Raport.

ASTRO SA (17/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876,
działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu
spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień
29 sierpnia 2018 roku na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie
przy ulicy Inżynierskiej 4.
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał
na Walne Zgromadzenie, a także formularz do udzielenia pełnomocnictwa
oraz wnioski o zgłoszenie punktu do porządku obrad i projektu uchwały.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i
Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  WZÓR PEŁNOMOCNICTWA


  Ja, ni żej podpisany,
  Akcjonariusz (osoba fizyczna) *

  Imi ę i nazwisko :

  ......................................................................................................................... .......................................

  Nr i seria dowodu osobistego :

  .................................................................................................................... ............................................

  Nr PESEL:

  ......................................................................................................................... .......................................

  Nr NIP :

  .................................................................................... ................................... .........................................

  Adres :

  ............................................................................................................................. ........................... ........
  .................................................................................. ..............................................................................

  Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna) *

  Nazwa :

  .............. ........................................................................................................... .......................................

  Nazwa i nr rejestru :

  ......................................................................................................................... .......................................

  Nr REGON:

  .................................................................................. ....................................... .......................................

  Nr NIP :

  ......................................................................................................................... .......................................

  Adre s:

  ............................................................................................................................. ...................................
  .............................................................. .................... ......... .....................................................................

  oświadczam(y), że …………………………………………………………… ( imię i nazwisko/firma akcjonariusza )
  („Akcjonariusz ”) jako uprawniony do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Astro S.A. z


  siedzibą w Warszawie posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:
  …………………………………… ……………………………………………………………. (liczba i nr serii ) akcji zwykłych
  na okaziciela Astro S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Chmielna 28B („Spółka ”) i niniejszym
  upowa żniam(y):

  Pana/Pani ą …………………………………………………, legitymuj ącego (legitymuj ącą) si ę paszportem/
  dowodem to żsamo ści/innym urz ędowym dokumentem to żsamo ści: nr …………………….

  Nr PESEL ………………………......,

  Nr N=P …………….…………………..,

  zamieszkałym(ą) :
  …………………………………………………………………………………………………………………. ..........................................

  albo

  …………………………………………………( nazwa podmiotu ), z siedzib ą w ………..…………………… i adresem
  …………..………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………. ,

  Nr N=P ……………………………,

  Nr REGON …………….…………………..

  do reprezentowania Akcjonariusza na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Astro S.A. z siedzibą
  w Warszawie , zwołanym na dzień 29 sierpnia 201 8 roku , godzina 12:00, w Warszawie przy
  ul. =nżynierskiej 4 („Zgromadzenie ”),

  a w szczególności do udziału, składani a wniosków na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności
  oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ………............( liczba i nr serii ) akcji
  zwykłych na okaziciela Astro S.A. z siedzibą w Warszawie .

  Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgroma dzenia.

  Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

  ______________________________ ______________________________
  (podpis ) (podpis )

  Miejscowo ść: ................................ Miejscowo ść:...........................

  Data: ........... ............................ Data: ……………………………..
  ______________________________________________________________________ ___________
  * niepotrzebne skre ślić.


  WAŻNE INFORMACJE:

  Identyfikacja Akcjonariusza
  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa
  powinna zostać załączona:
  (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonarius z
  będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez


  Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności
  pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
  (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego
  rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia
  pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu.
  W przypadku wątpliwości co do prawdzi wości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd
  Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy
  obecności:
  (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z
  oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z
  oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
  akcjonariusza;
  (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii po twierdzonej
  za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
  zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
  umocowanie do udzielenia
  upoważnienia pełnomocnikowi do reprezent owania akcjonariusza na Zgromadzeniu.

  Identyfikacja pełnomocnika
  W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
  pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizy czną - kopii dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
  (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej
  za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
  zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
  upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na
  Zgromadzeniu.


  ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻ NOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA
  WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY
  SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT
  PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ) I
  PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ
  ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU.

  ZWRACAMY UWAG Ę, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWI ĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA
  POWY ŻSZYM FORMULAR ZU.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  WZÓR WNIOSKU O UMIESZCZENIE SPRAWY
  W PORZ ĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ASTRO S.A.

  Ja, niżej podpisany,
  Akcjonariusz (osoba fizyczna)*

  Imi ę i nazwisko :

  ......................................................................................................................... .......................................

  Nr i seria dowodu osobistego :

  ............................................................................................................................. ...................................

  Nr PESEL:

  .................................................................................. ....................................... .......................................

  Nr NIP :

  ......................................................................................................................... .......................................

  Adres :

  ............................................................................................................................. ...................................
  .................................................................................. ..............................................................................

  Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)*

  Nazwa :

  ........................................................................................................... .............. .......................................

  Nazwa i nr rejestru :

  ......................................................................................................................... .......................................

  Nr REGON:

  .... ..................................................................................................................... .......................................

  Nr NIP :

  ........................................................................................ ................................. .......................................

  Adres :

  ............................................................................................................................. ...................................
  .................................................................................. .............. ................................................................
  oświadczam(y), że …………………………………………………………… ( imię i nazwisko/firma akcjonariusza )
  („Akcjonariusz ”) jako uprawniony do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASTRO
  S.A. na podstawie prawa głosu z: ……………………………………………….……………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………… akcji zwykłych na okaziciela ASTRO
  S.A. ,

  niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porz ądku obrad Walnego
  Zgromadzenia ASTRO S.A. , które zostało zwołane na dzie ń 29 sierpnia 201 8 roku
  nast ępuj ącej sprawy:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
  ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
  oraz składam nast ępuj ący projekt uchwały:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  uzasadnienie wniosku:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  _______________________________________________________
  Data i miejscowość


  _______________________________________________________
  Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza


  Do wniosku należy doł ączy ć kopie dokumentów potwierdzaj ących to żsamo ść
  akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działaj ących w jego imieniu, w tym:
  a) świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
  finansowymi lub za świadczenie wydane przez podmiot prowadz ący rachunek papierów
  warto ściowych, na którym zapisane s ą akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza,
  potwierdzaj ące, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezen tuje on co
  najmniej jedn ą dwudziest ą kapitału zakładowego Spółki,
  b) w przypadku akcjonariusza b ędącego osob ą fizyczn ą - kopia dowodu osobistego lub
  paszportu akcjonariusza,
  c) w przypadku akcjonariusza innego ni ż osoba fizyczna - kopia odpisu z wła ściwego
  rejestru potwierdzaj ącego
  upowa żnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz
  kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa żnionych
  do reprezentowania akcjonariusza,
  d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa
  podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania
  akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urz ędowego dokumentu
  tożsamo ści pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego ni ż osoba fizyczna -
  kopia odpisu z wła ściwego rejestru potwierdzaj ącego upowa żnienie osoby fizycznej (osób
  fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub
  paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa żnionych do reprezentowania
  pełnomocnika.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik


  WZÓR ZGŁOSZENIA PROJEKTU UCHWAŁY
  DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ
  DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ASTRO S.A.

  Ja, niżej podpisany,
  Akcjonariusz (osoba fizyczna)*

  Imi ę i nazwisko :

  ......................................................................................................................... .......................................

  Nr i seria dowodu osobistego :

  ............................................................................................................................. ...................................

  Nr PESEL:

  .................................................................................. ....................................... .......................................

  Nr NIP :

  ......................................................................................................................... .......................................

  Adres :

  ............................................................................................................................. ...................................
  .................................................................................. ..............................................................................

  Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)*

  Nazwa :

  ........................................................................................................... .............. .......................................

  Nazwa i nr rejestru :

  ......................................................................................................................... .......................................

  Nr REGON:

  .... ..................................................................................................................... .......................................

  Nr NIP :

  ........................................................................................ ................................. .......................................

  Adres :

  ............................................................................................................................. ...................................
  ............. ..................................................................... ..............................................................................

  oświadczam(y), że …………………………………………………………… ( imię i nazwisko/firma akcjonariusza )
  („Akcjonariusz ”) jako uprawniony do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASTRO
  S.A. na podstawie prawa głosu z: ……………………… …………………………….. ( liczba ) akcji
  zwykłych na okaziciela ASTRO S.A. z siedzib ą w Warszawie (“Spółka”)  niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczące j sprawy wprowadzonej do porządku
  obrad Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. z siedzib ą w Warszawie, które zostało
  zwołane na dzie ń 28 sierpnia 201 8 roku :


  PROJEKT UCHWAŁY
  dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad

  ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
  ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
  …………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………

  _______________________________________________________
  Data i miejscowość

  _______________________________________________________
  Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza  Do wniosku należy doł ączy ć kopie dokumentów potwierdzaj ących to żsamo ść
  akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działaj ących w jego imieniu, w tym:
  a) świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
  finansowymi lub za świadczenie wydane przez podmiot prowadz ący rachunek papierów
  warto ściowych, na którym zapisane s ą akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza,
  potwierdzaj ące, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co
  najmniej jedn ą dwudziest ą kapitału zakładowego Spółki,
  b) w przypadku akcjonariusza b ędącego osob ą fizyczn ą - kopia dowodu osobistego lub
  paszportu akcjonariusza,
  c) w przypadku akcjonariusza innego ni ż osoba fizyczna - kopia odpisu z wła ściwego
  rejestru potwierdzaj ącego
  upowa żnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz
  kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa żnionych
  do reprezentowania akcjonariusza,
  d) w przypadku zgłoszenia żą dania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa
  podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania
  akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urz ędowego dokumentu
  tożsamo ści pełno mocnika lub w przypadku pełnomocnika innego ni ż osoba fizyczna -
  kopia odpisu z wła ściwego rejestru potwierdzaj ącego upowa żnienie osoby fizycznej (osób
  fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub
  paszportu osoby fizycznej ( osób fizycznych) upowa żnionych do reprezentowania
  pełnomocnika.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  1

  Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej
  ASTRO Spółka Akcyjna

  Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , przy ul. Chmielnej 28B ,
  wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
  Warszawy w Warszawie, Wydział X== Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000 339876 , działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu
  spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie („Walne
  Zgromadzeni e”) Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień
  29 sierpnia 201 8 roku na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy
  =nżynierskiej 4 , z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwał y w sprawie zmian y Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
  jednolitego Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  z dnia 30 czerwca 2018 roku.
  9. Podjęc ie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika do zawarcia umów z Prezesem
  Zarządu Spółki.
  10. Zamknięcie obrad.


  Zamierzone zmiany Statutu Spółki:

  Zarząd Astro S.A. wskazuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod gł osowanie
  poddana zostan ie uchwał a w zakresie zmiany zapisów Statutu Spółki. Poniżej przedstawiono
  proponowane zmiany:


  Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 Statutu:
  1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez
  Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4.

  Propon owane nowe brzmienie § 20 ust. 1 Statutu:
  1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez
  Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5.
  2
  Proponowane nowe brzmienie § 2 0 ust. 5 Statutu:
  5. Rada Nadzorcza mo że dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych
  przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie do kooptowania członka Rady Nadzorczej
  biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne
  Zgr omadzenie.

  Proponow ane nowe brzmienie § 2 0 ust. 6 Statutu:
  6. Z zastrzeżeniem art. 388 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej
  mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odle głość.
  3
  OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA W ZGROMADZENIU
  I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

  I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku
  obrad Zgromadzenia

  Zgodnie z art. 401 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw
  w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spół ki
  nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia
  tj. do dnia 8 sierpnia 201 8 roku. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
  uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad z uzasadnieniem. Żąda nia
  należy przesyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres:
  info@astrosa.pl.

  Do żądania powinny zostać dołączo ne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia
  do zgłoszenia takiego żądania, a mianowicie świadectwo depo zytowe wystawione zgodnie
  z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi lub za świadczenie wydane przez podmiot
  prowadz ący rachunek papierów warto ściowych, na którym zapisane s ą akcje Spółki
  posiadane przez akcjonariusza, potwierdzaj ące, że jest on akcj onariuszem Spółki oraz fakt,
  że reprezentuje on co najmniej jedn ą dwudziest ą kapitału zakładowego Spółki.

  Formularz zawierający wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porz ądku obrad
  Zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie
  internetowej Spółki http://www.astrosa.pl/.

  Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym
  terminem Zgromadzenia tj. do dnia 11 sierpnia 201 8 roku ogłasza zmiany w porządku obrad,
  wprowadzone na żądanie akcjo nariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
  zwołania Zgromadzenia.

  II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Zgr omadzenia zgłaszać Spółce, przesyłając na piśmie
  na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: info@astrosa.pl projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które
  mają zostać wprowadzone do porzą dku obrad. Do żądania powinny zostać dołączane
  dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia projektów uchwał,
  a mianowicie świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie
  instrumentami finansowymi lub za świadczenie wydane przez podmiot prowadz ący rachunek
  papierów warto ściowych, na którym zapisane s ą akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza,
  potwierdzaj ące, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej
  jedn ą dwudziest ą kapitału zakładowego Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał
  na stronie internetowej Spółki.  4
  Formularz zawierający wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej
  do porządku obrad Zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia
  na stronie internetowej Spółki http://www.astrosa.pl/ .

  III. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad podczas Zgromadzenia

  Każdy z akcjonariuszy może p odczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia
  propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia –
  do czasu zamknięcia dyskusji nad pun ktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały,
  której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być
  składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska
  albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

  IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika :

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

  Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz
  wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
  imieniu lub przez pełnomocnika.

  Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić
  oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej
  i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz
  zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia
  na stronie internetowej Spółki http://www.astrosa.pl/.

  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elek tronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą
  elektroniczną na adres info@astrosa.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była
  skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. =nformacja o udzieleniu pełnomocnictwa
  powinna zawierać dokładne oznaczen ie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia,
  nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). =nformacja
  o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę
  akcji, z których wykonywane będz ie prawo głosu oraz datę i nazwę Zgromadzenia Spółki,
  na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym
  wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy
  komunikacji w tym zakresie pon osi mocodawca.

  Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
  elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.


  5

  W cel u identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego
  pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
  (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariu sza.
  Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu
  identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa
  udzielonego w postaci elektr onicznej,
  (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego
  rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia
  upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza
  na Zgromadzeniu.

  W przypadku w ątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów,
  Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu
  listy obecności:
  (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej
  za zgodno ść z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony
  do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu
  lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
  (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - orygi nału lub kopii
  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
  uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego
  rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia
  upoważnienia pełnomocni kowi do reprezentowania akcjonariusza
  na Zgromadzeniu.

  W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania
  od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
  (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii
  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
  uprawniony do potwierdz ania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego
  rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej
  (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

  W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazan ymi
  w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej
  w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów
  wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce
  zgodnie z art. 40 63 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie
  zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
  z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego


  6
  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie
  ciągu pełnomocnictw.

  Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą
  fizyczną powinny być uwidoc znione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego
  akcjonariusza rejestru.

  Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy
  na Zgromadzeniu.

  Heżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady
  Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej
  od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
  Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące
  na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego
  pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

  V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji e lektronicznej

  Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.

  VI. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej

  Spółka nie przewiduj e możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej

  Spółka nie przewiduje możliwości w ykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu

  Dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406 1 Kodeksu
  spółek handlowych, jest dzień 13 sierpnia 201 8 roku („ Dzień Rejestracji”).

  IX. Informacja o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu

  Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki
  w Dniu Rejestracji.

  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,


  7
  którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli
  są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

  Na żądanie uprawnionego ze zdemateria lizowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie
  wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 2 sierpnia
  201 8 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później
  niż w dniu 14 sierp nia 201 8 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
  wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu .

  Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zgromadzeniu będą tylko
  osoby, które:

  a) były akcjonariuszami S półki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 sierpnia 201 8 roku oraz
  b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 2 sierpnia 201 8 roku i nie później niż w dniu
  14 sierpnia 201 8 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów
  wartościowych o wystawienie imienne go zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
  Zgromadzeniu.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona
  w siedzibie Spółki tj. w budynku położonym w Warszawie przy ul . Chmielna 28B w godz.
  10 -14, na trzy dni powszednie p rzed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 24 sierpnia 201 8
  roku.

  Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
  w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty
  elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
  i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed
  rozpoczęciem obrad.

  X. Dostęp do dokumentacji

  Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie
  zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia, zgodnie z art.
  402 3 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

  Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych
  do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad przed terminem Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki
  niezwłocznie po ich sporządzeniu.

  XI. Wskazanie adresu strony internetowej

  =nformacje dotyczące Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie
  internetowej Spółki http://www.astrosa.pl/ .  8
  XII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu
  ogłoszenia Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Na dzień ogłoszenia Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia ogóln a liczba akcji Spółki
  wszystkich emisji wynosi 27 112 220 akcji, co daje łącznie 27 112 220 głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  1
  Projekty uchwał Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
  zwołanego na dzień 29 sierpnia 201 8 roku

  UCHWAŁA Nr ________
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ASTRO Spółki Akcyjnej
  z dnia 29 sierpnia 201 8 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
  na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

  § 1
  Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Z gromadzenia Spółki
  ____________________________________ .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  UCHWAŁA Nr ________
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ASTRO Spółki Akcyjnej
  z dnia 29 sierpnia 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

  §1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
  przyjmuje następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwał y w sprawie zmian y Statutu Spółk i.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
  jednolitego Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  z dnia 30 czerwca 2018 roku.


  2
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia umów
  z Prezesem Zarządu.
  10. Zamknięcie obrad.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  UCHWAŁA Nr ________
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ASTRO Spółki Akcyjnej
  z dnia 29 sierpnia 2018 roku
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ________________________ do
  Rady Nadzorczej Spółki.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  UCHWAŁA Nr ________
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ASTRO Spółki Akcyjnej
  z dnia 29 sierpnia 2018 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

  § 1
  W miejsce dotychczasowej treści §2 0 ust. 1 Statutu wprowadza się następującą treść:
  1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez
  Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5.

  § 2
  W §2 0 Statutu po ust. 4. dodaje się ust. 5. o następującej treści :
  5. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych
  przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie do kooptowania członka Rady Nadzorczej
  biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne
  Zgr oma dzenie.

  § 3
  W §2 0 Statutu po ust. 5. dodaje się ust. 6. o następującej treści :


  3
  6. Z zastrzeżeniem art. 388 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej
  mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy.


  UCHWAŁA Nr ________
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ASTRO Spółki Akcyjnej
  z dnia 29 sierpnia 2018 roku
  w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

  § 1
  Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu
  jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami niniejszego
  Walnego Zgromadzenia .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  UCHWAŁA Nr ________
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ASTRO Spółki Akcyjnej
  z dnia 29 sierpnia 2018 roku
  w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca
  2018 roku

  § 1
  1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2018 roku poprzez zmianę treści §1 ust. 3 tejże
  uchwały na następującą:
  „3. Objęcie akcji serii D nastąpi w d rodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez
  oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie skierowana do
  trzech adresatów. ”.
  2. Pozostała treść uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
  30 czerwca 20 18 roku pozostaje bez zmian.

  § 2


  4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  UCHWAŁA Nr ________
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ASTRO Spółki Akcyjnej
  z dnia 29 sierpnia 2018 roku
  w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia umów
  z Prezesem Zarządu

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie art. 379 §1 Kodeksu Spółek
  Handlowych, postanawia powołać ________________________ jako pełnomocnika do
  zawarcia w imieniu Spółki z Prezesem Zarządu Panem Ryszardem Krajewskim następ ujących
  umów:
  a) umowa zakupu na rzecz Spółki udziałów w spółce Powszechna Agencja :andlowa –
  Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
  b) umowa objęcia akcji serii D Spółki;
  c) umowa kompensaty wzajemnych zobowiązań związana z umowami wskazanymi
  w pkt a) -b) powyżej .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Astro SA
ISIN:PLASTRO00013
NIP:526-10-03-879
EKD: 59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Adres: ul, Chmielna 28b 00-020 Warszawa
Telefon:+48 22 4124545
www:www.astrosa.pl
Komentarze o spółce ASTRO
2021-09-23 23-09-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor