Raport.

ATHOS VENTURE CAPITAL SA (4/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2018 r.

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 stycznia 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  KANCELARIA NOTARIALNA
  NOTARIUSZ – Ewa Opara
  85 -225 Bydgoszcz, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, tel. 52 328 77 87 ,
  kom. 604 914 939, [email protected]
  ================================================================= ====
  WYPIS
  Repertorium A numer 49 2/201 8
  A K T N O T A R I A L N Y
  Dnia dwudziestego dziewiątego stycznia dwa tysiące osie mnastego (2 9.01.201 8) roku , przede
  mną Notariuszem – Ewą Oparą – w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy
  ulicy Ks. Kordeckiego numer 12/3, odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą
  Athos Venture Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , wpisanej do Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0 000428831 , NIP: 844 -235 -07 -29 , REGON:
  200715224 , co wynika z informacji pobranej dzisiaj z Centralnej Informacji Krajowego
  Rejestru Sądowego przez czyniącą Notariusz, odpowiadającej odpisowi aktualne mu
  z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o
  Krajowym Rejestrze Sądowym, Identyfikator wydruku: RP/4 28831 /16/20180129084855 ,
  z którego Notariusz sporządziła :--------------------------------- -----------------------------------------
  PROTOKÓŁ
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
  Athos Venture Ca pital S.A. z siedzibą w Warszawie
  § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Cezary Jasiński, który
  oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 10:00 , w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy,
  Notariusz a Ewy Opary , przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki ,
  działając na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółki pod firmą : Athos Venture Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  ogłoszeniem zamieszcz onym stosownie do dyspozycji art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych,
  zawierającym następujący porządek obrad: ------------------- ------------------------------------------
  1. Otwarcie obrad. --------------------------------------------------- -------------------------------------
  2. Wybór Przewodniczącego N WZ. --------------------------------------------------------------------
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. --
  4. Przyjęcie porządku obrad. ----------- -----------------------------------------------------------------
  5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------
  6. Podjęcie uchwały w sprawie z mian w składzie Rady Nadzorczej. -----------------------------
  7. Podję cie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki. -------
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu S półki – zmiana siedziby Spółki. --------------
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności
  Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------


  2
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchylenie § 8a, § 8b, § 8c i § 8d
  Stat utu Spółki. ------------------------------------------------ ------------------------------------------
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
  serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie
  obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod
  nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. --------------------------------------------------
  12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jed noliteg o tekstu Statutu Spółki. -------------
  13. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------
  Stawający oświadczył, że niniejszym otwiera Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki pod fi rmą
  Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie i zaproponował podjęcie następującej
  uchwały: ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
  Uchwała nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Athos Venture Capital S.A. postanawia wybrać
  Przewodniczącego Nadzwyczaj nego Walnego Zgromadzenia Pana Cezarego Jasińskiego . -----
  Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
  jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje ,
  z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
  tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
  oraz 87,9 3% głosów, w tym: ---------------------------------------------------------------------------- --
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------- -----------------------------------------------------------------
  Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Cezarego Jasińskiego na
  Przewodniczącego Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia. ---------- ----------------------------
  Cezary Jasiński wska zany wybór przyjął. ---------------------------------------------------------------
  Tożsamość Cezarego Jasińskiego, syna xxxxxx , PESEL: xxxxxxx x, zamieszkałego w
  xxxxxxxx przy ulicy xxxxxxx , Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego
  serii xxxxxxx , ważnego do xxxxx r.---------------------
  Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad
  zgromadzenia i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane
  z zachowaniem w ymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek
  handlowych . Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zg romadzeniu
  reprezentowane jest 91.263.682 akcji, co stanowi 88,79 % akcji w kapitale zakładowym, oraz
  87,9 3% głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym


  3
  Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do
  podjęcia ważnych uchwał. --------------- ------------------------------------------------------------------
  Pr zewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: ------------------------------------
  Uchwała nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  przyjęcia porządku obra d
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym
  brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Otwarcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------
  2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -------------------------------------------------------------------
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowa nia uchwał. --
  4. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------
  5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej . ---------------------------- --
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki. -------
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki. --------------
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności
  Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchylenie § 8a , § 8b, § 8c i § 8d
  Statutu Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
  serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłącz eniem prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie
  obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod
  nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. ------------------- -------------------------------
  12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. ------------
  13. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------
  Przeprowadzono głosowanie jaw ne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
  (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
  dwie) akcje , z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
  sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
  kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.68 2 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. ------------------------ --------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
  powyższym . ----------- ------------------------------- -------------------------------------------------------
  Uchwała nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  4
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji
  Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------
  2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
  3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
  Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddany ch głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
  (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
  dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
  sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
  kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------ ------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------- -------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
  powyższym . ------------------------------------------ ------------ -------------------------------------------
  W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż następujące osoby złożyły pisemne
  oświadczenia Zarządowi Spółki o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady
  Nadzorczej: Janusz Kędziora, Lidia Rudnicka, Barbara Zegarska, Martin Daliga i Jan
  Trzciński. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uchwała nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  odwołania członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej
  Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Barbarę Joannę Wiaderek. -------------------------------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
  Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
  jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
  z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
  tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88, 79 % kapitału zak ładowego,
  w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------


  5
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przec iw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------- ----------------------------------------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym .
  Uchwała nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  odwołania członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady
  Nadzorczej Panią Annę Trocką . ---------------------------------------------- ---------------------------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------ ------------------------------
  Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
  jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
  z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
  tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
  w tym : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, --------------------------- ------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------- ---------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
  Uchwała nr 6
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  od wołania członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady
  Nadzorczej Pana Aleksandra Jakuba Szaleckiego. ------------------------ ----------------------------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
  Przeprowadzon o głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
  jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
  z któr ych oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy


  6
  tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
  w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - 100 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ ----------------------------- ---------
  - 91.263.582 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------- -----------------------------------------------------
  Tym sa mym , w głosowaniu tajnym, uchwały nie przyjęto .----------------------- --------------------
  Uchwała nr 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  od wołania członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady
  Nadzorczej Pana Krystiana Andrzeja Fuja. --------------------------------- ---------------------------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------- --------------------------------
  Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
  jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
  z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
  tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
  w tym : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, --------------------------- ------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------------------------------------------------------- ---------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
  Uchwała nr 8
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  od wołania członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwo łuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady
  Nadzorczej Pana Piotra Łukasza Mikołajczyka. --------------------------- ----------------------------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
  Przeprowadzo no głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt


  7
  jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
  z któ rych oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
  tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
  w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, ----------------------------- ----------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. ------------------------------------------------------------- -------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
  Uchwała nr 9
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  od wołania członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady
  Nadzorczej Pana Przemysława Jana Romanowicza. ---------------------- ----------------------------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------- -----------------------
  Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
  jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześć set osiemdziesiąt dwie) akcje,
  z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
  tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów, co stanowi 88,79 % kapitału
  zak ładowego, w tym: ------------------------------------- -------------------------------------------------
  - 0 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ ----------------------------- ------------
  - 91.263.682 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
  Tym sa mym, w głosowan iu tajnym, uchwały nie przyjęto. -------------------------------------------
  Uchwała nr 10
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  powołania członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorcz ej Janusza
  Kędziorę . ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------


  8
  Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
  jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
  z których oddano 91.263. 682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
  tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
  w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
  - 0 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ ----------------------------- ------------
  - 91.263.682 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
  Tym sa mym, w głosowaniu tajnym, uchwały nie przyjęto. -------------------------------------------
  Uchwała nr 11
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  po wołania członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Lidię
  Rudnicką. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
  Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
  jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
  z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt j eden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
  tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
  w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. -------------------------- ------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
  Uchwała nr 12
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  po wołania członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------


  9
  § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Barbarę
  Zegarską. ------------------------------------------------------------------------- ------------------ ----------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
  Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
  jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
  z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
  tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
  w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, --------------- --------------- -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
  Uchwała nr 1 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  po wołania członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Martina
  Daligę . ---------------- ------------------------------------------------------------------------------ ----------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
  Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeni u oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
  jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
  z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy
  tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
  w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosó w za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. ------------------------------- -------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
  Uchwała nr 1 4
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  po wołania członka Rady Nadzorczej  10
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Jana
  Trzcińskiego . ------------- ------------------------------------------------------------------------- ----------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------
  Przeprowadzono głosowanie tajne , w wyniku którego, po przeliczeniu odd anych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 91.263.682 (dziewięćdziesiąt
  jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,
  z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dw ieście sześćdziesiąt trzy
  tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 % kapitału zak ładowego,
  w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. ------------------------- -------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu powyższym.
  Przewodnicz ący Zgromadzenia oświadczył, że z powodu braku kolejnych kandydatów na
  Członka Rady Nadzorczej Spółki, Uchwała nr 15, jako bezprzedmiotowa, nie jest poddana
  pod głosowanie oraz, że zachowuje dalszą kolejność proponowanych uchwał, według
  numeracji zgodnej z propozycjami ogłoszonymi przez Spółkę. -------------------------------------
  Uchwała nr 16
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy ( nazwy) Spółki
  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1 . Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1
  i otrzymuje on nowe , następujące brzmienie: ----------------------------- -----------------------------
  „§ 1. ust. 1. Spółka p rowadzi działalność pod firmą: Inventionmed Spółka Akcyjna. Spółka
  może używać skrótu firmy w brzmieniu Inventionmed S.A. oraz wyróżniającego znaku
  graficznego, także w postaci znaku towarowego.” -------------------------- ---------------------------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji
  zmiany Statu tu Spółki przez sąd rejestrowy. -----------------------------------------------------------
  Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, i ż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
  (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
  dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
  sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
  kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------ ------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------


  11
  - 0 głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------- -------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
  powyższym . ------------------------------------------ ------------ -------------------------------------------
  Uchwała nr 17
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  zmiany Statutu S półki – zmiana siedziby Spółki
  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1 . Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczaso wą treść § 1 ust. 2
  i otrzymuje on nowe , następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------
  „§ 1. ust. 2. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.” ----------------------------------------------------------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życ ie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji
  zmiany Statu tu Spółki przez sąd rejestrowy. -----------------------------------------------------------
  Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
  (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
  dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
  sześćdz iesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
  kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------- ------------------------------
  - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
  powyższym . ------------------------------------------ ----------------------------- --------------------------
  Uchwała nr 18
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki
  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasow ą treść § 2 Statutu
  Spółki i otrzymuje on nowe , następujące brzmienie: --------------------------------------------------
  „§ 2 .1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -------
  1) 72.19.Z – badania naukowe i prace rozw ojowe w dziedzinie pozostałych nauk
  przyrodniczych i technicznych, -------------------------------- -------------------------


  12
  2) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
  indziej niesklasyfikowana, -------------------------------- -------------------------------
  3) 86.10.Z – działalność szpitali, -------------------------------- --------------------------
  4) 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna, -------------------------------- -------------------
  5) 86.22 .Z – praktyka lekarska specjalistyczna, -------------------------------- ---------
  6) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna, -------------------------------- -------------
  7) 86.90.B – działalność pogotowia ratunkowego, -------------------------------- ------
  8) 86.90.C – praktyka pielęgniarek i położnych, -------------------------------- ---------
  9) 86.90.D – działalność paramedyczna, -------------------------------- -----------------
  10) 86.90 .E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, -------------------------------- -------------------------------- --------
  11) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem, ------------------------------
  12) 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  13) 62.09.Z – pozostała działalność usł ugowa w zakresie technologii
  informatycznych i komputerowych, ----------------------------------------------------
  14) 63.9 – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, --------------------
  15) 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych, -------------------------------- -
  16) 96.04.Z – działalność us ługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, --------
  17) 96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, -----------------------------
  18) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---
  19) 33.13.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, ------
  20) 33.14.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, ------------------------
  21) 33.19.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----------
  22) 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
  gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -------------------------------- ------
  23) 32.50.Z – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
  włączając dentystyczne, -------------------------------- -------------------------------- --
  24) 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  25) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------- --------
  26) 58.2 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowa nia, ---------------------
  27) 59.1 – działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
  telewizyjnymi, -------------------------------- -------------------------------- -------------
  28) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych, -------------------------------- ------
  29) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z
  wyłączeniem holdingów finansowych, -------------------------------- -----------------
  30) 70.2 – doradztwo związane z zarządzaniem, -------------------------------- ----------
  31) 26.1 – produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, ---------
  32) 26.2 – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, ---------------------------
  33) 26.3 – produkcja sprzętu, -------------------------------- --------------------------------
  34) 26.4 – produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----------------
  35) 26.6 – produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i
  elektroterapeutycznego, -------------------------------- -------------------------------- --
  36) 26.7 – produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, ------------


  13
  37) 26.51.Z – produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i
  nawigacyjnych, -------------------------------- -------------------------------- -------------
  38) 26.70.Z – produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -------
  39) 46.45.Z – sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -------------------------------- --
  40) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, ---------
  41) 46.5 – sprzedaż hurtowa narzędzi technologii inf ormacyjnej i komunikacyjnej,
  42) 46.6 – sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -------
  43) 46.7 – pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, -----------------------------
  44) 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -------------------------------- --
  45) 47.4 – sprzedaż detaliczna narzędzi technologii inf ormacyjnej i
  komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, --------------------
  46) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach, -------------------------------- --------------------------
  47) 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne,
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -------------------------------- -------
  48) 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -------------------------------- -------
  49) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
  lub Internet, -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  50) 71.20.B – pozostałe badan ia i analizy techniczne, -------------------------------- ---
  51) 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
  komputery, -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  52) 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
  materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -------------------------------- ------
  53) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
  wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -------------------------------- --
  54) 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. --------------
  2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania
  koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności
  regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji,
  pozwolenia, zezw olenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.” -----
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji
  zmiany Statu tu Spółki przez sąd rejestrowy. ---------------------------------------------------- -------
  Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
  (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
  dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
  sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
  kapitału zak ładowego, w tym : ----------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------- --- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------


  14
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
  powyższym . ------------------------------------------ -------------------------------------------------------
  Uchwała nr 19
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie: zmiany Statutu Spółki – uchylenie § 8a, § 8b, § 8c i § 8 d Statutu Spółki
  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie uchwala , co następuje: -------------------------------------------------------------------
  § 1 . Zmienia się Statut Spółki w ten s posób, że uchyla się w całości § 8a, § 8b, § 8c i § 8 d
  Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------- ---------------
  § 2 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji
  zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----------------------------------------------------------
  Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku k tórego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
  (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
  dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
  sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
  kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
  powyższym . ------------------------------------------ -------------------------------------------------------
  Uchwała nr 20
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 styczni a 2018 roku
  w sprawie:
  podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji
  prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
  wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzo nym
  przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz
  zmiany Statutu Spółki .
  Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje: ---------------------------------------
  § 1 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o sumę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł
  (cztery miliony złotych) . -------------------------------------------------------------------------
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 , zostanie
  dokonane poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji


  15
  zwykłych na okaziciela s erii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
  (zwanych dalej „akcjami serii H”). -------------------------------------------------------------
  3. Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarządu Spółki w drodze uchwały,
  po uzyskani u uchwały Rady Nadzorczej akceptującej zaproponow aną przez Zarząd
  Spółki cenę. ----------------------------------------------------------------------------------------
  4. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki
  przeznaczony bę dzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r. ---------
  5. Akcje serii H pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem
  podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H. ----------------------
  6. Emisja akcji serii H z ostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie
  z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami
  fizycznymi, prawnymi lub o których mowa w art. 33 1 Kodeksu cywilnego. -------------
  7. Upoważnia się Zarząd Spółki d o skierowania propozycji objęcia akcji serii H do nie
  więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia
  z osobami, które przyjmą propozycję nabycia stosownych umów. -----------------------
  8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 K SH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia
  terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów
  na akcje serii H i zasad ich opłacania. ---------------------------------------------------------
  9. Umowy objęcia akcji serii H z p odmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki zostaną
  zawarte do dnia 30 czerwca 2018 r. ------------------------------------------------------------
  10. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą
  podlegały dematerializacji na za sadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
  poz. 1382) oraz innych właści wych aktów prawny ch regulujących publiczne
  proponowanie nabycia papierów wartościowych. --------------------------------------------
  11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
  czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania
  niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: ---------------------------------------
  a. dokonania przyd ziału akcji serii H oraz wszelkich czynności związanych z
  podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, --------------------------------------
  b. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 §
  2 KSH. ------------------------------ ------------------------------------------------------
  § 2 . W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
  akcji serii H. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa
  poboru akcji serii H prze dstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi
  załącznik do niniejszej Uchwały. ------------------------------------------------------------------------
  § 3 . -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
  1. Walne Zgromadzenie postanawia wprow adzić akcje serii H do obrotu
  w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. ------------------------------
  2. Akcje serii H będą miały formę zdematerializowaną. ---------------------------------------
  3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca
  2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem


  16
  Papierów Wartościow ych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów
  wartościowych akcji serii H w celu ich dematerializacji. -----------------------------------
  § 4 . Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji
  oraz przeprowadzenia ws zelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji
  oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywny m systemie obrotu NewConnect,
  w tym w szczególności do: -------------------------------------------------------------------------------
  - określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, --------------------------------
  - dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania
  przesunięć akcji między transzami, ----------------------------------- ----------------------------------
  - zawarcia umów objęcia akcji, --------------------------------------------------------------------------
  - złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu
  spółek handlowych. ----- ----------------------------------------------------------------------------------
  § 5 . Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje
  następujące brzmienie: ---------------------------------------------------------------- ---------------------
  „§ 3 ust. 1 . Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 14.278.715,70 zł (czternaście
  milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych siedemdziesiąt
  groszy) i dzieli się na: --------------------------------------------------------------------------------------
  a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej
  0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, --------------------------------------- ---------------
  b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o
  wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ----------------------------
  c) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o
  wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ----------------------------
  d) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela
  serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każ da, ------------------
  e) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela
  serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----------------
  f) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela
  serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----------------
  g) 97.587.157 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem
  tysi ęcy sto pięćdziesiąt siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
  nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ---------------------------------------
  h) nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okazi ciela
  serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.” ----------------
  § 6 . Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji
  zmiany Statu tu Spółki przez Sąd Rejestrowy. ------------------------ ----------------------------------
  OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII H
  Emisja akcji serii H ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju
  Spółki. W związku z wskazanymi planami rozwoju Spółka może potrzebować dodatkowy ch
  środków finansowych aby pozyskać niezbędny know -how oraz technologię. Przeprowadzenie
  subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału.
  Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym
  wyłączenie prawa poboru akcji serii H leży w interesie Spółki. ------------------------------------


  17
  Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 91.263.682
  (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
  dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
  sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
  kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, ------------ ---------------------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -------------------------------------------- ------------------------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
  powyższym . ------------------------------------------ -------------------------------------------------------
  Uchwała nr 21
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Athos Venture Capital S.A.
  z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku
  w sprawie:
  upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania j ednolitej treści Statutu Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej
  treści Statutu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------
  Przeprowadzono głosowanie jawne , w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów ,
  Przewodniczący stwierdził, iż w głos owaniu jawnym brało udział 91.263.682
  (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt
  dwie) akcje, z których oddano 91.263.682 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście
  sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa) ważn e głos y, co stanowi 88,79 %
  kapitału zak ładowego, w tym: ----------------------------------------------------------------------------
  - 91.263.682 głosów za podjęciem uchwały, ------------ ------------------ -----------------------------
  - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------- -------------------------------
  - 0 głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------- -------
  Nikt nie zgłosił sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------
  Tym sa mym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym , przyjęto uchwałę w brzmieniu
  powyższym . ------------------------------------------ ------------ -------------------------------------------
  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył
  Zgromadzenie . ------------------------------------------------------------------------- --------------------
  Na tym protokół zakończono . ------------------------------------------------------------------- --------- -
  Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy .--------------------------------
  § 2. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie
  egzemplarzy oraz Urzędowi Skarbowemu .----------- ---------------------------------------------------
  § 3. Notariusz pob ierze za fakturą VAT wydaną dzisiaj :--------------- -------------------------------
  xxxxx  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Athos Venture Capital SA
ISIN:PLCDE0000010
NIP:8442350729
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa
Telefon:+48 56 4701240
www:www.cdesa.pl
Komentarze o spółce ATHOS VENTURE CAPI...
2019-03-25 21-03-26
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649