Raport.

ATLANTIS SA (13/2018) Zawarcie 2 Umów pożyczek pieniężnych

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 02.03.2018r. jako pożyczkodawca zawarł dwie umowy pożyczki.
Pierwsza z umów z dnia 02.03.2018r. została zawarta przez Emitenta jako pożyczkodawcę ze spółką Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu KRS 0000599979 jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy jest pożyczka pieniężna w kwocie 10.000.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie równym WIBOR 6M w stosunku rocznym +2%. Odsetki płatne będą wraz ze zwrotem kwoty pożyczki. Wypłata całej kwoty pożyczki nastąpiła w dniu zawarcia Umowy pożyczki.
Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie na rzecz Emitenta weksla in blanco wraz deklaracją . Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania.
Spółka Kopanina Administracja Sp. z o.o. jest podmiotem, którego jedynym wspólnikiem jest spółka DAMF Invest S.A. w Płocku (KRS 0000392143), która jest podmiotem pośrednio dominującym wobec Emitenta oraz Pan Damian Patrowicz kontrolujący DAMF Invest S.A. pełniący jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Druga z umów z dnia 02.03.2018r. została zawarta przez Emitenta jako pożyczkodawcę ze spółką Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu KRS 0000456170 jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy jest pożyczka pieniężna w kwocie 10.000.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie równym WIBOR 6M w stosunku rocznym +2%. Odsetki płatne będą wraz ze zwrotem kwoty pożyczki. Wypłata całej kwoty pożyczki nastąpiła w dniu zawarcia Umowy pożyczki.
Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie na rzecz Emitenta weksla in blanco wraz deklaracją . Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania.
Spółka Kopanina Administracja Sp. z o.o. Sp. K. jest podmiotem zależnym od spółki DAMF Invest S.A. w Płocku 0000392143. Jedynym wspólnikiem komplementariusza Pożyczkobiorcy tj. spółki Kopanina Administracja Sp. z o.o. jest DAMF Invest S.A. w Płocku, ponadto jedynym komandytariuszem pożyczkobiorcy spółka DAMF Invest S.A. w Płocku (KRS 0000392143).
Emitent informuje ponadto, że DAMF Invest S.A. w Płocku (KRS 0000392143) jest podmiotem pośrednio dominującym wobec Emitenta. Emitent informuje, również, że wobec Emitenta oraz spółki Kopanina Administracja Sp. z o.o. Sp. K. podmiotem pośrednio dominującym jest kontrolujący DAMF Invest S.A. Pan Damian Patrowicz pełniący jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Środki na udzielenie pożyczek o których mowa w niniejszym raporcie zostały pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji serii A i B.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Atlantis SA
ISIN:PLATLNT00016
NIP:522-000-07-43
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock
Telefon:+48 24 3673131
www:www.atlantis-sa.pl

Kalendarium raportów
2020-10-15Raport roczny
Komentarze o spółce ATLANTIS
2017-12-15 09:44:10
fan patrowicza
patrowicz najbogatszy z listy 100 forbes
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649