Raport.

ASSETUS SA (14/2018) Korekta raportu za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent") przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku opublikowanego w raporcie EBI nr 4/2018 z 14 lutego 2018 roku. Korekta wynika z uwag wniesionych przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  ASSETUS S.A.

  KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO ZA
  IV KWARTAŁ 2017 ROKU
  ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

  Łódź, dnia 31 lipca 2018 roku
  2


  Spis treści

  1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Assetu s S.A. za IV kwartał 2017 roku………………….3
  Dane jednostkowe…………………………………………………………………………………………… ……………………………3
  Dane skonsolidowane…………………………………………………………………………………… ……………………………...6
  2) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzan iu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. ………………… ………………………………..………………………..…9
  3) Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub ni epowodzeń emitenta w okresie, którego
  dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynn ików i zdarzeń, w szczególności o nietypowym
  charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki……… …………………….………………..…………………….…9
  4) Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizow ania publikowanych prognoz wyników na
  dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym……………………..….10
  5) Opis stanu realizacji działań i inwestycji Asset us S.A. oraz harmonogramu ich realizacji………….10
  6) Informacje Zarządu Assetus S.A. na temat aktywno ści, jaką w okresie objętym raportem Assetus
  S.A. podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej dzia łalności, w szczególności poprzez działania
  nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym
  raportem.……………………………………………………………………………………………………………… ………………….…10
  7) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazanie m jednostek podlegających konsolidacji………10
  8) Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowan ych sprawozdań finansowych w przypadku
  gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza takich sprawozdań…………………………………….11
  9) Informacja o strukturze akcjonariatu Assetus S.A ., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających,
  na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu………………………….11
  10) Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………….11

  3

  1) Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Assetu s S.A. za IV kwartał 2017 roku.

  DANE JEDNOSTKOWE
  Bilans – dane jednostkowe
  AKTYWA Stan na dzień (zł, gr. )
  31.12.2017 31.12.2016
  A. Aktywa trwałe 1 228 201,83 1 212 514,05
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 139,81 12 863,41
  III. Należności długoterminowe 3 170,42 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 1 222 891,60 1 010 830,37
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  0,00 188 820,27
  B. Aktywa obrotowe 33 600,22 461 827,56
  I. Zapasy 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 10 478,94 156 740,97
  III. Inwestycje krótkoterminowe 13 272,17 290 352,31
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  9 849,11 14 734,28
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne
  0,00 0,00

  Aktywa razem 1 261 802,05 1 647 341,61

  PASYWA Stan na dzień (zł, gr. )
  31.12.2017 31.12.2016
  A. Kapitał (fundusz) własny 698 156,75 1 126 936,84
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 859 554,80 2 059 554,80
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 370 354,53 1 370 354,53
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 2 302 972,49 -1 340 876,74
  VI. Zysk (strata) netto - 1 228 780,09 - 962 095,75
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (
  wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  563 645,30 547 404,77
  I. Rezerwy na zobowiązania 1 133,00 1 000,00
  II. Zobowiązania długoterminowe
  0,00 194 722,75
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 562 512,30 351 682,02
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  Pasywa razem 1 261 802,05 1 674 341,61  4

  Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
  – dane jednostkowe
  od
  01.10.2017
  do
  31.12.2017 od
  01.10.2016
  do
  31.12.2016 od 01.01.2017
  do
  31.12..2017 od
  01.01.2016
  do
  31.12.2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 730,00 45 084,15 225 656,91 155 714,15
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 730,00 45 084,15 123 560,00 155 714,15
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość
  dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jednostki
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów
  0,00 0,00 102 096,91 0,00
  B. Koszty działalności operacyjnej
  65 558,34 69 368,71 352 784,53 243 732,45
  I. Amortyzacja 860,86 959,25 3 443,32 11 893,35
  II. Zużycie materiałów i energii 5 796,41 4 377,51 18 654,15 16 171,79
  III. Usługi obce
  45 482,15 50 322,32 162 763,93 167 033,09
  IV. Podatki i opłaty 0,00 227,59 17 217,68 717,06
  V. Wynagrodzenia 9 616,33 8 508,08 33 657,32 32 156,99
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 323,86 1 365,16 7 036,84 6 359,11
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 478,73 3 608,80 8 971,11 9 401,06
  VIII
  . Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 101 040,18 0,00
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
  - 64 828,34 - 24 284,56 -127 127,62 - 88 018,30
  D. Pozostałe przychody operacyjne 344,40 10 513,59 15 398,80 11 844,34
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 344,40 8 235,00 15 398,19 8 235,00
  IV Inne przychody operacyjne 0,00 2 278,59 0,61 3 609,34
  E. Pozostałe koszty operacyjne 213 374,51 852,23 217 624,10 9 573,81
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  204 560,52 86,95 204 560,52 86,95
  III. Inne koszty operacyjne 8 813,99 765,28 13 063,58 9 486,86
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
  -277 858,45 - 14 623,20 - 329 352,92 - 85 747,77
  G. Przychody finansowe 378,09 5 844,13 9 981,10 23 083,03
  I. Dywidendy i udziały w zyskach
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 378,09 5 844,13 9 415,83 23 083,03
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00 565,27 0,00
  H. Koszty finansowe
  788 923,53 789 220,09 725 703,27 883 883,01
  I. Odsetki 9 730,12 12 541,89 36 115,18 35 154,81
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 779 026,84 776 400,00 689 588,09 848 450,00
  IV. Inne 166,57 278,20 0,00 278,20
  I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)
  -1 066 403,89 - 797 999,166 -1 045 075,09 - 946 547,75
  J. Podatek dochodowy 181 623,00 24 269,00 183 705,00 15 548,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
  -1 248 026,89 - 822 268,166 - 1 228 780,09 - 962 095,75  5

  Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia)
  – dane jednostkowe
  od
  01.10.2017
  do
  31.12.2017 od
  01.10.2016
  do
  31.12.2016 od
  01.01.2017
  do
  31.12..2017 od
  01.01.2016
  do
  31.12.2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej

  I. Zysk (strata) netto
  -1 248 026,89 - 822 268,16 -1 228 780,09 - 962 095,75
  II. Korekty razem 1 127 943,13 793 093,07 966 356,68 912 415,28
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I ± II)
  - 120 083,76 - 29 175,09 - 262 423,41 - 49 680,47
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I. Wpływy
  20 000,00 0,00 60 000,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 0,00 15 000,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I-II)
  20 000,00 0,00 45 000,00 0,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej
  I. Wpływy
  208,19 7 269,41 191 943,70 187 269,41
  II. Wydatki 0,00 0,00 3 070,00 116 041,46
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I-II)
  208,19 7 269,41 188 873,70 71 227,95
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ±
  C.III)
  - 99 875,57 - 21 905,68 - 28 549,71 21 547,48
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
  - 99 875,57 - 21 905,68 - 28 549,71 21 547,48
  F. Środki pieniężne na początek okresu 100 478,73 51 058,55 29 152,87 7 605,39
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)
  603,16 29 152,87 603,16 29 152,87

  Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym – dane jednost
  kowe

  od 01.01.2017
  do 31.12.2017
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 126 936,84 2 089 032,59
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 126 936,84 2 089 032,59
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 698 156,75 1 126 936,84
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponow anego podziału
  zysku (pokrycia straty) 698 156,75 1 126 936,84  6

  DANE SKONSOLIDOWANE
  Bilans – dane skonsolidowane
  AKTYWA Stan na dzień (zł, gr. )
  31.12.2017 31.12.2016
  A. Aktywa trwałe
  1 041 822,49 5 579 126,69
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe
  426 036,47 5 293 445,42
  III. Należności długoterminowe 3 170,42 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe
  604 227,60 81 950,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 388,00 203 731,27
  B. Aktywa obrotowe 3 350 610,36 6 175 189,26
  I. Zapasy 893 138,77 3 041 056,63
  II. Należności krótkoterminowe 1 129 050,36 2 761 732,71
  III. Inwestycje krótkoterminowe
  1 318 416,12 241 239,62
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 005,11 131 160,30
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

  Aktywa razem 4 392 432,85 11 754 315,95

  PASYWA Stan na dzień (zł, gr. )
  31.12.2017 31.12.2016
  A. Kapitał (fundusz) własny
  392 591,06 1 123 177,03
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 859 554,80 2 059 554,80
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy
  1 370 354,53 1 656 674,32
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 2 593 052,09 - 907 166,84
  VI. Zysk (strata) netto - 1 244 266,18 - 1 685 885,25
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (
  wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 865 815,52 8 404 003,84
  I. Rezerwy na zobowiązania
  25 531,00 395 367,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 50 858,00 1 515 804,51
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 198 333,94 6 253 498,15
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 591 092,58 239 334,18
  Pasywa razem 4 392 432,85 11 754 315,95  7

  Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
  – dane skonsolidowane
  od 01.10.2017
  do 31.12.2017 od 01.10.2016
  do 31.12.2016 od 01.01.2017
  do 31.12.2017

  od 01.01.2016
  do 31.12.2016

  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
  z nimi
  1 315 603,91 4 160 232,53 2 661 942,77 16 875 075,62
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
  1 377 794,92 3 867 787,56 2 525 455,75 15 356 031,28
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie –
  wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość
  ujemna)
  - 144 654,38
  - 44 000,00 52 527,65 1 019 000,00
  III.
  Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jednostki
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów
  82 463,37 336 444,97 83 959,37 500 044,34
  B. Koszty działalności operacyjnej
  1 299 084,19 4 519 662,35 2 682 101,64 17 076 731,02
  I. Amortyzacja 7 937,80 120 687,86 17 597,44 468 471,53
  II. Zużycie materiałów i energii
  912 555,03 1 816 687,35 1 579 980,64 7 233 297,08
  III. Usługi obce 205 011,02 1 954 803,65 603 312,68 7 440 764,15
  IV. Podatki i opłaty
  5 610,66 25 356,59 31 761,98 114 647,46
  V. Wynagrodzenia 123 367,46 280 939,66 256 066,91 1 096 908,11
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia
  25 316,40 53 402,91 51 495,21 206 007,86
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe
  17 556,30 15 739,18 39 117,08 111 708,47
  VIII
  . Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów
  1 729,52 252 045,15 102 769,70 404 926,36
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
  16 519,72 - 359 429,82 - 20 158,87 - 201 655,40
  D. Pozostałe przychody operacyjne 2 998,52 391 957,85 28 071,34 455 729,16
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 36 000,00 0,00 360 000,00
  II. Dotacje
  1 702,77 7 874,31 3 405,54 26 827,56
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych
  1 295,75 0,00 15 398,19 0,00
  IV Inne przychody operacyjne
  0,00 24 083,54 9 267,61 68 901,60
  E. Pozostałe koszty operacyjne 557 509,71 1 509 018,09 562 144,66 1 554 069,02
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych
  0,00 0,00 0,00 7 323,95
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych
  486 954,12 1 478 686,99 486 954,12 1 478 686,99
  III. Inne koszty operacyjne
  70 555,59 30 331,10 75 190,54 68 058,08
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
  (C+D–E)
  - 537 991,47 - 1 476 490,06 - 554 232,19 - 1 299 995,26
  G. Przychody finansowe
  2 271,00 1,21 5 222,93 19 576,53
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 2 271,00 1,21 4 657,66 19 576,53
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne
  0,00 0,00 565,27 0,00
  H. Koszty finansowe
  458 366,83 84 150,47 492 332,45 388 778,91
  I. Odsetki 37 465,37 56 337,77 75 835,70 227 725,16
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  412 652,78 27 426,96 406 602,77 126 837,02


  8

  finansowych
  IV. Inne 8 248,68 385,74 9 893,98 34 216,73
  I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) - 988 271,50 - 1 560 639,32 - 1 029 710,11 - 1 669 197,64
  J. Podatek dochodowy
  184 668,00 84 753,00 190 270,00 61 830,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
  zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
  -1 177 765,58 - 1 599 909,65 - 1 244 266,18 - 1 685 885,25

  Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia) – dane skonsolidowane
  od
  01.10.2017 do
  31.12.2017 od 01.10.2016
  do 31.12.2016 od
  01.01.2017 do
  31.12.2017 od 01.01.2016
  do 31.12.2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej

  I. Zysk (strata) netto
  -1 177 765,58 - 1 599 909,65 -1 244 266,18 - 1 685 885,25
  II. Korekty razem
  889 600,20 1 399 646,77 1 071 766,57 1 279 125,94
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I ± II)
  - 288 165,38 - 200 262,88 - 172 499,61 - 406 759,31
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I. Wpływy
  10 000,00 269 452,10 10 000 352 676,05
  II. Wydatki
  33 875,09 17 786,18 33 875,09 155 736,67
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I-II)
  - 23 875,09 251 665,92 - 23 875,09 196 939,38
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej
  I. Wpływy
  640 091,53 0,00 1 261 261,38 1 034 465,77
  II. Wydatki 47 936,58 104 600,59 82 365,33 1 072 042,56
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I-II)
  592 154,95 - 104 600,59 1 178 896,05 - 37 576,79
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ±
  C.III)
  280 114,48 - 53 197,55 982 521,35 - 247 396,72
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
  280 114,48 - 53 197,55 982 521,35 - 247 396,72
  F. Środki pieniężne na początek okresu 943 646,49 294 437,17 241 239,62 488 636,34
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D) 1 223 760,97 241 239,62 1 223 760,97 241 239,62

  Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym – dane skonsol
  idowane

  od 01.01.2017
  do 31.12.2017
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 123 177,03 1 605 605,47
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 123 177,03 1 605 605,47
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 392 591,06 1 123 177,03
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponow anego podziału
  zysku (pokrycia straty) 392 591,06 1 123 177,03  9

  2) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzan iu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych
  zasad (polityki) rachunkowości.

  Raport kwartalny Assetus S.A. został sporządzony zg odnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
  Obrotu na rynku NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2). Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie
  zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowośc i z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat
  Spółka sporządziła w wariancie porównawczym, a rach unek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Spółk a
  nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w sto sunku do zasad obowiązujących w 2016 roku.

  3) Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy rapor t,
  wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
  wpływ na osiągnięte wyniki.
  Szanowni Państwo,
  W pierwszym kwartale 2017r. powstał konflikt person alny pomiędzy Przewodniczącym Rady Nadzorczej
  Emitenta p. Adamem Mariańskim i spółką Emitenta, o czym Emitent informował w swoich Raportach
  ESPI nr 5/2017 z 23.02.2017r. i 6/2017 z dnia 25.02 .2017r. Źródło tego konfliktu stanowiło odwołanie Pani
  Doroty Mariańskiej (małżonki Pana Adama Mariańskieg o) ze składu Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu Spółki
  zależnej Emitenta tj. spółki Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie, o czym Emitent informował w swoim
  raporcie bieżącym EBI nr 4/2017, jak również p. Ada ma Mariańskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki za leżnej
  Moderndach Sp. z o.o. w dniu 15 lutego 2017r. Konfl ikt zaostrzyła informacja przekazana w dniu 22 lutego
  2017r. przez Dział Emitentów Giełdy Papierów Wartoś ciowych S.A. do Emitenta o złożeniu przez Pana Adam a
  Mariańskiego do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Emitenta. Emitent
  nadmienia, że nie ma takiej praktyki w jego relacja ch wewnętrznych i nigdy w historii całej działalności
  Emitenta nie zdarzyła się sytuacja, aby Przewodnicz ący Rady Nadzorczej nie konsultował z żadnym
  z pozostałych członków Rady, ani z Zarządem Spółki złożenia wniosku o wszczęcie jakiegokolwiek postępo wania
  sądowego przeciwko Spółce, tym bardziej upadłościow ego. Nie było również praktykowane, aby o złożeniu
  jakiegokolwiek wniosku inicjującego postępowanie są dowe informować GPW S.A., a nie organy Emitenta.
  Zarząd Emitenta nie ma wiedzy, aby przed złożeniem przez Pana Adama Mariańskiego wniosku o ogłoszenie
  upadłości Emitenta występował on do sądu z jakimkol wiek pozwem lub wnioskiem dotyczącym jakiejkolwiek
  wierzytelności, której dłużnikiem byłby Emitent. Ni e występował również do biura księgowego Emitenta
  o przygotowanie jakichkolwiek dokumentów dotyczącyc h jego sytuacji finansowej. W opinii Zarządu Emitenta,
  nie były spełnione przez Assetus S.A. przesłanki, w świetle których wniosek o ogłoszenie upadłości tej Spółki
  byłby uzasadniony, a konflikt pomiędzy p. Adamem Ma riańskim i Spółką Emitenta wynika z pobudek czysto
  osobistych mających swoje źródło w zmianach dokonan ych w spółce zależnej Moderndach Sp. z o.o.
  Stanowisko, że nie są spełnione przesłanki do ogłos zenia upadłości spółki Assetus S.A., po wnikliwej analizie
  w pełni podzielił również Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla Spr aw
  Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o czym Emite nt informował w swoim Raporcie Bieżącym
  ESPI nr 41/2017 z dnia 12.12.2017r. Zwiększyły się przychody jednostkowo narastająco w czwartym kwarta le
  2017r. do 225,6 tys. zł., w stosunku do 155,7 tys. zł. w analogicznym okresie 2016r.
  W ramach wyników skonsolidowanych Emitent również z anotował poprawę wyników, poprawił
  się skonsolidowany zysk ze sprzedaży ze straty - 35 9,4 tys. zł. za 4 kwartał 2016r. do zysku w wysokoś ci
  16,5 tys. zł. za 4 kwartał 2017r., poprawił się rów nież skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej,
  gdzie Emitent osiągnął skonsolidowaną stratę z dzia łalności operacyjnej za 4 kwartał 2016r. w wysokośc i
  – 1,47 mln. zł., w stosunku do osiągniętej skonsoli dowanej straty z działalności operacyjnej za 4 kwar tał 2017r.
  w wysokości - 537,9 tys. zł.
  Spółka nadal kontynuowała w czwartym kwartale 2017 r. działania związane z nawiązywaniem dalszych
  kontaktów i współpracy z firmami polskimi i zagrani cznymi, w ramach budowy nowych rynków zbytu
  dla szerokiego wachlarza produktów spółki zarówno M oderndach Sp. z o.o. jak i Kasmo Sp. z o.o., co powinno


  10

  przełożyć się w średnim okresie czasu na wzrost prz ychodów zarówno Spółek zależnych, jak i całej Grupy
  Kapitałowej.
  Wyjaśnienia do różnic w poszczególnych pozycjach sp rawozdania jednostkowego:

  Inwestycje długoterminowe: było 1.984.380,37 jest 1.222.891,60 - zmniejszeni e wartości inwestycji
  długoterminowych z powodu odpisów wg zaleceń biegły ch na udziały w spółkach Grupa Kapitałowa
  Moderndach Sp. z o.o. 387.336,00 oraz Moderndach Sp . z o.o. 374.152,77

  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: zmniejszenie o 188.882zł - odpis na całą wartość a ktywa
  z powodu braku możliwości zrealizowania, zmiana ta spowodowała wzrost podatku dochodowego w rachunku
  zysków i strat.
  Należności krótkoterminowe: zmniejszenie z powodu odpisów wg zaleceń biegłych na wartość 204.560,52zł

  Pozostałe koszty operacyjne: zwiększenie ze względu na odpisy na należności krót koterminowe

  Przychody finansowe: po korekcie wynoszą 0,00zł - przychody z tytułu ak tualizacji inwestycji wykazane per
  saldo w kosztach finansowych
  Koszty finansowe: zwiększenie o 761.488,77 z tytułu odpisów na udzia ły w spółkach Grupa Kapitałowa
  Moderndach Sp. z o.o. i Moderndach Sp. z o.o., pomn iejszone o saldo przychodów finansowych z tytułu
  aktualizacji inwestycji.
  Zmiany w raporcie skonsolidowanym wynikaj ą z odpisów aktualizuj ących zawartych w sprawozdaniu
  finansowym jednostkowym Assetus S.A. oraz z decyzji o wyączeniu z konsolidacji spóki
  Moderndach Sp. z o.o. ze wzgl ędu na ograniczenie w sprawowaniu kontroli nad t ą Spók ą.

  Z poważaniem,
  Prezes Zarządu
  Piotr Wiaderek
  4) Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizow ania publikowanych prognoz wyników na dany rok w
  świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie k wartalnym.
  Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2017 rok.
  5) Opis stanu realizacji działań i inwestycji Asset us S.A. oraz harmonogramu ich realizacji.

  Nie dotyczy. Emitent osiąga regularne przychody z p rowadzonej działalności operacyjnej.
  6) Informacje Zarządu Assetus S.A. na temat aktywno ści, jaką w okresie objętym raportem Assetus S.A.
  podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalno ści, w szczególności poprzez działania nastawione na
  wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębior stwie w okresie objętym raportem.


  Szanowni Państwo,
  W związku ze złożeniem przez p. Adama Mariańskiego w lutym 2017r. wniosku o upadłość spółki Assetus S.A.,
  Emitent od pierwszego kwartału 2017r. procedował dz iałania mające na celu wyjaśnienie i weryfikację
  zasadności złożonego wniosku. W grudniu 2017r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydzia ł
  Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyz acyjnych, po wnikliwej analizie wydał postanowienie


  11

  o oddaleniu przedmiotowego wniosku w całości o czym Emitent informował w swoim Raporcie Bieżącym
  ESPI nr 41/2017 z dnia 12.12.2017r, co potwierdziło stanowisko Spółki prezentowane w tej sprawie, o kt órych
  Emitent informował w swoich raportach. Spółka nadal kontynuowała działania związane z nawiązywaniem
  dalszych kontaktów i współpracy z firmami polskimi i zagranicznymi, w ramach budowy nowych rynków zbyt u
  dla szerokiego wachlarza produktów spółki zarówno M oderndach Sp. z o.o. jak i Kasmo Sp. z o.o., co powinno
  przełożyć się w średnim okresie czasu na wzrost prz ychodów zarówno Spółek zależnych, jak i całej Grupy
  Kapitałowej.
  Z poważaniem,
  Prezes Zarządu
  Piotr Wiaderek
  7) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazanie m jednostek podlegających konsolidacji.
  W skład Grupy Kapitałowej Assetus S.A. wchodzi jedn ostka dominująca Assetus Spółka Akcyjna i jednostki
  zależne podlegające konsolidacji Grupa Kapitałowa M oderndach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  (100% udziałów) i Kasmo Sp. z o. o. (51,0% udziałów ) oraz Moderndach Sp. z o. o. (50,4% udziałów), który na
  wniosek biegłego rewidenta od IV kwartału 2017 nie podlega konsolidacji.
  Jednostka dominująca Assetus S.A. zajmuje się koord ynacją rozwoju spółek zależnych tj. Moderndach Sp. z o.o.,
  Kasmo Sp. z o.o. i Grupa Kapitałowa Moderndach Sp. z o.o. pełniąc jednocześnie funkcję ramienia medialnego
  Grupy Kapitałowej Assetus z racji posiadanych porta li internetowych szybkajazda.pl i telegraf.biz W związku z
  przejęciem pakietu kontrolnego w spółce Moderndach Sp. z o.o. posiadającej wieloletnie tradycje i
  ugruntowaną pozycję na rynku konstrukcji drewnianyc h z sektora produkcyjnego, spółka Assetus S.A. od
  drugiego kwartału 2014r. konsolidowała wyniki Spółk i zależnej, jednak na wniosek biegłego rewidenta od IV
  kwartału 2017 wyniki spółki Moderndach Sp. z o.o. n ie będą konsolidowane. Od III kwartału 2017 r. dane
  finansowe są konsolidowane ze spółką zależną Kasmo Sp. z o.o. oraz spółką zależną Grupa Kapitałowa
  Moderndach Sp. z o.o.

  8) Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowan ych sprawozdań finansowych w przypadku gdy
  emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza tak ich sprawozdań.
  Nie dotyczy. Sprawozdania skonsolidowane sporządzan e są kwartalnie.
  9) Informacja o strukturze akcjonariatu Assetus S.A ., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dz ień
  przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walny m zgromadzeniu.

  Skład akcjonariuszy i strukturę kapitału akcyjnego na dzień 14 lutego 2018 roku przedstawia poniższa t abela:
  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba
  głosów
  Udział w kapitale
  zakładowym
  Udział w ogólnej
  liczbie głosów
  Krzysztof Możyszek 2 000 000 2 000 000 27,97% 27,97%
  Adam Mariański 1 739 000 1 739 000 24,32% 24,32%
  Alicja Wiaderek 1 332 940 1 332 940 18,65% 18,65%
  W Enterprise S.A. 1 035 469 1 035 469 14,49% 14,49%
  Pozostali 1 041 478 1 041 478 14,57% 14,57%
  Suma 100% 100%
  Źródło: Emitent
  10) Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka zatrudniała 1 osobę na pełny etat.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Assetus SA
ISIN:PLASSTS00012
NIP:679 302 7361
EKD: 73.1 reklama
Adres: ul. Drewnowska 48 91-002 Łódź
Telefon:+48 42 6111060
www:www.assetus.pl
Komentarze o spółce ASSETUS
2021-09-22 15-09-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor