Raport.

ATM GRUPA SA (16/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 2% na WZA

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o zmniejszeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ATM Grupa S.A. o następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("ALTUS TFI S.A.") zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane ALTUS TFI S.A. zmniejszyły udział o co najmniej 2% w ogólnej liczbie głosów w ATM Grupa S.A. ("Spółka").
Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w dniu 1 grudnia 2017 roku na skutek wejścia w życie zmiany statutu funduszy Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zgodnie z którym towarzystwem zarządzającym Funduszem jest Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz rozliczenia transakcji kupna przez fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. 10.000 akcji Spółki na rynku regulowanym.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz w liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 13 463 107 akcji Spółki, stanowiących 15,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 13 463 107 głosów, co stanowiło 12,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 10 857 112 akcji Spółki, stanowiących 12,88% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10 857 112 głosów w Spółce, co stanowi 10,12% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 107 300 000. Ogólna liczba akcji wynosi 84 300 000.
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.
Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ATM Grupa SA
ISIN:PLATM0000021
NIP:897-10-08-712
EKD: 92.11 Produkcja filmów i nagrań wideo
Adres: ul. Dwa Światy 1 55-040 Bielany Wrocławskie
Telefon:+48 71 7764700
www:www.atmgrupa.pl
gpwlink:atm-grupa.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce ATM GRUPA
2019-03-25 21-03-45
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649