 r.do 30.09.2016 r.
  okres od 01.01.2016 r.do 30.09.2016 r.
  Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji
  Przychody ze sprzedaży usług 39.645 101.034 33.887 88.460
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
  Dochód z dotacji 222 457 117 156
  39.867 101.491 34.004 88.616
  Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów
  Koszt sprzedanych usług (30.236) (82.312) (25.605) (72.088)
  Koszty sprzedanych towarów i materiałów - - - -
  Odpisy z tytłu utraty wartości (487) (487) - (834)
  (30.723) (82.799) (25.605) (72.922)
  Zysk brutto ze sprzedaży 9.144 18.692 8.399 15.694
  Koszty ogólnego zarządu (3.607) (9.920) (2.782) (8.309)
  Przychody operacyjne pozostałe 338 7.482 568 8.034
  Koszty operacyjne pozostałe (575) (781) (6) (358)
  Zysk z działalności operacyjnej 5.300 15.473 6.179 15.061
  Przychody finansowe 46 208 26 166
  Koszty finansowe (65) (256) (82) (258)
  Zysk przed opodatkowaniem 5.281 15.425 6.123 14.969
  Podatek dochodowy (1.051) (1.811) (1.349) (1.578)
  Zysk netto roku obrotowego 4.230 13.614 4.774 13.391
  Pozostałe dochody całkowite - - - -
  Dochody całkowite razem 4.230 13.614 4.774 13.391
  z tego :
  - przypadające na akcjonariuszy Spółki 4 230 13.614 4.774 13.391
  Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)
  - podstawowy / rozwodniony 0,050 0,161 0,057 0,159


  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitał z rozliczenia połączenia Zatrzymane zyski Wynik finansowy bieżącego okresu Razem kapitał własny
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 8.430 178.343 (1.680) 29.942 - 215.035
  Całkowite dochody za okres zakończony 30 września 2017 roku - - - 13.614 13.614
  Wypłata dywidendy - - - (18.546) (18.546) Podział kapitału z rozliczenia połączenia spółek - - 1.680 (1.680) -
  30 września 2017 roku 8.430 178.343 - 9.716 13.614 210.103
  Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Kapitał z rozliczenia połączenia Zatrzymane zyski Wynik finansowy bieżącego okresu Razem kapitał własny
  na dzień 1 stycznia 2016 roku 8.430 178.343 - 31.826 - 218.599
  Całkowite dochody za okres zakończony 30 września 2016 roku - - - - 13.391 13.391
  Wypłata dywidendy - - - (18.546) - (18.546) Podział kapitału z rozliczenia połączenia spółek - - (1.680) - - (1.680)
  30 września 2016 roku 8.430 178.343 (1.680) 13.280 13.391 211.764


  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  III kwartał III kwartały III kwartał III kwartały
  okres od 01.07.2017 r.do 30.09.2017 r.
  okres od 01.01.2017 r.do 30.09.2017 r.
  okres od 01.07.2016 r.do 30.09.2016 r.
  okres od 01.01.2016 r.do 30.09.2016 r.
  Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 5.281 15.425 6.123 14.969 Korekty: (12.134) (23.400) (7.146) (9.007) Amortyzacja 1.350 4.218 1.542 4.683 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (262) (7.187) (552) (7.423) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 674 631 - (268) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (705) (636) 4.216 1.717 Zmiana stanu rezerw 914 (155) 406 (961) Zmiana stanu aktywów programowych obrotowych 324 65 (1.780) - Zmiana stanu należności (18.024) (18.277) (12.182) (8.580) Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4.208 2.154 (790) 1.726 Zmiana stanu pozostałych aktywów - - 320 299 Inne korekty z działalności operacyjnej (29) (52) (27) (118) Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony (584) (4.161) (36) (1.819) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6.853) (7.975) (1.023) 5.962
  Działalność inwestycyjna Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych - 2 - 123 Zbycie nieruchomości inwestycyjnych 613 4.441 - - Wpływy z tytułu dywidend 2.099 3.199 2.594 6.297 Wpływy ze spłat udzielonych pożyczek 5.048 17.698 1.494 5.016 Wpływy z lokat 5.000 20.000 - - Odsetki otrzymane 57 263 (201) - Sprzedaż udziałów - - (547) - Inne wpływy z aktywów finansowych - - (62) - Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (100) (3.058) (302) (2.839) Nabycie nieruchomości inwestycyjnych (3) (11) 48 (1.072) Udzielone pożyczki (2.444) (4.594) (3.638) (16.980) Wydatki na lokaty (5.000) (20.000) - - Nabycie udziałów (9) (9) - - Inne wydatki na aktywa finansowe - (250) 400 - Inne wydatki inwestycyjne - - (400) (462) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5.261 17.681 219 (9.084)
  Działalność finansowa Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - (18.546) - (18.546) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (150) (446) (238) (685) Odsetki (6) (21) (17) (55) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (156) (19 013) (255) (19 286)
  Przepływy pieniężne netto razem (1.748) (9.307) (1.059) (22.408)
  Środki pieniężne na początek okresu 16.786 24.345 13.095 34.444 Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych - - Środki pieniężne na koniec okresu w tym: 15.038 15.038 12.036 12.036 - o ograniczonej możliwości dysponowania - - - -


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ATM Grupa SA
ISIN:PLATM0000021
NIP:897-10-08-712
EKD: 92.11 Produkcja filmów i nagrań wideo
Adres: ul. Dwa Światy 1 55-040 Bielany Wrocławskie
Telefon:+48 71 7764700
www:www.atmgrupa.pl
gpwlink:atm-grupa.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce ATM GRUPA
2019-04-19 15-04-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649