Raport.

ATC-CARGO SA (7/2018) Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza Spółki

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: "Spółka", "Emitent"), w oparciu o powiadomienie o nabyciu i posiadaniu znacznego pakietu akcji Spółki, otrzymane w dniu 11 października 2018 roku od Pana Piotra Nadolskiego, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez wskazanego akcjonariusza Spółki.
Zgodnie z treścią zawiadomienia otrzymanego od Pana Piotra Nadolskiego Emitent przekazuje, iż 4 października 2018 roku Pan Piotr Nadolski nabył akcje na okaziciela Emitenta. W związku z transakcją nabycia akcji, Pan Piotr Nadolski osiągnął 5,24 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A., co oznacza, że Pan Piotr Nadolski przekroczył próg 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Liczba akcji Spółki posiadanych przez Piotra Nadolskiego przed zmianą udziału:
Akcje na okaziciela
 479.028 akcji na okaziciela
 7,22 % udział w kapitale zakładowym Spółki
 479.028 głosów z akcji
 4,97 % udział w ogólnej liczbie głosów
Liczba akcji Spółki posiadanych przez Piotra Nadolskiego po zmianie udziału:
Akcje na okaziciela
 504.475 akcji na okaziciela
 7,61 % udział w kapitale zakładowym Spółki
 504.475 głosów z akcji
 5,24 % udział w ogólnej liczbie głosów
Akcjonariusz Piotr Nadolski posiada łącznie 504.475 akcji Spółki. Wszystkie posiadane przez Piotra Nadolskiego akcje dają uprawnienia do wykonywania 504.475 głosów, co stanowi 5,24 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. oraz 7,61 % kapitału zakładowego Spółki.
Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Osoby reprezentujące Spółkę:
· Artur Jadeszko - Prezes Zarządu
· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ATC-Cargo SA
ISIN:PLATCRG00013
NIP:958-153-10-10
EKD: 52.29 działalność śródlądowych agencji transportowych
Adres: ul. Polska 13A 81-339 Gdynia
Telefon:+48 58 6999920
www:www.atc-cargo.pl
Komentarze o spółce ATC-Cargo
2019-05-20 04-05-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649