Raport.

ASSETUS SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Assetus S.A. na 30.08.2018r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319885 dalej: "Spółka" , działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych dalej: "k.s.h." zwołuje na dzień 30 sierpnia 2018 roku na godzinę 10:00 Walne Zgromadzenie dalej: "Zgromadzenie". Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur Strzępek Iwona Szabelska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152 . Treść ogłoszenia w załączniku .

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki ASSETUS S.A. na 30.0 8.201 8 r.
  Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy -
  KRS, pod numerem KRS 0000319885 _dalej: "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1 , art. 402_1_ i
  402_2_ Kodeksu spółek handlowych _dalej: "k.s.h."_ zwołuje na dzień 30 sierpni a 201 8 roku na godzinę 1 0:00
  Walne Zgromadzenie _dalej: "Zgromadzenie"_. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur
  Strzępek Iwona Szabelska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152 , z następującym porządkiem obrad
  :1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

  5. S twierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  6. Przyjęcie porządku obrad.

  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 201 7 oraz sprawozdania
  finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 201 7.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 201 7.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
  obro towym 201 7.

  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
  .Powołanie członków Rady Nadzorczej.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

  12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia


  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
  umieszczenia określonych sp raw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone
  Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 9 sierpni a
  201 8 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres
  assetus@assetus.pl.

  III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
  obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
  Zgromadzenia.

  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed
  terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykor zystaniu środków komunikacji elektronicznej
  tj. poprzez pocztę elektroniczną na adres assetus@assetus.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych


  do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
  niezwł ocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

  Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
  akcjonariusza akcjonariuszy lub osób działających w jego imieniu, w tym:

  a. świadectwo depozytow e lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów
  wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on
  akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudzies tą kapitału zakładowego Spółki ,

  b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza ,

  c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego
  upoważnienie osoby fizycznej osób fizycznych do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego
  lub paszportu osoby fizycznej osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza ,

  d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez
  akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego,
  paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż
  oso ba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej osób
  fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej osób
  fizycznych upoważnionych do reprezentowania pełno mocnika
  .IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
  obrad podczas Zgromadzenia.

  Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
  do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza imię i
  nazwisko/firma , treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie
  projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Z gromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym
  punktem porządku obrad.

  V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i
  wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną moż e uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu
  oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
  pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z
  okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza _składanego w
  oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno ść z oryginałem przez notariusza , ewentualnie ciągu
  pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca
  pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym
  odpis ie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
  Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba , że co innego wynika z
  treści pełn omocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
  pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z
  akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapi sane na więcej niż jednym rachunku papierów
  wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
  każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
  udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
  wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego


  kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostę pny jest od dnia publikacji
  niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.assetus.pl".
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej w postaci informacji pr zesłanej pocztą elektroniczną na adres assetus@assetus.pl,
  tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo
  przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu
  pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem imienia,
  nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy
  jak i pełnomocnika_. Informacja o udzieleniu peł nomocnictwa powinna również określać zakres
  pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę
  Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa
  powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy
  obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz
  wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a prze d podpisaniem listy obecności
  pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

  Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji
  ważności pełnomocnic twa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności
  na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub
  pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jeg o zakresu. Spółka zastrzega, że brak
  możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia
  pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

  Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.
  Jeż eli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik
  Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może
  upoważniać do reprezentacji tylko na jednym waln ym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
  akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
  Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami
  udziel onymi przez akcjonariusza.

  VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.

  Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz
  uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środ ków komunikacji elektronicznej.

  VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
  Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 14 sierpni a 201 8 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu
  mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na
  dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 14 sierpni a 201 8 roku. Akcjonariusz w celu
  udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie
  póź niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później
  niż w dniu 15 sierpni a 201 8 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia
  imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie
  informacje, o których mowa w art. 406_3_ § 3 k.s.h., to jest:

  1_ firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  2_ liczbę akcji,
  3_ rodzaj i kod akcji,
  4_ firmę _n azwę_, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,


  5_ wartość nominalną akcji,
  6_ imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji,
  7_ siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji,
  8_ cel wystawienia zaświadczenia,
  9_ datę i mi ejsce wystawienia zaświadczenia,
  10_ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca
  nazwiska i imiona albo firmy , nazwy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania –siedzibę , liczbę, rodzaj i
  numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w Kancelarii Notarialnej Artur Strzępek
  Iwona Szabelska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 152 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzen ia,
  to jest w dniach 27, 28 i 29 czerwca 201 8 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz
  żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy
  akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie
  powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
  reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres assetus@assetus.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny
  zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w
  imieniu akcjonariusza w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub
  pełnomocnictwa .

  VIII. Dost ęp do dokumentacji.
  Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być
  przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem "
  www.assetus.pl ". Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 201 7 roku oraz sprawozdania
  finansowego Spółki za 201 7 rok wraz z opini ą biegłego rewidenta są dostępne na stronie internetowej Spółki
  pod adresem „ www. assetus.pl „ . Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie inter netowej Spółki niezwłocznie po ich
  sporządzeniu
  .IX. Strona internetowa, na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

  Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie
  internetowej Spółki pod adresem "www.assetus.pl". Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być
  kierowana na adres e -mail: assetus@assetus.pl.
  Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  X. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 sierpni a 201 8 roku.

  Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi "Spółka" niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpni a 201 8 roku.

  Uchwała nr 01/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a Spółki ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić tajność
  głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Sk rutacyjnej."

  Uchwała nr 02/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej


  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej po wołuje: ...."
  Uchwała nr 03/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodn iczącego
  Zgromadzenia Panią/Pana _____________."
  Uchwała nr 04/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący
  porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczące go Zgromadzenia.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 201 7 oraz sprawozdania
  finansowe go jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 201 7.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 201 7.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członowi zarządu absolutorium z wykonania obowi ązków w roku
  obrotowym 201 7
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołanie członków Rady Nadzorc zej.
  .Powołanie członków Rady Nadzorczej.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
  13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia .

  Uchwała nr 05/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 201 7 oraz Sprawozdania
  Finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi dalej: "Spółka" po zapoznaniu się z
  treścią:
  1. sporządzoneg o przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7 tj. za okres od
  dnia 1 stycznia 201 7 do 31 grudnia 201 7 roku ,
  2.
  a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 201 7 tj. za okres od dnia 1 stycznia 201 7
  do 31 grudnia 201 7 roku , którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans,
  rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe
  informacje i objaśnienia,
  według którego Spółka jedn ostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 201 7 do 31 grudnia 201 7 roku stratą


  netto w wysokości _________ zł _________________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  wyniosła _______________ zł _________________ oraz
  b. sprawozdania finansowego sk onsolidowanego Spółki za rok obrotowy 201 7 tj. za okres od dnia 1 stycznia
  201 7 do 31 grudnia 201 7 roku , którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans,
  rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe
  informacje i objaśnienia ,według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia
  201 7 do 31 grudnia 201 7 roku stratą netto w wysokości _________ zł _________________, a suma bilansowa
  na dzień 31 grudnia 201 7 roku wyniosła _______________ zł _________________;
  3. opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego _jednostkowego i skonsoli dowanego
  Spółki za 201 7 rok,
  4. Sprawozdania Członków Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności
  Spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 201 7 w zakresie
  ich zgodności z księga mi i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:

  1. opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok
  obrotowy 201 7 oraz
  2. opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy
  201 7 na które składają się:
  a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  b. bilans,
  c. rachunek zysków i strat,
  d. rachunek przepływów pieniężnych,
  e. zestawienie zmian w kapitale własnym,
  f. dodatkowe informacje i wyj aśnienia, według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 201 7 stratą
  netto w wysokości ________ zł _____________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 201 7 roku wyniosła
  __________zł __________________ ,
  oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła r ok obrotowy 201 7 stratą netto w wysokości ________ zł
  _____________, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 201 7 roku wyniosła __________zł
  Uchwała nr 06/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie s posobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 201 8.

  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez
  Spółkę w roku obrotowym 201 8 w wysokości ________ - zł ____________ _ pokryć z zy sków lat następnych .
  Uchwała nr 07/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie udzielenia członkowi zarząd z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7.

  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
  Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania przez niego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 201 7r „.
  Uchwała nr 08a/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A SSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Kosteckiemu absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7.

  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniej szym udziela absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sebastianowi Kosteckiemu z wykonania obowiązków w roku


  obrotowym 201 7."

  Uchwała nr 08b/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie udziel enia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7.

  "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
  członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym
  201 7."

  Uchwała nr 08c/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Możyszek absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7.

  ‘’Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Możyszek z wykonania obowiązków w roku
  obrotowym 201 7."

  Uchwała nr 08d/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 201 7r.

  ‘’Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7."
  Uchwała nr 08e/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium
  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w roku obrotowym
  201 7."

  Uchwała nr 09/0 8/201 8
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku.

  w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorcz ej .
  a). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu
  Rady Nadzorczej Pana / Panią …………
  b). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje do składu
  Rady Nadzor czej Pana /Panią ………….


  Uchwała nr 10 /08/201 8
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku.
  w sprawie dalszego kontynuowania działalności spółki pomimo zmniejszenia kapitałów własnych .
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. postanawia o kontynuacji działalności spółki
  ASSETUS S.A.

  XI. OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

  A. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych w
  celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z
  siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 sierpni a 201 8 roku.
  Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza
  i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję
  dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
  Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
  Niniejszy formularz umożliwia:
  a_ w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  b_ w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania
  w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
  Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia
  rubr yki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez
  pełnomocnika.
  W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie
  z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z
  których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby
  akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji
  posiadanych przez Akcjonariusza.
  Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się
  do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
  Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej ins trukcji mogą różnić się od projektów uchwał
  poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do
  sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu
  postępowania peł nomocnika w powyższej sytuacji.

  CZĘŚĆ I.
  IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

  PEŁNOMOCNIK:

  ___________________________________________________________________________
  _imię i nazwisko / firma Pełnomocnika_

  ____________________________________ _______________________________________
  _adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e
  mail____________________________________________________________________________
  _NIP, PESEL/ REGON_

  AKCJONARIUSZ:  ______________________________________________ _____________________________
  _imię i nazwisko / firma Akcjonariusza_

  ___________________________________________________________________________
  _adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e
  mail____________________________________________________ ________________________
  _NIP, PESEL/
  REGON____________________________________________________________________________
  liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu_
  CZĘŚĆ II.
  INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIK A
  na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 sierpni a
  201 8r.

  Projekt uchwały nr 01/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku w sprawie uchylenia tajności głosowan ia w sprawie wyboru członków Komisji
  Skrutacyjnej

  Liczba akcji:
  _______________
  • za
  • przeciw
  • zgłoszenie sprzeciwu

  Liczba akcji: _______________

  • wstrzymujące się

  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _____ __________

  • inne:

  Projekt uchwały nr 02/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
  Liczba akcji:
  _______________
  • za
  • przeciw
  • zgłoszenie sprzeciwu

  Lic zba akcji: _______________

  • wstrzymujące się  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _______________

  • inne:

  Projekt uchwały nr 03/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  Liczba akcji:
  _______________
  • za
  • przeciw
  • zgłoszenie sprzeciwu

  Liczba akcji: _______________

  • wstrzymujące się

  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _______________

  • inne:

  Projekt uchwały nr 04/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  Liczba akcji:
  _______________
  • za
  • przeciw
  • zgłoszenie sprzeciwu

  Liczba akcji: _______________

  • wstrzymujące się

  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _______________

  • inne:
  Projekt uchwały nr 05/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego
  jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 201 7
  Liczba akcji:
  _______________
  • za
  • przeciw
  • zgłoszenie sprzeciwu

  Liczba akcji: ______ _________

  • wstrzymujące się

  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _______________

  • inne:

  Projekt uchwały nr 06/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie spo sobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 201 7.
  Liczba akcji:
  _______________
  • za
  • przeciw
  • zgłoszenie sprzeciwu

  Liczba akcji: _______________

  • wstrzymujące się

  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _______________

  • inne:

  Projekt uchwały nr 07/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7
  Liczba akcj i:
  _______________


  • za
  • przeciw
  • zgłoszenie sprzeciwu

  Liczba akcji: _______________

  • wstrzymujące się

  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _______________

  • inne: Projekt uchwały nr 08a/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku

  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Kosteckiemu absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7.

  Liczba akcji:
  _______________
  • za
  • przeciw
  • zgł oszenie sprzeciwu

  Liczba akcji: _______________

  • wstrzymujące się

  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _______________

  • inne:

  Projekt uchwały nr 08b/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z d nia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7.

  Liczba akcji:
  _______________
  • za
  • przeciw
  • zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: ___________ ____

  • wstrzymujące się

  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _______________

  • inne:

  Projekt uchwały nr 08c/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Możyszek absolutorium z wykonania
  obowiązków w roku obrotowym 201 7.

  Liczba akcji:
  _______________
  • za
  • przeciw
  • zgłoszenie sprzeciwu

  Liczba akcji: _______________

  • wstrzymujące się

  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _______________

  • inne:

  Projekt uchwały nr 08d/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorcz ej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 201 7.

  Liczba akcji:
  _______________
  • za
  • przeciw
  • zgłoszenie sprzeciwu

  Liczba akcji: _______________

  • wstrzymujące się  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika

  Liczba akcji: _______________

  • inne:

  Projekt uchwały nr 08e/0 8/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykona nia
  obowiązków w roku obrotowym 201 7.

  Liczba akcji:
  _______________
  • za
  • przeciw
  • zgłoszenie sprzeciwu

  Liczba akcji: _______________

  • wstrzymujące się

  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika

  Liczba akcj i
  Projekt uchwały nr 09/08/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .
  a). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym odwołuje ze składu
  Rady Nadzorczej Pana / Panią …………
  b). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym powołuje do składu
  Rady Nadzorczej Pana /Panią ………….

  Liczba akcji:
  _______________
  • za
  • przeciw
  • zgłoszenie sprzeciwu

  Liczba akcji: _______________

  • wstrzymujące się  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika

  Liczba akcj i
  Projekt uchwały nr 10 /08/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
  z dnia 30 sierpni a 201 8 roku
  w sprawie dalszego kontynuowania działalności spółki p omimo zmniejszenia kapitałów własnych .
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. postanawia o kontynuacji działalności spółki
  ASSETUS S.A.

  Liczba akcji:
  _______________
  • za
  • przeciw
  • zgłoszenie sprzeciwu

  Liczba akcji: _______________

  • wstrzymujące się

  Liczba akcji: _______________

  • według uznania pełnomocnika
  Liczba akcji ________________
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Assetus SA
ISIN:PLASSTS00012
NIP:679 302 7361
EKD: 73.1 reklama
Adres: ul. Drewnowska 48 91-002 Łódź
Telefon:+48 42 6111060
www:www.assetus.pl
Komentarze o spółce ASSETUS
2021-09-21 07-09-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor