Raport.

ASSETUS SA (17/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A. w dniu 30 sierpnia 2018 r.

Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 sierpnia 2018r.

Uchwała nr 01/08/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A. z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Assetus Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.”
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.362.640 akcji, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego,
łącznie oddano 2.362.640 ważnych głosów, oddano 2.362.640 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała nr 02/08/20187 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A. z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§1 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Alicję Wiaderek.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.362.640 akcji, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego,
łącznie oddano 2.362.640 ważnych głosów,
oddano 2.362.640 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, to jest stosownie do art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie zawierające porządek obrad niniejszego Zgromadzenia zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia 2018r. roku na stronie internetowej Spółki (www.assetus.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza wydruk raportu bieżącego EBI nr 15/2018. Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są osobiście lub reprezentowani akcjonariusze posiadający 2.362.640 akcji, co stanowi 33,05 % kapitału zakładowego i daje 2.362.640 głosów na Zgromadzeniu. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
Następnie został zgłoszony wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 28 września 2018r. do godziny 11.00. Wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze przyjęli jednomyślnie ten wniosek.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Assetus SA
ISIN:PLASSTS00012
NIP:679 302 7361
EKD: 73.1 reklama
Adres: ul. Drewnowska 48 91-002 Łódź
Telefon:+48 42 6111060
www:www.assetus.pl
Komentarze o spółce ASSETUS
2019-06-26 02-06-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649